• Nie Znaleziono Wyników

O radzieckiej archeologii podwodnej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O radzieckiej archeologii podwodnej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Z czasopism 455

Z H IS T O R II T E C H N IK I W O J E N N O M O R S K IE J

W nrze 4/1962 miesięcznika „Przegląd Morski” m gr W ładysław A. Drapella ogłosił artykuł Szwedzki okręt „Wasa” i jego epoka. W zeszycie następnym kpt. mar. rez. Tadeusz Borysiewicz dał garść informacji technicznych o słynnej baterii arty­ lerii nadbrzeżnej kalibru 155 mm na cyplu Mierzei Helskiej, która odegrała w ielką TOlę w morskiej kampanii 1939 r. (Budowa baterii im. H. Laskowskiego). W ostatnim numerze z 1962 r. km dr por. W ładysław Szczerkowski ogłosił Przyczynek do historii budowy O R P „Błyskawica”, w związku z 25 rocznicą przybycia tego okrętu do G dy­ ni, która minęła 30 X I 1962. >

Z. Br.

O R A D Z IE C K IE J A R C H E O L O G II P O D W O D N E J

N a czele nru 2/1962 czasopisma „Z otchłani w ieków ” znalazł się artykuł Zbignie­ w a Bukowskiego Archeologia podwodna w ZSRR. N a wstępie powiedziano nieco o początkach archeologii podwodnej w ZS R R (R. Orbieli, 1934 r.), a następnie przedstawiono powojenne badania podwodne, odkrycia i znaleziska, m. in. z zakresu techniki. A rtykuł ilustrują zdjęcia znalezisk oraz d w a schematyczne plany odkry­ tych zatopionych miast.

Z. Br.

W C Z E S N O Ś R E D N IO W IE C Z N E S Z K U T N IC T W O R U SI

W literaturze polskiej, jeśli się zajmowano szkutnictwem wczesnośredniowiecz­ nym, to tylko Słowian Zachodnich i Wikingów. Ostatnio zjaw ił się now y temat: wczesnośredniowieczne szkutnictwo Rusi. Przedstawił go Mieczysław Prosnak w nrze 1/1963 „Kwartalnika Historii Ki^tury M aterialnej” w artykule Z zagadnień sztuki korabniczej wczesnośredniowiecznej Rusi.

Z. Br.

P IE R W S Z Y R O C Z N IK „H IS T O R Y OF S C IE N C E ”

N o w y periodyk „History of Science” 1, który ma stanowić „roczny przegląd literatury, badań i nauczania”, jest w zamierzeniu czasopismem uzupełniającym w stosunku do istniejących periodyków z dziedziny historii nauki, a nie pismem konkurencyjnym. Redaktorzy „History of Science”, A. C. Crombie z uniwersytetu w Oksfordzie 2 i M. A. Hoskin z uniwersytetu w Cam bridge sprecyzowali jasno i w y ­ raźnie cel rocznika w e wstępie do niego (s..III). Zamierzeniem ich jest stworzyć organ informacji w dziedzinie badań i nauczania historii nauki. Podjęcie tego ro­ dzaju inicjatywy jest jak najbardziej godne poparcia i pochwały. Ponieważ historia nauki wyszła już z pow ijaków i została uznana za pełnoprawną dyscyplinę nau­ kow ą zarówno na kontynencie europejskim i w Ameryce, jak i w konserwatywnej 1 „History of Science. A n Annual R eview of Literature, Research and Teaching”, tom I. Redaktorzy: A. C. Crombie, M. A. Hoskin, W . H effer and Sons Limited, Cambridge 1962, s. VUI+133. Por. zapowiedź tego czasopisma w nrze 4/1961

„Kwartalnika”.

? A. C. Crombie znany jest czytelnikom polskim z przekładu książki Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. W arszaw a 1960 (por. recenzję w nrze 3/1962 „Kwartalnika”).

Cytaty

Powiązane dokumenty

2008: Wpływ paszowego systemu użytkowania na właściwości fizyczne gleb rozwijających się z gruntów pogómiczych.. 1994: Wpływ erozji wodnej na strukturę i

Na wprowadzenie zasługuje instytucja zastępcy członka zespołu, która zdała egza­ min jako forma organizacyjna zespołów przy Arbitrażu z mocy zarządzenia nr

Chociaż wydaje się, że wiele osób przechodzi od picia towa- rzyskiego poprzez nadużywanie alkoholu do uzależnienia od tej substancji, ewidentnie nie u każdej intensywnie

aktywując receptory zaangażowane w przenoszenie pewnych typów sygnałów z komórki do komórki. Kiedy lek dochodzi do mózgu, zalewa komórki nerwo- we, docierając ostatecznie

Korzystanie z energii wodnej jest atrakcyjne dla wszystkich państw rozwijających się dorzecza Mekongu.. Największe, a zarazem najszybciej wzrastające zapotrze­ bowanie na

Next to articles analyzing the situation of Polish theatre and drama today, we publish in the “Postscriptum” some articles to widen the image of contemporaneity by discussing

Dotychczasowy stan rozpoznania geologicznego jest pod staw~ , wraz z badaniami laboratoryjnymi wykonanymi obecnie, do szczeg61owszego i nowego opisu budo- wy geologicznej

88   S. Atalay, No sense of the struggle.Creating a context for survivance at the NMAI,  [w:]  Contemporary  Archaeology  in  Theory.  The  New  Paradigm,