• Nie Znaleziono Wyników

Stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

+ inne dokumenty potwierdzające przedstawioną sytuację studenta lub członka jego rodziny Stypendium socjalne

Wniosek

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Zaświadczenie z US

Zaświadczenie z ZUS

Stypendium socjalne w zwiększonej

wysokości

Wniosek

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Zaświadczenie z US

Zaświadczenie z ZUS

Oświadczenie, że dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub znaczącym stopniu utrudniał

studiowanie oraz o zamieszkaniu w DS lub obiekcie

innym niż DS

Stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wniosek

Zapomoga

Wniosek

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Zaświadczenie z US

Zaświadczenie z ZUS

Dokumenty potwierdzające spełnienie regulaminowych przesłanek (tj. z powodów

losoowych przejściowego pogorszenia sytuacji

materialnej)

Cytaty

Powiązane dokumenty

 W przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o

 W przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - oświadczenie członka rodziny (na obowiązującym wzorze oświadczenia)

Jeśli w polu Numer konta widoczny jest tylko link ustaw oznacza to, że w systemie nie ma jeszcze Twojego numeru konta bankowego i powinieneś go wprowadzić..

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. rok życia przypada

Zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osób uczących się (rodzeństwa, dzieci studenta), które ukończyły 18 rok życia a nie

W przypadku, uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 2012 (np. członek rodziny podjął pracę w listopadzie 2012r), ustalając dochód na

1) wielodzietność rodziny kandydata – 200 pkt. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/262/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów

Ze względu na fakt, że do dnia 25.03.2019 roku (do terminu złożenia deklaracji       rozliczeniowej za miesiąc luty) podatnik nie otrzymał potwierdzenia wywozu       towarów,