Dziennik Bydgoski, 1928, R.22, nr 208

Pełen tekst

(1)

Cena egz. 20 groszy* Nakład 3 8 0 0 0 egzemplarzy. Dziś 2 4 stron.

DZIENNIK BYDGOSKI

Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.

Do ,,Dziennika" dołącza się co tydzień ,,SPORT POMORSKI".

Redakcja otwarta od godziny 8-12 przed południem i od 5 -6 po południu.

Redaktor naczelny przyjmuje od godziny 11-12 przed południem.

Rękopisów niezamówionych nie zwraca się.

Redakcja i Administracja w Bydgoszczy, ulica Poznańska 30.

ł'uje: w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 2 - w Toruniu, ul. Mostowa 17

w Grudziądzu, ul. Groblowa 5.

Telefony: Redakcja 326, NaczeBny redaktor 31S, Administracja 315,

Przedpłata wynosi w ekspedycji i agencjach 2.75 zł. miesięcznie, 8.25 zł. kwartalnie; przez pocztęw dom 3.11 zł. miesięcznie, 9.33 zł. kwartalnie*

Pod opaską: w Polsce 5.00 zł., do Gdańska 4.00 guld.,

do Niemiec 4.00 mk., do Francji i Ameryki 7.50 zł. miesięcznie.

W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczanie pisma,

a abonenci niemają prawa do odszkodowania.

1374. Filje: Bydgoszcz 1299, Toruń 800, Grudziądz 294*

Numer 208.

BYDGOSZCZ, niedziela dnia 9 września 1928 r. Rok XXII.

O zmianę ustroju państwa

Za kilka tygodni rozpocznie się no­

wa sesja Izb narlamentarnych, w cza­

sie której według powszechnej opi-

nji mają, być rozpatrywane rów­

nież zmiany ustroju państwa. Zagad­

nieniem zmian ustrojowych zajmuje się bardzo żywo Chrześcijańska De­

mokracja, której klub poselski jesz­

cze przed wypadkami majowemi zgłos'ił ćló laski marszałkowskiej wnioski, dotyczące zmiany Konstytu- cii i ordynacji wyborczej do ciał u- stawodawczych. Celem zorientowa­

nia się w obecnych poglądach kół

chrześc. społecznych na sprawę

zmiany ustroju, zwołano na dzień

1 -go września konferencję działaczy

Ch. D. i sympatyków tego ruchu.

Konferencja odbyła się w w illi p. po­

sła Stanisława Burtana w Przegorza-

łach pod Krakowem. Wzięli w niej

udział pp. Inż Adelman Aleksander, b. senator (Kraków); Burtan Stani­

sław, poseł (Kraków); R's. Brzuska Eugeniusz, poseł na Sejm Śląski (Ka­

towice); Chaciński Józef, poseł, pre­

zes Klubu parłamentarn. Ch. D. (War szawa); Holeksa Karol, red. ,,Głosu Narodu”, b. poseł (Kraków); Ks. Ka­

czyński Zygmunt, redaktor ,,Rzeczy­

pospolitej”, b. poseł (Warszawa); Ks.

Kasprzyk Ludwik, senator (Kraków);

Dr. Krauze Jan, prof. Akademii Gór­

niczej (Kraków); Dr. Kuśnierz Broni­

sław, poseł (Kraków); Dr. Kutrzeba Stanisław, prof. Uniw. Jagieł. (Kra­

ków); Matyasik Jan, redaktor ,,Głosu 'Narodu” (Kraków); Pachoński Hen­

ryk, prof. seminarjum naucz. (Kra­

ków); Dr. Paszkudzki August, profe­

sor (Lwów); Ks. Piwowarczyk Jan,

redaktor ,,Głosu Narodu” (Kraków);

Puchałka Jan, poseł (Kraków); Ra­

domski Władysław, senator (Po­

znań); Dr. Rozmarynowicz Bolesław,

adwokat (Kraków); Sopicki Stani­

sław, redaktor ,,Głosu Narodu” (Kra­

ków); Inż. Spiss (Kraków); Ks. Dr.

Szydełski Stefan, prof. Uniwersytetu (Lwów); Teska Jan, naczelny pedak-

tor ,,Dziennika Bydgoskiego” (Byd­

goszcz); Dr. Thullie Maksyińiljan, pro fesor politechniki, senator (Lwów).

Konferencję, która trwała cały dzień, zagaił jeden z jej inicjatorów

p. poseł Stanisław Burtan, przewod­

niczyli kolejno pp. Dr. Thullie i inż.

Adelman. Referat zagajający wygło­

sił prezes Klubu parlamentarnego

Ch. D. Chaciński, a referat zasadniczy

na temat koniecznych względnie po­

żądanych zmian ustrojowych, prof.

Kutrzeba, miły gość konferencji.

Prof. Kutrzeba rozwinął, w głęboko uiętem opracowaniu szereg oryginal­

nych myśli, które stały sie podstawą

do obszernej dyskusji, w której'prze­

mawiali niemal wszyscy obecni. - W wyniku obrad całodziennych przyjęto pewne wytyczne, któremu winna kierować się Ch. D. przy opra­

cowaniu własnego projektu, dotyczą­

cego zmian ustrojowych państwa.

I. Zasada naczelna.

Konferencja wypowiada się za za­

sadą demokracji parlamentarnej w Polsce.

II. Władza Prezydenta Rz. P.

1) Wybór Prezydenta. Konfe­

rencja oświadczając się przeciw bez­

pośredniemu wyborowi Prezydenta

w drodze powszechnego głosowania ludowego, jako niebezpiecznemu ze względów narodowych i państwo­

wych, opowiada się bądź za wybo­

rem pośrednim przez osobne kole-

gjum elektorów (wyborców) przy za­

stosowaniu odpowiedniego sposobu wyborów te'go kolegjum, bądź też za dotychczasowym systemem wyborów

przez zgromadzenie narodowe.

Podnoszono przytem możliwość wyboru zastępcy prezydenta z za-

strzeżeniem dotyczącem jego kompe­

tencji.

2) Uprawnienia Prezydenta. Konferencja oświadcza się za utrz

maniem dotychczasowych upraw­

nień Prezyden'ta z dodaniem prawa

weta (sprzeciwu), przy ustaleniu wa­

runków weta.

III. Rząd.

Konferencja wypowiada się za odpowiedzialnością rządu i mini­

strów przed parlamentem (Obu Izba­

mi), ale zarazem za utrudnieniem co do wyrażania votum nieufności rządowi, a to przez warunek wyma­

ganego quorum (liczby posłów)

i kwalifikowanej większości.

IV. Parlament.

Konferencja oświadcza się za dwuizbowością ciała ustawodawcze­

go przy przyjęciu zasad, co do rów- norzędności obu Izb (Sejmu i Sena­

tu),

Y. Ordynacja wyborcza.

1) Do Sejmu Sejm ma być wy­

bierany na zasadzie 5-przymiotniko-

wego prawa wyborczego (bezpośre­

dnie tajne powszehne równe

- proporcjonalne) przy zmniejsze­

niu okręgów wyborczych, podwyższe­

niu wieku, wymaganego przy wyko­

nywaniu. czynnego i biernego prawa

wyborczego, - oraz przy zabezpiecze­

niu odpowiedniej reprezentacji lud­

ności polskiej w okręgach pod wzglę-

Wielka manifestacja kościelna

w Częstochowie.

Częstochowa, 8. 9. (tel. wł.) Na roz­

poczynający się kongres eucharystycz­

ny i związane z nim uroczystości, cią­

gną pielgrzymki całemi pociągami i ta­

borami zewszystkich stron kraju. Wczo­

raj przybyli wysocy dostojnicy kościoła jak nuncjusz papieski msgr. Marmaggi,

ks. kradynał Hlond, arcybiskup Ropp,

metropolita Sapieha, biskupowie Przeź- dziecki, Okoniewski, Lisiecki i Tymie­

niecki. Ks. kardynał Rakowski z po­

wodu choroby nie mógł osobiście przy­

być, przysłał natomiast obszerny list

do gospodarza Kongresuks. biskupa K

biny. Pomieszczenie na Kongresie jest

zadaniem nie łatwem. Wiele tysięcy pą­

tników przepędza noce pod gołem nie­

bem, przeważnie pod Jasną. Górą. Mia­

sto jest udekorowane barwami polskie-

mi i papieskiemi. Odbył się pochód z Jasnej Górydokatedry Świętej Rodziny.

Ks. prymas Hlond przybył do Czę­

stochowy wczoraj wieczorem o godz.

5.30 wita ny przez władze i organizacje.

Po przyjeździe wszedł do samochodu i

przejechał wzdłuż 2 kilometry długiego szpaleru organizacyj, bractw i szkół.

Następnie odbyła się uroczysta procesja

z Najśw. Sakramentem po wałach do szczytu Jasnej Góry. Mowę powitalną wygłosił ks. biskup Kubina. Potem od­

czytał list Ojca św. przysyłającego bło­

gosławieństwo. Po księdzu Kubinie przem ówił ks. prymas.

Konferencje ministrów w Genewie

w sprawie Nadrenji.

Genewa, 8. 9. (Tel. wł.) Briand odbył wczoraj konferencję z Coushendumem, Scialoją i Hymansem. Potem widział się ponownie z kanclerzem Mullerem.

Prawdopodobnie zebranie powyżej wy­

mienionych ministrów z kanclerzem

Mullerem odbędzie się dziś w sobotę lub niedzielę. Na temat rozmowy Mul­

lera z Briandem kursują różne plotki i

pogłoski. Jak zapewnia Briand, dał on

do zrozumienia Mullerowi, przyspie­

szenie ewakuacji Nadrenji jest zależne zarówno od wypełnienia zobowiązań finansowych, jakoteż ogólnej polityki.

W kołach niemieckich nie spodziewają się korzystnego dla Niemiec wy niku

tych rozmów.

Kpiny Waldemarasa.

Układy Litwy z Polska mogą potrwać 3 lala...

Genewa, 8. 9. (Teł. wł.) Prawdopodob­

nie na dzisiejszem posiedzeniu będzie omawiana w dalszym ciągu sprawa pol­

sko-litewska. Korespondent ,,Kurjera Warszawskiego" donosi, że zapytany

przez jednego z dziennikarzy francu­

skich Waldemaras oświadczył, że obec­

nie w zatargu i Polską broni go pakt Kelloga, że ma on czas i że może pro­

wadzić l'okowania choć przez trzy lata.

dem narodowościowym mieszanych.

Proporcjonalność winna być tak po­

myślana, by wychodziła na korzyść dużych stronnictw, co jest niezbęd­

nym warunkiem osiągnięcia w par-*

lamencie trwałej większości.

2) Do Senatu. Ordynacja wybor­

cza do Senatu zachowując częściowo wybory powszechne, winna przyjąć zasadę reprezentacji w Senacie inte­

resów gospodarczych i kulturalnych społeczeństwa.

VI. Samorząd.

Konferencja wypowiada się za koniecznością jaknajrychlejszego wprow'adzenia w państwde rzeczywi­

stego samorządu terytorjalnego, bez którego nie może być mowy o nale­

żytym rozwoju państwa.

VII. Trybunał konstytucyjny.

Konferencja uważa za rzecz ko­

nieczną utworzenie trybunału kon­

stytucyjnego, któryby decydował o zgodności ustaw z obowiązującą Konstytucją.

* * *

Podane powyżej zasady wymaga­

ją objaśnienia o tyle, że Ch. D. jest coprawdą zwolenniczką systemu parlamentarnego, ale równocześnie

przyznaje większe równouprawnie­

nie Prezydentowi Państwa i pragnie

utrudnić parlamentowi możność o- balania rządów. Dlatego to w dniu

2 sierpnia 1926 z jej inicjatywy Sejm'

uchwalił zmianę Konstytucji w tym kierunku, że Prezydentowi przysłu­

g-uje prawo rozwiązywania Sejmu.

Dawmiej Konstytucja przepisywała,

że nikt nie ma praw'a Sejmu rozwią­

zywać, a tylko on sam własną u- chwałą. Najgorszy więc Sejm mógł

trwać całe pięć lat, a Prezydent

i rząd jak również cały naród byli

wobec niego bezsilni. Nadto uchwały kierujących działaczy Ch. D. zmie­

rzając do nadania Prezydentowi Pań­

stwa prawa sprzeciwu wobec niepo­

żądanych uchwał wzmacniają je­

szcze silniej powagę jego i pośrednio

stanowisko rządu. A, jeżeli jeszcze uwzględnimy projekt przepisu o

w-noszeniu wotum nieufności dla ca­

łego rządu lub poszczególnych m in

strów, to przekonamy się, że Ch, D.

dąży do wytępienia warchulstwa sej­

mowego, które dawniej tyle przy­

krych zgotowało krajow'i niespodzia­

nek. '

Z licznych projektów naprawy u-

stroju konstytucyjnego w Polsce ten,

który wyżej podajemy, wydaje nam się najlepszym z punktu widzenia

interesów państw'owych. Byłoby wy­

soce pożądanem, 'aby co do poszcze­

gólnych punktów wypowiedzieli, się Czytelnicy nasi, iżbyśmy mogli usta­

lić opinię szerokich kół społeczeń­

stwa na te zagadnienia,, które mają pierwszorzędne znaczenie, a nieba­

wem staną się przedmiotem gorącej dyskusji.

(2)

Str. 2. ,,DZIENNIK BYDGOSKI'* niedziela, dnia 9. września 1928 r. Nr. 208.

Pomorska Wystawa

OgrodniuO'Pnemysłowa

w Toruniu 20294

od 28 lipca 4 października 1928 r. J

Tygodniowy przegląd polityki zagranicznej.

Zgromadzenie Ligi Narodów. Wło­

chy umacniają swe wpływy na Bałkanie Wrześniowa sesja Rady oraz tego­

roczne pełne zgromadzenie Ligi Naro­

dów nie budzi w opinji zwykłego, jak dotąd zainteresowania. Czy ma się źle świadczyć o samej insty tucji? Prasa sensacyjna, żywiąca czytelników kata­

strofami oraz plotkami o intrygach za­

pewne coraz mniej będzie zadowolona z Genewy, Ambasador amerykański Whi-

te w swych bardzo zajmujących pa­

m'iętnikach wydaje liche świadectwo prasie swego kraju, twierdząc, że ko­

respondenci prasowi mają od swycli wydawców instrukcje, aby nie poda­

wali sprawozdań z wyniku obrad dy­

plomatów, lecz starali się pozbierać naj­

więcej plotek, np. o kłótniach, nieporo­

zumieniach i podobnych zajściach.

Instrukcje te zdają się obowiązywać

prasę wszystkich krajów. Stąd z Geno­

wy informują nas, że Briand konfero­

wał z Muełlerem. O czem mówili, tego pras'ie nie wyjawiono. Tem lepiej dla korespondentów, gdyż ułatwia im to pisanie nowel literackich i rozwijania najbujniejszych pomysłów. Osoba Wal­

demarasa tak rozpostarła się na łamach p'asy, ponieważ on swoimi małemi in­

trygami ratuje sytuację koresponden­

tów. Gdyby nie Waldemaras musiałby

ta k i korespondent przez 12 godzin

dziennie czytać materjały, przedłożone

przez sekretarjat Ligi zgromadzonym delegatom i prasie. Waldemaras oszczę­

dza korespondentom pracę, plotkami o tym małym intrygancie zapełnią łamy swych pism. Sensacja jest.

Gorzej, żeczytelnik pisma nie nabierze

z takich sprawozdań żadnego pojęcia o dokonanej pracy Ligi Narodów. Jeśli

chodzi o opinję polską, to początkowo była ona nastrojona niezbyt różowo wo­

bec Genewy ze względu na ustawiczne

procesy o Gdańsk, Śląskj Litwę. Moż­

na powiedzieć, żeobecnie na terenie ge­

newskim najwśc'ieklejsze ataki prze­

ciw Polsce należą do przeszłości. Cały genjusz intrygancki Niemiec wysilił się

w orgjach skarg przeciw Polsce napróż-

no. Skargi Waldemarasa przeciw Pol­

sce budzą śm'iech delegatów. Nie ma­

my więc powodów zżymać się na Ligę.

Życie okazało bowiem, że tam najlepiej

uśmiercić można intrygi antypolskie.

To też gniew powszechny na Ligę pa­

nuje u intrygantów niemieckich. W Genewie poznano się na Niemcach.

Cztery lata temu Herriot i Mac Do­

nald gotowi byli rzucić Polskę Niemcom jako oiiarę, aby tylko zaniechali oporu.

Dziś jedyn'ie słusznie od Niemiec ocze­

kuje się ofiar, jeśli ofiarą nazwać moż­

na zrzucenie pychy i ofiarowania gwa­

rancji bezpieczeństwa Europy. Nie­

miecka metoda pokłócen'ia mocarstw

między sobą zawiodła. W Genewie je­

dynie szcezrość popłaca na dłuższą me­

tę. Tegoroczne zgromadzenie jest roz­

strzygające. Jeśli kanclerz Miiller nie

znajdzie szczerej drogi wyjścia, to rola Niemiec na długie lata w Europie bę­

dzie bardzo drugorzędna. Niemcy stwarzają dokoła siebie pustkę moral­

ną. W okresie Ligi Narodów intrygi

berlińsk'ie nie mają powodzenia.

Albanja nareszcie otrzymała króla.

Koronacja Ahmeda Zogu jest dowodem, że na Bałkanie zwyciężyła polityki wło­

ska przeciw interesom państw bałkań­

skich, szczególnie Jugosławji. Włochy wyzyskały rozbicie wewnętrzne Jugosła­

wji, które wskutek morderstwa, popeł­

nionego w czerwcu w skupsztynie, na­

brało bardzo niebezpiecznego charakte­

ru. W Bułgarji gabinet Liapczewa po­

dał się do dymisji, nie chcąc wykonać żądań Anglji i Francji w sprawie usu­

nięcia Macedończyka, gen. Wolkowa z

rządu, jako ministra wojny. Uważają,

że gdyby Liapczew nie był pewien po-:

parcia Wioch dla Bułgarji, nie byłby

się odważył na taką demonstrację wo­

bec Anglji i Francji.

Naiwmość polityczna może wysuw'ać żądanie, aby Liga usunęła jednym za­

machem takie stany zapalne, jak spra­

wa iitewska lub macedońska. Liga Na­

rodów jest konferencją delegatów państw'. Ten parlament państw (a nie narodów) podobnie jak dawne sejmy polskie rządzi się prawem liberum we­

to. Głos jednego państwa unieważnia uchwałę wszystkich innych. I nie może być inaczej, skoro niema prezydenta prezydentów, czyli króla królów, ani żandarmerji międzynarodow'ej. Jak za szlacheckiej Polski na w'ojnę zw'oływa­

no pospolite ruszen'ie, tak dziś chcąc zdusić takie ognisko zapalne, jak Mace- donja czy Litwa, należy ruszać po­

wszechną opinję. Nie bardzo sprawna

była mobilizacja pospolitego ruszenia w

Polsce szlacheckiej. Troską Ligi Na­

rodów jest także usprawnienie technicz­

ne informacyjnej służby, aby wiadomo­

ści dotarły do najbardziej odległych

stron. Radjo oddaje w tym względzie niesłychane usługi. Nie bądźmy więc pesymistami. Opinję dziś trudno wy­

ciągnąć na wojnę kokoszą. A.P.B.

M m m ilka telegraficzna.

Warszawa, 8. 9. (tel. wł.) Rozpatrze­

nie wszystkich zażaleń w sprawach wy­

borczych m a być przeprowadzone przez Sąd Najwyższy jeszcze w tym miesiącu.

Warszawa, 8 9. (tel. wł.) Wczoraj w południe przybył do gmachu Minister­

stwa Spraw Wewnętrznych poseł jugo­

słowiański Milankowicz i udekorował

ministra Składkowskiego wysokim or­

derem jugosłowiańskim Sawy.

Warszawa, 8 9. (tel. wł.) Z polecenia

komisarjatu rządu, skonfiskowano osta­

tni numer ,,Wolnomyśliciela Polskiego"

za artykuł ,,5 przysłów o mnichach i

mniszkach".

Warszawa, 8.9. (tel. wł.) Znany arty­

sta dramatyczny Kamiński musiał się wczoraj poddać operacji amputowania nogi, co było konieczne z powodu gan­

greny postępującej. Chory czuje się te­

raz lepiej i jest nadzieja utrzymania

go przy życiu.

Kowno, 8. 9 (tel. wł.) W miasteczku

litews kiem Wołkowysz obijano żydów.

Wielu z nich jest rannych, zamożniejsi pouciekali ze strachu.

Warszawa, 8. 9. (tel. wł.) W ponie­

działek przybywa tu delegacja niemiec­

ka do rokowań handlowych z dr. Herme­

sem na czele. W poniedziałek powróci

też poseł niem iecki Rauscher. W związ­

ku ze wznowieniem rokowań, podsekre­

tarz stanu p. Wysocki odbył wczoraj na­

radę z przewodniczącym delegacji pol­

skiej z min. Twardowiskim.

I

,,Wieża Wolności" na Śląsku.

Katowice, 8. 9. (AW.) T. zw. wieża

Bismarcka pod Mysłowicami u zbiegu dawnych granic trzech państw zabor­

czych, została ostatnio kosztem kato­

wickiego Wydziału Powiatowego odre­

staurowana i ozdobiona bronzowemi po­

piersiami Kościuszki i Piłsudskiego.

W związku z tem odbędzie się w dniu

23. bm. uroczyste nadanie jej nazwy ,,WieżyWolności" przy udziale przedsta.

wicieli władz z wojewodą Grażyńskim

na czele.

Niemcy wydalają Polaków.

,,Polska Zachodnia" donosi z Byto­

mia, że prezydent regencji wydał za­

rządzenie, wydalenia z granic Niemiec

dwóch nauczycieli Polaków Pieczki i Łudygi, oraz instruktora rolnego Rudz­

kiego, obywateli polskich. Wydalenie nastąpiło bez podania powodów. Wspo­

mniani byli nauczycielami języka pol­

skiego, a Rudzki zajęty był w organiza­

cjach rolniczych polskich. Wszelkie in­

terwencje Związku Polaków pozostały

bez skutku.

Odezwa Papieża do narodu chińskiego.

Wiedeń, 8. 9. (Tel. wł.) Wedle relacyj dyplomatycznych z Pekinu odezwa O

ca św. do narodu chińskiego wywołała

ogromne wrażenie.. Cała prasa chińska zamieściła orędzie papieskie na naczel-

nem miejscu, dając wyraz wdzięczności Chińczyków dla papieża. Najsilniejsze

wrażenie na członków chińskiej partji narodowej wywarł ten ustęp orędzia, w którym papież wyraża nadzieję, że pi4a-

wa narodu chińskiego będą niebawem przez wszystk'ich uznane.

Ze Zgromadzenia Ligi Narodów.

Hiszpania ponownie przyjęta.-Muetler mówh-Rezolucja

w sprawie polsko-litewskiej.

Genewa, 8. 9. (tel. wł.) Na wczoraj-

szem plenum Zgromadzenia Ligi Naro­

dów przyjęto 44 głosami przeciw 4 re­

zolucję, gwarantującą Hiszpa nji pono­

wny wybór do Rady Ligi. Przeciw rezo­

lucji wypowiedzieli się delegaci Szwecji

i Norwegji.

Genewa, 8. 9. tel. wł.) Wczoraj wie­

czorem na plenum Zgromadzenia prze­

mówił kanclerz Rzeszy Muller. Nie

wniósł nic nowego. Domagał się ener­

gicznych środków celem uskutecznienia

rozbrojenia. Mówcę oklaskiwali tylko de­

legaci neutralni.

Genewa, 8. 9. (tel. wł.) Rezolucja w sprawie polsko-litewskiej przedłożona będzie Zgromadzeniu zapewne w ponie­

działek.

Oryginalny plebiscyt

Większość gmln wypowiedziała się za ukróceniem pijaństwa.

Warszawa, 8. 9. (tel. wł.) Departa­

ment .służby zdrowia w Ministerstwie

Spraw Wewnętrznych przeprowadził próbną statystykę prohibicyjną, zgodnie

z ustawą alkoholową. Odbyto plebiscyt

w sprawie prohibicji w 239 gminach.

W 195gminach ludnośćwiększościąw

powiedziała się przeciw sprzedaży alk

holu, a tylko w 44 gminach za wolną sprzedażą wódki.

Skarb Państwa pokrzywdzony

o półtora miljona złotych.

Katowice, 8. 9. (AW.) Tutejsza f irma spirytusowa Stall i S-ka dopuściła się nadużyć na szkodę Minopolu Spirytuso­

wego. Po wykryciu nadużyć, właściciel­

ka firm y Better umknęła zagranicę. 0-

becnie stwierdzono, że ogólne pretensje

Skarbu Państwa w tej sprawie sięgają wysokości półtora miljona złotych.

księgarnia rosyjska rozpowszechnia literaturą komunistyczną.

Warszawa, 8. 9. (tel. wł.) Władze bez­

pieczeństwa otrzymywały wiadomości, że propagandową literaturę bolszewicką rozpowszechnia w Polsce księgarnia ro­

syjska, którą prowadzi b. poseł na sejm Serebrjanników i którą zarządzał wy­

dalony z Polski monarchista (!) Siemio­

nów. Po dłuższej obserwacji władze o- pieczętowały wczoraj księgarnię ,,Rosi- ca". Znaleziono tam wielką ilość broszur

komunistycznych, oraz faktur, dowo­

dzących, że literatura ta była wysyłana

na Kresy Wschodnie i do Małopolski

Wschodniej. Beletrystyka komunistycz­

na dochodziła przez pocztę, a literatura komunistyczna przychodziła pod adre­

sem ,,Niesztorgu".

W powyższej wiadomości jest cieka­

wy szczegół, że komunistom rosyjskim

w walce z Polską, pomaga monarchi­

sta. Dowodzi to, że charakter rosyjski

bez względu na przynależność partyjną jest jednaki i zgodny w nienawiści do Polski, która należy do kultu ry zachod­

niej.

Papież nie opuści Watykanu.

(KAP.) Część prasy polsk'iej na sku­

tek doniesienia rzymskiego ,,Impero"

podała wiadomość, że Papież po nara­

dzie z kolegjum kardynalskiem zdecy­

dował się z powodu ujemnego wpływu upałów letnich na stan Jego zdrowia na przyszłe lato udać się na pobyt do od­

dalonego o 20 km od Rzymu, położonego

w górach albańskich, zamku papieskie­

go Castel Gandolfo.

Wiadomość ta nie jest ścisła. ,,Im- pero", podrzędne pismo, rozważał teo­

retyczną możliwość przesiedlenia się Pap'ieża do zamku papieskiego Castel Gandolfo, który zarówno jak watykań­

skie pałace, korzysta z przywileju eks- terytorjalności. Stąd powstały wyżej podane, bezpodstawne pogłoski.

Jeszcze bardziej krytycznie, niż do tych domniemań, należy się odnieść do ukrytych napaści i nietaktownych po­

głosek o przesunięciach na urzędach Watykanu, o jakich donoszą niektóre dzienniki włoskie, mając na celu od­

dalenie wielce zasłużonego sekretarza

stanu ks. kard. Gasparri'ego. Niedaw­

no, niestety taką całkowicie bezpod­

stawną pogłoskę o przewidywanym na­

stępcy kard. Gosparri'ego powtórzył na­

wet medjolański ,,Corriere della Sera".

Ks. kard. Piotr Gasparrri cieszy się, m

mo swych 76 lat, jaknajlepszem zdro­

wiem i świeżością umysłu, zaś o ustą­

pieniu jego niema w Rzymie mowy.

Ećto wygrał na loterji?

W drugim dnia c'iągnienia 5 klasy 17

loterji państwowej, główniejsze wygra­

ne padły na następujące numery:

25C09 zł. nr. 142225.

15 009 zł. nr. 6462.

Po 5 900 zł. n r 14625 66348 93982.

Po 3 000 zł. nr. 8154 19960 140580 147626 150265 150539.

Po 2000 zł. nr. 45359 45482 67753 79707 92134 97382 115127 119410 153989.

Po 1 099 zł. n r. 13838 18888 20875 31934 56676 62042 63168 75126 79431 91150 95747 100258 103275 111516 111560 133819 133970 135622 137280 143823 148472 150045.

18. Paftstw. bateria Klasowa

Główna wygrana 7.500000 zł oraz dalsza wygrana po 400tys. zł, 350 tys. zł, 150 tys, zł,

100 tys. zł, 80 tys. zł, 75 tys. zł, itd.

Cena losu 1 kl.: 7i 40zł, ya 20 zł, V410zł.

Zamówienia listowne załatwiasię odwrotnie, M. REJEWSKA, Bydgoszcz

ulica Dworcowa 17 Telefon nr. 27 Konto P. K. O. Poznań 207 963. (24292

Po 600 zł. nr. 201 433 10289 16276 24146 41066 41285 45377 48181 56998 59659 64951 73335 74482 76383 84782 95351 96410 98867 100030 100079 108174 125335 133425 146499 Po 500 zł. nr. 180 3965 4604 4975 7720 9871 11142 12416 13865 13929 15684 17046 18807 18869 19518 22267 23904 27669 28994 29314 29490 31474 31976 32198 33239 35421 37779 38018 38154 39910 39981 40642 41210 41285 42028 42196 42751 42862 43868 54529 47530 48301 48812 49569 49723 51691 52835 53150 54621 54960 55291 55907 56103 58637 60115 61231 63396 64734 664-25 67566 67893 68691 69419 69639 70135 70151 70304 71148 71649 74004 75142 76711 77200 77896 78071 79181 79330 81865 83533 83530 84663 88298 92683 93865 94677 97682 97743 98082 99066 99434 100459 102259 102969 104136 105226 105307 105587 105741 106849 109325 110521 110641 112285 117261 183308 121090 121885 122737 123956 126201 127569 128412 130485 130971 132505 133576 135581 135965 135977 136790 137275 139138 140147 140606140811 148266 149368 150033 150661 163420153660 154965.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :