• Nie Znaleziono Wyników

PRZETWARZANIE OBRAZÓW – POBDĆwiczenie 2 (plik Cwicz2_z.doc )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRZETWARZANIE OBRAZÓW – POBDĆwiczenie 2 (plik Cwicz2_z.doc )"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

` Nazwisko i imię: Szarawarski Michał Grupa ID 301 Zespół 8

PRZETWARZANIE OBRAZÓW – POBD Ćwiczenie 2 (plik Cwicz2_z.doc )

Uwaga: puste pola w tablicach [P(x,y)], [Pod(x,y)], [KORA(x,y)] oraz w tablicy „ad a)” wypełnić według klucza podanego przez prowadzącego

Zadanie 1

a) Przeprowadzić korekcję zniekształceń radiometrycznych (sumacyjną i iloczynową) zadanego obrazu [P(x,y)] z parametrem M=16 przy znanych wartościach elementów tablic Pod(x,y)] i [KORA(x,y)].

Dane:

[P(x,y)] [Pod(x,y)] [KORA(x,y)]

7 8 2 1 10 12 12 12 0 0 2 0

8 8 2 3 12 12 13 13 0 1 1 0

4 4 3 1 13 14 12 12 1 2 0 0

3 2 1 1 12 13 14 10 1 2 0 1

Obliczyć: [PKORM(x,y)]

[PKORA(x,y)] [P(x,y)-KORA(x,y)] [KORM(x,y)] [PKORM(x,y)]

10 12 10 12 7 8 0 1 1 1 1 1 7 8 0 1

12 11 12 13 8 7 1 3 1 1 1 1 8 7 1 3

12 12 12 12 3 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1

11 11 14 9 2 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0

b) Podać interpretację fizyczną tablic [Pod(x,y)] i [KORA(x,y)].

[Pod(x,y)] - macierz zawierająca wartości (poziom jasności) jednorodnego jasnego obrazu odniesienia [KORA(x,y)]- macierz zawierająca wartości (poziom jasności) pikseli obrazu zrobionego przy zasłoniętym obiektywie.

c) Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń i wyników działania programów korekcji omówić wpływ odpowiednio korekcji sumacyjnej i iloczynowej na zmiany poziomów jasności pikseli przetwarzanego obrazu.

Wpływ korekcji sumacyjnej:

obraz został znacznie rozjaśniony.

zakres poziomów szarości został zwężony.

obraz jest mniej skontrastowany.

Wpływ korekcji iloczynowej:

obraz został nieznacznie rozjaśniony.

zakres poziomów został rozszerzony.

obraz jest mniej skontrastowany.

Zadanie 2

a) Sporządzić histogram podanego niżej kwadratowego obrazu pierwotnego o parametrach M=16 (rozdzielczość poziomów szarości, Lmin=0, Lmax=15) i N=6 (rozdzielczość przestrzenna).

b) Przeprowadzić operację zmniejszenia rozdzielczości gradacji poziomów szarości obrazu pierwotnego do wartości M=4 stosując operacje dzielenia i sprowadzania do liczby całkowitej (według wybranego sposobu), sporządzić histogram obrazu wynikowego.

c) Przeprowadzić operację zmniejszenia rozdzielczości przestrzennej obrazu pierwotnego do N=3 stosując metodę uśrednienia wartości elementów podobszarów obrazu o rozmiarach 2x2 i sporządzić jego histogram.

d) Przeprowadzić operację powiększenia rozdzielczości przestrzennej obrazu pierwotnego do N=12.

ad a)

2 4 5 7 9 6

(2)

3 5 7 0 14 12

6 11 13 15 2 2

2 3 12 5 6 7

3 5 9 2 3 5

10 11 12 13 12 15

Histogram 6

5 4 3 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ad b)

Zamieniałem wartości wedłóg schematu:

0-3 =0 4-7 =1 8-11 =2 12-15 =3

0 1 1 1 2 1

0 1 1 0 3 3

1 2 3 3 0 0

0 0 3 1 1 1

0 1 2 0 0 1

2 2 3 3 3 3

Histogram 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1 2 3

ad c)

Użyłem metodę uśrednienia wartości elementów podobszarów obrazu o rozmiarach 2x2.

(3)

4 5 10

6 11 4

7 9 9

Histogram 6

5 4 3 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ad d)

Użyłem metody zwiększania obszaru 1x1 do rozmiaru 2x2.

2 2 4 4 5 5 7 7 9 9 6 6

2 2 4 4 5 5 7 7 9 9 6 6

3 3 5 5 7 7 0 0 14 14 12 12

3 3 5 5 7 7 0 0 14 14 12 12

6 6 11 11 13 13 15 15 2 2 2 2

6 6 11 11 13 13 15 15 2 2 2 2

2 2 3 3 12 12 5 5 6 6 7 7

2 2 3 3 12 12 5 5 6 6 7 7

3 3 5 5 9 9 2 2 3 3 5 5

3 3 5 5 9 9 2 2 3 3 5 5

10 10 11 11 12 12 13 13 12 12 15 15

10 10 11 11 12 12 13 13 12 12 15 15

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

c) obrotu urządzenia realizującego akwizycję obrazu względem obiektu (opcje Image, Rotate, Custom, według kąta odczytanego z okna Image Info

c) Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń i wyników działania programów korekcji omówić wpływ odpowiednio korekcji sumacyjnej i iloczynowej na zmiany poziomów

nowego filtru z obrazem uzyskanym w dwuetapowym przebiegu piksli do arkusza kalkulacyjnego Excel (prawe menu, wybrać ramkę i zaznaczyć fragment obrazu o określonym położeniu

Wskazówka: Zaszyfrowana informacja odpowiadająca poszukiwanemu obrazowi znajduje się na jednym z kanałów na najmniej znaczącym bicie (tzn. poszukiwany obraz jest obrazem

Magnetic Lasso Tool, usuń jego wypełnienie, stwórz nową warstwę CTRL+SHIFT+N i wypełnij selekcję niebieskim kolorem przy pomocy Paint Bucket Tool!. Uczyń warstwę z

W me- todzie tej wyznaczenie położenia kamery w szybie polega na porównaniu przy- jętego punktu odniesienia aktualnej fotografii obudowy fragmentu szybu (uzy- skanej ze

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in