Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 2019/2020. Program nauczania: Tajemnice przyrody- Program nauczania przyrody

12  Download (0)

Full text

(1)

Program nauczania: Tajemnice przyrody- Program nauczania przyrody w klasach 4 szkoły podstawowej

realizowany przy pomocy podręcznika: Tajemnice przyrody

Tytuł rozdziału w podręczniku

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna). Uczeń: Wymagania rozszerzające

(ocena dobra). Uczeń: Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra). Uczeń: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń:

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 1. Przyroda i jej

składniki

1. Poznajemy składniki przyrody

wymienia dwa elementy przyrody nieożywionej (A);

wymienia dwa elementy przyrody ożywionej (A)

wyjaśnia znaczenie pojęcia przyroda (B); wymienia trzy składniki przyrody

nieożywionej niezbędne do życia (A); podaje trzy przykłady wytworów działalności człowieka (A)

wymienia cechy ożywionych elementów przyrody (A); wskazuje w najbliższym otoczeniu wytwory działalności człowieka (C)

podaje przykłady powiązań przyrody nieożywionej z przyrodą ożywioną (A);

klasyfikuje wskazane elementy na ożywione i nieożywione składniki przyrody oraz wytwory działalności człowieka (C)

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana jednego elementu przyrody może wpłynąć na wybrane pozostałe elementy (B)

2. Jak poznawać przyrodę?

2. Jakimi sposobami poznajemy przyrodę?

wymienia zmysły

umożliwiające poznawanie otaczającego świata (A); podaje dwa przykłady informacji uzyskanych dzięki wybranym zmysłom (A); wyjaśnia, czym jest obserwacja (B)

omawia na przykładach , rolę poszczególnych zmysłów w poznawaniu świata (B); wymienia źródła informacji o przyrodzie (A); omawia najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia obserwacji i wykonywania doświadczeń (B)

porównuje ilość i rodzaj informacji uzyskiwanych za pomocą

poszczególnych zmysłów (C); wymienia cechy przyrodnika (A); określa rolę obserwacji w poznawaniu przyrody (B); omawia etapy doświadczenia (B)

wyjaśnia, w jakim celu prowadzi się doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze (B); wyjaśnia różnice między eksperymentem a

doświadczeniem (B)

na podstawie obserwacji podejmuje próbę przewidzenia niektórych sytuacji i zjawisk (np.

dotyczących pogody, zachowania zwierząt) (D);

przeprowadza dowolne doświadczenie, posługując się instrukcją, zapisuje obserwacje i wyniki (D); wyjaśnia, dlaczego do niektórych doświadczeń należy używać dwóch zestawów (D)

3. Przyrządy i pomoce przyrodnika

3. Przyrządy i pomoce ułatwiające prowadzenie obserwacji

podaje nazwy przyrządów służących do prowadzenia obserwacji w terenie (A);

przeprowadza obserwację za pomocą lupy lub lornetki (C);

notuje dwa-trzy spostrzeżenia dotyczące obserwowanych obiektów (C); wykonuje schematyczny rysunek obserwowanego obiektu (C);

wykonuje pomiar przy użyciu taśmy mierniczej (C)

przyporządkowuje przyrząd do obserwowanego obiektu (C); proponuje przyrządy, które należy przygotować do prowadzenia obserwacji w terenie (D); określa charakterystyczne cechy obserwowanych obiektów (C); opisuje sposób użycia taśmy mierniczej (B)

planuje miejsca dwóch – trzech obserwacji (D);

proponuje przyrząd odpowiedni do obserwacji konkretnego obiektu (C);

wymienia najważniejsze części mikroskopu (A)

planuje obserwację dowolnego obiektu lub organizmu w terenie (D); uzasadnia celowość zaplanowanej obserwacji (D); omawia sposób przygotowania obiektu do obserwacji mikroskopowej (B)

przygotowuje notatkę na temat innych przyrządów służących do prowadzenia obserwacji, np.

odległych obiektów lub głębin (D)

(2)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

4. Określamy kierunki geograficzne

4. W jaki sposób określamy kierunki geograficzne?

podaje nazwy głównych kierunków geograficznych wskazanych przez nauczyciela na widnokręgu (A); wyznacza główne kierunki geograficzne za pomocą kompasu na podstawie instrukcji słownej (C); określa warunki wyznaczania kierunku północnego za pomocą gnomonu (prosty patyk lub pręt, słoneczny dzień) (B)

podaje nazwy głównych kierunków geograficznych (A); przyporządkowuje skróty do nazw głównych kierunków geograficznych (A); określa warunki korzystania z kompasu (A);

posługując się instrukcją, wyznacza główne kierunki geograficzne za pomocą gnomonu (C)

wyjaśnia, co to jest widnokrąg (B); omawia budowę kompasu (B);

samodzielnie wyznacza kierunki geograficzne za pomocą kompasu (C);

wyjaśnia, w jaki sposób wyznacza się kierunki pośrednie (B)

podaje przykłady wykorzystania w życiu umiejętności wyznaczania kierunków geograficznych (B);

porównuje dokładność wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu i gnomonu (D);

wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwy kierunków

pośrednich (B)

podaje historyczne i współczesne przykłady praktycznego wykorzystania umiejętności wyznaczania kierunków geograficznych (A);

omawia sposób wyznaczania kierunku północnego za pomocą Gwiazdy Polarnej oraz innych obiektów w otoczeniu (B)

5. Określamy kierunki geograficzne za pomocą kompasu i gnomonu – lekcja w terenie 5. Co pokazujemy

na planach?

6. Co to jest plan?

oblicza wymiary biurka w skali 1 : 10 (C); rysuje plan biurka w skali 1 : 10 (C)

wyjaśnia, jak powstaje plan (B); rysuje plan dowolnego przedmiotu (wymiary przedmiotu podzielne bez reszty przez 10) w skali 1 : 10 (C)

wyjaśnia pojęcie skala liczbowa (B); oblicza wymiary przedmiotu w różnych skalach, np. 1 : 5, 1 : 20, 1 : 50;

wykonuje szkic terenu szkoły (D)

rysuje plan pokoju

w skali 1 : 50 (C); dobiera skalę do wykonania planu dowolnego obiektu (D): wykonuje szkic okolic szkoły (D)

wyjaśnia pojęcia: skala mianowana, podziałka liniowa (B)

6. Jak czytamy plany i mapy?

7. Czytamy plan miasta i mapę turystyczną

wymienia rodzaje map (A);

odczytuje informacje zapisane w legendzie

planu (C)

wyjaśnia pojęcia mapa i legenda (B); określa przeznaczenie planu miasta i mapy turystycznej (B);

rozpoznaje obiekty przedstawione na planie lub mapie za pomocą znaków kartograficznych (C / D)

opisuje słowami fragment terenu przedstawiony na planie lub mapie (D);

przygotowuje zbiór znaków kartograficznych dla planu lub mapy najbliższej okolicy (C)

porównuje dokładność planu miasta i mapy turystycznej (D); odszukuje na mapie wskazane obiekty (C)

rysuje fragment drogi do szkoły, np. ulicy, zmniejszając jej wymiary (np. 1000 razy) i używając właściwych znaków kartograficznych (D)

7. Jak się orientować w terenie?

8. Jak się orientować w terenie?

wskazuje kierunki geograficzne na mapie (C); odszukuje na planie okolicy wskazany obiekt, np. kościół, szkołę (C)

określa położenie innych obiektów na mapie w stosunku do podanego obiektu (C); opowiada, jak zorientować plan lub mapę za pomocą kompasu (B)

wyjaśnia, na czym polega orientowanie planu lub mapy (B); orientuje plan lub mapę za pomocą kompasu (C)

orientuje mapę za pomocą

obiektów w terenie (C) dostosowuje sposób orientowania mapy do otaczającego terenu (D)

9.

Ćwiczymy orientowanie się w terenie – lekcja w terenie Podsumowanie

działu 1 10.,11. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika”

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze

(3)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

1.

Substancje wokół nas

12. Otaczają nas substancje

wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady ciał stałych, cieczy i gazów (B);

wskazuje w najbliższym otoczeniu dwa przykłady ciał plastycznych, kruchych i sprężystych (B); podaje dwa przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych (A);

porównuje ciała stałe z cieczami pod względem jednej właściwości

(kształt) (C)

wymienia stany skupienia, w jakich występują substancje (A); podaje dwa-trzy przykłady wykorzystania właściwości ciał stałych w życiu codziennym (C)

wyjaśnia, na czym polega zjawisko rozszerzalności cieplnej (B); podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy (C) oraz gazów (D)

klasyfikuje ciała stałe ze względu na właściwości (B);

wyjaśnia, na czym polega kruchość, plastyczność i sprężystość (B); porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (C) opisuje zasadę działania termometru cieczowego (B)

uzasadnia, popierając przykładami z życia, dlaczego ważna jest znajomość właściwości ciał (D)

2. Woda występuje w trzech stanach skupienia

13. Poznajemy stany skupienia wody

wymienia stany skupienia wody w przyrodzie (A); podaje przykłady występowania wody w różnych stanach skupienia (A); omawia budowę termometru (B); odczytuje wskazania termometru (C);

wyjaśnia, na czym polega krzepnięcie i topnienie (B)

wyjaśnia zasadę działania termometru (B);

przeprowadza, zgodnie z instrukcją, doświadczenia wykazujące:

– wpływ temperatury otoczenia na parowanie wody (C),

– obecność pary wodnej w powietrzu (C);

wyjaśnia, na czym polega parowanie i skraplanie wody (B)

wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania (A); formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń (D);

przyporządkowuje stan skupienia wody do wskazań termometru (C)

dokumentuje doświadczenia według poznanego schematu (D); podaje przykłady z życia codziennego zmian stanów skupienia wody (C);

przedstawia w formie schematu zmiany stanu skupienia wody w przyrodzie (C)

przedstawia zmiany stanów skupienia wody podczas jej krążenia w przyrodzie, posługując się wykonanym przez siebie prostym rysunkiem (D)

3. Składniki pogody

14. Poznajemy składniki pogody

wymienia przynajmniej trzy składniki pogody (A);

rozpoznaje na dowolnej ilustracji rodzaje opadów (C);

wyjaśnia, dlaczego burze są groźne (B)

wyjaśnia, co nazywamy pogodą (B); wyjaśnia pojęcia:

upał, przymrozek, mróz (B);

podaje nazwy osadów atmosferycznych (A)

podaje, z czego mogą być zbudowane chmury (A);

rozróżnia rodzaje osadów atmosferycznych na ilustracjach (C); wyjaśnia, czym jest ciśnienie atmosferyczne (B);

wyjaśnia, jak powstaje wiatr (B)

wyjaśnia, jak się tworzy nazwę wiatru (B); rozpoznaje na mapie rodzaje wiatrów (C);

wykazuje związek pomiędzy porą roku a występowaniem określonego rodzaju opadów i osadów (D)

wyjaśnia różnice między opadami a osadami atmosferycznymi (D)

4. Obserwujemy pogodę

15. Obserwujemy pogodę

dobiera przyrządy do pomiaru trzy składników pogody (A);

odczytuje temperaturę powietrza z termometru cieczowego (C); na podstawie instrukcji buduje wiatromierz (C); odczytuje symbole umieszczone na mapie pogody

zapisuje temperaturę dodatnią i ujemną (C); omawia sposób pomiaru ilości opadów (B);

podaje jednostki, w których wyraża się składniki pogody (A); na podstawie instrukcji buduje deszczomierz (C);

prowadzi tygodniowy

wymienia przyrządy służące do obserwacji meteorologicznych (A);

dokonuje pomiaru składników pogody – prowadzi kalendarz pogody (C); przygotowuje możliwą prognozę pogody na

odczytuje prognozę pogody przedstawioną za pomocą znaków graficznych (C); na podstawie obserwacji określa kierunek wiatru (C)

przygotowuje i prezentuje informacje na temat rodzajów wiatru występujących na świecie (C); na podstawie opisu przedstawia, w formie mapy, prognozę pogody dla Polski (D)

(4)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

16. Obserwacja i pomiar składników pogody – lekcja w terenie

(C); przedstawia stopień zachmurzenia za pomocą symboli (C); przedstawia rodzaj opadów za pomocą symboli (C)

kalendarz pogody na podstawie obserwacji wybranych składników pogody (C); określa aktualny stopień zachmurzenia nieba na podstawie obserwacji (C);

opisuje tęczę (B)

następny dzień dla swojej miejscowości (C)

5. „Wędrówka”

Słońca po niebie

17. „Wędrówka”

Słońca po niebie

wyjaśnia pojęcia wschód Słońca, zachód Słońca (B); rysuje „drogę” Słońca na niebie (C); podaje daty rozpoczęcia

kalendarzowych pór roku (A); podaje po

trzy przykłady zmian zachodzących

w przyrodzie ożywionej w poszczególnych porach roku (C)

omawia pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem (B); omawia zmiany temperatury powietrza w ciągu dnia (B); wyjaśnia pojęcia równonoc przesilenie (B); omawia cechy pogody w poszczególnych porach roku (B)

określa zależność między wysokością Słońca a temperaturą powietrza (C);

określa zależność między wysokością Słońca a długością cienia (C);

wyjaśnia pojęcie górowanie Słońca (B); omawia zmiany w pozornej wędrówce Słońca nad widnokręgiem w poszczególnych porach roku (B)

omawia zmiany długości cienia w ciągu dnia (B); porównuje wysokość Słońca nad widnokręgiem oraz długość cienia podczas górowania w poszczególnych porach roku (C)

podaje przykłady praktycznego wykorzystania wiadomości dotyczących zmian temperatury i długości cienia w ciągu dnia (np. wybór ubrania, pielęgnacja roślin, ustawienie budy dla psa) (B); wymienia fenologiczne pory roku, czyli te, które wyróżnia się na podstawie fazy rozwoju roślinności (A)

18. Jak zmieniają się pogoda i przyroda w ciągu roku? – lekcja w terenie Podsumowanie

działu 2 19., 20. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze”

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 1. Organizmy mają

wspólne cechy 21. Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów

Wyjaśnia, po czym rozpozna organizm (B); wymienia przynajmniej trzy czynności życiowe organizmów (A);

omawia jedną wybraną przez siebie czynność życiową organizmów (B); odróżnia przedstawione na ilustracji organizmy jednokomórkowe od wielokomórkowych (C)

wyjaśnia pojęcia organizm jednokomórkowy, organizm wielokomórkowy (B); podaje

charakterystyczne cechy organizmów (A);

wymienia czynności życiowe organizmów (A);

rozpoznaje na ilustracji wybrane

organy / narządy (C)

omawia hierarchiczną budowę organizmów wielokomórkowych (B);

charakteryzuje czynności życiowe organizmów (B);

omawia cechy

rozmnażania płciowego i bezpłciowego (B)

podaje przykłady różnych sposobów wykonywania tych samych czynności przez organizmy (np. ruch, wzrost) (C); porównuje rozmnażanie płciowe z rozmnazaniem bezpłciowym (C)

prezentuje informacje na temat najmniejszych i największych organizmów żyjących na Ziemi (D);

omawia podział organizmów na pięć królestw (A)

2. Organizmy różnią się sposobem odżywiania

22. Jak odżywiają się rośliny i dla jakich organizmów są pożywieniem?

określa, czy podany organizm jest samożywny, czy

cudzożywny (B); podaje przykłady organizmów cudzożywnych: mięsożernych, roślinożernych i

wszystkożernych (B);

dzieli organizmy cudzożywne ze względu na rodzaj pokarmu (A); podaje przykłady organizmów roślinożernych (B); dzieli mięsożerców na drapieżniki i padlinożerców (B);

wyjaśnia pojęcia: organizm samożywny, organizm cudzożywny (B); wymienia cechy roślinożerców (B);

wymienia, podając przykłady, sposoby zdobywania pokarmu przez

omawia sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny (B);

określa rolę, jaką odgrywają w przyrodzie zwierzęta odżywiające się szczątkami glebowymi (C); wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo

prezentuje, w dowolnej formie, informacje na temat

pasożytnictwa w świecie roślin (D)

(5)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

23. W jaki sposób organizmy cudzożywne zdobywają pokarm?

wskazuje na ilustracji charakterystyczne cechy drapieżników (C)

wyjaśnia, na czym polega

wszystkożerność (B) organizmy cudzożywne (B); podaje przykłady zwierząt odżywiających się szczątkami glebowymi (B);

wymienia przedstawicieli pasożytów (A)

(B)

3. Zależności pokarmowe między organizmami

24. Poznajemy zależności pokarmowe między organizmami

układa łańcuch pokarmowy z podanych organizmów (C);

analizując sieć pokarmową, układa jeden łańcuch pokarmowy (D)

wyjaśnia, czym są zależności pokarmowe (B); podaje nazwy ogniw łańcucha pokarmowego (A)

wyjaśnia nazwy ogniw łańcucha pokarmowego (B); wyjaśnia, co to jest sieć pokarmowa (B)

omawia rolę destruentów w łańcuchu pokarmowym (B)

podaje przykłady obrony przed wrogami w świecie roślin i zwierząt (C); uzasadnia, że zniszczenie jednego z ogniw łańcucha pokarmowego może doprowadzić do wyginięcia innych ogniw(D)

4. Rośliny i zwierzęta wokół nas

25. Obserwujemy rośliny i zwierzęta

wymienia korzyści wynikające z uprawy roślin w domu i ogrodzie (A);

podaje przykłady zwierząt hodowanych w domach przez człowieka (A); podaje przykład drobnego

zwierzęcia żyjącego w domach (A); rozpoznaje trzy zwierzęta żyjące w ogrodach (C)

podaje trzy przykłady roślin stosowanych jako przyprawy do potraw (B); wyjaśnia, dlaczego decyzja o hodowli zwierzęcia powinna być dokładnie przemyślana (B);

omawia zasady opieki nad zwierzętami (B); podaje przykłady dzikich zwierząt żyjących w mieście (A) wykonuje zielnik (pięć okazów) (D)

rozpoznaje wybrane rośliny doniczkowe (C);

wyjaśnia, jakie znaczenie ma znajomość wymagań życiowych uprawianych roślin (D); określa cel hodowania zwierząt w domu (B); wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie zwierzęta możemy hodować w domu (B);

wskazuje źródła informacji na temat hodowanych zwierząt (C);

wyjaśnia, dlaczego coraz więcej dzikich zwierząt przybywa do miast (B)

opisuje szkodliwość zwierząt zamieszkujących nasze domy (C); formułuje apel do osób mających zamiar hodować zwierzę lub podarować je w prezencie (D)

prezentuje jedną egzotyczną roślinę (ozdobną lub przyprawową), omawiając jej wymagania życiowe (D);

przygotowuje ciekawostki i dodatkowe informacje na temat zwierząt (np. najszybsze zwierzęta) (D)

Podsumowanie

działu 3 26., 27. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów”

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 1. Trawienie

i wchłanianie pokarmu

28. Poznajemy

składniki pokarmu podaje przykłady produktów bogatych w białka, cukry, tłuszcze, witaminy (A);

omawia znaczenie wody dla organizmu (B)

wymienia składniki pokarmowe (A);

przyporządkowuje podane pokarmy do wskazanej grupy pokarmowej (C)

omawia rolę składników pokarmowych w

organizmie (B); wymienia produkty zawierające sole mineralne (A)

omawia rolę witamin (B);

wymienia wybrane objawy niedoboru jednej z poznanych witamin (B); omawia rolę soli mineralnych w organizmie (B)

przedstawia krótkie informacje na temat sztucznych barwników, aromatów identycznych z naturalnymi, konserwantów znajdujących się

w żywności (D)

(6)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

29. Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu?

wskazuje na modelu położenie poszczególnych narządów przewodu pokarmowego (C);

wyjaśnia, dlaczego należy dokładnie żuć pokarm (B);

uzasadnia konieczność mycia rąk przed każdym

posiłkiem (C)

wymienia narządy budujące przewód pokarmowy (A);

omawia rolę układu pokarmowego (B); podaje zasady higieny układu pokarmowego (A)

wyjaśnia pojęcie trawienie (B); opisuje drogę pokarmu w organizmie (B); omawia, co dzieje się w organizmie po zakończeniu trawienia pokarmu (B)

wyjaśnia rolę enzymów trawiennych (B); wskazuje narządy, w których zachodzi mechaniczne i chemiczne przekształcanie pokarmu (C)

omawia rolę narządów wspomagających trawienie (B);

wymienia czynniki, które mogą szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie wątroby lub trzustki (A)

2. Układ krwionośny transportuje krew

30. Jaką rolę odgrywa układ krwionośny?

wskazuje na schemacie serce i naczynia krwionośne (C);

wymienia rodzaje naczyń krwionośnych (A); mierzy puls (C); podaje dwa przykłady zachowań korzystnie

wpływających na pracę układu krążenia (C)

omawia rolę serca i naczyń krwionośnych (B); na schemacie pokazuje poszczególne rodzaje naczyń krwionośnych (C)

wymienia funkcje układu krwionośnego (B);

wyjaśnia, czym jest tętno (B); omawia rolę układu krwionośnego

w transporcie substancji w organizmie (C);

proponuje zestaw prostych ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie układu krwionośnego (D)

wyjaśnia, jak należy dbać o układ krwionośny (B); podaje przykłady produktów żywnościowych korzystnie wpływających na pracę układu krwionośnego (C)

prezentuje, w dowolnej formie, informacje na temat; składników krwi (B)

i grup krwi (D)

3. Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową

31. Jak oddychamy?

pokazuje na modelu lub planszy dydaktycznej położenie narządów

budujących układ oddechowy (C); wymienia zasady higieny układu

oddechowego (B)

wymienia narządy budujące drogi oddechowe (A);

wyjaśnia, co dzieje się z powietrzem podczas wędrówki przez drogi oddechowe (B); określa rolę układu oddechowego (A);

opisuje zmiany w wyglądzie części piersiowej tułowia podczas wdechu i wydechu (C)

określa cel wymiany gazowej (B); omawia rolę poszczególnych narządów układu oddechowego (B);

wyjaśnia, dlaczego drogi oddechowe są wyściełane przez komórki

z rzęskami (B)

wyjaśnia, na czym polega współpraca układów pokarmowego, krwionośnego i oddechowego (B) wykonuje schematyczny rysunek ilustrujący wymianę gazową zachodzącą w płucach (C)

ilustruje wymianę gazową zachodzącą w komórkach ciała (C); planuje i prezentuje doświadczenie potwierdzające obecność pary wodnej w wydychanym powietrzu (D)

4. Szkielet i mięśnie

umożliwiają ruch

32. Jakie układy narządów umożliwiają organizmowi ruch?

wskazuje na sobie, modelu lub planszy elementy szkieletu (C); wyjaśnia pojęcie stawy (B); omawia dwie zasady higieny układu ruchu (B)

wymienia elementy budujące układ ruchu (A); podaje nazwy i wskazuje główne elementy szkieletu (C);

wymienia trzy funkcje szkieletu (A); wymienia zasady higieny układu ruchu (A)

rozróżnia rodzaje połączeń kości (C);

podaje nazwy głównych stawów u człowieka (A);

wyjaśnia, w jaki sposób mięśnie są połączone ze szkieletem (B)

porównuje zakres ruchów stawów: barkowego, biodrowego i kolanowego (D); na modelu lub planszy wskazuje kości o różnych kształtach (C); omawia pracę mięśni

szkieletowych (C)

wyjaśnia, dlaczego w okresie szkolnym należy szczególnie dbać o prawidłową postawę ciała (B); omawia działanie mięśni budujących narządy wewnętrzne (B)

(7)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

5. Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu

33. Jak organizm odbiera informacje z otoczenia?

Narząd wzroku

wskazuje, na planszy położenie układu nerwowego (C);

wskazuje na planszy lub modelu położenie narządów zmysłów (C); wymienia zadania narządów smaku i powonienia (A); wymienia, podając przykłady, rodzaje smaków (A); wymienia dwa zachowania niekorzystnie wpływające na układ nerwowy (A)

omawia rolę poszczególnych narządów zmysłów (B);

omawia rolę skóry jako narządu zmysłu (B);

wymienia zasady higieny oczu i uszu (B)

omawia, korzystając z planszy, w jaki sposób powstaje obraz oglądanego obiektu (C);

wskazuje na planszy elementy budowy oka:

soczewkę, siatkówkę i źrenicę (C); wskazuje na planszy małżowinę uszną, przewód słuchowy i błonę bębenkową (C); omawia zasady higieny układu nerwowego (B)

wymienia zadania mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów (A); wyjaśnia, w jaki sposób układ nerwowy odbiera informacje z otoczenia (B) podaje wspólną cechę narządów zmysłu węchu i smaku (A); wskazuje na planszy drogę informacji dźwiękowych (C); uzasadnia, że układ nerwowy koordynuje pracę wszystkich narządów zmysłów (D); na podstawie doświadczenia formułuje wniosek dotyczący zależności między zmysłem smaku a zmysłem powonienia (C)

podaje przykłady skutków uszkodzenia układu nerwowego (A); prezentuje informacje na temat wad wzroku lub słuchu (D)

34. Jak organizm odbiera

informacje z otoczenia?

Narządy: węchu, smaku, słuchu i dotyku 6. Układ

rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa

35. Jak jest zbudowany układ rozrodczy?

wskazuje na planszy położenie narządów układu rozrodczego (C); rozpoznaje komórki rozrodcze: męską i żeńską (C);

wyjaśnia pojęcie zapłodnienie (B)

wymienia narządy tworzące żeński i męski układ rozrodczy (A); określa rolę układu rozrodczego (A);

omawia zasady higieny układu rozrodczego (B);

wskazuje na planszy miejsce rozwoju nowego organizmu (C)

omawia rolę poszczególnych narządów układu rozrodczego (C)

wyjaśnia przyczyny różnic w budowie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego (C);

omawia przebieg rozwoju nowego organizmu (A) wskazuje na planszy narządy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego (C)

prezentuje informacje na temat roli kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni kilku pokoleń (np. zajęcia prababci, babci, mamy, starszej siostry, itp.) (D)

7. Dojrzewanie to czas wielkich zmian

36. Dojrzewanie to czas wielkich zmian

podaje przykłady zmian w organizmie świadczących o rozpoczęciu okresu

dojrzewania u własnej płci (A); podaje dwa przykłady zmian w funkcjonowaniu skóry w okresie dojrzewania (B)

wymienia zmiany fizyczne zachodzące w okresie dojrzewania u dziewcząt i chłopców (A); omawia zasady higieny, których należy przestrzegać w okresie dojrzewania (B)

opisuje zmiany psychiczne zachodzące w okresie dojrzewania (B)

wyjaśnia, na przykładach, czym

jest odpowiedzialność (B) prezentuje informacje dotyczące zagrożeń, na które mogą być narażone dzieci w okresie dojrzewania (D)

Podsumowanie

działu 4 37., 38. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia

(8)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

1. Zdrowy

styl życia 39. Jak dbać o higienę?

wymienia co najmniej trzy zasady zdrowego stylu życia (A); korzystając z piramidy zdrowego żywienia i

aktywności fizycznej, wskazuje produkty, które należy spożywać w dużych i w małych ilościach (C); wyjaśnia, dlaczego ważna jest czystość rąk (B); omawia sposób dbania o zęby (C); wymienia dwie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym

powietrzu (A)

podaje zasady prawidłowego odżywiania (A); wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę skóry (B); opisuje sposób pielęgnacji paznokci (B); wyjaśnia, na czym polega właściwy dobór odzieży (B) podaje przykłady wypoczynku czynnego i biernego (B)

wymienia (wszystkie) zasady zdrowego stylu życia (A); wyjaśnia rolę aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia (B);

opisuje sposób pielęgnacji skóry ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania (C); wyjaśnia, na czym polega higiena jamy ustnej (B)

wyjaśnia, czym jest zdrowy styl życia (B); omawia skutki niewłaściwego

odżywiania się (B); wyjaśnia, na czym polega higiena osobista (B); podaje sposoby uniknięcia zakażenia się grzybicą (A)

przygotowuje propozycję prawidłowego jadłospisu na trzy dni, odpowiedniego w okresie dojrzewania (D)

2. Choroby, którymi można się zarazić

40. Poznajemy

choroby zakaźne wymienia drogi wnikania do organizmu człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych (A);

wymienia trzy zasady, których przestrzeganie pozwoli uniknąć chorób przenoszonych drogą oddechową (A); wymienia trzy zasady, których przestrzeganie pozwoli uniknąć chorób przenoszonych drogą pokarmową (A)

wymienia przyczyny chorób zakaźnych (A); wymienia nazwy chorób

przenoszonych drogą oddechową (A); omawia objawy wybranej choroby przenoszonej drogą oddechową (B); omawia przyczyny zatruć (B);

określa zachowania zwierzęcia, które mogą świadczyć o tym, że jest ono chore na wściekliznę (C)

wyjaśnia, czym są szczepionki (B); wymienia sposoby zapobiegania chorobom przenoszonym drogą oddechową (A);

wymienia szkody, które pasożyty powodują w organizmie (A); omawia objawy zatruć (B)

porównuje objawy przeziębienia z objawami grypy i anginy (C); klasyfikuje pasożyty na wewnętrzne i zewnętrze, podaje przykłady pasożytów (C); charakteryzuje pasożyty wewnętrzne człowieka (C); opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych (B); wymienia drobnoustroje mogące wnikać do organizmu przez uszkodzoną skórę (B)

przygotowuje informacje na temat objawów boreliozy i sposobów postępowania w przypadku zachorowania (D)

3. Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach?

41. Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?

wymienia zjawiska pogodowe, które mogą stanowić

zagrożenie (A); odróżnia muchomora sromotnikowego od innych grzybów (C); określa sposób postępowania

po użądleniu (A)

określa zasady postępowania w czasie burzy, gdy przebywa się w domu lub poza nim (A); rozpoznaje owady, które mogą być groźne (C)

wymienia

charakterystyczne cechy muchomora

sromotnikowego (A);

wymienia objawy zatrucia grzybami (A)

omawia sposób postępowania po ukąszeniu przez żmiję (B);

rozpoznaje dziko rosnące rośliny trujące (C)

prezentuje plakat ostrzegający o niebezpieczeństwach w swoje okolicy (D)

42.

Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu

omawia zasady postępowania podczas pielęgnacji roślin hodowanych w domu (B);

podaje przykłady środków czystości, które stwarzają zagrożenia dla zdrowia (A);

wymienia rodzaje urazów skóry (A)

podaje przykłady trujących roślin hodowanych w domu (A); przyporządkowuje nazwę zagrożenia do symboli umieszczanych na

opakowaniach (C); omawia sposób postępowania przy otarciach

i skaleczeniach (B)

omawia zasady pierwszej pomocy po kontakcie ze środkami czystości (B)

omawia zasady postępowania w przypadku oparzeń (B)

4. Uzależnienia są

groźne 43. Uzależnienia i ich skutki

podaje przynajmniej dwa

przykłady negatywnego podaje przykłady substancji,

które mogą uzależniać (A); wyjaśnia, na czym polega palenie bierne (B);

wyjaśnia, czym jest

uzależnienie (B); przygotowuje informacje na temat pomocy osobom

(9)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

wpływu dymu tytoniowego i alkoholu na organizm człowieka (B); opisuje zachowanie świadczące o mogącym rozwinąć się uzależnieniu od komputera lub telefonu (B); prezentuje zachowanie asertywne w wybranej sytuacji (C)

podaje przykłady skutków działania alkoholu na organizm (B); podaje przykłady sytuacji, w których należy zachować się

asertywnie (C)

wymienia skutki

przyjmowania narkotyków (B); wyjaśnia, czym jest asertywność (B)

charakteryzuje substancje znajdujące się w dymie papierosowym (C); uzasadnia konieczność zachowań asertywnych (D); uzasadnia, dlaczego napoje energetyzujące nie są obojętne dla zdrowia (C)

uzależnionym (D); prezentuje informacje na temat możliwych przyczyn, postaci i profilaktyki chorób nowotworowych (D)

Podsumowanie działu 5

44.,45. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice zdrowia”

Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 1. Co to jest

krajobraz?

46. Co to jest krajobraz?

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje krajobrazów (C); podaje przykłady krajobrazu naturalnego (B); wymienia nazwy krajobrazów

kulturowych (B); określa rodzaj krajobrazu najbliższej okolicy (D)

wyjaśnia, do czego odnoszą się nazwy krajobrazów (B);

wymienia rodzaje krajobrazów (naturalny, kulturowy) (A); wyjaśnia pojęcie: krajobraz kulturowy (B); wskazuje w krajobrazie najbliższej okolicy składniki, które są wytworami

człowieka (C)

wyjaśnia pojęcie: krajobraz (B); wymienia składniki, które należy uwzględnić, opisując krajobraz (A);

omawia cechy poszczególnych

krajobrazów kulturowych (B); wskazuje składniki naturalne w krajobrazie najbliższej okolicy (D)

opisuje krajobraz najbliższej okolicy (D)

wskazuje pozytywne i negatywne skutki przekształcenia krajobrazu najbliższej okolicy (D)

2. Ukształtowanie terenu

47. Poznajemy formy terenu

rozpoznaje na ilustracji formy terenu (C); wyjaśnia, czym są równiny (B); wykonuje modele wzniesienia i doliny (C)

omawia na podstawie ilustracji elementy wzniesienia (C); wskazuje formy terenu w krajobrazie najbliższej okolicy (D)

opisuje wklęsłe formy terenu (B); opisuje formy terenu dominujące w krajobrazie najbliższej okolicy (D)

klasyfikuje wzniesienia na podstawie ich wysokości (A);

omawia elementy doliny (A)

przygotuje krótką prezentację o najciekawszych formach terenu (w Polsce, w Europie, na świecie) (D)

3. Czy wszystkie

skały są twarde? 48. Czy wszystkie

skały są twarde? przyporządkowuje jedną – dwie okazane skały do poszczególnych grup (C)

podaje nazwy grup skał (A);

podaje przykłady skał litych, zwięzłych i luźnych (B)

opisuje budowę skał litych, zwięzłych i luźnych (C);

rozpoznaje co najmniej jedną skałę występującą w najbliższej okolicy (C/D)

opisuje skały występujące w najbliższej okolicy (D);

omawia proces powstawania gleby (B)

przygotowuje kolekcję skał z najbliższej okolicy wraz z ich opisem (D)

4. Wody słodkie i wody słone

49. Wody słodkie i wody słone

podaje przykłady wód słonych (B); wskazuje na mapie przykład wód stojących i płynących w najbliższej okolicy (D)

podaje przykłady wód słodkich (w tym wód powierzchniowych) (B);

wskazuje różnice między oceanem a morzem (B);

na podstawie ilustracji rozróżnia rodzaje wód stojących

i płynących (C / D);

wymienia różnice między jeziorem a stawem (C)

wyjaśnia pojęcia: wody słodkie, wody słone (B);

wykonuje schemat podziału wód powierzchniowych (C); omawia warunki niezbędne do powstania jeziora (B); porównuje rzekę z kanałem śródlądowym (C)

charakteryzuje wody słodkie występujące na Ziemi (C);

omawia, jak powstają bagna (B); charakteryzuje wody płynące (C)

prezentuje informacje typu

„naj” (najdłuższa rzeka, największe jezioro, największa głębia oceaniczna) (D);

wyjaśnia, czym są lodowce i lądolody (B)

(10)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

5. Krajobraz wczoraj i dziś

50. Krajobraz

wczoraj i dziś rozpoznaje na zdjęciach krajobraz kulturowy (C);

podaje dwa-trzy przykłady zmian w krajobrazie najbliższej okolicy (D)

wymienia, podając przykłady, od czego pochodzą nazwy miejscowości (A); podaje przykłady zmian

w krajobrazach kulturowych (B)

omawia zmiany

w krajobrazie wynikające z rozwoju rolnictwa (B);

omawia zmiany w krajobrazie związane z rozwojem przemysłu (A);

wyjaśnia pochodzenie nazwy swojej miejscowości (C)

podaje przykłady działalności człowieka, które prowadzą do przekształcenia krajobrazu (B);

wskazuje źródła, z których można uzyskać informacje o historii swojej

miejscowości (A)

przygotowuje plakat lub prezentację multimedialną na temat zmian krajobrazu na przestrzeni dziejów (A);

przygotuje prezentację multimedialną lub plakat „Moja miejscowość dawniej i dziś” (D)

6. Obszary i obiekty chronione

51. Obszary i obiekty chronione

wymienia dwie-trzy formy ochrony przyrody

w Polsce (A); podaje dwa-trzy przykłady ograniczeń obowiązujących na obszarach chronionych (B); wyjaśnia, na czym polega ochrona ścisła (B)

wyjaśnia, co to są parki narodowe (B); podaje przykłady obiektów, które są pomnikami przyrody (B);

omawia sposób zachowania się na obszarach

chronionych (B)

wyjaśnia cel ochrony przyrody (B); wyjaśnia, co to są rezerwaty przyrody (B); wyjaśnia różnice między ochroną ścisłą a ochroną czynną (B);

podaje przykład obszaru chronionego lub pomnika przyrody znajdującego się w najbliższej okolicy (A)

wskazuje różnice między parkiem narodowym a parkiem krajobrazowym (C);

na podstawie mapy w podręczniku lub atlasie podaje przykłady pomników przyrody ożywionej

i nieożywionej na terenie Polski i swojego

województwa (D)

prezentuje w dowolnej formie informacje na temat ochrony przyrody w najbliższej okolicy (gminie, powiecie lub województwie) (D)

Podsumowanie działu 6

52.,53. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”

Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 1. Warunki życia

w wodzie

54. Poznajemy warunki życia w wodzie

podaje trzy przystosowania ryb do życia w wodzie (A);

wymienia dwa przykłady innych przystosowań

organizmów do życia w wodzie (A)

omawia, popierając

przykładami, przystosowania zwierząt do życia w wodzie (B); wyjaśnia, dzięki czemu zwierzęta wodne mogą przetrwać zimę (B)

omawia, na przykładach, przystosowania roślin do ruchu wód (B); omawia sposób pobierania tlenu przez organizmy wodne (B)

wyjaśnia pojęcie plankton (B);

charakteryzuje, na przykładach, przystosowania zwierząt do ruchu wody (B)

prezentuje informacje o największych organizmach żyjących w środowisku wodnym (D)

2. Z biegiem rzeki 55. Poznajemy rzekę

wskazuje na ilustracji elementy rzeki: źródło, bieg górny, środkowy, dolny, ujście (C / D)

podaje po dwie-trzy nazwy organizmów żyjących w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki (A);

omawia warunki panujące w górnym biegu rzeki (A)

wymienia cechy, którymi różnią się poszczególne odcinki rzeki (B);

porównuje warunki życia w poszczególnych biegach rzeki (C); omawia przystosowania organizmów żyjących w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki (B)

porównuje świat roślin i zwierząt w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki (C);

rozpoznaje na ilustracjach organizmy charakterystyczne dla każdego z biegów rzeki (C)

podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu rzek na życie i gospodarkę człowieka (D)

(11)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

3. Życie w jeziorze 56. Poznajemy warunki życia w jeziorze

przyporządkowuje na

schematycznym rysunku nazwy do stref życia w jeziorze (C);

odczytuje z ilustracji nazwy dwóch–trzech organizmów żyjących w poszczególnych strefach jeziora (C)

podaje nazwy stref życia w jeziorze (A); wymienia grupy roślin żyjących w strefie przybrzeżnej (A);

rozpoznaje na ilustracjach pospolite rośliny wodne przytwierdzone do podłoża (C)

charakteryzuje przystosowania roślin do życia w strefie

przybrzeżnej (C); wymienia czynniki warunkujące życie w poszczególnych strefach jeziora (A); wymienia zwierzęta żyjące w strefie przybrzeżnej (A) charakteryzuje przystosowania ptaków i ssaków do życia w strefie przybrzeżnej (C)

wyjaśnia pojęcie plankton (B);

charakteryzuje poszczególne strefy jeziora (C); rozpoznaje na ilustracjach pospolite zwierzęta związane z jeziorami (C); układa z poznanych organizmów łańcuch pokarmowy występujący w jeziorze (C)

przygotowuje prezentację na temat trzech–czterech

organizmów tworzących plankton (D); prezentuje informacje „naj-”

na temat jezior w Polsce, w Europie

i na świecie (D)

4. Warunki życia na lądzie

57. Warunki życia na lądzie

wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie (A); omawia przystosowania zwierząt do zmian

temperatury (B)

omawia przystosowania roślin do niskiej lub wysokiej temperatury (B)

charakteryzuje przystosowania roślin i zwierząt zabezpieczające przed utratą wody (B);

wymienia przykłady przystosowań chroniących zwierzęta przed działaniem wiatru (A); opisuje sposoby wymiany gazowej u zwierząt lądowych (B)

omawia negatywną i pozytywną rolę wiatru w życiu roślin (B);

charakteryzuje wymianę gazową u roślin (B); wymienia przystosowania roślin do wykorzystania światła (A)

prezentuje informacje na temat przystosowań dwóch–

trzech gatunków zwierząt lub roślin do życia

w ekstremalnych warunkach lądowych (C)

5. Las ma budowę warstwową

58. Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki

wskazuje warstwy lasu na planszy dydaktycznej lub ilustracji (C); wymienia po dwa gatunki organizmów żyjących w dwóch wybranych warstwach lasu (A); podaje trzy zasady zachowania się w lesie (A)

podaje nazwy warstw lasu (A); omawia zasady zachowania się w lesie (B);

rozpoznaje pospolite organizmy żyjące

w poszczególnych warstwach lasu (C); rozpoznaje

pospolite grzyby jadalne (C)

omawia wymagania środowiskowe wybranych gatunków zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu (C)

charakteryzuje poszczególne warstwy lasu, uwzględniając czynniki abiotyczne oraz rośliny i zwierzęta żyjące w tych warstwach (C)

prezentuje informacje o życiu wybranych organizmów leśnych (innych niż omawiane na lekcji) z uwzględnieniem ich

przystosowań do życia w danej warstwie lasu (C)

59. Jakie organizmy spotykamy w lesie? – lekcja w terenie 6. Jakie drzewa

rosną w lesie?

60. Poznajemy różne drzewa

podaje po dwa przykłady drzew iglastych i liściastych (A);

rozpoznaje dwa drzewa iglaste i dwa liściaste (C)

porównuje wygląd igieł sosny i świerka (C); wymienia cechy budowy roślin iglastych ułatwiające ich rozpoznawanie, np. kształt i liczba igieł, kształt i wielkość szyszek (B); wymienia cechy ułatwiające rozpoznawanie drzew liściastych (B)

porównuje drzewa liściaste z iglastymi (C); rozpoznaje rosnące w Polsce rośliny iglaste (C); rozpoznaje przynajmniej sześć gatunków drzew liściastych (C); wymienia typy lasów rosnących w Polsce (A)

podaje przykłady drzew rosnących w lasach liściastych, iglastych i mieszanych (A)

prezentuje informacje na temat roślin iglastych pochodzących z innych regionów świata, uprawianych w ogrodach (D)

(12)

w podręczniku i temat lekcji Uczeń: (ocena dostateczna). Uczeń: (ocena dobra). Uczeń: (ocena bardzo dobra). Uczeń: (ocena celująca). Uczeń:

7. Na łące 61. Na łące podaje dwa przykłady znaczenia łąki (A); wyjaśnia, dlaczego nie wolno wypalać traw (B); rozpoznaje przynajmniej trzy gatunki poznanych roślin łąkowych (C)

wymienia cechy łąki (A);

wymienia zwierzęta mieszkające na łące i żerujące na niej (A);

przedstawia w formie łańcucha pokarmowego proste zależności pokarmowe między organizmami żyjącymi na łące (C)

omawia zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku (B); rozpoznaje przynajmniej pięć gatunków roślin

występujących na łące (C);

wyjaśnia, w jaki sposób ludzie wykorzystują łąki (B)

przyporządkowuje nazwy gatunków roślin

do charakterystycznych barw łąki (C); uzasadnia, że łąka jest środowiskiem życia wielu zwierząt (C)

wykonuje zielnik z roślin łąkowych poznanych na lekcji (C) lub innych (D)

8. Na polu uprawnym

62. Na polu uprawnym

wymienia nazwy zbóż (A);

rozpoznaje na ilustracjach owies, pszenicę i żyto (C);

podaje przykłady warzyw uprawianych na polach (A);

wymienia dwa szkodniki upraw polowych (A)

omawia sposoby wykorzystywania roślin zbożowych (B); rozpoznaje nasiona trzech zbóż (C);

wyjaśnia, które rośliny nazywamy chwastami (B);

uzupełnia brakujące ogniwa w łańcuchach pokarmowych organizmów żyjących na polu (C)

wyjaśnia pojęcia zboża ozime, zboża jare (B);

podaje przykłady wykorzystywania uprawianych warzyw (B);

wymienia sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami upraw polowych (B)

podaje przykłady innych upraw niż zboża i warzywa, wskazując sposoby ich wykorzystywania (B); przedstawia zależności występujące na polu w formie co najmniej dwóch łańcuchów pokarmowych (C); rozpoznaje zboża rosnące w najbliższej okolicy (D)

wyjaśnia, czym jest walka biologiczna (B); prezentuje informacje na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania chemicznych środków zwalczających szkodniki (D)

Podsumowanie

działu 7 63.,64. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”

Figure

Updating...

References

Related subjects :