• Nie Znaleziono Wyników

Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka Stopińska-Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian: materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń 15–16.05.2013 r., Wydawnictwo WSG, Warszawa–Bydgoszcz 2014, ss. 417

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka Stopińska-Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian: materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń 15–16.05.2013 r., Wydawnictwo WSG, Warszawa–Bydgoszcz 2014, ss. 417"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.050

Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka

Stopińska--Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian:

materiały z  II Zjazdu Andragogicznego, Toruń 15–16.05.2013 r.,

Wydawnictwo WSG, Warszawa–Bydgoszcz 2014, ss. 417

Prezentowana praca jest pokłosiem II Zjazdu Andragogicznego, który odbył się w Toruniu 15–16 czerwca 2013 roku, w XX rocznicę istnienia Akademi-ckiego Towarzystwa Andragogicznego.

Pozycja ma przejrzystą strukturę. Składa się na nią wprowadzenie oraz zbiór podzielonych tematycznie części, w tym: siedem zawierających artyku-ły uczestników zjazdu i ósma, która jest uzupełnieniem w postaci materia-łów z wydarzenia.

W  części pierwszej uwagę poświęcono współczesnym uwarunkowa-niom edukacji dorosłych w  kontekście andragogicznym. Książkę otwiera artykuł Hanny Solarczyk-Szwec, która podkreśla problem budowania ka-pitału rozwojowego Polaków przez kształtowanie kompetencji edukacyj-nych. W rozdziale znalazły się również teksty dotyczące upodmiotowienia jednostek w procesie uczenia się przez całe życie. Ponadto zwrócono uwa-gę na przedmiot edukacji dorosłych, jej polityczne i społeczne uwarunkowa-nia oraz na edukację dorosłych w kontekście przemian doby współczesności i kultury neoliberalizmu.

Rozdział drugi traktuje o  historycznych kontekstach pedagogiki. Po-rusza m.in. kwestie sporu o wychowanie dorosłych czy potrzeby oparcia się na badaniach biograficznych do konstruowania biografii zbiorowych dyscy-plin. W  tej części pracy znalazły się również refleksje dotyczące pierwsze-go polskiepierwsze-go podręcznika do andrapierwsze-gogiki związane ze stuleciem jepierwsze-go wyda-nia, a także sylwetki Ryszarda Wroczyńskiego i Jana Amosa Komeńskiego przedstawione w perspektywie znaczenia i inspiracji do andragogiki.

Trzeci rozdział prezentuje międzynarodowe konteksty andragogiki. Auto-rzy wskazali m.in. na sprawę profesjonalizacji edukacji dorosłych,

(2)

wyszczegól-Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian: materiały z II Zjazdu Andragogicznego 607

VIII. Recenzje niając opracowaną Ramę Kwalifikacyjną facylitatora procesów uczenia się. Scha-rakteryzowana została także współczesna edukacja dorosłych we Włoszech oraz koncepcja wschodzącej dorosłości w perspektywie Jeffreya J. Arnetta, włączona tym samym w dyskusję na temat cyklu periodyzacji życia ludzkiego.

Rozdział czwarty poświęcono kształceniu dorosłych wobec wyzwań współczesności, które zostało omówione w  kontekście płynnej nowoczes-ności i społeczeństwa informacyjnego. Zostały poruszone także kwestie wo-lontariatu pracowniczego, problemy andragogiki wojskowej i kształcenia do aktywności zawodowej osób, które przekroczyły 45 rok życia.

Piąty rozdział dotyczy edukacji akademickiej rozpatrywanej z perspek-tywy andragogicznej. Wyszczególniono problem konkurencyjności na ryn-ku pracy oraz postrzegania własnych kompetencji zawodowych przez stu-dentów pedagogiki. W interesujący sposób opisano wątek dotyczący etosu terapeutycznego w edukacji akademickiej i potrzeby rozwijania kompeten-cji emocjonalnych.

Szósty rozdział porusza kwestie gerontologicznych aspektów edukacji. Rozpoczyna się refleksjami na temat znanych i nieznanych aspektów współ-czesnej starości. Uczenie się przedstawiono jako pozytywny sposób na sta-rzenie się, a  następnie opisano teoretyczny i  praktyczny wymiar edukacji seniorów w  Polsce. Oprócz tego zwrócono uwagę na troski egzystencjalne człowieka starszego oraz znaczenie krytycznej gerontologii.

Siódmy rozdział nawiązuje do uczenia się dorosłych w  perspektywie andragogicznej. Wyszczególnione zostały kwestie uwarunkowań uczenia się dorosłych, uczenia się w sytuacji przyjaźni, problemów rodziny i macierzyń-stwa z perspektywy andragogicznej, organizacyjnego uczenia się, mentorin-gu, a także nabywania kompetencji w zespołach chóralnych.

Ósmy rozdział to materiały z  II Zjazdu Andragogicznego: program, sprawozdanie, wprowadzenie, skład Komitetu Naukowego i Organizacyjne-go Zjazdu oraz przemówienie z okazji XX-lecia działalności Akademickiei Organizacyjne-go Towarzystwa Andragogicznego.

Recenzowana książka jest rozbudowaną refleksją nad współczesną edukacją dorosłych. W  rzetelny i  obszerny sposób omawia wyszczególnio-ne wątki i  najnowsze problemy andragogiki. Prezentowana pozycja może z  powodzeniem reprezentować najnowszą myśl edukacji dorosłych i  stać się przewodnikiem dla poszukujących informacji i  inspiracji w  tym zakre-sie. Wysoki poziom publikacji i rozpiętość wątków to niewątpliwie duże atu-ty tej pracy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie podporządkowana nikomu, nieopozycyjna ze swej natu- ry, jest przewrotna i często – tworzy się sama; pojawia się niezauważenie, nagle (choć przygotowywana od wieków…),

To calculate the lowest natural frequencies, use can be made o f the power method, for which the flexibility matrix or the inverted stiffness matrix has to be available.. Struc-

Przystosowywanie umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań pra- cy (elastyczności w ramach miejsca pracy, tzn. rodzaj elastyczności i impulsywności), która

W pierwszej części rozprawy opisano oraz wyjaśniono zjawiska transportu zachodzące w niemagnetycznych strukturach dwu- oraz trój-barierowej diody rezonansowo-tunelowej, ze

Moż- na uznać to za przejaw moralizatorstwa (w końcu autor przyznał się do swoje- go związku z kulturą zachodnią, będącą jego zdaniem strażnikiem norm etycz-

Wprawdzie należy zauważyć, że w praktyce sprowadzała się ona głównie do ich alfabetyzacji i popularyzowania odpowiednio spreparowanej wiedzy dla środowisk znajdujących się

For this reason, the initiative for battling micro-organisms is taken over by biologically active sub- stances occurring in the egg white, the most important of which are

Celem artykułu jest omówienie wpływu Komisji Edukacji Narodowej (KEN) na naukę oraz nauczanie fizyki w U niw ersytecie W ileńskim (UW ) w czasie jej działalności;