• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

380 W acław R óżański, A dam M azur

żelazo dymarskie znajdowane jest na terenach Polski w postaci

przedmiotów użytkowych. Należy więc dążyć do ustalenia nie bu­

dzących zastrzeżeń merytorycznych metod wyróżniania przedmiotów

wykonanych z „metalu świętokrzyskiego“ 20.

OD R E D A K C JI

W y p o w ie d ź dra A. M azura i prof. W. R óżańskiego je s t osta tn im głosem d y s k u ­ s y jn y m n adesłan ym w zw ią zk u z a rty k u łem d ra R. P leinera Przyczynek do problem u

m etalurgii w czesnohistorycznej i zagadnienia tak zw anego m etalu św iętokrzyskiego

z nru 1— 211965 „ K w a rta ln ik a ”. P o w y p o w ie d z i au tora a rty k u łu , k tó r y zgłosił chęć u stosu n kow an ia się do d ysk u sji, n astąpi w je d n y m z n astępn ych n u m erów je j p o d ­ sum ow anie, dokonane na prośbę re d a k cji p r z e z doc. M. R adw ana ja k o p rze w o d n i­ czącego Z espołu H istorii P o lsk ie j T echn iki H u tn iczej i O d lew n iczej Z akładu H istorii N a u k i i T ech n iki P A N .

20 A utorzy niniejszej w ypow iedzi składają podziękow ania doc. Jerzemu R ysiow i za statystyczną interpretację badań nad problem em „metalu św iętokrzyskiego”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Równie powszechne były wzory historyzuj ące, które stały się szczególnie popularne pod koniec XIX wieku 95.. Niektóre o rodki produkcyjne nadawa ły nowe trendy, a ich wyroby

Широко використовується в англійській мові лексико-семантичний спосіб творення комп’ютерних тер- мінів, за

Diehl – Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, vol.. Enzyklopädie der Antike,

[r]

zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza : (obrona pracy. doktorskiej Łucji Okuliczowej

Wydaje się ponadto, że podstawą jej ustanowie­ nia może także być zarejestrowana ugoda o naprawienie szkody górni­ czej w drodze budownictwa zastępczego

Jan Krokos, który zwrócił uwagę na następujące możliwe sposoby traktowania języka: język jako fakt kulturowy, gdzie z jednej strony uwidaczniają się

«a medida que estos modos se ponen en práctica en el aula, se constituyen en mediadores de aprendizaje, a menudo de forma inconsciente» (jin, cortazzi, p. los autores en