• Nie Znaleziono Wyników

Budowanie i trwanie – karty ze średniowiecznych dziejów świątyni parafialnej Starego Miasta Torunia, obecnej katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Budowanie i trwanie – karty ze średniowiecznych dziejów świątyni parafialnej Starego Miasta Torunia, obecnej katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

!"#$%&'()$!%*+'

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej UMK

Budowanie i trwanie – karty

ze średniowiecznych dziejów

świątyni parafialnej Starego Miasta Torunia,

obecnej katedry pw. św. Jana Chrzciciela

i św. Jana Ewangelisty

*

L

!"#$%&'"$()"*+,!$# +%+'!- *$(*.'/% %"0 +#/%1/&2)+3$# +%4+'/%5*+'$62%7 +)*+%82'.# +%023#+%29!"/*/1+:%;+(2%<1 +9$!*1+%=.'"> 1/!-%&'"$? 0 +#% - )*2'/!"#/!-% % # $)&2(2;#/!-% &2)".( 1+@% +'*/)*/!"#/!-A% +>$% *$3% ;+(2%1/'+"%) ,%9.!-21/!-%B%12> %&'"$*'1+# +% %*'1+# +%(20.#/%0 $;)( $;% %;$;%(2<! 2,+A%)*+#21 C!/!-%"1+'*C%)*'.(*.'DA%E.(,+9%)&2 )*/FG%H+9+# +%- ? )*2'/(I1A%- )*2'/(I1%)"*.( A%+'!-$2>26I1% %(2#)$'1+*2'I1%2)*+*# 0 %>+*/%

% J'*/(.,% ;$)*% *$()*$0% '$4$'+*.% 1/6,2)"2#$62% #+% (2#4$'$#!; % &*G% EK% *'2)!$% 2% (+*$9'D% *2'.@)(CFA% "1 C"+#$;% "% .'2!"/)*2<! +0 % $'/621+# +% (+*$9'/% <1G% L+#I1% 1%82'.# .% %9$9/(21+#$;%LM%N)G%H )(.&21 %J#9'"$;21 %5.)( $0.%1%'2(.%;.= >$.)"2? 1/0%OP?>$! +%)+('/%= )(.& $;A%"2'6+# "21+#$;%1%82'.# .%1%9# .%OP%0+'!+%OQRR%'G% J.*2'(+%)$'9$!"# $%9" D(.;$%&+#.%J#9'"$;21 %5(21'2@)( $0.A%+.*2'21 %42*26'+S A% "+%"629D%#+%&'$"$#*+!;D%"9;D:%#+%)$); % %#+%1/(2'"/)*+# $% !-%1%# # $;)"$;%&.=> (+!; G

(2)

!2'+"% 02!# $;% +(!$#*.;C% *$#% +)&$(*% 9" $;I1% <1 C*/# RG% T;+1# +;CA% 3$% #+% (+39/0%$*+& $%=.921+# +%0+*$' +>#$;%).=)*+#!; %=/,+%0+# 4$)*21+#+%12>+% *'1+# +% N2<! 2,+% ;+(2% )*'.(*.'/% ;$9#2!"C!$;% % '$&'$"$#*.;C!$;% (20.#D% 0 $;)(CG% T3/1+#2% 1% */0% !$>.% +'*/)*/!"#$62% ;D"/(+% 2='+".G% U% 2#% #+)% =D9" $%&'21+9" ,G K%#+;1!"$<# $;)"/0%2('$) $%42'021+# +%) D%0 +)*+A%&2%*'+#)>2(+!; % "$%5*+'$62%82'.# +%1%ROVW%'2(.A%<1 C*/# +%1*+& +,+%) D%1%";+1 )(+%(.>*.? '21$%"+!-29"C!$%1%E0,29$;F%2)+9" $%0 $;)( $;G%K,+9!+%4$.9+>#/A%;+(%'I1? # $3%0 $)"(+@!/%)(.& +> %) D%#+%"+62)&29+'21+# .% %"2'6+# "21+# .%1/*/? !"2#$;%&'"$)*'"$# %;+(2%0 $;)!+%S"/!"#$;% %9.!-21$;%$6"/)*$#!; G%N2<! I,% &+'+S+>#/% =/,% #)*/*.!;C% % =.921>C% & $'1)"$;% &2*'"$=/% % & $'1)"2&>+#2? 1/0%"+9+# $0%=.921>+#/0%B%)+('/S(21+,%=21 $0%!+,/%2=)"+'%0 $;)( A% +%)*+'/!-% %#21/!-%0 $)"(+@!I1%)/0=2> !"# $%!-'2# ,%29%",$62G%X>+*$62% *$3%;.3%1%&2!"C*(21$;%4+" $%()"*+,*21+# +%) D%>2(+!/;#$62%.(,+9.%.'=+# ? )*/!"#$62%"2)*+,%1/9" $>2#/%&>+!%&29%;$62%=.921DG%7+*$' +>#C%).=)*+#!;D% "%*$62%2('$).%*'.9#2%;$)*%;$9#+(%.!-1/! :%Y >G%RZG%J'!-$2>26 !"#$%'$> (*/% "#+;9.;C%) D%1%2='D= $%2=$!#$62%&'$"= *$' .0A%&2# 3$;%&2)+9"( A% %&2"1+?

R% KG%[2"/#(21)( A% !"#$%&'"()*%#)%&'"()'#%+#*,%&)-.*-!%"'.%/-0)#!%12*3)4(5%2%.*#(#-67'(5%89-$/*(5%8':$)2'%6'/;"-%/964<'(/*#=;A%7+>=2'(%OQQW\%5G%N2= $>.)A%>9#1(*%*.#;2#%8?4)4% "'=9;@"#7%!'?<;"/A2%B;"%&;#$)%6%/;1(*;?'%12,%C'"'%2%>;9-"*-A%EJ!*+%T# ]$') *+* )%^ !2>+ % _2&$'# ! G%`+=/*(2"#+1)*12% %N2#)$'1+*2')*12FA%RaaRA%*G%%RbA%)G%aPBROV\%7G%N.*"? #$'A%+*#%$8D)!*))#0'0)#90*(5#%E-$$)'))-"=%.#9%F'9*#"/*9(5#%'0$%E-$.9-(/%.#9%*")#00#/)-#00#"%G!8-H".$'!/#*)%-".%I#0*=*;$*)D)%.#9%+'"6*=#9%JK9=#9%*!%'-=#5#".#"%F*))#0'0)#9$A%c1de%+*#%&'/9'0#% J'(/$)#*"'9(5*)#/)-9%.#$%$K.0*(5#"% $)$##9'-!$%L%.#9%)5#;0;=*$(5#"%E$8#/)A%-')6G%]2#%fG%M 0$'A% MG%f $'> !-%YN.#)*- )*2' )!-$%J'=$ *$#%9$'%N.>*.')* 4*.#6%9$'%9$.*)!-$#%g$'*' $=$? #$#A% H9G% OZA% H$'> #% OQQQA% )G% RVRBRPP\% hG% 7+# (21)(+A% I#0*=*7";1M% !*#7$/'A% c1de%

G((0#-$*'%#)%(*B*)'$,%N;1(*A?%*%<4(*#%9#0*=*7"#%2%!*#1(*#%19#."*;2*#(6"4!A%&29%'$9G%hG%7+# (21)( $;A%

hG% `+'$0)( $;A% K+')"+1+% OQQOA% )G% RRBVW\% 7G% K2i# +(A% +*#% N*9(5#"% .#9% &)'.)% >5;9",%

J#*)9D=#% 6-9% O*)-9=*#% *!% +#-)$(5;9.#"$0'".% P9#-$$#"A% c1de% +*#% &'/9'0#% J'(/$)#*"'9(5*)#/)-9A%

)G%RbaBRaj\%N;1(*A?%82,%12,%C'"'%Q596(*(*#0'%*%12,%C'"'%G2'"=#0*$)4%2%>;9-"*-%2%;/9#$*#%19#."*;-2*#(6'%7'/;%2*6-'0*6'(7'%12*'.;!;1(*%$8;?#(6"#7A%c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'%12*3);7':$/*#=;% 2%>;9-"*-A%&29%'$9G%NG%N>.!"1+;9A%7G%K2i# +(+A%82'.@%OQQOA%)G%RRaBRbb\%MG%k >$!?

(+A%+*#%PR'99/*9(5#%&),%C;5'""*$%6-%>5;9"%'0$%E@@*0.%.#9%$;6*'0#"%&*""#"'9)%.#$%!*))#0'0)#90*-(5#"%JK9=#9)-!$A%c1de%O*(5)%-".%S'9@#%*"%.#9%!*))#0'0)#90*(5#"%J'(/$)#*"'9(5*)#/)-9%.#$%$K.0*(5#"% $)$##9'-!$A%-')6G%]2#%MG%H+9)*l=#$'A%fG%M 0$'A%MG%f $'> !-A%7G%7l>>$'%Y5*.9 $#%".'%

H+!()*$ #+'!- *$(*.'A% H9G% bA% -')6G% ]2#% MG% H+9)*l=#$'A% XG% 5!-.0+##ZA% H$'> #% OQQPA% )G%jQmBjVbG

(3)

>+;C%)C9" :A%3$%*"1G%U%(2<! I,%)*+#21 ,%!$6>+#C%=.921>D%)+>21CA%1"# $) 2#C% #+%4.#9+0$#! $%"%(+0 $# %&2>#/!-A%29%)*'2#/%1)!-29# $;%"+0(# D*C%*'I;? =2!"# $G% K#D*'"$% =/,2% # $9.3$A% ;$9#2&'"$)*'"$##$A% "+&$1#$% )(>$& 2#$A% &29" $>2#$% #+% &'"D),+% YnZA%1/,232#$% &29,26C% "% 9$)$(%B% !"/> % .*/> *+'#$A% )('20#$A%&'"$"#+!"2#$%#+%&2*'"$=/%# $"=/*%> !"#$;A%!-2:%&$,#$;%#+9" $ % #+% &'"/)",2<:% 60 #/G% H'/,D% 2& #+,/% )(+'&/A% +% <! +#/% % &'"/&2'/% 2= $6+,% !2(I,%"%&'2S>21+#/0%6"/0)$0%"%6>+".'21+#$;A%!$6,/%Y >G%OZG%_-2:%# $9.? 3/A%(2<! I,%0.) +,%"#+!"# $%1/'I3# +:%) D%1%"+=.921 $%0 $;)( $;%)12 0 % 6+=+'/*+0 OG%8'.9#2%92! $(+:%'292129.%+'*/)*/!"#$62%*+( $62%'2"1 C"+?

# +%+'!- *$(*2# !"#$62%B%=/,2%"=/*%&'2)*$A%.*/> *+'#$A%# $0+>%&2"=+1 2? #$%9$*+>.G%K/(2'"/)*+# $%!$6,/%6>+".'21+#$;%023$%;$9#+(%1)(+"/1+:%#+% 9C3$# $%92%&29# $) $# +%'$&'$"$#*+!/;#2<! %=.9/#(.%<1 C*/# % %) D6# D! $% 1%*/0%1"6>D9" $%92%(2#!$&!; %"#+#/!-%"%+'!- *$(*.'/%!$6>+#$;%# 3.%#+9? =+,*/!( $62A%69" $%!-D*# $%.3/1+#2%*+( $;%9$(2'+!; A%+% %*'+9/!;+%*$!-# !"#+% ;$;%&'29.(!; %=/,+%.6'.#*21+#+VG%8+%)('20#+%=.921>+%)*+#21 ,+%;$9#+(3$% &'"$9$% 1)"/)*( 0%#2<# (% "#+!"$@G% 7.) +,+% =/:% 29!"/*/1+#+% 1% .# 1$'? )+>#/!-%9>+%!",21 $(+%<'$9# 21 $!"+%(+*$62' +!-A%69/3%1%*$;%$&2!$%=.9/? #$(% (2<! 2,+% "+1)"$% '2".0 +#2% 0$*+S"/!"# $jG% K 9" +#2% 1% # 0% 2='+"% N'I>$)*1+%H23$62%2'+"%;$62%+='$1 +!;D%B%)/0=2> !"#C%1 ";D%I1!"$)#$62% 0 +)*+% %&+#.;C!/!-%1%# 0%)*2).#(I1G%H/,%"#+( $0%.'"$!"/1 )*# +# +%) D% k+@)*1+%H23$62%#+%" $0 G%K $'# %1)&I,*12'"/> %;$%&'"$"%(.>*%)&'+121+#/% 1%<1 C*/# G%7+# 4$)*21+> %1 +'D%1%;$62%*'1+# $% %&'"$*'1+# $%1%I1!"$)? #/!-A%*'.9#/!-%1+'.#(+!-%3/! +%!29" $##$62%B%*+(%&2*'"$=#C%1%&2!"C*? (+!-% )*# $# +%0 +)*+%#+%*$'/*2' .0%)*+':%"%&26+@)( 0 %&>$0 2#+0 %&'.)( ? 0 G%k'2)*+%+'!- *$(*.'+%!-'2# ,+%)&'"D*%# $"=D9#/%92%)&'+121+# +%> *.'6 A% 2='+".;C!/% )*2*#$%&'+19/%*$2>26 !"#$% %=.9.;C!/%)&>$#92'%> *.'6 !"#/!-% 2='"D9I1G% `+% ;$9/#/% "+&$1#$% '$> (*% )('20#$62% 1/&2)+3$# +% 023$0/%

O% oG%f'"$)"( $1

!"?N2*>$1)(+A%J'.'"*'%'9(5#;0;=*(6"#%89#6@*)#9*-!%/;1(*;?'%12*3);- 7':$/*#=;%2%>;9-"*-%2%0')'(5%TUUVLTUUWA%c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'%12*3);7':$/*#=;%2%>;9--"*-A%)G%RQVBRRaG

V% `2=G%&6)-/'%19#."*;2*#(6"'A%c1de%JG%H,+3$;$1)(+A%MG%k

>$!(+A%+6*#7#%$6)-/*%>;9--"*'A%82'.@%OQQaA%)G%RPBRmbG

j% fG% H+#90+##A% F*))#0'0)#90*(5#% E9(5*)#/)-9% '0$% J#.#-)-"=$)9D=#9A% H$'> #% Raba\% 5G%N2= $>.)A%X*#@*':$/'%C#9;6;0*!',% .%$'(9-!%!*#7$('%.;%$'(9-!%!;.#0-A%`C=( %OQQjG

(4)

."#+:%!"+)"D%!-'"! $># !/%29>+#$;%"%='C".P%Y >G%VZG%K/(2#+,%;C%#+;&$1# $;%

1+')"*+*%E1D9'21#/FA%1/(+".;C!/%&$1#C%"#+;202<:%9$(2'+!; %9"12#I1% "%*$'$#.%5+()2# % %8.'/#6 G%^ $%*2%;$)*%;$9#+(% )*2*#$A%+>$%1 ".+>#$%"#+( % #+% *$;% !"+)"/% B% 6,I1( % >1I1A% 02*/1% +'(+9$(A% 0+;.)(.,21$% > *$'/A% (*I'$% # $%)*+#21 ,/%*/>(2%"92= $# +A%>$!"%*+(3$%1 C"+,/%) D%)$0+#*/!"# $%"%4.#(? !;C% #+!"/# +% B% "% )+('+0$#*$0% !-'"*.A% '2".0 +#$62% ;+(2% E&'"$;<! $F% "$% <0 $'! %92%3/! +G%L+(%1%(+39/0%020$#! $%6'+# !"#/0% #*$#)/S(21+,2%) D% 1I1!"+)%9" +,+# $%) ,%92='+% %",+G%5/0=2> (D%"1 C"+#C%"$%",$0A%)"+*+#$0% 299+;C% *.% 6,I1( % >1I1\% &$,# C% 2#$% *$3% 4.#(!;D% +&2*'2&$ !"#CG% p.#(!;D% 0+6 !"#CA%)12 )*$62%"+(>D! +%1 C3C!$62%",$%02!$A%&$,# %"+<%4'/"%> *$'21/% "%,+! @)( $;%0+;.)(.,/A%# $=.9.;C!/%>26 !"#$62%*$()*.A%+%;$9/# $%).6$'.;C!/% #)('/&!;DG%q)*'2,.!"#$%+'(+9( %*2%2912,+# $%92%)$0+#*/( %+'!- *$(*.'/A% 1%*/0%&'"/&+9(.%)/0=2> ".;C!$;%[+;A%!"/> %7 +)*2%^ $= $)( $%B%L$'."+>$0% >.=%r1 C*/# D%H23$;%7C9'2<! A%+%*C%)*+;$%) D%B%)/0=2> !"# $%B%(+39/%#212% 2!-'"!"2#/G% K/&2)+3$# $% 29"1 $'! $9>+,2% 1 D!% *+(3$% 12>D% &'"$*'1+# +% %*'1+# +%1%0,29/0%0 $<! $A%.0+!# +,%;C%N2<! I,% %;$62%)+('+0$#*/G

`0 +#/%1%1/6>C9" $%<1 C*/# %#+)*C& ,/%&2%&2,21 $%sUUU%1 $(.%B%1'+"% "%'2"12;$0%82'.# +A%"1 D()"$# $0%) D%> !"=/%;$62%>.9#2<! A%('"$&# D! $0% )*'.(*.'%0 $;)( !-A%&2)"$'"+# $0%)+02'"C9#2<! %2'+"%'2"=.921C%#+%*$'/? *2' .0%&+@)*1+%"+(2##$62%1%k'.)+!-%) $! %&+'+S+>#$;G%L+(%#+%'2"1 ;+;C!C% ) D%&'D3# $%60 #D%*"1G%UU%(2<! I,%=/,%1"#2)"2#/%)*2).#(212%&Ii#2A%=2% &2%&2#+9%WQ%>+*+!-% )*# $# +%&2&'"$9# $62G%N2#!$&!;+%;$62%+'!- *$(*.'/A% !+,(21 ! $% 290 $##$;% 29% & $'1)"$;% '$+> "+!; A% 1/# (+,+% "$% <1 +9202<! % 29# $) 2#$62% ).(!$).% B% *'1+# +% "+&$1# 2#$62% ;.3% 9" D( % )&'"/;+;C!/0% 2(2> !"#2<! 20G% 8+% E9'.6+F% <1 C*/# +% B% 1% "#+!"#$;% !"D<! % "+!-21+#+% 1% )*# $;C!$;% )*'.(*.'"$% 0.'I1% B% =/,+% # )(CA% *'I;#+121CA% *'I;&'"D),21C% Y9" $1 D! 2&2>21CZ%-+>CA%*"1G%*/&.%1$)*4+>)( $62A%#+%&>+# $%(1+9'+*.A%"%#+? 1+0 %'I1#$;%1/)2(2<! A%&'2)*2(C*#/0%!-I'$0%29%1)!-29.A%0+,C%"+('/? )* C% %1 $3C%29%&I,#2!/G%`%*$62%!"+).%&'"$*'1+,/d%2=$!#/%!-I'A%*'"/%&+'/% S>+'I1% #+1/% Y92% &2,21/% 2=$!#$;% 1/)2(2<! Z% % 29&21 +9+;C!$% 0% &I,? 2<0 2=2!"#$%&I,S>+'/%#+%<! +#+!-%#+1%=2!"#/!-%2'+"%<>+9/%#+)+9%)(>$? & $##/!-%Y >G%j+A%=A%!A%9ZG

P%

7G%L+(.=$(?[+!"(21)(+A%>964"'$);2*#(6"'%(596(*#0"*('%6%/'80*(4%N;8#9"*/'%2%/;-1(*#0#%82,%12,%C'"'%Q596(*(*#0'%*%12,%C'"'%G2'"=#0*$)4%2%>;9-"*-A%c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'% 12*3);7':$/*#=;%2%>;9-"*-A%)G%OVbBOPPG

(5)

N1$)* C%9/)(.)/;#C%&2"2)*+;$%*2A%!"/%&'+!$%&'"/%=.921 $%UU%(2<! 2,+% '2"&2!"D*2%29%1"#2)"$# +%(2'&.).A%!"/%&'$"= *$' .0W%B%1 $0/%;$9#+(?

3$A%3$%.(2@!"2#2%;$%1%(2@!.%>+*%VQG%sUg%)*.>$! +G%_-I'%&'+192&292=# $% # $!2%1!"$<# $;%B%2(2,2%RVQQ%'2(.G%k'"$0+1 +;C%"+%*/0%*+>$'"21$%"12'? # ( %)(>$& $##$A% 0&2)*/%&I,S>+'I1% % ##$%9$*+>$%+'!- *$(*2# !"#$%Y >G%P+A% =A%!A%9ZG%7+)1$'( %1%2(#+!-%&'$"= *$' .0%0+;C%!$!-/%;$)"!"$%9+1# $;)"$% B%"%&'"$,20.%*'"$! $;% %!"1+'*$;%:1 $'! %sUUU%1 $(.G%q%.(2@!"$# .%&'+!% 1%*/!-%>+*+!-%023$%<1 +9!"/:%*+(3$%='C"21+%(2,+*(+%"#+>$" 2#+%1%&2,.? 9# 21/0%&2'*+>.%!-I'.%YnZA%9+*21+#+%#+%>+*+%RVOPBRVPQ%Y >G%WZG

N2'&.)%#+121/%'$+> "21+#2%"+)+9# !"2%1%9'.6 $;%:1 $'! %sUg%1 $? (.A%+%1%RVja%'2(.%)C%1"0 +#(21+#$%& $'1)"$%91 $%(+&> !$%29%1)!-29.d% &1G%H23$62%_ +,+%Y29%#+"1 )(+%4.#9+*2'+%"1+#+%h$ #' !-+%[2!($#92'4+% >.=%[2!($#92'4I1Z% %&1G%<1G%N'"/3+%Y^ !2>+.)+%k4+4(2'#+ZG%t1!"$)#+%'$? +> "+!;+% # $% 0 +,+% ;.3% !-+'+(*$'.% 0+,$62% 2'+*2' .0A% +>$% <1 C*/# % "% E#2? 1/0F%&'26'+0$0G%LD"/(%42'0%9$*+> %+'!- *$(*2# !"#/!-%#+1 C"/1+,%92% +'!- *$(*.'/% 4+'% 0 +)*% #+9=+,*/!( !-d% o.=$( A% K )0+'.A% H'$0/A% <1 C*/@% "%*$'$#.%5">$"1 (+?h2>)"*/#.% %7$(>$0=.'6 G%f$#$"D%9" $1 D! 2&2>21$;% -+> %"%&'2)*2%"+0(# D*/0%!-I'$0%1/&'21+9"+#2%"%029$>.%.()"*+,*21+? #$62% #+% *$'$#+!-% K$)*4+> A% +% "029/S(21+#$62% &29% 1&,/1$0% -+>% <>C? )( !-% % 1,+<# $% >.=$!( !-bG% J'!- *$(*.'+% *+% # 2),+% !"/*$>#/% 9>+% 0 $;)( $;%

)&2,$!"#2<! % 1/(,+9% *'$<! % *$2>26 !"#/!-G% k'2)*/% &>+#% !-I'.A% (>+'21#$% &'2&2'!;$A%9$(2'+!;+%"12'# (I1% *&G%),.3/,/%&$,# $;)"$0.%299+# .%2='+".% N2<! 2,+% B% M(>$"; mA% *'1+,$;% % "1/! D)( $;G%^+*20 +)*% 299" $>2#+% ,.( $0% *D!"/%&'"$)*'"$@%(2'&.).%=/,+%#+%)&2)I=%)/0=2> !"#/%E9$02('+*/!"#+F% "$%1"6>D9.%#+%"# $) $# $%1/)2(2<! 21$;%- $'+'!- %&'"$)*'"$# %#+1\%"'I1? W% 8G%7'2!"(2A%E9(5*)#/)-9'%=;)4(/'%"'%6*#!*%(5#?!*:$/*#7A%K+')"+1+%RamQA%)G%bjB BaaG b% MG%k >$!(+A%N;1(*A?%82,%12,%C'"'%Q596(*(*#0'%*%12,%C'"'%G2'"=#0*$)4%2%>;9-"*-%2%;/9#$*#% 19#."*;2*#(6'%7'/;%2*6-'0*6'(7'%12*'.;!;1(*%$8;?#(6"#7A%c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'%12*3);7':-$/*#=;%2%>;9-"*-A%)G%RRaBRbbG%_ $(+12)*(C%&2*1 $'9"+;C!C%)"$'2( $%-2'/"2#*/%I1!"$?

)#/!-% 0 $)"(+@!I1% 0 +)*+% ;$)*% 1#D(+% #+% E1 $!"#C% >+0&DF% 1$% 1)!-29# $;% <! +# $% &'$"= *$' .0G%7 +,+%2#+%2<1 $*>+:%&'"/(2<! $>#$%E0 +)*2%"0+',/!-F%Y!0$#*+'"ZA%+%0+% 4.#(!;2#+>#$%29&21 $9# ( %1%sUUU?1 $!"#$;%+'!- *$(*.'"$%$.'2&$;)( $;A%;+(%#&G%1%*"1G%

Y#;9=#"(5;9%Y!-I'"$%<1G%L$'"$62Z%1%(+*$9'"$%1%H+0=$'6.%Y2('C6,/%2*1I'Z%!"/%1%(+*$?

9'"$%1%[+*/"=2# $%Y2)*'2,.!"#+%1#D(+ZG m% fG%H+#90+##A%2&G%! *G

(6)

#+# $% !-% 1/)2(2<! G% q9&21 +9+,+% I1!"$)#$;% 0 $)"!"+@)( $;% 9$2>26 G% N2'&.)%2%;+)#/!-%&'2&2'!;+!-%;$9#+(21/!-%&'"D)$,A%"%1 $3C%#+%2) A%=/,% ;$9#2!"$<# $% 2='+"$0% N2<! 2,+% " $0)( $62A% +% "+'+"$0% 2='+"$0% (*B*)'$ B% 0 +)*+G% K $3+% "+!-29# +% #+1 C"/1+,+% 92% +'!-$*/& !"#$62% "#+(.% 4$.? 9+>#$;% ) ,/% % 9$02#)*'21+,+% .0+!# +;C!C% ) D% &2"/!;D% I1!"$)#/!-% 1,+9"% 0.# !/&+>#/!-%1%'$>+!;+!-%"%"+(2##C%1,+9"C%*$'/*2' +>#CG%K/(2'"/)*+#/% 1%(2'&.) $%1"2'"$!%+'!- *$(*2# !"#/%"%=> )( !-%(20.# $%5*+'$62%7 +)*+% !$#*'I1%-+#"$+*/!( !-%<1 +9!"/,%2%&2!".! .%&'"/#+>$3#2<! %(20.#/%92% ) >#$;A% (.& $!( $;A% &2"+'$6 2#+>#$;% 1)&I>#2*/% #*$'$)I1G% 8$#% ;D"/(% 42'0% +'!- *$(*2# !"#/!-% 92129" A% 3$% =.921 $% <1 C*/# % #+% */0% $*+& $% ;$;% )*? # $# +% *21+'"/)"/,+% <1 +9202<:% 2('"$&,$62% *'1+# +% "+'I1#2% )*'.(*.'/% >2(+>#$62%N2<! 2,+A%;+(% %0 +)*+G f9/%'2"&2"#+;$0/%> !"#$%;.3%1%*/0%!"+) $%$>$0$#*/%1/)*'2;.% %1/&2? )+3$# +%*$;%<1 C*/# A%1 9" 0/%"+1+'*C%1%# !-%)"$'2(C%1/(,+9# D%&'+19%*$2? >26 !"#/!-A%&'26'+0%$(>$";2>26 !"#/% %)2*$' 2>26 !"#/A%+%&'"/%*/0%1 D()"C% )(,2##2<:%92%#+''+!/;#2<! %1%.(+"/1+#/!-%1C*(+!-%*$0+*/!"#/!-A%1 +'D% 1%*'1+,2<:% %) ,D%N2<! 2,+%2'+"%;$62%2& $(D%#+9%60 #C%0 $;)(CG%`%*$62%!"+).% "+!-21+,2%) D%9.32%$>$0$#*I1d%&2!"C1)"/%29%9$*+> %'"$i= +')( !-%Y"12'# ? ( %1%!-I'"$A%1)&2'# ( % %),.3( %)(>$& $##$A%0+>21 9,+%<! $##$% %4'+60$#*+? '/!"# $%"+!-21+#$%1 *'+3$Z%Y >G%bZG%`+1+'*/%1%# !-%&'26'+0% (2#26'+S!"#/% ;$)*%&$,$#%#+9" $ \%29#2) ,%) D%92% 9$ %*' .04.%N2<! 2,+% %"+9+@%N2<! 2,+% 0 )/;#$62A% "=+1!"$62G% `12'# ( % "% &'"$9)*+1 $# $0% H+'+#(+% J&2(+> &? */!"#$62A% )/0=2> % _"*$'$!-% M1+#6$> )*I1A% 9$(2'+!;C% "% > <! % 9D=.% 0I1 C% 2%*' .0S$%M(>$"; % %;$;%#+.!$%2&+'*$;%#+%M1+#6$> +!-G%5*/>%*$;%'"$i=/%&2"1+>+% ;C%9+*21+:%#+%>+*+%*.3%&2%'2(.%RVQQ% %,C!"/:%"%1+3#/0%+'*/)*/!"# $%('D6 $0% &2)*'+)=.')( 0A% !2% <1 +9!"/% 2% ) D6+# .% &2% $.'2&$;)( $% 1"2'/% 42'0+>#$% Y >G% P+A% =A% !A% 9ZG% ^+% <! +# $% 1)!-29# $;% !-I'.% &2;+1 ,/% ) D% 02#.0$#*+>#$% &2)*+! $%&+*'2#I1%(2<! 2,+A%1"0+!# +;C!$%1%1 $'#/!-%&2!".! $%&$1#2<! % !-%2& $( G%`% )*2*#/!-%$>$0$#*I1%1/&2)+3$# +%"+!-21+,%) D%02#.0$#*+>? #/%('.!/S()A%(*I'/%#+;&'+192&292=# $;A%;+(2%*"1G%('.!/S()%*' .04+>#/A%=/,% !$#*'+>#/0% $>$0$#*$0% =$>( % *D!"21$;A% .0 $)"!"2#$;% #+% 6'+# !/% (2'&.).% #+121$62% %&'$"= *$' .0a%Y >G%mZG%k'"/&.)"!"+># $%"%*$62%(2<! 2,+%&2!-29" %

a% LG% [+!"(21)( A% +'2"4% /9-(4H/$% )9*-!R'0"4% 6% /;1(*;?'% 12*3);7':$/*#=;% 2% >;9-"*-A% c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'%12*3);7':$/*#=;%2%>;9-"*-A%)G%OPbBObV\% ##$%9+*21+# $%"2=G%1d%

(7)

*$3%('.!/S()%&'2!$)/;#/A%"#+#/%2=$!# $%&29%#+"1C%('.!/S().%)C921$62A% 2%'292129" $%#+9'$@)( 0RQG%`$)&2,$0%*'+9/!/;# $%1 C"+#/0%"%1/&2)+3$?

# $0% 4+'/% )C% '"$i= 2#$% S6.'/% F'9*'% J;0#$"' i Z2,% C'"% G2'"=#0*$)'% Y2=$!# $% 1%7."$.0%q('D621/0%1%82'.# .ZG%`+!-21+#$%92%9" ) +;%0.'21+#$%2,? *+'"$%&'"/%S>+'+!-%1/9+;C%) D%&2!-29" :%*+(3$%"%!"+).%21$62%9'.6 $62%(2? <! 2,+G%7+;C%0.'21+#$%1%!$6>$%$)*8#$%Y)('"/# $ZA%"%(+0 $##/0 %!#"$'!*%Y&,/? *+0 Z% %&'+192&292=# $%"$%E)!-21(+0 F%1%$)*8#$%2,*+'"/G%X2%1#D*'"+%4+'/% &'21+9" ,/% &2'*+>$A% 1/&2)+32#$% "+&$1#$% 1% 9'$1# +#$A% &2> !-'2021+#$% 9'"1 %"%2(.! +0 % %(2,+*(+0 %"%='C".A%!2%&2<1 +9!"+%1)&20# +#+%(2,+*(+% "%6,21C%>1+%"%9'.6 $;%:1 $'! %sUg%1 $(.A%=/:%023$%&2!-29"C!+%"%'$&'$"$#? *+!/;#$62%"+!-29# $62%&2'*+>.%Y >G%WZG%5">+!-$*#+%42'0+%*2'.@)( $62%29>$1.% 1)(+".;$A%3$%6.)*%>2(+>#$62%<'2921 )(+%B%2(2,2%&2,21/%sUg%1 $(.%B%"1'+? !+,%) D%(.%1+')"*+*20%!"/##/0%1%0 +)*+!-%(1 *#C!$;%h+#"/%YN2,2='"$6.A% o.=$( A%[2)*2!(.A%K )0+'.A%N >2# A%f$*/#6 % %h+>=$')*+9*ZG%K%*/0%9'.6 0% 2('$) $%&2,232#2%1/'+i# $%#+! )(%#+%&29#2)"$# $%)&>$#92'.%<1 C*/# %4+'? #$;A%(*I'+%26# )(21+,+%.1+6D%1,+9"% %)&2,$!"#2<! %0 $;)( $;G%H/,+%*2%<1 C? */# +%&$1#$62%) $= $% %.4#$62%1%&'"/)",2<:%0 $)"!"+@)*1+G

`% 'I3#/!-% &'"/!"/#% =.921>+% 1$)",+% 1% 4+"D% &'"$()"*+,!$@% &2% &2,21 $% sUg% 1 $(.% Y.021# $% 2('$<>+#/!-% ;+(2% '$+> "+!;+% E*'"$! $? 62F% (2<! 2,+ZG% `#+0 $##$A% 3$% # $% '$+> "21+#2% #21$62A% !+,2<! 21$? 62% &'2;$(*.% +'!- *$(*2# !"#$62A% ;+(% 1% &'"/&+9(.% UU% (2<! 2,+A% +>$% '+? !"$;% 1&'21+9"+#2% "0 +#/% 92)*2)21/1+#$% 92% )*# $;C!$;% )*'.(*.'/% +'!- *$(*2# !"#$;% B% 023$% *'2!-D% 1/0.)"2#$A% =2% (2# $!"#$% "$% 1"6>D? 9.% #+% "# )"!"$# +% &2% &23+'"$% 0 +)*+% 1% RVPR% '2(.G% 5(+>D% */!-% "# )"? !"$@% % "+('$)% I1!"$)#$;% #6$'$#!; % *'.9#2% 2!$# :A% 69/3% <>+9/% "+*+',+% sg?1 $!"#+%&'"$=.921+% %&Ii# $;)"$%9" $;$%<1 C*/# G%X/)(.)/;#$%&2"2? )*+;C%#+1$*%- &2*$"/%2%=+"/> (21/0%>.=%&)$.92=+"/> (21/0%'2"1 C"+# .% (2'&.).RRG%p+(*$0%;$)*%29=.921+%1 $3/%#+%9+1#/0%0 $;)!.%YnZA%2=.92?

RQ &6)-/'%19#."*;2*#(6"'A%)G%jOBjVG%N'.!/S()/%&'2!$)/;#$%#+>$3+,/%1I1!"+)%92% &29)*+121$62%1/&2)+3$# +%> *.'6 !"#$62%(2<! 2,+%B%.0 $)"!"+#$%#+%9'$1# +#/0% *'"2#(.A% =/,/% 1#2)"2#$% #+% !"$>$% .'2!"/)*$;% &'2!$); % 1% !-1 > % '2"&2!"D! +% > *.'6 % $.!-+'/)*/!"#$;A%+%1%*'+(! $%> *.'6 %.0 $)"!"+#$%&'"/%2,*+'".%>.=%=$"&2<'$9# 2%#+% 0$#) $G

RR% _G% 5*$ #='$!-*A% +*#% J'-/-"$)% .#$% +#-)$(5#"% I*))#9;9.#"$% *"% P9#-$$#"A% 8>G% Rd% +*#%

&)'.)%>5;9",%>5;9"%*!%F*))#0'0)#9,%G*"%J#*)9'=%6-9%J'-/-"$)%.#$%+#-)$(5#"%I*))#9;9.#"$A%H$'> #%

(8)

1+# $%;$;%9120+%+#$()+0 %&'"$9,.3+;C!/0 %#+1/%=2!"#$A%+%*+(3$%&21 D(? )"$# $% "+('/)* % % 1"# $) $# $% &2"2)*+,/!-% (+&> !% &2% )*'2# $% &I,#2!#$;% Y92%RVbj%'2(.%ZA%+%&2%2('$) $%RjQQBRjQb%'I1# $3%&2%&2,.9# 21$;ROG%L$9/?

#/0%i'I9,$0%0I1 C!/0%2%*$;%4+" $%=.921+# +%;$)*%92(.0$#*%"%RVWR%'2(.% B% "+& )% OQQ% 6'"/1 $#% #+% 29*12'"$# $% 1 $3/% % (2<! 2,+% 2'+"% "$"12>$# $% "%RVmm%'2(.%#+%&2!-I1$(%1%<1 C*/# %2)I=%1)& $'+;C!/!-%=.921DA%!2%;$)*% #*$'&'$*21+#$%;+(2%9+*+%(2@!"C!+%&'+!$%=.921>+#$G%L$<> %Y;+(%!-!C%_G%5*$? #='$!-% %8G%7'2!"(2Z%(2'&.)%."/)(+,%&'"$)*'"$@%&)$.92=+"/> (21C%>.=% =+"/> (21CA%*2%023$0/%&'"/;C:A%3$%9" +,+# 20%*/0%&'"/<1 $!+,+% 9$+%#+? 1 C"+# +%92%&'$)* 321$62%1I1!"+)%1%2<'29(+!-%-+#"$+*/!( !-%029$>.% =+"/> (21$;%<1 C*/# %4+'#$;A%*+( $;A%;+( $%=/,/%"#+#$%"%o.=$( A%5*'+>).#9.A% [2)*2!(.A% f'$ 4)1+>9.A% K )0+'.% % 1 $>.% ##/!-% 0 +)*% #+9=+,*/!( !-RVG% `#+0 $##$%;$9#+(%;$)*A%3$%# $%&29;D*2%&'I=/%"+(*.+> "21+# +%42'0%+'!- ? *$(*2# !"#/!-A%*;G%'".*.A%()"*+,*.%&'"$('2;.%S>+'I1A%&'2&2'!; %$>$0$#*I1% &'"$)*'"$##/!-%1#D*'"+%!"/%*/&.%1 $3/A%+%1'D!"%"+!-21+#2%)('"D*# $%9$? *+>$%"%&2&'"$9# $;%'$+> "+!; G%7+)/1%1 $3/%)&'"D32#$;%"%(20&+'*/0$#*+? 0 %929+#/0 %#+%&'"$9,.3$# .%#+1%=2!"#/!-%=/,%B%*+(%;+(%1%<1 C*/# +!-% 0 +)*%-+#"$+*/!( !-%B%<1 +920/0%&'"/&20# $# $0%42'0/%*"1G%[#$)2#9-/-A%"#+#$62%"%+'!- *$(*.'/%(2<! 2,I1%1,+9!I1%4$.9+>#/!-G%_-29" ,2%"+? &$1#$% 2% )/0=2> !"#$% 2912,+# $% ) D% 92% "#+(.% ) ,/% 1,+9"/% B% 1% #+)"/0% &'"/&+9(.%92*/!"C!/0%&2"/!; %'+9/%0 $;)( $;%1%sUg?1 $!"#/0%82'.# .G% K%*/!-%+'!- *$(*2# !"#/!-%9" +,+# +!-%(20.# $%0 $;)( $;%"+>$3+,2%#+%29? #21 $# .%<1 C*/# %&+'+S+>#$;A%+>$%;$9#2!"$<# $%1/9+;$%) DA%3$%&'+!$%&'2? 1+9"2#$%1%9'.6 $;%&2,21 $%sUg%1 $(.%# $%"#+;921+,/%) D%1%!$#*'.0%;$;% "+ #*$'$)21+@G% 5*+#9+'/"+!;+% '$+> "21+#$;% (2#!$&!; % +'!- *$(*2# !"#$;A% >+'/%-+> G%K%*+( $;%)/*.+!; %.1+3+,A%3$%29=.921+#2%!+,/%(2'&.)%;+(2%&)$.92=+"/> (D% %&'"$9,.32#2%62%2%;$9#2%&'"D),2G%k21*I'"/,+%*2%8G%7'2!"(2A%2&G%! *GA%)G%OQaG%L2-+#? #$)%h$ )$%YRmmaZ%.1+3+,A%3$%"2)*+,+%"# )"!"2#+%1 $3+% %)(>$& $# +A%+%1 D!%1"# $) 2? #2%#21C%1 $3$A%&'"$9,.32#2%(2'&.)% %"+)(>$& 2#2%='/,DG%JG%5$0'+.A%S;9$(5-"=#"%6-9%

J'-=#$(5*(5)#% .#9% C;5'""*$/*9(5#% *"% >5;9"% B;"% T\W]% @*$% TW]]A% E7 **$ >.#6$#% _2&$'# !.)%

g$'$ #FA%RaRVA%hG%ORA%)G%RBOmA%.1+3+,A%3$%*/>(2%1 $3+%'.#D,+A%+>$%1"# $) 2#2%#21/A% 9,.3)"/%(2'&.)G%^ $%1)&20 #+%2#%2%1/)2(2<! %#+1G

RO% JG%5$0'+.A%2&G%! *GA%)G%RBOmG

RV% L$<> % &'"$()"*+,!2#2% & $'12*#CA% # )(C% -+>D% 1% &)$.92=+"/> (DA% *2% =/,2=/% *2% *+(3$%#+1 C"+# $%92%+#+!-'2# !"#/!-%;.3%1%sUg%1G%'2"1 C"+@%&)$.92=+"/> (21/!-% "%*$'$#.%# 3.%#+9=+,*/!( $62G

(9)

1 $>2$*+&212<:%9" +,+@A%(2#!$#*'+!;+%.1+6 %=26+*/!-%'29I1%0 $)"!"+@? )( !-%&'"$9$%1)"/)*( 0%#+%=.921 $%&2)"!"$6I>#/!-%(+&> !% % !-%1/&2)+? 3+# .%B%1)(+".;C%#+%"0# $;)"$# $%"+ #*$'$)21+# +%4+'C%;+(2%E!+,2<! CF%#+% '"$!"%&+'*/(.>+'/"0.%!$>I1%B%.'"C9"+# +%1,+)#/!-%(+&> !% %E(C*I1F%92% 029> *1/G

q9%2(2,2%&2,21/%sUg%1 $(.%029/S(21+#2%&'26'+0%1/)*'2;.%!-I? '.%<1 C*/# G%^+%1/)(>$&( %1)!-29# $62% %"+!-29# $62%&'"D),+%"2)*+,/%E#+? ,232#$F%0+>21+#$%0$9+> 2#/%B%&2%!"*$'/%1%(+39/0%&'"D<>$%Y2(2,2%RVPQB BRVWQ%'2(.Z%Y >G%aZG%K%&'"D<>$%1)!-29# 0%"#+>+",/%) D%&I,&2)*+! d%_-'/? )*.)+%1%# 0= $%('"/321/0A%^+;<1 D*)"$;%7+' %k+##/A%<1G%L+#+%_-'"! ! $>+% %<1G%L+#+%M1+#6$> )*/G%K%"+!-29# 0%&'"D<>$%0$9+> 2#/%"%&'"$9)*+1 $# +? 0 % !"*$'$!-% +'!-+# 2,I1% B% &)9'<"*/A2% >9;"-G% H/,2%*2% )/#*$*/!"#$%.;D! $% *$0+*.%"1+#$62%+##$*$%B%+(!$#*.;C!$62%1)*+1 $## !*12%7+' % %<1 D*/!-% 1% !-1 > % 5C9.% q)*+*$!"#$62G% 8+(% 1 D!% 92% 1!"$<# $;)"$;% 1/(,+9# % 9$ % ^ $= +@)( $;% L$'2"2> 0/% #+% "12'# (+!-% "2)*+,% 929+#/% *$0+*% )2*$' 2>2? 6 !"#/% % $)!-+*2>26 !"#/% B% &'"/12,.;C!/% 020$#*% &'"$;<! +% "=+1 2#/!-% 92%^ $= +@)( $62%L$'."+>$0% %2=!21+# +%<1 D*/!-G%k21 C"+# $%0$9+> 2? #I1% "% &2)*+! +0 % <1 D*/!-% &+*'2#I1% #+% <! +# $% 1)!-29# $;% "=.921+,2% 1 $>21+')*121/% 2='+"% N2<! 2,+% 8' .04.;C!$62G% K/(2'"/)*+#2% 'I3#$% <'29( % 1/'+".% +'*/)*/!"#$62d% 0+>21 9,+A% '"$i=DA% 9$*+>% +'!- *$(*2# !"#/A% &2> !-'20 D%3$=$'G%[2"=.921+#+%1/(,+9# +%*'$<! %$(>$";2>26 !"#/!-%=/,+% !"/*$>#+% 9>+% I1!"$)#/!-% 0 $)"(+@!I1% 0 +)*+A% +% )*2&# 21$% &2)"$'"+# $% &'26'+0.%)*+#21 ,2%"#+0 $##$%<1 +9$!*12%12> % %&$1#2<! %*'1+# +%2'+"% !-D! % &2"2)*+1 $# +% &2% )2= $% 9" $9" !*1+G% ^+% <! +# $% &I,#2!#$;% !-I'.% 2(2,2%RVmQ%'2(.%"2)*+,2%*+(3$%#+0+>21+#$%'2"=.921+#$% (2#26'+S!"# $% &'"$9)*+1 $# $%^/964<;2'"*'%"'%_<424!%/964<-`%1/'+)*+;C!/0%"%=2(.%L$)? )$62% %)!$#+%&a.- $)')#(6"#=;%Y >G%RQZG%7+>21 9,2%",C!"/,2%) D%1$%1)&I>#/% 1/(,+9%2%"=+1 $# .%"%&'26'+0$0%#+%"12'# (+!-A%1/)(>$&(+!-A%"%)/0=2? > !"#/0%"#+!"$# $0%&2)*+! %&+*'2#I1%#+%<! +# $%1)!-29# $;% %"%&'"$9)*+? 1 $# +0 %1%1 *'+3+!-%1)!-29# $62%2(#+G%5"!"$6I,212<:%2&21 $<! % %02? '+> "+*2')(+%1/021+%^/964<;2'"*'A%+%)"!"$6I># $%&a.-%!"/%&'"$9)*+1 $@% !#I*% % 1/)*D&(I1A% .;+1# +,/% &2*'"$=/% #21$;% '$> 6 ;#2<! % 1% 9.!-.% +4$(? */1#$;% #9/1 9.+> "+!; % %&'/1+*/"+!; %'$> 6 ;#$62%&'"$3/! +G%K/9+;$%) DA%3$% "%!"+)I1%.(2@!"$# +%029$'# "+!; %*"1G%*'"$! $62%(2<! 2,+%<1 D*2;+@)( $62% 023$%&2!-29" :%'I1# $3%0+,$%0+>21 9,2%<! $##$%Y#+%9'.6 0%29%"+!-29.% S>+'"$%&I,#2!#$62%'"D9.Z%"$%)!$#C%(+#2# !"#$62%^/964<;2'"*'A%29('/*$%

(10)

1% OQQb% '2(.% &2% "9$02#*21+# .% #2123/*#$62% 2,*+'"+G% L$62% # $1 $>( $% '2"0 +'/% YRRP% u% mQ% !0ZA% 1/29'D=# $# $% 0+>21+#CA% &+)021C% =2'9 .'C% 2'+"%4+(*%.0 $)"!"$# +%62%"+>$91 $%VQBjQ%!0%#+9%62*/!(C%0$#)C%2,*+'"2? 1C%).6$'.;C%&$,# $# $%&'"$"%# $%4.#(!; %2='+".%2,*+'"21$62%Y29&21 $9# ? (+%0+>21+#$62%'$*+=.>.0ZA%"+!-21+#$62%*"%$*)-,%k292=#$A%# )( $%2='+"/% B%'$*+=.>+%2,*+'"21$%"$%)!$#C%^/964<;2'"*'%#+%#$.*'+>#/0%*>$%"#+0/%;.3% 1%M.'2& $%"%sUUU%)*.>$! +G%8$%29('/*$%1%*2'.@)( $;%4+'"$A%"%029$>21+#/? 0 %1%*/#(.% %",2!2#/0 %# 0=+0 A%#+>$3/%1 C"+:%"%2=$!#/0 %#+%*$'$#+!-% &+@)*1+%"+(2##$62%1%k'.)+!-%1&,/1+0 %)"*.( %!"$)( $;A%(*I'+%1%92= $% !$)+'"+% N+'2>+% Ug% &'"$;D,+% = "+#*/;)(2?1,2)(C% Y&26 2**21)(CZ% *'+9/!;D% &>+)*/!"#$62%029$>.#(.%1+>2'21$62% %",2!2#/!-A%&>+)*/!"#/!-%+&> (+!; % 2&'+!21+#/!-%1%"+&'+1 $G%`+'I1#2%*"1G%)*/>%0 D(( %0+>21 9,+A%;+(% %0 ? )*/!"#/%*/&% (2#26'+S!"#/%&2)*+! %_-'/)*.)+%Y"%('1 C%1/*'/)(.;C!C%"%'+#ZA% &>+)*/!"# $%2&'+!21+#$%# 0=/A%6'.=+%> # +%(2#*.'.%&2)*+! %+)/)*/%1)(+".? ;CA%3$%&21)*+,2%2#2%#+;&Ii# $;%#+%&2!"C*(.%*'"$! $;%:1 $'! %sUg%)*.>$! +RjG

_ A%(*I'"/%1"#2) > %<1 C*/# DA%!-! $> %# $%*/>(2%029> :%) D%1%# $;A%+>$% *+(3$% &2"2)*+:% 1% # $;% &2% <0 $'! % % *'1+:% B% <1 +9!"/,/% 2% */0% &,/*/% #+? 6'2=#$G% k'"/(,+9$0% ;$)*% ='C"21+% &,/*+% #+6'2=#+% 0+,32#(I1% 7+,62? '"+*/% %L+#+%]2#%52$)*%YRVPm%'2(ZA%)&'21+9"2#+%"%H'.6 %&'"$"%'+9#$62% % =.'0 )*'"+% L+#+% ]2#% 52$)*% Y >G% RRZG% K $'# % *'1+> % *$3% #+% (2#*$0&>+!; % 7D( % k+@)( $;A% (.>! $% M.!-+'/)* A% #+% &'/1+*#/!-% 029> *1+!-G% U#9/? 1 9.+>#+% % ='+!(+% #+=23#2<:% )*+,+% ) D% &21)"$!-#/0% ";+1 )( $0G% r1 +? 9$!*1$0% ;$)*% ('.!/S()% "% 2(2,2% RVWQ% '2(.A% .0 $)"!"2#/% 1% 2,*+'".% <1G%

Rj% ^+>$3/%"1'I! :%.1+6DA%3$%0+>21 9$,(2%B%)"!"$6I># $%1%2&'+!21+# .%&2)*+! % _-'/)*.)+%#+%('"/3.%B%#2) %!$!-/%)*/>.%>+*%jQG% %PQG%sUg%1G% %023#+%1)(+"+:%1 $>$%+#+? >26 %92%# $62%1%0+>+')*1 $%1 *'+321/0A%<! $##/0A%+%)"!"$6I># $%1% >.0 #+*2')*1 $G% 5,.)"# $%"+.1+3/,%2)*+*# 2%L.> .)"%[+!"(21)( A%3$%1"2'!$%*(1 ,/%1,+<# $%1%0+>+'? )*1 $%0 # +*.'21/0%"%U%&2,21/%sUg%1G%YLG%[+!"(21)( A%X'7";2$6#%;./94(*'%2%6'/9#$*#%

=;)4(/*#=;% !'0'9$)2'% 1(*#""#=;% 2% P9-$'(5% *% *(5% 6"'(6#"*#% .0'% @'.':% "'.% $6)-/a% 9#=*;"-A% c1de% b;!;%Q9#');9%#)%I#(#8);9%E9)*-!,%N$*3='%8'!*a)/;2'%N$*3.6-%P9;R#$;9;2*%&)'"*$?'2;2*%N;-@*#0-$;2*%;H'9;2'"'A%K+')"+1+%OQRQA%)G%maBRQPZG%723#+%;$%29#+>$i:%;$)"!"$%1!"$<# $;A%

1%!"1+'*$;%:1 $'! %sUUU%1G%L$9#+(3$%&23+'%<1 C*/# % %&'+!$%#+&'+1!"$%2'+"%E *+>)(2? ?!"$)( $F%&>+)*/!"#$%# 0=/%026C%1)(+"/1+:%;+(2%1"6>D9#/%!"+)%;$62%&21)*+# +%>+*+% &2%RVPR%'GA%*;G%( >(+%>+*%&2%.).# D! .%)"(I9%&2%&23+'"$G%k2*1 $'9"$# $0%*+( $62%9+*2? 1+# +%023$%=/:%4+(*A%3$%#+%0+>21 9>$%# $%=/,2%<>+9I1%(2&! +A%(*I'/%.;+1# +;C%&'+!$% (2#)$'1+*2')( $%&'21+9"2#$%2=$!# $%1%#+1 $%&2,.9# 21$;% %#+%S>+'+!-%(2'&.).G

(11)

N'"/3+A% '$&'$"$#*.;C!/% .&292=+# $% 92% *"1G% 0 )*/!"#/!-% T('"/321+@% */&.% #+9'$@)( $62RPG% K% #.'! $% &'"$9)*+1 $@% 2('$<>+#/!-% ;+(2% 9$12!/;?

#$A%2%&292=#/0%$02!;2#+>#/0%299" +,/1+# .%#+%&+*'"C!$62A%&21)*+,+% S6.'+%Q594$)-$%Fa<%J;0#1(* (c*9%+;0;9-!Z%Y2(2,2%RjOQBRjVQ%'2(.Z%1%6$<! $% ukazywania ran (;$)#")')*; B-0"#9-!ZA%"%(+&> !/%H23$62%_ +,+G%L$<> %&'"/;C:A% 3$% "% *2'.@)( $62% (2<! 2,+% <1 D*2;+@)( $62% &2!-29" % '"$i=+% _-'/)*.? )+% 1% q6'I;!.A% "% 2(2,2% RjQQ% '2(.A% "#+#+% '+!"$;% ;+(2% '"$i=+% "% (2<! 2,+% 1%7+>=2'(.%Y7."$.0%`+0(21$%1%7+>=2'(.ZA%*2%=/,=/%*2%1/<0 $# *$;% (>+)/% &'"/(,+9% '"$i=/% 9$12!/;#$;A% "'29"2#$;% "% &2=23#2<! % .( $'.#(2? 1+#$;%#+%k+);D%_-'/)*.)+G%5&2<'I9%9" $,%*12'"C!/!-%(> 0+*%(+&> !%.3/*? (21+#/!-%92%1)&I>#2*21$;%9$12!; %#+>$3/%1/'I3# :%S6.'D%<1G%H+'=+'/% 29(.*C%1%1+& $# .A%&2('$1#C%)*/>21 %P*3/"#7%F'.;""4%"%2(2,2%RVaQ%'2(.G% H+'9"2% '$&'$"$#*+!/;#/% !-+'+(*$'% #+9+#2% &,+)(2'"$i= 2#$0.% &'"$9)*+? 1 $# .%<1G%7+' % 7+69+>$#/%"% & $'1)"$;%(+&> !/%&2%)*'2# $%&2,.9# 21$;% Y&2% RjRW% '2(.% >.=% >+*+% OQG% sg% 1 $(.ZG% `% (.>*$0% ^+;<1 D*)"$62% 5+('+? 0$#*.% % &'"$0 +#+0 % +'!- *$(*2# !"#$62% 1/)*'2;.% <1 C*/# % 1% >+*+!-% WQGBbQG%sUg%1 $(.%1 C3$%) D%*+(3$%'2"=.921+%"+('/)* RWG%T'"C9"2#2%;C% ;+(2%(+&> !D%"1 C"+#C%"%(.>*$0%^+;<1 D*)"$62%5+('+0$#*.A%+%92(,+9# $;% B% (+&> !D% ^21$62% f'2=.% _-'/)*.)+RbG% 5*+,+% ) D% 2#+% ;$9#2!"$<# $% 0 $;? )!$0%!"!"$# +%'$> (1 %<1 D*/!-A%&'"$()"*+,! ,+%1%0 $;)!$%029> *1% %!".? 1+@G%`%(2#!$&!;C%(+&> !/%^21$62%f'2=.%_-'/)*.)+%(2'$)&2#9.;C%&'"$9? )*+1 $# +%#+%1)&2'# (+!-A%"%1/2='+3$# +0 %F'9**%J;0#$"#7A%Q594$)-$'%F3<'%

J;0#1(*A% .0 $)"!"2#/!-% #+&'"$! 1% ) $= $A% #+;=> 3$;% 2,*+'"+A% 2'+"% <1 D*/!-%

.)*+1 2#/!-% &+'+0 % #+% &2"2)*+,/!-% 1)&2'# (+!-% YH+'=+'/% % N+*+'"/#/A% L+#+%_-'"! ! $>+% %L+#+%M1+#6$> )*/A%L+(.=+%J&2)*2,+% %L+(.=+%7,29)"$62Z% Y >G%RO+A%=A%!A%9ZG%8$#%&'26'+0%1%)&2)I=%)"!"$6I>#/%92&$,# +,%2='+"%)*+#.% <1 +9202<! % )&2,$!"#$;% % '$> 6 ;#$;% (20.#/% 0 $;)( $;A% (*I'/% '$(2#)*'.?

RP% MG%k

>$!(+A%Y;)4(/*%/9-(4H/$%6%;?)'96'%Z2*3)#=;%N964<'%2%/;1(*#0#%12,%C'"'%2%>;-9-"*-A% c1de% E0@-!% E!*(;9-!,% F*3.64% [*0"#!% '% >;9-"*#!,% N$*3='% 8'!*a)/;2'% ;H'9;2'"'% 89;R,%CA6#R;2*%P;/0#2$/*#!-%6%;/'67*%d]e0#(*'%-9;.6*"%*%VWe0#(*'%89'(4%"'-/;2#7A%82'.@%OQQmA% )G%OPbBObRG RW% HG%` 0#2129+?N'+;$1)(+A%f'/94$)*'%/;1(*;?'%12*3);7':$/*#=;%L%89A@'%9#/;"$)9-/-(7*%R'6%@-.;24A%c1de%+6*#7#%*%$/'9@4%/;1(*;?'%12*3);7':$/*#=;%2%>;9-"*-A%)G%RbbBRaPG Rb% `2=G%MG%k >$!(+A%N;1(*A?%82,%12,%C'"'%Q596(*(*#0'%*%12,%C'"'%G2'"=#0*$)4%2%>;9-"*-A% )G%RWV% %##G

(12)

21+> <0/%#+%&29)*+1 $%&'"$0 +#%+'!- *$(*.'/% %1/)*'2;.%1#D*'"+%<1 C*/# % 29%&2,21/%92%)!-/,(.%sUg%)*.>$! +G

EH.921+# $F%#21$62%(2<! 2,+%4+'#$62%&2#21# $%)*+,2%) D%1/'+"$0% 12> %&'"$*'1+# +% %1+>( %2%&'$)* 321C%&2"/!;D%1<'I9%0 +)*%-+#9>21/!-A% 69/%&'"/)*C& 2#2%92%'$+> "+!; %1/)2( $;%-+> %(2'&.).%(2<! 2,+%<1G%L+#I1% &2%UU%&2(2;.%*2'.@)( 0G%7 +)*2A%!-2! +3%2*'"/0+,2%&'"/1 >$;$% %#+9+# +% " $0)( $%"+%&2&+'! $%('I>+%N+" 0 $'"+%L+6 $>>2@!"/(+%1%(2#v (! $%"%"+? (2#$0A% *2% ;$9#+(% 1/!"$'&+#$% S#+#)212% (2)"*+0 % *$;% 12;#/% # $% 0 +,2% 4.#9.)"/%#+%9.3$%&'"$9) D1" D! +%=.921>+#$G%H+'9"2%!-! +,2%;$9#+(%92? 'I1#+:% 69+@)( $;% <1 C*/# % f,I1#$62% 7 +)*+% B% (2<! 2,21 % ^+;<1 D*)"$;% 7+' % k+##/G%w+9#$%1"6>D9/%&'+(*/!"#$%# $%1+'.#(21+,/%91.('2*#$62% &291/3)"$# +%1/)2(2<! %=.921> G%K/=2'.%42'0/%+'!- *$(*2# !"#$;%B%1/? )2( $;A%;+)#$;%-+> % %1,+9!"$;%E1$)*1$'(21$;F%1 $3/A%92(2#+,+%) >#+A%)+02? '"C9#+%(20.#+%1%2=> !".%.&+9(.%1,+9"/%4$.9+>#$;%"+(2#.A%&2%&2"=/! .% ) D%('"/3+!( $;%"1 $'"!-#2<! G 8D%=.921DA%!"/%'+!"$;%'2"=.921DA%4+'/%5*+'$62%7 +)*+%'$+> "21+#2% "% 1 $>( 0% *'.9$0A% "+% 1)"$>(C% !$#D% B% .3/1+;C!% '2"= I'(21$62% 0+*$' +? ,.%=.921>+#$62A%&'21+9"C!%&'+!$%1%1 $>.%4+"+!-G%X$*+>$%+'!- *$(*2# !"? #$% =/,/% 29"/)( 1+#$% "% 1!"$<# $;)"$62% (2<! 2,+% % #+;&'+192&292=# $;% "= $'+#$%*+(3$%"% ##/!-A%=> 3$;%# $2('$<>2#/!-%2= $(*I1G%N20&>$*21+#$% 92'+i# $% "$)&2,/% =.921>+#$% 9" +,+,/% 1% ('I*( !-% 29! #(+!-% !"+).% % # $% 1/(+"/1+,/%) D%(.#)"*$0G%K%RjbO%'2(.%1%('2# (+!-%0 +)*+%29#2*21+? #2% 1/0.'21+# $% ,.(I1% )(>$& $##/!-% &'"$"% 0 )*'"+% k'2(2&+A% !2% =/1+% *'+(*21+#$% ;+(2% "+(2@!"$# $% 1)"/)*( !-% '2=I*% =.921>+#/!-G% U#42'? 0.;$%2%*/0%*+(3$%#+& )%"+!-21+#/%#+%"+!-29# $;%<! +# $%#+1/%&I,#2!? #$;d%g!%C'59#%!,((((%C'9,%Ohh***%'!,%'@#".#,%0;9#"6,%*$),%.*$,%Y#2#0@#%Y#$(50;$$#" Y >G%RV+A%=A%!A%9ZG%`+&$1#$%&'+!$%! C6#D,/%) D%;$9#+(%;$)"!"$%92%&2!"C*(I1% sgU%1 $(.% %# 69/%# $%"2)*+,/%2)*+*$!"# $%"+0(# D*$A%!2%&2*1 $'9"+;C%&'2? 1 "2'/!"#$%)"!"/*/%1)!-29# $%(2'&.).Rm%Y >G%Rj+A%=ZG%H/:%023$%1,+<# $%"$% 1"6>D9I1%2)"!"D9#2<! 21/!-%1/)2(C%-+>D%*/&.%69+@)( $62%1"# $) 2#2% 1%E+'!-+ !"#$;F%(2#1$#!; %+'*/)*/!"#$;A%1/(2'"/)*.;C!%9+1#$%S>+'/% %*/>(2% ;$%#+9=.921.;C!G%L$9#+(%# $%1)"/)*( $%'2"1 C"+# +%#+>$3/%"'".! :%#+%(+'=% Rm% M+9$0A%P*3)"'$);2*#(6"'%'9(5*)#/)-9'%/;1(*;?'%12,%C'"'%2%>;9-"*-A%EJ!*+%T# ]$'? ) *+* )%^ !2>+ %_2&$'# ! G%`+=/*(2"#+1)*12% %N2#)$'1+*2')*12FA%RambA%*G%RRA%"G%RWRA% )G%RQPBRjVG

(13)

='+(I1% S#+#)21/!-G% K% 9$*+>+!-% B% 1+,(21/!-% ),.3(+!-A% 1)&2'# (+!-% Y"%&'"$9)*+1 $# $0%(+',+A%6,21/%('I>+A%0+)( Z%B%1 9+:%!$>21C%+'!-+ "+? !;D% %#+1 C"+# $%92%sUUU?1 $!"#/!-%42'0G%J'!-+ "+!;C%&29('$<>+#2% %.#+? 2!"# +#2% 9,.6C% *'+9/!;D% (.>*.'21C% )&2,$!"#2<! % 0 $;)( $;% 6'20+9"C!$;% ) D%1%)1/0%(2<! $>$%4+'#/0G%U%#+%*/0%$*+& $%=.921+# +%#21$;%<1 C*/# % 2912,+#2%) DA%1&'21+9"+;C!%29&21 $9# %;D"/(%42'0%+'!- *$(*2# !"#/!-A% 92% ;$;% # $0+>% *'"$!-)$*#$62% *'1+# +G% f$#$'+># $% !+,$% '2"1 C"+# $% +'!- ? *$(*2# !"#$% <1 +9!"/% ;$9#+(% 2% 12> % 29'".!$# +% *'+9/!/;#/!-% '2"1 C"+@% %2*1+'! .%#+%)"*.(D%1 $>( $62%f9+@)(+A%2%&'I= $%*1I'!"$62%1/(2'"/)*+? # +%&20/),I1%"%0 +)*%#+9=+,*/!( !-G K/)*'I;%4+'/%)*+'20 $;)( $;%)*+,%) D%=+'1#/% %=26+*/A%+>$%*$3%"+*20 ? "21+#/%1%> !"#/!-A%+.*2#20 !"#/!-%(20&+'*/0$#*+!-G%k'+(*/( %'$> 6 ;#$% .&'+1 +#2%"%&29" +,$0%#+%6'.&/A%)(.& +;C!$%) D%1$%1,+)#/!-%E(C*+!-F%B% (+&> !21/!-% +#$()+!-% % &'"/S>*'21/!-% 2,*+'"+!-RaG% r1 C*/# +% "+&$,# +,+%

) D%!$!-21/0 % %&'/1+*#/0 %2,*+'"+0 A%S6.'+0 %92%&'/1+*#$;%9$12!; A%*+? => !+0 %12*/1#/0 A%$& *+S+0 G%K%&Ii#/0%<'$9# 21 $!".% %1%&2!"C*(+!-% $&2( %#2123/*#$;%"#+;921+,2%) D%*.%+3%RmBOQ%2,*+'"/%Y*/>(2%*'"/%"%# !-% "+!-21+,/%)1$%& $'12*#$%8')9;(*"*'d%H23$62%_ +,+A%<1G%J##/%&'"/%9'.6 0% S>+'"$%0 D9"/#+121/0%&2%)*'2# $%&2,.9# 21$;% %<1G%H+'=+'/%1%!"1+'? *$;%(+&> !/%&I,#2!#$;ZG%U)*# $;C!$%92%9" <%"+=/*( A%!-2! +3%&2&'"$)*+1 +#$% 1%!"+)+!-%#2123/*#/!-A%.(+".;C%'I3#2'29#2<:%6.)*I1% %+'*/)*/!"#/!-% #? )& '+!; A%>2(+>#C%*'+#)42'0+!;D% %)*/> "+!;D%1"2'I1A%+%*+(3$%"+*20 "21+# $% ) D%(20.#/%0 $;)( $;A%.&'+1 +;C!$;%&'+(*/( %'$> 6 ;#$%"%&29" +,$0%#+%6'.&/A% )(.& +;C!$%) D%1%)12 !-%E(C*+!-FG%K%# !-%6'20+9"2#2%#21$%9" $,+%)"*.? ( A%.".&$,# +;C!$%>.=%"+)*D&.;C!$%)*+')"/%1/)*'I;% %29&21 +9+;C!$%+(*.+>? #/0%6.)*20G%K%)&$!/S!"#/%)&2)I=%"0 $# +,/% %E"+6D)"!"+,/F%&'"$)*'"$@% <1 C*/# G%X2%$>$0$#*I1%"1 C"+#/!-%"%> *.'6 C%#+>$3+,/%2,*+'"$A%(*I'$%#+;? !"D<! $;%# $%"+!-21+,/%) D%1%)*+# $%& $'12*#/0% %#+%& $'12*#/0%0 $;)!.G% K D()"2<:%&2!-29" %"%2(2,2%RPQQ%'2(.G%q=$!#/%2,*+'"%6,I1#/%B%*'/&*/(% <1G% K2>46+#6+A% = )(.&+% [+*/"=2#/% Y& $'12*# $% .)*+1 2#/% &'"/% "+!-29? # 0%S>+'"$%&2,.9# 21$62%'"D9.Z%B%#+>$3/%92%9.3$;%6'.&/%&Ii#262*/!( !-% '"$i=A%"1 C"+#/!-%"%*"1G%7 )*'"$0%q,*+'"+%<1G%K2>46+#6+A%( $'.;C!/0%*2? '.@)( 0%1+')"*+*$0A%!"/##/0%2(2,2%RjaPBRPRQ%'2(.G%r1 +9$!*12%1&,/? 1I1%&2,.9# 212# $0 $!( !-%)*+#21 %*+(3$%2,*+'"%`+<# D! +%^+;<1 D*)"$;%

(14)

7+' %k+##/G%[$> (*$0%;$9#$62%"%2,*+'"/%;$)*%)('"/9,2%"$%)!$#+0 %f2*'$);-2'"*'A%X'9;.6*"A% @96#6'"*'%"%(2@!+%sg%1 $(.G%726,2%#+>$3$:%92%#+)*+1/% 2,*+'"21$;%2('$<>+#$;%1%i'I9,+!-%;+(2%P'9'")#0#%Q59*$)*G%`%&Ii#262*/!( 0% 2,*+'"$0%6,I1#/0%#+>$3/%,C!"/:%91 $%S6.'/%<1 D*/!-%&+*'2#I1%(2<! 2? ,+%B%<1G%L+#+%M1+#6$> )*/%Y"%Rjab%'2(.Z% %<1G%L+#+%_-'"! ! $>+%Y1%7."$.0% q('D621/0%1%82'.# .ZG%H/:%023$%"%6I'#$;%(2#9/6#+!; %# $"+!-21+#$62% '$*+=.>.0% &2!-29" % S6.'+% _-'/)*.)+% `0+'*1/!-1)*+,$62A% "+2&+*'"2#+% #+% !2(2>$% 1% 9+*D% RjabG% ^ $% 023#+% 1/(>.!"/:% .3/1+# +% ;$;% 92% '/*.%

#0#-B')*;%4!'=*"*$%$'0B');9*$%Y1! C6+# +%1%*'+(! $%#+=23$@)*1+%(.%6I'"$%&2#+9%

)(>$& $# $% B% E92% ^ $=+FZ% 1% <1 D*2% K# $=21)*C& $# +% _-'/)*.)+G% H'+(% ;$9#+(%&'"$(+"I1%2%&'+(*/(21+# .%1%82'.# .%*$62%"1/!"+;.%> *.'6 !"#$? 62A%(*I'/%=/,%"1 C"+#/%'+!"$;%"$%<'2921 )(+0 %(+*$9'+>#/0 A%(2>$6 +!( 0 % %(>+)"*2'#/0 G%K$9,.6%2& ).%5*'"$)"+%"%RWbR%'2(.%1%N+&> !/%N.& $!( $;% )*+,%)*+'/%2,*+'"%Y'0)'9#%B#)-$)-!Z%"%'$*+=.>.0%_"*$'#+)*.%K)&2023/! $> G% `%# 0%;$)*%,C!"2#+%S6.'+%_-'/)*.)+%H2>$)#$62%Y2(2,2%RPRQBRPOQ%'2(.ZA% )*2;C!+%9" <%1%*"1G%N+&> !/%N2&$'# (+%Y9+1#$;%N.& $!( $;ZG%`%(> 0+*.%'$? > 6 ;#$62%1/# (+%;$;%92<:%'"+9( $%.;D! $% (2#26'+S!"#$\%#+! )(%&2,232#2% #+%020$#*%= !"21+# +A%+%# $%#+%$.!-+'/)*/!"#$%*'$<! G%H/,+%2#+% #)& '2? 1+#+%'"$i=C%)"1+=)(C%h+#)+%7.>*)!-$'+% %&I,#2!#/!-%^ $0 $!G%`%*$62% !"+).A%+>$%"%# $"#+#$;%1 D()"$;%!+,2<! A%&2!-29" %S6.'+%J'!-+# 2,+%f+? =' $>+%"%6'.&/%f2*'$);2'"*'G%T!"# 21 $%=C9i%&202!# !/%7 )*'"+%q,*+'"+% <1G%K2>46+#6+%1/(2#+> %S6.'D%H26+%q;!+%"%&'"$9)*+1 $# +%>9;"-%i'$/*A% (*I'$% =/,2% .0 $)"!"2#$% "+&$1#$% 1% &'$9$>> % >.=% "1 $@!"$# .% # $ )*# $? ;C!$62%2,*+'"+A%+%*+(3$%S6.'/%<1G%K+1'"/@!+% %<1G%K2>46+#6+%Y7."$.0% q('D621$%1%82'.# .ZG%X2%&'/1+*#/!-%4.#9+!; %1%4+'"$%#+>$3+,2%0+>+'? )( $%$& *+S.0%(+)"*$>+#+%>C9"( $62%L+#+%N2*+%Y('I*(2%&2%RjPj%'2(.A%"+? 6 # 2#$% &29!"+)% UU% 12;#/% <1 +*21$;ZG% K% (2<! $>$% <1G% L+#I1% "#+;921+,/% ) D%*$3%&'"$"%&$1 $#%!"+)%91+%1)&+# +,$%2='+"/%2%!-+'+(*$'"$%12*/1#/0% =C9i%$& *+S;#/0d%f.73(*#%6%/964<'%Y(G%sg%1 $(.Z% %J*(6;2'"*#%Y(G%sg%1 $(.ZA% "+# 0%&'"$# $) 2#2%;$%92%7."$.0%X $!$";+>#$62%1%k$>&> # $G%YU!-%& $'? 12*#/0%0 $;)!$0%&'"$"#+!"$# +%0I6,%=/:%(2<! I,%&1G%<1G%K+1'"/@!+ZG% ^21/%()"*+,*%<1 C*/# %2'+"%$>$0$#*/%1/&2)+3$# +%)C%<1 +9$!*1$0%*$62A% 3$% +0= !;$% &2> */!"#$% $> *% =/,/% 0+# 4$)*21+#$% 'I1#2>$6>$% "% +'*/)*/!"? #/0 A%!"D)*2%&'"$'+)*+;C!/0 %023> 12<! %60 #/G%U%1'$)"! $A%OO%1'"$<# +% RPQQ% '2(.A% (.% !-1+>$% H26+A% <1 D*/!-% &+*'2#I1% .(2@!"2#$62% (2<! 2,+A% '+9/% %0 +)*+A%29>+#2%9"12#%>-@'%+#*%L%>9a@'%J;='%Y >G%RPZG%T0 $)"!"2#2%

(15)

#+%# 0% #)('/&!;D%"%9+*C%Y9+*D%023#+%29!"/*+:%*+(3$%;+(2%RPOOZA%+%&'"$9$% 1)"/)*( 0%&2)*+! $%!"!"2#/!-%29%9+1#+%&+*'2#I1d%<1G%L+#+%_-'"! ! $>+A% <1G% L+#+% M1+#6$> )*/A% <1G% H+'=+'/% % <1G% N+*+'"/#/G% >-@'% +#*% 0 +,% )*'"$!% 0 +)*+% %2"#+;0 +:%#+;1+3# $;)"$%1/9+'"$# +G

L+((2>1 $(%# $%2!$# +> =/<0/%+'!- *$(*.'/% %1/&2)+3$# +%4+'/%5*+'$62% 7 +)*+%82'.# +%1%2('$) $%<'$9# 21 $!"+A%;$9#2%&2"2)*+# $%1+'*2<! C%# $? "+&'"$!"+>#C% B% 29% & $'1)"$62% E2'+*2' .0F% 92% &Ii#262*/!( $;% 1/)2( $;% -+> %(20.#+%0 $;)(+%&2"2)*+1 +,+%*.%+'*/)*/!"#/%"+& )%)1$;%$6"/)*$#!; G% _ C6,$% =.921+# $% 61+'+#*21+,2% ;$;% *'1+# $G% H.921+# $% =/,2% # $% */>(2% &'"$()"*+,!+# $0%+'!- *$(*2# !"#/!-%&2)*+! %=.921> A%+>$%*$3%#+'+)*+# $0% %#+1+')*1 +# $0%*'$<! %9.!-21/!-G%U%!-2:%)*+'+%<1 C*/# +%&+'+S+>#+%# $% '$&'$"$#*.;$%+'!- *$(*2# !"#$62%029$>.%<'$9# 21 $!"#$;%(+*$9'/A%*2%&2? (,+9+#$%1%# $;%&'"$"%&2(2>$# +%#+9" $;$A%&'"/& )/1+#$%;$;%1+'*2<! A%!"/# C% ;C%629#C%)*2,$!"#$;%&2"/!; %1%'+0+!-%9 $!$"; G

U>G% RG% J'!-$2>26 !"#$% '$> (*/% & $'1)"$62% (2<! 2,+% <1G% L+#+% 1% 82'.# .% B% 1$9,.6% o 9 % f'"$)"( $1 !"?N2*>$1)( $;

(16)

U>G%OG%f"/0)%!2(2,.%"%&'2S>21+#$;% %6>+".'21+#$;%!$6,/A%2= $6+;C!$62%U%(2<! I,%<1G%L+#I1%% Y+.*2'%1)"/)*( !-%42*G%JG%5(21'2@)( Z

(17)

+Z

(18)
(19)

9Z

(20)

+Z% % % % %%%%%%%%%%%%=Z

!Z% % % % %%%%%%%%%%%%9Z

U>G%P+A%=A%!A%9G%`12'# ( %)(>$& $##$%1%!-I'"$%(2<! 2,+%<1G%L+#I1

(21)

U>G% bG% p'+60$#*% 1 *'+3+% "% !-I'.% (2?

<! 2,+%<1G%L+#I1 U>G% mG% X+1#/% ('.!/S()% *' .04+>#/A%2=$!# $% .)*+1 2#/% &2#+9% 2,*+'"$0% <1G%K2>46+#6+

U>G%aG%7+>21+#$%0$9+> 2#/%#+%1/)(>$&(+!-%!-I'.%(2<! 2,+% <1G%L+#I1%

(22)

U>G%RQG%7+>21 9,2%"%T('"/321+# $0%#+%X'"$1 $%w/! +

U>G% RRG% k,/*+% #+6'2=#+% 0+,32#(I1% 7+,62'"+*/% %L+#+%]2#%52$)*%"%(2<! 2? ,+%<1G%L+#I1

(23)

+Z% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%=Z !Z% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%9Z U>G%RO+A%=A%!A%9G%N2#)2>$%)(>$& $##$%"%"+('/)* %(2<! 2,+%<1G%L+#I1

(24)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+Z

(25)

!Z

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9Z

U>G%RV+A%=A%!A%9G%^+& )%"%9+*C%RjbO%#+%<! +# $% "+!-29# $;% #+1/% &I,#2!#$;A% 1*I'# $% .3/*+% (2#)2>+%)(>$& $##+% %1#D*'"$%1/)2( $;%-+>

(26)

+Z% % % %%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%=Z

U>G%Rj+A%=G%K 92(%)"!"/*I1%(2<! 2,+%29%1)!-29.% %='/,/%29%"+!-29.

(27)

Summary

Building and lasting – the medieval history of Old City of Toruń parish church, current cathedral of Sts. John the Baptist and John the Evangelist

8-$%&+' )-%!-.'!-%24 %5*)G%L2-#%*-$%H+&* )*%+#9%L2-#%*-$%M]+#6$> )*% #%q>9%_ */% 24 %82'.@%-+)%=$$#%1 *#$))%*2%=2*-%*.'=.>$#*%- )*2' !+>%$]$#*)%+#9%+'* )* !%*+)*$)% 24 %*-$%91$>>$')G%M]$'/%&-+)$%24 %*-$%=. >9 #6%24 %*-$%!-.'!-%0+/%=$% #*$'&'$*$9% #% ).!-%+%1+/G%h21$]$'A% *%!+#%=$%+>)2%+)).0$9%*-+*%9.' #6%+>>%&-+)$)%24 %42'0 #6%24 % *)%0+*$' +>%).=)*+#!$%Y4'20%ROVW%.#* >%*-$%=$6 ## #6%24 %*-$%) x*$$#*-%!$#*.'/Z% *-$%02'$%&'242.#9%0$+# #6%1+)%0+# 4$)*$9G%8- )%1+)%*-$%1 >>%*2%).'] ]$%+#9% *2% >+)*A% *-$% 1 >>% 24 % *-$% _-.'!-% #2*% 2#>/% !2#) 9$'$9% +)% +% =. >9 #6A% =.*% +>)2% +)% +#% #)* *.* 2#%1- !-%.# *$)%+#9%'$&'$)$#*)%*-$%! */%!200.#$G%p2'%*- )%+ 0%*-$% +'* )* !%>+#6.+6$%24 %*-$%y 0+6$F%1+)%.)$9% #%+'!- *$!*.'$%+#9% #*$' 2'%9$!2'+* 2#G% 8-$%!200.#$%+#9%*-$%_-.'!-%$x- = *$9%)*'2#6%!2-$) 2#%B%*-$% #*$'9$&$#9$#*% y!2-$'$#*%!2#S6.'+* 2#GF p'20%*-$%$'$!* 2#%24 %*-$%S')*%y2'+*2'/F%.#* >%*-$%!2#)*'.!* 2#%24 %*-$%>+*$? 62*- !% - 6-% -+>>% !-.'!-% *-$% ! */% !200.#$% 1+)% >$+] #6% +#% +'* )* !% 0&' #*% 24 % *)% $x )*$#!$% 2#% *-$% +'!- *$!*.'$% +#9% #*$' 2'% 24 % *-$% =. >9 #6G% 8-$% !2#* #.2.)% *'+#)42'0+* 2#%24 %*-$%!-.'!-%1+)% *)%62+>A%+)%*-$%!-.'!-%=$!+0$%+#%$] 9$#!$%+#9% 6.+'+#*$$%24 %*-$%! */z)%!2#)*+#!/G%8-$%=. >9 #6%&'2!$))%0$+#*%)$+'!- #6%42'%*-$% &'2&$'%0$+#)%24 %$x&'$)) #6%*-$%]+' +=>$%'$> 6 2.)%+#9%)& ' *.+>% 9$+)A%+)%1$>>%+)% +)& '+* 2#)%24 %)2! +>%!>+))$)%+#9%'.> #6%$> *$)G

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zwłaszcza że Autor stwierdza w podsumowaniu: „Analizowana konstrukcja [neognozy Stachniuka] nie ma wymiaru teologicznego, choć nieustan- nie odwołuje się do jej pojęć;

W pewien sposób bonhoefferowska teologia laikatu znalazła swoje miejsce w kilkadziesiąt lat później na Soborze Watykańskim II (zob. Możemy powiedzieć, że Bonhoeffer

W chrystusie bowiem, który jest pełnią objawienia miłości ojca, objawia się także pełna prawda o powołaniu człowieka do miłości: człowiek może w pełni od- naleźć

NIEFARMAKOLOGICZNA TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W MCI W oddziaływaniu na sprawność umysłową osób starszych wykorzystuje się różne rodzaje interwencji poznawczych

W fazie 2 pracy silnika w stosunku do etapu 1 obserwuje się wzrost emisji frakcji nierozpuszczalnej PM (INSINOF) i spadek emisji frakcji rozpuszczalnej (SOF) zarówno dla

Tuttavia, Os 10,11a apre ad un’altra possibilità di traduzione, altrettanto corretta sia dal punto di vista grammaticale che sintattico, come rilevano già le versioni antiche dei

Energy (supply and alternatives) 4 It is unclear what local benefits could come out of the project Project specific 5 The locations where natural gas extraction from shale

ON AN ANGULAR UNCONFORMITY WITHIN THE CAMBRO-ORDOVICIAN ROCKS OF THE LYS-CAILLAOUAS REGION, AXIAL ZONE,.