• Nie Znaleziono Wyników

Głowno, woj. łódzkie, st. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Głowno, woj. łódzkie, st. 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

P. Świątkiewicz,Aldona

Chmielowska,Leszek Kajzer,A.

Duras

Głowno, woj. łódzkie, st. 1

Informator Archeologiczny : badania 22, 146

1988

(2)

146

OKRES NOW OŻYTNY

G łow no,

w oj, łó d z k ie , s t . O śro d e k B a d a ń I D o k u m e n ta c ji Z a ­b y tk ó w w Łodzi. M u z e u m M ia sta

Zgierza_______________________

B a d a n ia p ro w ad ził m gr P. S w iątklew tcz. k o n su lto w a li d r A ldona C h m ie ­ low ska I d o c. d r h a b . L eszek K ajzer, u czestn iczy ł w n ic h Λ. D u ra s. F in a n s o w a ł OBIDZ w Łodzi. D rugi sezo n b a d a ń . D w ór "n a kopcu", 2 pot. XVH-XV1II w.

B a d a n ia k o n c e n tro w a ły się n a ro z p o z n a n iu c e n tra ln e j części o b ie k tu , gdzie sp o d z ie w a n o się u ja w n ić re s z tk i w a rs z ta tu g a rn c a rs k ie g o I z a b u d o w a ń m ie sz k a ln y c h o ra z p la te a u z a c h o d ­ niej p a rtii k o p ca. W m ie js c a c h ty ch założono l w y ek sp lo ro w an o 5 w ykopów o łącznej p o w ierz­ c h n i 6 5 m 2.

W śro d k o w ej p a rtii k o p ca w ierzch n ią w a rstw ę tw orzyła p ró c h n ic a z n ow ożytnym ru m o sz e m ce ra m ic z n y m , sta n o w ią c y m n ajp raw d o p o d o b n iej śla d fu n k c jo n o w a n ia lokalnego w a rs z ta tu g a rn c a rs k ie g o . Z w a rstw y tej p o zy sk an o około 3 0 0 0 fr. n aczy ń , w ty m około 2 7 0 0 fr. o w ypale re d u k c y jn y m . Poniżej o d sło n ię to dw ie k o n s tru k c je . P ierw szą z n ich był k a m len n o -ceg lan y m u r 0 sz e r. 2 0 c m 1 uchw yconej d łu g o śc i 2 m , n o szący śla d y o gnia. O d z e w n ą trz przylegało do niego p a le n isk o , a od w e w n ą trz w ylew ka z a p ra w y w a p ie n n e j. O koło 1 m n a w sc h ó d od niego o d k ry to k a m ie n n ą law ę o w y m ia ra c h 1,5 x 2 ,0 m o niezbyt czytelnej funkcji, z b u d o w a n ą z je d n e j w a rstw y d u ż y c h otoczaków . K o n stru k c je te tkw iły w g lin ia s to p ró e h n lc z n y m n a w a rstw ie n iu , z k tó reg o p o z y sk a n o liczne frag m en ty n aczy ń o w ypale re d u k c y jn y m , u tle n ia ją c y m l p o lew a­ n y ch . o rn a m e n to w a n y c h i p o lew an y ch kafli plecow ych o ra z frag m en ty n a c z y ń sz k la n y c h I szyb o k ie n n y c h , h a k i, sk o b le , ćw ieki 1 gw oździe żelazne. O d k ry te k o n s tru k c je o raz to w arzy szący im m a te ria ł ru c h o m y w sk a z u ją n a Istn ie n ie w XVII w, o b ie k tu m ieszk aln eg o o w zględnie b o g aty m w y p o sa ż e n iu . W zach o d n iej części p la te a u k o p c a od k ry to re s z tk i n a ro ż n ik a k a m ie n n o -c e g la n e ­ go m u r u uchw y co n eg o n a d łu g o ści 2 m . K o n stru k c ja ta p o sa d o w io n a była w n a w a rs tw ie n iu z a w ie ra ją c y m m . In. liczne fra g m e n ty n aczy ń I kafli plecow ych, n a c z y ń sz k la n y c h I sz k lą o k ie n n e g o , a ta k ż e ra k i, fr. k lu cza, podków kę, gw oździe żelazne, g ro sz z 176(?) r., nóż z k o ś c ia n ą o k ła d k ą , o b rą c z k ę z d r u tu brązow ego. N a to m ia st śro d k o w a czę ść p la te a u k o p ca nie b yła sio b u d o w a n a.

Ogółem w trakcie b a d a ń pozyskano (poza ceram ik ą z w arstw y ru m o szu ) około 5 3 0 0 fr. n aczy ń 1 4 12 fr. kafli plecow ych. C eram ik a naczyniow a rep rezen to w an a była w o k . 60 % przez n aczy n ia o w ypale redukcyjnym , w ok. 3 5 % utlen iający m , resztę stan o w iły n aczynia polew ane.

D o k u m e n ta c ja 1 m ateriał z b a d a ń z n a jd u ją się w M uzeum M iasta Zgierza I w OBIDZ w Łodzi.

K iszew y, g m . T u liszk ó w , w oj. k o n iń s k ie ,

s t . 3 8

M u z e u m O k ręgow e w K oninie

B a d a n ia prow adziła d r Łucja Paw licka-Now ak. Finansow ało M uzeum O kręgow e w K oninie. C zw arty sezon b a d a ń . D wór o b ro n n y (XV1-XV1I w).

B a d a n ia n a te re n ie dw o ru w K iszew ach w y jaśn iły częściow o u k ła d połu d n io w ej p a rtii z ało ż en ia, pozw oliły precyzyjnie u s ta lić o ś bud o w li NW-SE.

P o łu d n io w a czę ść bud o w li zam y k a od p o łu d n io w eg o -w sch o d u n ie sy m e try c z n ie u sta w io n y p r o s to k ą tn y ry zalit o w ym . 1 3 x 1 1 m, podzielony n a d w la w ą sk ie p o m ieszczen ia, z w ejściam i do k ażd eg o od w n ę trz a budow li.

P om iędzy połu d n io w y m m u rem m a g istra ln y m bud o w li a ś c ia n a m i ry z a litu z n a jd u ją s ię d w ie wieżyczki. P ierw sza (zach o d n ia) o d k ry ta w 1987 r, p o sia d a re g u la rn y , o k rąg ły k sz ta łt. W ieżyczka o d sło n ię ta w bieżący m ro k u m a k s z ta łt w ydłużonego o w alu , w n ę trz e jej s k ła d a się z d w ó ch m in ia tu ro w y c h pom ieszczeń o k sz ta łc ie zbliżonym do k w a d ra tu z o w aln ą n iszą. W ieżyczka ta p ełn iła n ajp ra w d o p o d o b n ie j rolę k o m u n ik a c y jn ą . P o szerzen ie m u r u w sc h o d n ie g o ry z a litu w m ie jsc u s ty k u z w ieżyczką potw ierdzić m oże to p rzy p u szczen ie. S z ero k o ść z a s a d n i­ czej bud o w li n a jp ra w d o p o d o b n ie j w ynosi ok. 25 m.

M a te ria ły I d o k u m e n ta c ja z n a jd u ją się w M u zeu m O kręgow ym w K oninie. B a d e n i a b ę d ą k o n ty n u o w a n e .

I

G niezno, woj. p o zn a ń sk ie , st. 15 - p a trz w czesne średniow iecze.J a k u b o w ic e M urow ane, gm . W ólka L u b elsk a, woj. lu b elsk ie, s t, 5 - p a trz o k re s h a lsz ta c k i.

Cytaty

Powiązane dokumenty

nie przejawiali już tak wiei kich ambicji fundatorskich i do połowy wieku XVI zamki i dwory biskupie podlegały chyba tylko bieżącym remontom i rozbudowom. Nowa

Z kolei zmieniające się zachowania konsumpcyjne starzejących się społeczeństw, w połączeniu z rosnącym znacze- niem osób starszych jako nabywcom produktów i usług

W zachodniej części krużganków odkryto wątki kamiennych i cegla­ nych fundamentów ścian działowych z okresu użytkowania zabudowań klasztornych, w tym również

Informator Archeologiczny : badania 5,

Marian Sikora Koszalin.. Informator Archeologiczny : badania

[r]

Jest to koncepcja zarządzania ukierunkowana na budowanie wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez utrzymywanie relacji z klientami przy wykorzystaniu mediów

The experience with the fitting for the samples annealed at 950°C makes us to pose a question before the analysis of the FGT results for the material annealed at the lower

Projekty poświę- cone tej problematyce, w których uczestniczyła, zarówno jako koordynator międzynarodowy, jak i  krajowy, przyczyniły się do intensyfikacji dialogu

Wątpliwości związane z prawidłowym klasyfikowaniem umów (umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług) oraz rola, jaką odgrywają w ich usuwaniu decyzje interpretacyjne

In the following paper, I will focus on the chosen aspects of the role of unintended consequences in Adam Smith’s considerations, including one of the best known notions connected

Klasyfikacja i typologia obszarów wiejskich z zastosowaniem analizy czynnikowej (metoda składowych

Najsłabiej wyrażony przebieg dobowy (wyrównana wilgotność względna) występuje na polu firnowym Lodowca Waldemara, gdzie często utrzymują się mgły (chmury).. Na terenach

Po zakończeniu tego etapu, kolejnym krokiem będzie uruchomienie procedur po - zwalających na korzystanie użytkownikom Centrum ze zbiorów tradycyjnych Biblio- leki

Irena Jadczyk. Kuźnica

Zbigniew Lissak,Brunon Miszkiewicz,Jerzy.

Krzyż (Łysa Góra), gm. Nowa

Jadwiga Rauhutowa,Witold Hensel..

Tell

Na pozostałym terenie występuje m ateriał przem ieszany, w którym, poza elementami schyłk owo paleolityczny mi stwierdzono obecność zbrojników me zoli tycznych

Być m oże na w ale znajdowały się dodatkowe drewniane urządzenia obron­ ne, o czym świadczy warstwa destrukcji na dnie fosy.. Osada z II okresu epoki

Cm entarzysko kultury w ielb arskiej ze starszego okresu rzym skiego. Zbadana została północno-wschodnia część