Urządzenia i usługi komunalne 1975 r.

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

W , . .■< '

■ ■ ■

■' v. ■■

■ -Nfi\

URZĄDZENIA

I USŁUGI KOMUNALNE 1975 R.

.

Do użytku służbowego Egz. N r... ...

KATOWICE 1976

(2)

/

SPIS TREŚCI

K .

Str.

I

Uwagi ogólne . ... 1 Wyposażenie miast w urządzenia komunalne . . . 1 Urządzenia 1 usługi komunalne... ... 2

SPIS TABLIC /

Miasta 1 ludność w miastach, w których istnieją uczą

d cenią komunalne . ... . 4 ludność w miastach korzystająca z sleoi wodociągowej

■kanalizacyjnej i gazowej . . . . ... . 5

Ok

Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i zużycie wcdy

s wodociągów w gospodarstwach domowyoh ... 7 Odbloroy i zużycie energii elektrycznej w gospodar­

stwach domowych oraz na oświetlenie ulic i placów . . 9 Sieć gazowa oraz zużycie gazu sieciowego i płynnego

« gospodarstwaoh domowych... ... 11 Urządzenia ogrzewnicze ... .. ... 15 Jezdnie 1 chodniki na ulicach i plaoaoh w miastaoh

I n a wsi ... 15

Urządzenia komunikaoji miejskiej ... 17 Pojemność i wykorzystanie taboru komunikacji mtejśkją) 18 Zakłady oczyszczania . . . • . « . . . ^ . . . 19 Parki i zieleńce w miastach ... 21

t

ł

. ' i *

Publikaoję opracowali: mgr R. Skalbaniok. R. Swierozyna,H. Nawrot S. Cfcedzidło

(3)

v « ś & i UWAGI OG&LNE

Dane dotyczące gospodarki komunalnej zawierają infor­

mację ot

- liczbie miast , w których istniały podstawowe urządzenia komunal­

ne i ludności w tych miastach,

t » urządzeniach komunalnych, eksploatowanych w procesie świadczenia usług dla ludności i warunkująoyoh ich rozmiary jak np. sieci roz

* dzielczej doprowadzającej wodę, gaz i energię cieplną lub odpro­

wadzającej ścieki gospodaroze o trasach, liniach i taborze komu­

n ikacji m iejskiej,

•» rozniaraoh wykonanych usług komunalnych dla ludności, jak np.

o dostarczonej gospodarstwom domowym wodzie, energii elektrycz­

nej i g azie, pasażerach przewiezionych środkami komunikacji miej­

s k ie j.

Obok informacji o ogólnych rozmiarach urządzeń i usług komunalnych, z których ludność korzysta bezpośrednio, zamieszczono również najbardziej charakterystyczne liczby względne, np. wskaźni­

k i zużycia: wody z wodociągów, energii elektrycznej i gazu w gospo­

darstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 odbiorcę.

Spośród innych wskaźników należy wymienić powierzchnię terenów zie­

lonych /parków i zieleńców/ na 1 mieszkańoa w miastach.

Informacje statystyczne - je ś l i nie zaznaczono ina- ozej- ujęto w sposób kompleksowy, t j . niezależnie od występujących form organizacyjnych i przynależności resortowej jednostek organi­

zacyjnych. \

Wyposażenie miast w urządzenia komunalne

Przy zaliczaniu miast do posiadających dane urządze­

nia komunalne uwzględniono urządzenia czynne, przy czym w odniesie­

niu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej o uznaniu mia- Bta za posiadające określoną sieć decydowały dwa elementy, t j . dłu­

gość sieci i zasięg jej obsługi.

Przyjęto, iż miasto posiadało daną sieć, jeśli- według ptanu w końcu roku - długość sieci wodociągowej r o zd zie lc ze j/u lic z­

n e j /, sieoi kanalizacyjnej / ulicznej i kolektorów/ odprowadzającej ścieki gospodaroze lub sieoi gazowej rozdzielczej /u l i c z n e j / wyno-

iła co najmniej 250 m i równocześnie obsługiwała , w odniesieniu o sieci«

wodociągowej i kanalizacyjnej,- co najmniej 25 lokali mieszkalnych

(4)

albo 2 zdroje uliczne,

- gazowej - co najmniej 25 odbiorców w gospodarstwach domowych.

> Do miast, w których istniała miejska komunikacja zbio­

rowa, zaliczono wszystkie miasta, posiadające czynne trasy autobu sowe lub tramwajowe, po których kursują wozy zakładów komunikacji miejskiej.

Dane o ludności w miastach korzystającej z wodociągu i kanalizacji obejmują ludność zamieszkałą w budynkach mieszkalnych

%

i zbiorowego zakwaterowania /hotele robotnicze, domy studenckie, internaty, domy opieki społecznej i inne/ dołączonych do określo­

nej sieci oraz ludność korzystającą z wodociągu i kanalizacji po­

przez zdroje podwórzowe i uliczne oraz wpusty kanalizacyjne.

Dane o ludności w miastach korzystającej z gazu obejmują ludność w mieszkaniach wyposażonych w instalacje gazu sieciowego oraz w budynkach zbiorowego zakwaterowania wyposażonych w te in­

stalacje.

Urządzenia i usługi komunalne

Tablice działu zawierają informacje o stanie ilościowym uraądzeń i rzeczowych rozmiarach usług komunalnych. Dane o urzą-r dzeniach dotyczą urządzeń czynnych.

- Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej , gazowej i cie­

plnej obejmują sieć obsługującą gospodarstwa domowe/ óbsługują- i cą również innych użytkowników/.

Dane o długości sieci wodociągowej i'gazowej dotyczą sieci tzw.

•’rozdzielczejM /bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów/, tj. przewodów ulicznych , do których są dołączone bu­

dynki i inne obiekty zaopatrywane w wodę^az , a w przypadku sie­

ci wodociągowej - również zainstalowane zdroje uliczne.Dane o długości sieoi kanalizacyjnej, oprócz przewodów ulicznych uwzglę­

dniają również kolektory, tj. przewody odbierające ścieki z sie­

oi ulicznej i odprowadzające je do odbiorników /np. rzeka, jezio­

ro /. W sieci kanalizacyjnej ujęto przewody służące do odprowa­

dzania ścieków gospodarczych/ lub jednocześnie wód opadowych/, nie uwzględniono natomiast kanałów przeznaczonych wyłącznie do

odprowadzania wód opadowych. •

Przez połączenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe prowadząoe do budynków mieszkalnych/ łącznie z budynkami zbiorowego zakwa­

terowania, jakt hotele robotnioze, domy studenckie, internaty, domy opieki społecznej i inne/rozumie się odgałęzienia łąoząoe

(5)

*

poszczególne budynki.z siecią uliczną*

— Zdrój uliczny jest to urządzenie zainstalowane do ulicznego przewodu wodociągowego i służące ^ pobierania wody przez lud­

ność bezpośrednio z tego przewodu.

- Jako odbiorcę energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domo­

wych przyjęto osobę opłacającą oddzielne rachunki za zażytą energię elektryczną i gaz.

Dane o liczbie odbiorców i zużyciu energii elektrycznej dotyczą opłacających rachunki za zużytą energię według stawek grupy ta­

ryfowej "gospodarstwa domowej, tj. obejmują odbiorców:

' 1 / w gospodarstwach domowych nie związanych z gospodarką rolną, 2 / w niektórych gospodarstwach domowych związanych z gospodarką

.*• ' ' *

rolną, t j . pracowników państwowych gospodarstw rolnych, człon

• " ‘ •'

ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i osoby pozostające

*

w stosunku umowy o pracę oraz emerytów i rencistów, jeśli użytkują działkę ziemi o powierzchni 2 ha i mniejszej.

i ■ • .

Dana o liczbie odbiorców i zużyciu gazu odnoszą się do wszyst- k i c h gospodarstw domowych. Zużycie gazu płynnego określono ilo- . śoią gazu sprzedanego przez jednostki rozprowadzające gaz w but­

lach.

Inform acje o komunikacji autobusowej i tramwajowej dotyczą jedno-

■ stek pozostających w gestii zakładów komunikaoji miejskiej. W da­

nych o komunikacji autobusowej uwzględniono również autobusy poś-

*

pieszne oraz obsługę ruchu podmiejskiego i międzymiastowego. Da­

ne te nie obejmują komunikacji prowadzonej przez przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.Prze z linię komunikacyjną ro­

zumie się trasę łączącą krańcowe punkty przebiegu wozów oznaczo- j nych wspólnym numerem. Jako długość lin ii komunikacyjnych przy-

1

Jęto sunę długości wszystkich stałych dziennych lin ii autobusowyoh ..I

i 1 tranwajowyoh, po których kursują wozy oznaczone odrębnymi

3

(6)

numerami«

Długość tras jest to długość odcinków ulic/dróg, torowisk/, po których kursują autobusy i tramwaje.

Dane o przewozach pasażerów ustalono częściowo szacunkowo/ w zakresie przewozów osób posiadającyoh bilety miesięczne i kar- .

»«i .*

ty pracownicze/. Nie uwzględniają one osób korzystających z

* bezpłatnyoh przejazdów.

Tabl.l MIASTA I LUDNOSiJ® W MIASTACH W KT&RYCH ISTNIEJĄ URZĄDZENIA

KOMUNALNE t

. Stan w dniu 31 XII

: : WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba

miast

Ludność w miastach w

tys.

OG&ŁEM 47 2995,3

w tym miasta w których istniała

aiećs •

i • •

wodociągowa 47 ‘ 2995,3

i

kanalizacyjna 43 2970,6

gazowa 35 2844,6

# komunikacja miejska

1

34 2630,8

• - Dane szacunkowe.

(7)

*abl. 2 LUBMOŚÓ®^ W MIASTACH KCEZYSTAJACA Z SIECI WODOCIĄGO­

WEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ Stan w dniu 31 . X H

^ 4 *

»’ .Ludność i

WiSZCZEGÓŁ-»

NHJJUt '

korzystająca z sieci ogó­

łem w ty

aia- oaoh

wodociągo­

wej

kanaliza­

cyjnej gazowej .

‘ «

w ty- sią-

oaoh w %

w ty- sią- oach

w % w ty- sią-

oaoh W %

OOdUSM 2995,3 2664,0 88,9 2188,3 73,1 1499,9 50,1 Katowioe 343,7 334,1 97,2 283,2 82,4 215,2 6 2 ,6

Będzin 59,4 56,1 94,5 39,5 66,5 15,5 26,2

Brzeszoze 11,3 9 ,9 87,1 8,4 74,5 8,1 72,0

Bukown# 6 ,9 6,1 88,0 - - - -

Bytom 234,4 224,3 95,7 217,2 92,7 148,4 63,3

Chorzów 156,3 155,3 99,3 154,0 98,5 120,9 77,3

Chrzanów 1 Czechowioe-

33,0 . 2 9 ,9 90,8

29,0

88,1 1 8,8 57,2

Dziedzioe 28,5 22,3 78,1 15,7 55,0 8,3 29,1

Czeladź

Dąbrowa Gór- ni oz a

3 4,6 33,5 96,6 24,3 70,2 13,7 39,4 79,8 74,1 92,9 53,6 67,2 35,1 4 4,0 Gliwice

Jastrzębie

197,2 184,1 93,4 160,6 81,4 140,5 71,2

Zdrój 90,9 48,1 53,0 ’48,1 52,9 55,4 60,9

Jaworzno 7^,5 70,1 94,0 49,4 66,3 1,1 1 ,5

Jeleń 6 ,6 5 ,9 89,0 - -

Knurów

Kuźnia Baci-

35,5 30*7 86,6 2 5 ,8 72,8 20,3 57,1

boraka 5,5 3 ,0 55,4 3,1 56,7 - —

Leszczyny 2 2 ,0 1 7,6 79,9 12,0 54,5 6 ,5 29,7

Libiąż 12,4 8,4 67,6 3 ,3 2 6 ,6

Łaziska Górne 19,2 1**5 96,8 11,6 60,3 4 ,9 2 5 ,7

Łazy 6 ,9 4 ,6 67,4 3 ,0 44,3

Mikołów

30,2

¿ 1 ,8 72,4 13,7 45,3 13,7 4 5 ,5

Mysłowioe 6 1,7 51,8 84,0 3 9,9 6 4 ,6 2 3,5 38,1

Ogrodzienleo 4,4 3 ,3 74,4 1 .3 30,1 -

Olkusz 23,2 1 6 ,6 80,2 1 2,6 54,1 14,4 61,9

Orzesze

Piekary śląs­

17,3 5 ,7 32,9 0 ,9 5 ,3 -

kie 62,1 56,9 91,6 48,4 7 7,9 «• -

(8)

*abi«

a

u n v o & * / i miastach kcezistajaga z sieci WODOCIĄGO­

WEJ, SAHALIZACYJHEJ I GAZOWEJ Stan « dniu J1 .X I I /d o k ./

Ludnoś6

WISZCZKGÓL- VIBfIK

korsyotająoa 8 eieoi

•eó- MBłOB

wodooiągo kanalisa-

oyjnej gasowaj)

•c

w ty

• f l r

W ty»

aią- oaoh

i w %

w ty*

aią- oaoh

w ty­

sią­

cach w % Pb zo syna 3 6 ,6 17,5 4 7 ,9 12,2 33,5 12,0 3 2 ,9 Pyskowi o* 2 3 ,7 2 2 ,7 95,7 19,5 82,4 2 2,7 95,6

Baoibórz 4 5 ,9 41,7 90,9 3 5,7 77,9 33,3 72,5

Bqla śląska 149,6 147,9 98,9 133,7 89,3 68,7 45,9

Rybnik 103,0 78,1 7 5 ,8 52,5 51,0 45,1 4 3 ,8

Siaaianowioe

SląfllflA

72,1

70,8 98,2 64,0 88,8 4 9 ,6 68,7

Siewiara 5,1 % 8 35,1 - - - -

Sławków 6 ,2 2 ,0 32,3 - - . -

SoanowdLeo 195,7 188,0 96,1 145,0 74,1 71,5 36,6 świętoohłowioa 58,4 58,3 # 99,9 5 3,9 92,4 3 2 ,6 . 55,8 Tarnowskie Gó­

ry 6 2,3 4 7,6 76,5 30,7 49,4 2 9,7 47,6

Toszek 4 ,8 4 ,5 92,1 3,4 69,2 2 ,9 60,2

Trsebinia Siar-

asa 2 0 ,6 1 8 ,8 91,1 13,3 64,4 4 ,7 2 3 ,0

fjrohy 135,6 109,4 80,7 8 5,9 63,3 82,2 60,6

Wodzisław śląa k i

łojkowi oe Wolbrom >

Zabrsa Zawiaroia Ząbkowioe tary

1 0 1,9 9 .7 7 .7 2 0 3,7

51.2 2 0 ,8

23.2

72,8

8 .9 5 .9 203,5

46*1 10,1 1 2 ,9

71.4 91.8 76.4 9 9.9 90,0 48.4 55,6

4 5,6 3.4 4 .5 184,8

30,4 2 ,7 8 .5

4 4 ,8 35,1 58.4 90,7 59.4 1 2 ,9

36.4

27,4

125,7 1 4 .7

2,1 1 0 .7

26,9

mm

61.7 2 8 .7 10,1 4 6 ,0

s / Dana ssaounk owa i i

(9)

___ .. ■ _ . i ^ .. .. , t>

Tabl. ^ URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I ZUŻYCIE WODY Z WODOCIĄGÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

| .. . .. i *

Długośó sie- oi w km

* ł

Połączenia prowadzące db budynków mies

T r a l

z

Zużycie wody w gospodarst­

wach domowych WYSZCZEG&LNIE

NIE

' .

i

UL

na i mięsa kań- ca w

m3 wodocią

gowej rozdzie!

czeJD

kana- liza-

°y>!ó nej

wodocii gowe

, kana-

* liżą­

cy jne

Zdro uli­Je

czne w tys.

m3 stan w iniu 31.X II

OGÓŁEM 5975,0 2381,5 178538 64860 1044 204221,8 59,0 MIASTA 5192,3 2342,9 157570 64220 543 199072,5 6 7,0

; WIEfe 782,7 38,6 20968 640 501 5149,3 10,5

i Katowice 407,6 249,9 13128 5901 - 26279,2 76,7

i Będzin 116,2 50,4 3446 1234 23 6607,5 111,8

Brzeszcze 19,8 7 ,0 1008 212 583,0 52,1

Bukowno 17,4 - 545 - 19 283,8 41,5

Bytom 266,3 166,0 8374 7282 - 18718,6 80,2

Chorzów 136,9 111,4 3801 3362 - 9729,7 62,5

Chrzanów 82,8 28,3 2292 1001 21 2056,0 62,9

Czechowice-

Dziedzice 67,9 29,2 2104 650 1 1247,0 44,1

Czeladź 6 0,3 14,6 3303 . 589 4 2873,0 83,2

Dąbrowa Górni­

cza 153,5 71,4 4175 1376 69 5 938,o 74,8

Gliwice 272,8 146,4 10704 5548 - 14728,7 75,6

Jastrzębie

Zdrój 121,3 61,3 1572 355 4450,9 49,7

Jaworzno 181,4 80,2 6042 1056 28 3787,2 51,2

Jeleń 27,5 - 840 - 5 102,0 15,5

Knurów 67,2 »35,1 1495 648 - 2471,0 71,2

Kuźnia Racibois

ska 2,5 ‘ 5,4 44 40

f

1 147,5 27,3

Lesze zyny 50,4 17,9 1093 285 1868,3 85,0

Libiąż 43,0 9 ,9 1173 59 2 388,0 32,1

Łaziska Górne 78,8 19,9 1626 331 mm 1280,3 ,66,9

Łazy 27,2 5,4 720 98 18 128,0 19,0

Mikołów 102,7 11,5 2502 ■ 364 - 1609,0 53,5

Itysłowioe 181,8 53,1 | 4720 1212 _ 3486,1. 56,8

Ogrodzieniec 14,2 2 ,1 687 36 4 134,0

~ W

Olkusz . 6 9 ,0 21,0 1630 277 22 1163,9 51,330,7

(10)

Tabl* 3

ORZADZENIA WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I ZUŻYCIS WODY 2 WODOCIĄGÓW W GOSPODARSTWACH DOi.EttYCH /d o k ./

Długość aie- Oi w km

¡Połączenia pproYJadząco do

'budynków mięsa

Zużycie vsody vs gospodarst­

wach domowych.

1 ■

WYSZCZEGÓLNIĘ NIE

i

kolnyoh“

Zdro

J o

i Uli ozne

na i niosą kań«*

oa w m3 wodooią jkana-

gOVK3 J ; liza—

rozdziel!oyj- czo-p 'nej0

• wodooią gOVJ0 •

• •

Ikana­

liza ­ cyjna

u ty 8*

m3 l

. etan v ) dniu 21»XII i

Orzesze 2 4 ,8 1,7 684 29 \

117,0 6 ,8

! Piekary śląs-

I kie 91,7 50,7 3832 1866 6 2952,0 47,5

Pszozyna 98,4 36,3 2089 873 - 1230,4 33,9

Pyskowice 24,7 20,5 1066 500 - 1837,3 77,1

Racibórz 84,1 49,6 2915 1653 - 2382,5 52,2

Ruda śląska 204,1 130,7 5839 4035 - 10361,6 69,8

Rybnik 212,9 71,2 6474 1426 1 4547,7 44,3

Siemianowice

Śląskie 59,8 55,5 2224 1608 3 5423,5 75,7

¡Siewierz 6 ,9 - 300 Mi 1 45,0 8 ,9

iSławków 15,5 - 299 - 12 142,7 23,2

Sosnowiec 318,9 154,6 9437 4116 49 18988,6 97,5 Świętochłowice 45,0 34,5 1811 1771 ■BU 3338,4 57,3 I Tarnowskie Gó-

]ry 166,5 49,6 5818 1458 15 3028,8 48,9

¡Toszek 17,4 10,1 350 199 - 120,0 24,6

Trzebinia-Sieiv s za

j 89,7 .2 6 ,9 2270 421 37 .1361,0 6 5 ,9

¡Tychy 353,5 101,1 7540 2180 13 7685,0 57,9

Wodzisław ślą­

ski 242,5 74,4 8295 1531 6 4478,5 44,6

Wojkowice 36,0 2

*

' 1144 81 31 1026,6 107,3

Wolbrom

* - , 9,2 13,2 823 289

2 ' 280,4 36,1

Zabrze 251,7 185,0 9645 7065 _ 15302,3 75,4

¡Zawieroie 114,1 55,0 3952 681 97 2433,1 48,0

j

Ząbkowice _ 91,5 ! 6 ,0 1927 61 54 | 1361,4 65,4

Żory 64 ,9 16,5 1812 461

- i

570,0 26,4 a - Łącznie z połączeniami, prowadzącymi do budynków zbiorowego zakwaterpwania. b - Bez połączeń prowadząoych do budynków z innych obiektów, c - Kolektory, sieć ogólnospławna i na ścieki gospodar-

(11)

Tabl.4 ODBIORCY I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH®7 CRAZ NA OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW

Gospodarstwa domowe Oświetlenie ulio i placów

* WYSZCZEGÓL“

liozba odbior oów /stan

w dniu 31 X I I /

zużyoie energii elek

tryoznej liozbg

lataro

zuży­

oie K I M IB

* % * .• •

'«4

w ty­

siąc aob

W h

na 1

o d ^ ° r na 1 miesz­

kańca miast

/stan w dnii 31 XI]

ener­

gii

, elek- tryoz nej w

• ’ W kWh tys Jc.\

OGÓŁEM 964061 1105114 1167,0 X 132661 99678

miasta wieś

835988 128073

971242

133872 1186,0 1045,3

326,8 105094 27567

87344 12334

Katowice 95535 123441 1310,0 360,3 14565 12510

Będzin 17227 19847 1173,1 335,9 3312 2530

Brzeszoza 2665 2618 .1011,2 233,9 348 388

Bukowno 920 1677 1840,8 245,1 300 30

Bytom 72065 79237 1124,9 339,5 - 6552 6626

Chorzów 49209 50541 1036,7 324,8 4485 5255

Chrzanów 8966 12046 1347,4 368,7 790 980

Cz eoh owi o e-Dz ie~

dzloe 7630 9722 1302,2 344,1 2174 1612

Czeladź 10437 11676 1108,7 338,2 1249 1120

Dąbrowa Góroioza 24750 26843 1097,1 338,1 3595 30 77

Gliwioe 56810 70205 1263,7 360,5 • 6456 6812

Jastrzębie Zdrój 17966 21347 1220,7 238,4 2056 707

Jaworzno 18874 33741 1792,9 456,5 2098 1832

Jeleń 1154 1400 1223,8 212,9 125 74

Knurów 9023 10097 1156,2 291,1 793 420

Kuźnia Ra o Ib o raka 1472 1473 1004,1 272,8 104 215

Leszczyny 5990 7968 1340,1 362,6 426 • 368

Libiąż 3148 3327 1059,6 275,5 210 127

Łaziska Górno 4782 6241 1320,0 326,3 548 402

Łazy 1643 1958 1198,3 290,7 556 371

Mikołów 8842 10366 1328,3 345,0 1113 1537

Mysłowioe 17017 19187 1256,2 312,7 2333 1920

Ogrodźienieo 1058 926 883,6 2 11,9 356 179

Olkusz 7108 .5379 758,8 236,9 637 1051

Orzesze 4912 6821 1764,4 397,3 443 310

Piekary Śląskie 18770 20578 1109,1 331,3 1568 1327

(12)

T A I . 4 GDBICROSLI ZUŻYCIB EJSERGII EUKTBYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH®' (BAZ NA cSwiETLENIB ULIC i PLACÓW /d o k ./

Gospodarstwa domowo Ońwletloaio ulic 1 plsoów

fYSJCZBGÓL-

liczba odbior oów . /stan w dniu 31 X I I /

zużyoio energii olek

tryoznej llozna

latarń a u ż y cię S U S IB

%

w t y eiąoach kWh

na 1

odgjor na 1 miesz­

kańca miast

/stan w dniu 31 X I I /

ener**

gil elek*»

tryca nej w

• . ' -

w k.toh. - tys.łtf

Pszczyna 5158 5974 1188,1 164,5 1101 533

ityskowloe 5642 6099 1085,6 255,9 508 555

Racibórz 12089 10798 902,9 236,6 1594 1484

Ruda 'Slądka 45199 46959 1047,9 316,3 4103

• 4291

Rybnik 28732 34926 1233,9 340,4 3219 1982

Siemian owioe ślęs

ldLe 22265 25523 1158,2 356,2 2360

. 2337

Siewierz 1053 1356 1329,4 268,09 301 171

Sławków 1299 '• 1725 1331,0 280,2 333 132

Sosnowi eo 57649 63790 1124,8 327,6 8191 6620

dwlę toohł owioe 19764 21370 1090,3 366,6 1488 1521 Tarnowskie Góry 17570 19413 1128,1 313,7 2151 1782

Toszek 994 1035 1050,8 212,4 220 72

Trzebinia^Sier-

sza 5692 6402 1128,1 310,1 1412 632

Tychy 32385 41523 1370,5 312,7 5118 3350

Wodzisław Śląski 23512 29175 1241,0 290,8 2703 1427

Wojkowice 2199 3587 1627,5 374,8 360 313

Wolbrom 2107 1977 939,3 254,8 230 , 166

Zabrze 60800 65713 1087,2 324,0 7192 5525

Zawiercie 16169 16968 1083,1 335,0 4223 1985

Ząbkowice 2342 2931 1258,5 140,9 256 439

Żory 5395 5336 1165,8 247,1 839 247

•7i)ane dotyczą gospodarstw do mowy oh nie związanyoh z gospodaiką rolną oraz niektórych gospodarstw domtwyoh związanyoh z gospodarką rolną, opłacająoyoh raohunkl za zużytą energię elektryozną według

*" stawek grupy taryfowej "gospodarstwa domowe"« b / Do przeliczeń przyjęto przeolętną liozbę odbiorców.

(13)

w«bl 5 SIEC GAZOWA ORAZ ZUŻYCIE GAZU SIECIOWEGO I PŁYNNEGO W

P * * GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

____________ ....___________________ _____ _________ __________ _______ •... ... - "- 7 --- — ... ... —

■p1 Dłu­

r1 1 - Połą­

czenia Odbiorcy ,

^ i _

Zużycie gazu gość

sieci roz­

dziel czeja w km

gaz. u

a - 5 oi>i f \ u i A e r r *

WYSZCZEGÓLNIĘ HJB

1

dzące do bu­

dynków miesz- kalr>

nych

sie­

wegocio­

płyn­

nego

w tyo.

m3

na 1 odbiór w m3

płyn­

nego w tys,

m3

stan w dniu 3 1 . XII

OGÓŁEM 1666,2 42832 420927 53871 512860,2 1258,9 8921,7 MIASTA 1616,0 łl829 419150 39403 508131,G 1251,6 6538,4

WIEŚ 50,2 1003 1777 14468 4729,2 3337,5 2383,3

' Katowice 226,9 5354 62201 5933 83227,7 1376,1 1048,4 Będzin 16,8 324 • 4179 1031 3719,1 980,0 147,5

Brzeszcze 45,7 582 2027 - 2614,S 1389,4 -'

Bukowno - - 452 mm 88,8

Bytom • 107,1 3183 43009 1962 47853,2 1135,3 249,6 Chorzów 121,2 2741 35663 422 33260,7 949,0 50,7 Chrzanów 3 2,4 350 4381 211 6106,] 1536,5 54,3 Czechowice-

Dziedzice 10,5 251 2428 1029 5778,7 2601,8

*

195,3

Czeladź 11,1 240 3390 514 4687,3 1408,5 79,4

Dąbrowa Górni

cza 26,5 523 .9884 728 11240,S 1205,8 116,5

Gliwice 164,8 4744 38911 703 47116,; 1238,9 59,0 Jastrzębie

Zdrój 20,4 506 14124 810 23738,5 1696,5 157,8

Jaworzno 1,5 45 299 1178 499,* 1670,2 268,5

Jeleń - - - - mm

Knurów 19,4 424 4953 167 4929,i 1055,2 29,5

Kuźnia Racibo:

ska

257 32,7

Leszezyny I« 2 109 1618 316 1621,f 1003,0 49,0

Libiąż - - - 79 - ' 17,1

Łaziska Górne 10,3 801 1689 268 1927, e H55.,6 54,3 Łazy

- - 219 - 21,8

Mikołów 16,5 757 3875 259 5144,2 1360,9 52,8

Mysłowice 20,7 596 6468 663 8508,( 1350,9 127,1

Ogrodzieniec - - - - -

Olkusz i ....

18,5 796 3777 487 3612,3 1017,3 84,1

t

(14)

TalO* 5

s i eC oazowa ora z zu ż y c ie gazu s ie c io w e g o i pł yn n eg o V GOSPODARSTWACH DOiHOWYCH/dok./

WYSZCZEG&LNIE

m

Dłu­

gość siooi JfO Z r * dziel czeja w km

Połą*

ozenie prowa­

dzące do bu-»

dynków młesz-i

Odbiorcy

gazu Zużyoie gazu'

sie*cio- nogo

sieciowego płyn» I

nego j

w tys.

m3 stan w dniu 31«XII !

na 1 odbior V3 m3

płyn­

nego w ty a,

»3

- 54,6

311,5 2723,2 - 380,6 1134,5 38,9 940,7 98,2 1205,3 421,9 1229,7 302,1 1086,3

1467,q1

105,9 76,1 34,2 450,2 1168,Ó 25,4 1086, 9j 156,4 Orzesze

Piekary śląs­

kie

Pszczyna i Pyskowice 1 Racibórz .-[Ruda śląska

Rybnik

Siemianowice j. Śląskie

Siewierz Sławków iSosnowiec

i Świętochłowice ITarnowskie Gó- l*3T

Toszek

Trzeb inia-Sier

| sza Tychy

Wodzisław ślą­

ski

Wojkowice Wolbrom

! Zabrze Zawiercie Ząbkowice Żory

18.5 22,7 68.5 • 53,6!

6 4 ,9 ; 49.5

64,4 I 45.7 38.8

9,8 I 21,1!

£9,7 I i 24,6

824 ( 532, 1588;

3355 4655 9148

269 1760 192o|

2001 5246,1 i 653- 8533,8!

1548’ 18674 1962| 12500 |

j

1261! 14200 1

1I

1574; 20798 12211 9364 1112

195:

8880 520

518 14975,7 446'

175; — 2970; 28775,7 242! 10937,6

i-

1058; 9305,0,

857! 1255;

1439 20912 i

i !

674, 7319

181,9 11,7 i

1.1

8,0

4058; 36235 413* 4975

452,6;

j 45 3104,9) 1030 27828,6 2076 10121,0

257

425;

- j

2509 36646,7!

2474, 1392,

13,0 21 0,0

639 6913,0 92i 527 2821 588,9!,

153 2958• 268h 3698,5' 1656,3

1 I I it

ja - Bez połączeń prowadzących do budynków .innych obiektówJ b - Łą- oznie.z połączeniami prowadzącymi do budynków zbiorowego zakwatero wania. c - W przeliczeniu na jednostki umcjwne, d -. Do przeliczeń

¡przyjęto przeciętną liczbę odbiorców w roku. 1 1

(15)

«faW-,6 URZĄDZANI A OGRZEWNICZE3 Stan w dniu 3 1 .X II Długość

sieci

* ... '...

Kotłownie l

Kubatura budynków mieszkal­

Powierzchnia użyt Irnwin mio s U l

WYSZCZEGÓLNIENIE zdała tys,m2 0

ciepl- hej°

w km

czynne /osie­

dlowe/

lo­

kal­ne

nych ogrzt;

wanych central­

nie w tys.m3

ogrze­

wanych

objętych centraln dostawą

ciepiej wody

OGÓŁEM 422,4 218 384 45544,0 • 9897,7 228,0

MIASTA

Katowice 81,5 17 90 6962,4 1447,3 72,0

Będzin 13,1 1 8 860,7 190,5 -

Brzeszcze - - - - — —

Bukowno 0 ,8 2 . 1 86,2 19,0 16,0

Bytom 21,4 33 65 3045,3 637,6 -

Chorzów 13,0 14 27 1376,2 424,3 6 ,2

Chrzanów 10,5 9 13 1018,0 193,6

Czechowice-Dzie-

dzice 4 ,7 5,8 i , 8 ;i

Czeladź " r- 1 T 179,2 40,8 - '

Dąbrowa Górnicza •17,1 6 3 1920,4 423,0 661,3 874,5

M

Gliwice 22,7 15 69 2999,8

Jastrzębie Zdrój 22,0 - 2 . 4146,4 _

Jaworzno 16,8 2 - 1638,5 311,9 83,3

Jeleń -- - —

Knurów 3 ,8 1 3 1027,1 216,4 -

Kuźnia Raciborski » - - - ' - - -

Leszczyny - - - 83,8 17,3 ■ -

Libiąż 0 ,3 1 - 136,1 38,3 -

Łaziska Górne 0 ,3 2 - 129,9 29,0 9,6

Łazy - - - -

Mikołów 5 ,1 4 1

270,2

54,1 -

Mysłowice 3 ,5 - 8 781,2 160,6 1,7

Ogrodzieniec - - - - - -

Olkusz 4 ,2 7 1 426,2 111,0 -

Orzesze - 1 - 37,1 7,5 -

Piekary śląskie . 6 ,2 1 1 603,9 127,3 -

Pszczyna - 4 3 193,8 38,0 -

Pyskowice 1,8 2 1 311,4 69,0 —

Racibórz 3 ,5 29 , 4 907,8 191,1

(16)

Tabl* 6 URZĄDZENIA OGRZEWNICZE®

Stan w dniu 31«XII /d o k ./

t Kotłownie Kubatura Powierzchnia użyt

WYSZCZEGÓLNIENIE ¡sieci

Mlanl— adala

fWUWU ŁUJJ3 o ¥f mieszkał- ^ys.mS 0

f ó s 1“

w km

jzynne 'oaie- Llowe/

lo­

kal­

na

wanych central­

nie w tys«m3

ogrze­

wanych

objętych centralni dostaną ciepłej wody MIASTA /d o k ./

Ruda śląska 34,3 3 14 1266,7 415,8 -

Rybnik 3,9 7 7 877,2 174,0 _

Siemianowice ś l . 10,7 3 2 1292,2 257,8

! 5 *2

Siewierz ■ - . - - - -

Sławków - - 1 2,2 0 ,5 _

Sosnowiec 17,9 17 17 27.44,5 615,0 6 ,7

Świętochłowice 9,7 4 7 437,7 143,7 _

Tarnowskie Góry 5,7 11 5 678,8 142,9 -

Toszek - - - - —

Trzeb iaia-Sie r-

sza m^

Tychy 50,0 1 4 4666,0 915,0 —

Wodzisław śląs­

ki 7,4 3 2 1222,9 262,8 28,6

Wojkowice - - - - — —

Wolbrom - - 1 1,8 0,4 —

Zabrze 21,6 8 19 1650,3 347,6 —

Zawiercie 6 ,8 6 3 718,1 158,3 0 ,7

Ząbkowice ' 0,4 1 1 53,0 13,5 -

Żory 1,6 1 - 75^,4 158,8 -

GMINY

Klucze 1 10,1 2,5 _ .

Pilica 0 ,1

\ 1

1 20,7 3 ,9 i

a - Dane dotyczą urządzeń ogrzewniczych w eksploatacji jednostek gospodarki mieszkaniowej i komunalnej urzędów terenowych oraz spółd dzielni budownictwa mieszkaniowego, b —. Bez połączeń prowadzących do budynków i innyoh obiektów, c - Dane dotyczą budynków i lokali

•ogrzewanych przy pomocy urządzeń jednostek wymienionych w notce a, niezależnie od źródeł wytwarzania energii cieplnej /własnych lub obyoh/; łącznie z budynkami i lokalami zbiorowego zakwaterowania*

(17)

‘ jtabl.

7

JEZDNIE I CHODNIKI NA ULICACH I PLACACH W MIASTACH I NA Stan w dniu 31. K II

-- ■■■— ---1---

Długość jezdni Powierzchnia jezdni o nawie­

rzchni twardej

Długość chod­

ników o nawie­

rzchni twefrdej w tym o na-

^SZCZEGÓLNIE- . U B

. t

ogó­łem twardej

ulepszonej ogó­

łem

w tym ulepszo nej&

ogó­

łem

w tym ulepazo nej - i

w kilometrach w %

ogó­

łem

w tys,' m2 w kilometrach

OGÓŁEM 11677,4 6294,i 53,9 49002,3 39038,2 3929,6 3185,8 CISTA 6821,0 ¡*239,2 62,2 32036,1 27665,1 3699,0 3033,8 WIEŚ 4856,4 -055,6 42,3 16966,2 11373,1 2 3 0 ,6 152,0 Katowice 426,4 295,1 69,2 2337,8 2164,0 322,2 242,7 Będzin 126, > 101,0 80,0 645,7 606,3 104,0 99,0

Brzeszcze 57,0 24,1 42,3 253,2 139,1 8 ,7 6 ,2

Bukowno 30,8 25,4 82,5 186,6 154,6 49,4 14,6

! Bytom 248*8 183,1 73,6 1768,9 1509,4 242,6 204,4

; Chorzów 132,3 124,7 94,3 982,2 934,6 218,5 193,3

Chrzanów 90*0 52,2 58,0 318,7 261,0 39,9 38,8

Czechowi oe-

Dziedzice 162*4 85,4 52,6 738,7 598,4 33,9 30,5

Czeladź 77,3 49,8 64,4 394,7 351,3 56,8 55,0

Dąbrowa Gór­

nicza 189,5 141,6 74,7 10-10,3 885,9 165,5 135; 6 ttliwioe 369*8 293,2 79,3 1990,5 1909,7 301,6 203,9

Jastrzębie

Zdrój 168,8 94,7 56,1 548,2 548,2 31,6 31,6

Jaworzno 249,1 118,5 47,6 1012,8 840,0 59,2 59,2

Jeleń 30,2 16, 54,0 111,7 97,0 9,7 6 ,1

Knurów 55,2 33,6 '6 0 ,9 220,7 207,9 42,0 37,5

.. Kuźnia Baclbor

aka 15,5 9.5 61,3 53,3 48,5 8,4 5 ,8

Leszczyny 70,6 33« 7 47,7 249,7 175,8 . 27,2 25,0

Libiąż 94,8 36*4 38,4 308,8 217,1 13,7 13,7

Łaziska Górne 6 6 ,3 46,1 69,5 359,6 310,1 26,0 19,5

Łazy 31,0 18*0 58,1 155,2 109,0 16,4 16,4

Kikołów 128,6 54,5 42,4 424,9 401,3 25,1 22,8

Mysłowioe 171,3 114,0 66,6 782,0 709,4 71,2 6 5 ,2 Ogrodzieniec

•i • t •». 16,0 13,0 81,3 86,4 78,0 9,6 9,6

Olkusz 6 4 ,0 40,1 •62,7 291,0 258,4 23,0 2 3 ,0

(18)

*

fabl* 7 0B2DNIS X CHODNIKI NA ULICACH I PŁACACH V? MIASTACH I NA

! WSI .

Stan w dniu 31« X U / d o k ./

y — --- -

,| Długość jezdni Powierzchnia

jezdni o nawie- rzQhnl twardej

Długoóć chód»

ników

0

nawie*

rzchni twardej WEZC2BG6LHIB

WIB

u tya o na*

wierzchni twardej ulepszonej

ogó­łem ogó­

łem

w tym ulepazo nej®

ogó­

łem

w tym Ulepazo nej 1 ’ - r '* •' • >*y

f ■!

I w kilometrach

w %

ogó­

łem w tya,, m2 w kilometrach

i Or33 sze 94,6 35,1 37,1 304,8 173,2 5,8 5,8

i Piekary śląs­

|kie 107,1 87,8 8 2 ,0 502,2 428,4 38,2 38,2

| Pszczyna 263,3 169,2 64,3 1403,7 1106,8 37,9 20,7

; Pyskowice 38,1 30,3 79,5 207,9 197,1 28,7 23,6 Racibórz 111,5 76,0 6 8,2 485,5 481,4 81,9 67,0 i Ruda śląska 250,9 151,7 60,5 1202,1 1070,0 188,5 149,2 Rybnik 367,2 174,3 47,5 1456,3 1201,5 182,0 148,1.

j Siemianowice

; śląskie 72,3 61,3 84,8 485,1 423.2

227.2

93,1 59,3

!Siewierz 42,6 37,8 88,7 258,5 11,5 H » 5

; Sławków 48,7 13,6 27,9 150,4 82,4 6,6 6 ,6

Sosnowiec

i 334,7 262,5 78,4 1673,7 1627,6 262,0 249,2

świętochłowioe 65,7 53,2 81,0 427,2 413,6 70,2 59,6 Tarnowskie

Góry 273,0 117,9 43,2 994,4 741,8 98,8 73,4

Toszek 19,5 12,2 62,6 88,6 72,9 10,6 8,8

Trzebinia-

Siersza 93,4 43,3 46,4 293,5 268,6

9 f 38,9 27,3

Tyohy 611,4 276,3 45,2 2306,0 1635,8| 123,6 114,0 Wodzisław ślą­

ski 234,5 1 148,3 6 3,2 902,3

1 1

. 763,oj 76,4 66,7

| Wojkowice 50,3 27,3 90,1 164,7 157,7i 13,6 13,6 'J Wolbrom 14,9 i 10,0 67,1 85,5 64,5; 24,0 16,9 Zabrze 276,6 i 239,5 86,6 1706,9 1597, 2! 300,4 224,0 Zawiercie 131,6 ! 63,7 48,4 582,3 461,5: 74,9 65,7 Ząbkowice 173,9

j

100,7 57,9 808,5 654,5 10,0 10,0 Żory

1 • M

9 3,2 ; i

43,2 i

46,4 314,4 3 0 0,2 )k

15,2 15,2

a - Nawierzchn;

no-be tonowy oh \ i

.et kostkowa, klinkierowa^ b<

L bitumiczna. 1

»tonowa,i

l

z płyt^kamien-

(19)

Tabl. 8 ' URZĄDZENIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

‘Stan w dniu 31 .X II WYSZCZEGÓLNI

NIE

J Linie komunia

kaoyjne Czynne trasu Odoink: 7 ulio L Wozy-stan in­

wentarzowy /grupowanie

według sie*

dsiby za- ' kładu/

ogó­

łem w tym na wsi

ogó­

łem

w tym auto­

busowe

" ODjęu©

ozyfmy*

mi tra*

> sami - ogó­

łem

w tym auto­

busy

1

, w kilometraoh

JOGÓŁSi 6849

320

2055 1834 I

873 1689

1125

Wojewódzkie Przedslębiar stwo Komuni­

kacyjne Ke­

tów io e

. \

6203 245 1737

1516

1555 1574

1010

.

Hiejskie Erzedsiębior stwo Komuni­

kacyjne Ja­

worzno

514 48 203 203

203

83

83

► Miej akie

Przedsiębior stwo Gospo­

darki Komu­

nalnej i Uia azkaniowej

Olkusz 75

10

75 75 75 19 19

Kiejakie Przedsiębior stwo Goąpo- dazki Komu­

nalnej i lfle azkanicwej

Baoibórs 57 17 40 40 40 13 13

(20)

Tabl.9 POJEMNOŚĆ I WYKORZYSTANIE TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYSZCZEGÓLNIENIE

/grupowanie według siedziby zakła­

dów/

T"

Miej­

sca

1--- r Prze­

ciętni liczb«

miejsc w 1 wozie

i »

Przecięt ny dobo-, wy stan wozów

T

Wozy w ru

Prze­

bieg wozow w tys.

Prze­

wody pasa­

żerów w in

ATI—. w

chu •

w % „ wozo- km

w tys.

r stan w dniu

3 1.X II

W w ll*“

ta- rzu

ru­

chu

OGÓŁEM 173983 103 1602 123 S 77,3 122842,7 659625 autobusy 104958 93 1036 804 77,6 86468,0 378447

tramwaje 69025 122 566 435 76,9 36374,7 281178

' Wojewódzkie Przed­

siębiorstwo Komu­

nikacyjne Katowico 166075 106 . 1497 1155 77,2 115459,1 621720

autobusy 97050 96 931 720 77,3 79084,4 340542

tramwaje 69025 122 566 435 76,9 36374,7 281178

Miejskie Przedsię­

biorstwo Komunika­

cyjne Jaworzno 5962 72 74 58 78,4 5710,8 28195

autobusy 5962 72 74 58 78,4 5710,8 28195

tramwaje

1 . • - - - -

Miejskie Przedsię­

biorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz­

kaniowej Olkusz 1100 58 19 17 89,5 957,0 5580

autobusy 1100 58 19 17 89,5 957,0 5580

tramwaje

j - - - -

Miejskie Przedsię­

biorstwo Gospodarki

¡Komunalnej i Miesz­

kaniowej Racibórz 846 65 12 9 75,0 715,8 4130

autobusy 846 65 12 9 75,0 715,8 4130

tramwaje - - - - -

a- Dane dotyozą wyłącznie dni powszednich.

Tan i.10 TAKSÓWKI OSOBOWE I BAGAŻOWE Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM

państwowe spółdzielcze prywatne

Osobowe 3274

161

3113

Bagażowe 789 432

357

(21)

Tabl. 11 ZAKŁADY OCZYSZCZANIA

19

- ,_r 1

w yszczeg&l-

h i e n i e

i 1 i *

Samoohody speojal- ne do

—T Powierzchnia

oczyszczonyoh ulic i plaoów w tys.m2

Wywóz nie­

czys­

tości sta­łych w*tys.

/grupowanie według sle

wywozu nie- oozy- azoze

Pojem ozystośoi niki

stan w dniuVT

stan dgiby zakła sta­

łych

płyn­

nych

nie .

ulioa/ w

dniu 31.X II

<L stan w dniu 31

t V I Ul

OGÓŁEM 410 ' 125 146 241847 0828,4 11681,6 3439,2

Hfltowioe 44 14 18 27311% 1064,( 1064,0 437,0

Będzin 11 4 6 5893 411,5 563,5 141,0

Brzeszoze 4 1 1 1200 91,3 81,3 1 0,8

1 ' . .

Bytom 30 4 12 18082 830,1 838,0 296,9

Chorzów 16 4 8 10332 898,0 944,0 170,5

Czechowice-

Dziedzioe 9 4 3 4695 155,7 155,7 35,3

Czeladź 4 2 2 3620 118,4 118,4 28,4

Dąbrowa Gór­

nicza

\

9 2 3 6530 76,7 76,7 70,3

feliwioe 36 4 9 20308 1200,0

f

1200,0 338,1 Jastrzębie

Zdrój 8 2 3 4083 240,0 27,5

Jaworzno 9 6 4 7559 160,0 160,0 67,9

Łazlaka Górne 6 3 ’ 1 4522 91,1 91,1 26,7

Łazy 1 - - 609 70,4 70,4 5,4

Mikołów 8 4 2 3404 54,0

i * 67,4 76,8

Mysłowioe 8 3 4 4257 6 4 ,5 ' 131,0 73,0

Olkusz 13 10 7 3851 129,3 340,7 4 2 ,9

Piekary Śląs­

kie 6 2 4 3772 172,0 172,0 43,0

Pszozyna 5 2 ? 1 2800 66,0 126,0 18,0

Pyskowioe 4 3 - 3191 9e,2 9e,2 33,7

Baoibórz 9 3 4 5600 570,0 570,0 60,1

,

(22)

U b U 11 ZAKŁADY OCZYSZCZANIA /d o k ./

9

WiSZGZEGCo*

HIEN ES •

SflBidflhodt SDAO.ial«» Powierzchnia

na de . oozy szozonyoh

ulio i placów w tyB.m2

Wywóa nie- ozy »-

«toóoi łychsta­

Wjtya, /grupowanie

według ala

wywozu n ie*

ozystośoi •oayw BZOZO

Pojen pl|r^

n f* nyt g i b y . a U . sta­

łych płyn*

nyoh

1110 . ulio

wavoU

30

dniu. VI w dniu 3 1 .X II

K. stan w drilu 31 xri

Ruda śląska 19 4 7 11380 533,0 533,0 177,6

Rybnik 25 7 6 10286 428,2 374,2 128,4

Siemianowi-

oe Śląskie 10 2 5 7245 139,0 139,0 63,2

Siewierz - m 1 - 57,0 57,0 0,1

Sosnowioo 21 4 5 15874 580,0 754,0 177,1

Swiętoohło-

wioe 8 5 4 6850 17,1 17,1 81,0

Tarnowskie

Góry 17 4 4 6210 589,0 688,0 116,3

•Toszek - 1 1 - 60,6 60,6 2 ,8

Trzebinia

Siersza 9 6 4 6622 324,0 302,0 67,0

Tyohy 18 3 3 ’ 9735 516,0 516,0 185,0

Wodzisław

śląski 10 /4 4

I

4263

l

351,0 2 10,0 151,2

Zabrze 29 3 7 17583 863,6 863,6 251,2

Zawiercie 1

4 5 3 4180 64,7 64,7 35,0

a / Zmywarki z podwoziem i zamiatarki samozbieme uliozne

(23)

21 Jabl^

12

PARKI I ZIELEŃCE W ktASTACH

.j Stan w dniu 31*XII

1 Powierzchnia % »

%

U » * ™

► • 4 • ■

Licz­

bapar­

ków

parków

leńców i z i ob­

razem

parków zieleńców

zieleni osiedli mieszka niowych w ha na 1

miesz kańca w m2

j •

w hektarach

OG&iBM 166 3648,1 12,2 2440,7 1207,; 1194,8

; Katowice 9 176,9 5 ,1 90,3 86,6 197,6

Będzin 9 148,8 25,1 84,7 64,3 12,4

Brzeszcze 1 3,5 3,1 3 ,0 0,5 4 ,1

| Bukowno 0 2,8 4 ,0 0 ,0 2,8 0,4

Rytom 12 192,3 8 ,2 148,3 4 4 ,C 81,3

Chorzów 5 766,6 49,0 624,5 142,1 30,2

Chrzanów 2 15,6 4 ,7 7,7 7,9 9 ,5

Czechowice-Dziedzi-

ce 3 11,5 4,0 10,1 1,4 4,4

Czeladź 3 48,0 13,9 20,0 28,0 10,3

Dąbrowa Górnicza 3 133,4 16,7 117,0 16,4 30,3

Gliwice 4 67,8 3,4 28,0 39, £ 55,9

Jastrzębie Zdrój 2 46,7 5,1 31,0 15,7 103,7

Jaworzno 3 32,3 4 ,3 22,2 10,1 33,2

Jeleń 1 33,8 . 51,2 29,0 4,8 0,2

Knurów 3 15,5 4,4 11,3 4,2 14,0

Kuźnia Raciborska 0 0,7 1,3 0 ,0 0,7 0 ,5

Leszczyny 2 21,7 9 ,8 14,2 • 7,5 10,0

Libiąż 1 3,4 2 ,7 2,7 0,7 0 ,0

Łaziska Górne 2 49,0 25,6 35,8 13,2 4,6

Łazy 0 4,1 6 ,0 0 ,0 4,3 1,4

Mikołów 2 15,9 5,3 11,4 4,5 6 ,3

Mysłowice 5 52,9 8 ,6 33,7 19,2 14,0

Ogrodzieniec • 0 4,3 9 ,8 0 ,0 4,3 0 ,8

Olkusz 1 17,5 7 ,5 9 ,0 8,5 9 ,9

Orzeaze 1 5,1 3 ,0 2,6 2,5 0,6

Piekary śląskie 3 27,3 4,4 18,3 9,c 25,4

Pszczyna 3 143,2 39,2 138,0 5 , i 3 ,7

Pyskowice 1 8,1 3,4 3 ,7 4 , z 8,1

Racibórz 5 43,3 9,4 22,9 20, i 9 ,0

' V.

(24)

Tablt 12 i

»..«■... ...

PABKI Z ZIELEŃCE V MIASTACH Stan w dnia 31*XItydok./

i

WIBZOZBGÓUflESIB 'i

Powierzchnia

parków 1 zio- j , zieleni leńoów razem zieleń osiedli ---—... parków o6w mieszka.

w ba na 1mięsa koóoa;

w m2 )

niowych w hektaraalł

Buda śląska Bybnik

Siemianowice śląskie Siewierz

Sławków Sosnowiec

Świętochłowice Tarnowskie Góry Toszek

Trzeblnia-Slersza Tychy

Wodzisław śląski Wojkowice

Wolbrom Zabrze Zawiercie Ząbkowice Żory

10 2 ’ 8 1 1 22 3 5 4 1 6 5 1 1 4 4 1 1

258,0 57,5 158.0 15.3

2 ,7 197.0 63 .1 241.4 104,2

23.1 106.1 123.5

4 3,0 6 .4 90,9 53.3

5 ,1 7 .5

17.2 j 5,6 21,9 30.2 4.4 10,1 10,8 38,8 214,8

11,2 7 ,8 12, lj 44,2

8 .3 4,5 10.4 2.4 3 ,2

46.3 12.3 118,0

4 .6 2 , 0 131.1

43,9 237,0 103.2 3 .6 3 5.3 97,1 2 7,0

5,5 2 8 , 5 1 18,5

2 ,4 5 ,0

211,7 ; 45,2 |

■40, 0j 10,7 ? 0 ,7 1 6 5 ,^

19,2 4.4 1 ,0

|

19,5 I 70.8 | 26.4 | 16,0 * 0 ,9 I 62.4 3 4.8 |

2 ,7 2 .5

94.3 25.9 12,0

0 , 0 0 , 1 8 6 , 0 16,0 14,5 0 , 0 7.2 143,4

23.9 4,4 0 ,5 52.3 31,0

0 , 2 1 .3

^ - Wyłącznie w administracji terenowych jednostek gospodarki mie- Kskaniowej.

(25)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :