• Nie Znaleziono Wyników

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu r."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Medinice S.A. w dniu 10.03. 2020 r.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bartłomieja Mazurkiewicza. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --- Bartłomiej Mazurkiewicz stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.911.794 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, wstrzymało się 20.000 (dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw”. --- Bartłomiej Mazurkiewicz wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący

(2)

Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.931.794 (jednego miliona dziewięciuset trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. --- Do punktu 5. porządku obrad: ---

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: --- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, --- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ---

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---

(3)

4. Sporządzenie listy obecności, --- 5. Przyjęcie porządku obrad, --- 6. Podjęcie uchwał w sprawie: --- a) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, --- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ---

c) sporządzenia przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, --- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów

„wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta. --- Do punktu 6. porządku obrad: ---

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(4)

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Z uwagi na złożenie przez Marcina Szubę rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 statutu Spółki, powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Wesołowskiego. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.831.794 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przeciw uchwale oddano 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na rynku

(5)

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do art.

27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2019.623 ze zmianami), postanawia o: --- 1) ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100.260 (sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 (dalej łącznie „Akcje”), do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku; --- 2) o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ---

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz

(6)

regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: --- 1) złożeniem wniosków, dokumentów oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; --- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; --- 3) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. ---

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów

„wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie sporządzenia przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości

(7)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do art.

45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.

Dz.U.2019.351 ze zmianami) oraz art. 4b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2019.623 ze zmianami) postanawia, że Spółka, jako podmiot zamierzający ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 dzisiejszego Zgromadzenia – począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku – będzie sporządzać jednostkowe oraz skonsolidowane (dla grupy, wobec której jest podmiotem dominującym) sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. ---

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 44,29 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.931.794 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów

„wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta. --- Do punktu 7. porządku obrad: ---

(8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ---

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” --- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art.. Nadzwyczajne Walne

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), o ile

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką). Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Andrzeja Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17

postanawia o przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Schmidt wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 20.000,00 złotych brutto

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy

d) czuwa nad przechowywaniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz pozostałej dokumentacji prac Rady Nadzorczej. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sekretarz Rady

400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.. 2 Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: --- 1)

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony

Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny

pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii M. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wyłącznie zgodnie z polityką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Mając na uwadze nowelizację przepisów ustawy - Kodeks Spółek Handlowych (tekst.. z wprowadzeniem nowych regulacji w Spółce, wnioskuje się o przyjęcie przez Walne