• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Nagasaki, Japonia, 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Nagasaki, Japonia, 2012"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawozdanie z 9

th

International Conference on

Cholesteatoma and Ear Surgery, Nagasaki, Japonia, 2012

Marek Porowski

1

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa

2

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

Adres autora: Marek Porowski, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1,

01-943 Warszawa; e-mail: m.porowski@ifps.org.pl

W dniach 3–7 czerwca miała miejsce kolejna międzynaro-dowa konferencja, której tematyką były zagadnienia zwią-zane głównie z leczeniem perlakowego zapalenia ucha środkowego. Konferencja zgromadziła w większości na-ukowców japońskich oraz z regionu ale sporą grupę stano-wili również lekarze z Ameryki, Europy, również z Polski. W tym roku miała miejsce w Nagasaki, w centrum konfe-rencyjnym Nagasaki Brick Hall. Prezydentem konferen-cji i głównym organizatorem był prof. Haruo Takahashi z Wydziału Otorynolaryngologii Uniwersytetu w Nagasaki. Tematyka dotycząca głównie perlaka ale nie tylko. Przed-stawiono między innymi prace o epidemiologii schorze-nia w różnych częściach globu, patofizjologii, postępowa-niu chirurgicznym u dzieci i dorosłych. Stosunkowo dużą liczbę prezentacji poświęcono perlakowi wrodzonemu. Po-mimo, iż jest to schorzenie rzadkie, to postęp w diagnosty-ce w tym rozwój badań przesiewowych powoduje, iż czę-stość wykrywania perlaka wrodzonego wzrasta. Na uwagę zasługuje praca wygłoszona w czwartek przez dr Hun Yi Park z Korei, z Wydziału Otorynolaryngologii Uniwersy-tetu w Ajou, gdzie przedstawił dane dotyczące ponad 182 przypadków perlaka wrodzonego. Jest to jak do tej pory największa grupa pacjentów z tym schorzeniem zebrana z jednego ośrodka. Wiele prac poświęcono technice ope-racyjnej i zastosowaniu nowych rozwiązań w rekonstrukcji ucha środkowego po operacji usunięcia perlaka, należy tu wspomnieć wygłoszone przez Alexandra Hubera

Ossicu-loplasty in Chronic Ear Surgery: Omega Connector, Experi-mental and Clinical Results; Jacoba Taurisa Ossiculoplasty of Small Crus Longum Defects with Bone Cement,

Mehme-ta Ozuera Surgical Outcomes in Malleus to Oval Window

Prosthesis in Revision Stapes Surgery. W dyskusjach

pod-kreślano zalety cementu szkłojonomerycznego w wybra-nych przypadkach schorzeń ucha środkowego i powrót do tego sposobu rekonstrukcji w chirurgii rekonstrukcyjnej (prof. Sennarogliu z Turcji).

Pomimo iż głównym tematem był perlak, to na konfe-rencji nie mogło też zabraknąć najnowszych informa-cji o zastosowaniu urządzeń wszczepialnych w przewle-kłym zapaleniu ucha środkowego i w stanach po usunięciu

perlaka. Bardzo ciekawa sesja miała miejsce we wtorek. Dr de Abajo z Hiszpanii przedstawił pracę Vibrant

Sound-bridge for Patients Suffering Chronic Otitis Media and Se-vere Hearing Loss, Adrian James z Kanady mówił

o apa-ratach wszczepialnych u dzieci z perlakowym zapaleniem ucha, podkreślano zalety, wskazania i ograniczenia urzą-dzeń wszczepialnych.

Bardzo ciekawie zorganizowane były sesje w których prze-kazywano obraz audio video z pracowni, gdzie przepro-wadzano pokaz chirurgii kości skroniowej. Świetnej jako-ści obraz i dźwięk oraz okulary 3D pozwalały na dokładne przestrzenne uwidocznienie struktur pokazywanych przez chirurgów, w tym na podkreślenie zasługuje ta prowadzo-na przez prof. M. Sannę. Sesji tym towarzyszyła niezwy-kle gorąca dyskusja, dotycząca przydatności w chirurgii ucha endoskopii i możliwości efektywnego jej stosowania. Na konferencji przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Pa-tologii Słuchu oraz Instytutu Narządów Zmysłów, Marek Porowski oraz dr Piotr Skarżyński zaprezentowali pięć prac: Congenital Cholesteatoma Among Schoolage

Chil-dren in Hearing Screening Program; Congenital Choleste-atoma in Children: Recognition, Surgical Management and Postoperative Care; Reconstruction of the Incudostapedial Joint After Removal of Cholesteatoma; Vibrant Soundbrid-ge Middle Ear Implant in Radical Cavities oraz Stapedo-tomy in Otitis Media with Cholesteatoma. Prace spotkały

się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza pierwsza z nich, szczególne uznanie wzbudziła duża liczba przebadanych dzieci w wieku szkolnym oraz organizacja tego typu ba-dań przesiewowych w naszym kraju. Z Polski obecnością na sesjach i okrągłych stołach wyróżniała się dr Ewa Ol-szewska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pre-zentując swoje doświadczenia na temat patofizjologii per-lakowego zapalenia ucha środkowego.

Podsumowując konferencja należała do bardzo udanych pod względem merytorycznym i uzyskanych doświadczeń. Najświeższe informacje o konferencji na stronie: http://

www.chole2012.jp/.

112

® Nowa Audiofonologia 1(3), 2012: 112

Cytaty

Powiązane dokumenty

Następnie prof. Jan Iwanek – dyrektor Instytutu Politologii, podkreślił wagę kodyfikacji prawa wyborczego właśnie w kontekście „dorobku” obywatelskiego. W ramach

Podczas obrad omawiano także zagadnienia psychologii transportu. Delhomme) reprezentującego francuski instytut naukowy zajmujący się tech- nologią, transportem,

Redakcja prosi Czytelników o wypowiedzi w postaci rozpraw, artykułów dyskusyj- nych i przyczynków dotyczących wymienionych wyżej zagadnień, a także innych związanych z

Naj- większą grupę naczyń nadal stanowią garnki, ponadto pojawił się rów- nieŜ dzban wypalony w atmosferze utleniającej, taśmowate ucho od dzbana, wypalone takŜe w

Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Nadwarciański gród” położona jest na tere- nie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Ryc.. od chwili powołania do życia ZPK, prowadzone

Keywords: The Polish Ethnographic Atlas, ethnographic atlases, ethno-geographic method, methodology of ethnological works, research projects, The Atlas of Cultural Heritage of

H erbertow i udało się ód tworzyć nie tylko fakty, ale d ukazać wzajemne wipły- wy czynników, kształtujących codzienne życie rdbotników przymusowych

Провідною символікою тополі є в поезії Кобзаря нещасна дівоча (жіноча) доля. Дослідники слушно зазначають, що „тополя часто