• Nie Znaleziono Wyników

Edukacja żywieniowa. dr hab. Iwona Traczyk dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak mgr Leszek Wronka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Edukacja żywieniowa. dr hab. Iwona Traczyk dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak mgr Leszek Wronka"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona | 1

Edukacja żywieniowa

1. METRYCZKA

Rok akademicki 2020/2021

Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów Dietetyka Dyscyplina wiodąca (zgodnie z

załącznikiem do

Rozporządzenia Ministra MSW z 26 lipca 2019)

Nauki o zdrowiu

Profil studiów

(ogólnoakademicki/praktyczny) praktyczny Poziom kształcenia

(l stopnia/ll stopnia/ jednolite

magisterskie) II stopnia

Forma studiów

(stacjonarne/niestacjonarne) stacjonarne Typ modułu/przedmiotu

(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy Forma weryfikacji efektów

uczenia się (egzamin/zaliczenie) egzamin

Jednostka/jednostki prowadząca/e

(oraz adres/y jednostki/jednostek)

− Zakład Żywienia Człowieka

ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa

tel./faks: (0-22) 836 09 13, e-mail: zzc@wum.edu.pl

− Zakład Zdrowia Publicznego

ul. J. Nielubowicza 5, budynek F, 02-097 Warszawa.

tel.: (22) 599-21-80; tel/fax: (22) 599-21-81; e-mail: zzp@wum.edu.pl Kierownik

jednostki/kierownicy jednostek − dr hab. Iwona Traczyk

− dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak Koordynator przedmiotu (tytuł,

imię, nazwisko, kontakt) − mgr Leszek Wronka

e-mail: leszek.wronka@wum.edu.pl Osoba odpowiedzialna za

sylabus

(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa)

− mgr Leszek Wronka (ZŻCz) e-mail: leszek.wronka@wum.edu.pl

− dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska-Sołdan (ZZP) e-mail: magdalena.woynarowska@wum.edu.pl

Prowadzący zajęcia

− dr inż. Beata Sińska, mgr Leszek Wronka, mgr Baszar El Helou (ZZCz)

− dr hab. n. o zdr. Dominik Olejniczak (ZZP)

− dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska-Sołdan (ZZP)

(2)

Strona | 2 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Rok i semestr

studiów Rok drugi, semestr pierwszy i drugi Liczba punktów

ECTS 4

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Liczba

godzin Kalkulacja punktów ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

wykład (W) 20

seminarium (S) 25

ćwiczenia (C)

e-learning (e-L) 40

zajęcia praktyczne (ZP)

praktyka zawodowa (PZ)

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 3. CELE KSZTAŁCENIA 1

Przygotowanie do pracy edukatora żywieniowego pracującego z grupami:

− nabycie wiedzy z zakresu metodyki grupowej edukacji zdrowotnej i żywieniowej,

− zrozumienie przydatności kompetencji z tego zakresu w przyszłej pracy dietetyka.

2

Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem uwarunkowań skutecznej edukacji żywieniowej w populacji - health literacy,

- koherencja/ poczucie koherencji.

3

Edukacja żywieniowa w różnych siedliskach w odniesieniu do projektów Światowej Organizacji Zdrowia - szkoła

- szpital - zakład pracy

4 Przygotowanie do pracy edukatora żywieniowego pracującego z jednostką (poradnictwo żywieniowe).

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ Numer

efektu

uczenia się Efekty w zakresie Wiedzy — Absolwent zna i rozumie:

W1 pojęcie „edukacja zdrowotna”, cele edukacji zdrowotnej, jej obszary i formy, przedmiot

zainteresowań metodyki edukacji zdrowotnej, rolę i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

W2 współczesną definicję edukacji żywieniowej.

W3 proces planowania i ewaluacji w edukacji zdrowotnej/żywieniowej (program/cykl zajęć, pojedyncze zajęcia).

W4 wybrane teorie i modele zmiany zachowań zdrowotnych stosowane w edukacji zdrowotnej/żywieniowej.

W5 wskazówki dydaktyczne do pracy edukacyjnej z osobami w różnych grupach wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

W6 metody nauczania-uczenia się wykorzystywane w nowoczesnej edukacji zdrowotnej/

żywieniowej.

(3)

Strona | 3 W7 kwestie związane z organizacją, warunkami fizycznymi i psychospołecznymi grupowych zajęć z

edukacji zdrowotnej/ żywieniowej.

W8 sposoby zapobiegania trudnym zachowaniom uczestników zajęć z edukacji żywieniowej i reagowania w sytuacji ich wystąpienia.

W9 uwarunkowania wyborów żywieniowych predysponujących do rozwoju chorób żywieniowozależnych.

W10 wpływ stereotypów żywieniowych.

W11 wpływ przekazów medialnych na zachowania związane z żywieniem.

W12 wpływ żywności funkcjonalnej na organizm i możliwość jej zastosowania w poradnictwie żywieniowym.

W13 specyfikę edukacji żywieniowej osób przebywających w szpitalu.

Umiejętności — Absolwent potrafi:

U1 zaplanować i prowadzić edukację żywieniową indywidualną i grupową.

U2 zaprezentować w formie ustnej i pisemnej wyniki pracy na poziomie akademickim U3 wykazać rolę dietetyka w zespole terapeutycznym

U4 wskazać zachowania predysponujące do rozwoju chorób i sposoby ich zmiany

U5 udzielić porady, przygotowowując zindywidualizowane zalecenia w zakresie profilaktyki i dietoterapii chorób.

U6 przygotować materiały i prowadzić edukację wśród pacjentów przebywających w szpitalu.

Kompetencji społecznych — Absolwent jest gotów do:

K1 doskonalenia kompetencji w zakresie indywidualnej i grupowej edukacji żywieniowej

K2 kierowania zespołem i współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej

K3 zaangażowania w promocję zdrowia i zainteresowania problemami zdrowotnymi społeczeństwa 5. ZAJĘCIA

Forma

zajęć Treści programowe

Efekty uczenia

się

e-L1

Edukacja zdrowotna: podstawowe informacje. Definicja edukacji zdrowotnej. Cele edukacji zdrowotnej. Obszary edukacji zdrowotnej. Formy edukacji zdrowotnej.

Metodyka edukacji zdrowotnej. Rola i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

W1, K1

e-L2 Edukacja żywieniowa jako obszar edukacji zdrowotnej. Współczesna definicja

edukacji żywieniowej. W2, K1

e-L3,4,5 Planowanie i ewaluacja w edukacji zdrowotnej/żywieniowej. Uogólniony model planowania w edukacji zdrowotnej. Procedura DESIGN w planowaniu edukacji żywieniowej. Planowanie zajęć grupowych

W3, K1

e-L6

Wybrane teorie zmiany zachowań zdrowotnych stosowane w edukacji zdrowotnej/żywieniowej. Teoria uzasadnionego działania. Teoria planowanego zachowania. Model przekonań zdrowotnych. Teoria społeczno-poznawcza. Model transteoretyczny

W4, K1

e-L7 Nauczanie i uczenie się w różnych grupach wieku. Charakterystyka uczenia się dzieci,

młodzieży i dorosłych. Rady metodyczne do nauczania w różnych grupach wieku W5, K1

e-L8

Metody i techniki nauczania-uczenia się wykorzystywane w nowoczesnej edukacji zdrowotnej/żywieniowej. Rodzaje metod i technik oraz zasady ich doboru.

Charakterystyka metod i technik aktywizujących i bariery w ich stosowaniu. Metody podające

W6, K1

e-L9 Organizacja, warunki fizyczne i klimat psychospołeczny grupowych zajęć z edukacji

zdrowotnej/ żywieniowej. Cechy grupy edukacyjnej. Organizacja zajęć. Warunki W7, K1

(4)

Strona | 4 fizyczne sprzyjające realizacji zajęć. Klimat psychospołeczny sprzyjający nauczaniu-

uczeniu się. Tworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się.

e-L10

Utrzymywanie dyscypliny w czasie grupowych zajęć edukacji zdrowotnej/

żywieniowej. Znaczenie i istota porządku i dyscypliny w czasie zajęć. Zachowanie problemowe: rodzaje i przyczyny. Sposoby zapobiegania niewłaściwemu zachowaniu uczestników zajęć i interwencji w przypadku ich wystąpienia.

W8, K1

e-L11 Ocena kompetencji zdrowotnych oraz poziomu poczucia koherencji. Istota

składowych koherencji i ich zastosowanie w praktyce edukacji zdrowotnej U1, K1 e-L12 Umiejętność dopasowania nomenklatury do potrzeb możliwości grupy edukowanej,

powoływanie się na właściwie dobrane pozycje piśmiennicze o charakterze evidence based.

U2, K3

e-L13 Istota współpracy zespołu terapeutycznego, praktyczne zastosowanie pojęć

compliance, adherence. U3

e-L14 Praktyczne zastosowanie modeli uwarunkowań zdrowia, rola promocji zdrowia w

pracy dietetyka, dietetyk, jako lider promocji zdrowia. K3 W1 Zachowania dotyczące wyboru żywności i sposobu żywienia predysponujące do

rozwoju chorób żywieniowozależnych. W9

W2 Rola edukacji żywieniowej w obalaniu mitów w żywieniu człowieka. W10

W3 Żywność i żywienie we współczesnych mediach. W11

W4 Trendy prozdrowotne wpływające na rynek żywności funkcjonalnej - rola edukacji i

poradnictwa żywieniowego. W12

W5 Organizacja edukacji żywieniowej w szpitalu. W13

S1 Analiza zachowań żywieniowych predysponujących do rozwoju chorób

żywieniowozależnych U4, K1

S2, S3 Kształtowanie i zmiana zachowań żywieniowych u osób z wybranymi chorobami i

potrzebami zdrowotnymi. U4, K1

S4,S5 Edukacja konsumentów w zakresie wyboru produktów żywnościowych. U5, K1 S6,S7 Przygotowanie materiałów edukacyjnych i realizacja edukacji żywieniowej pacjentów

oddziałów szpitalnych. U7, K1

6. LITERATURA Obowiązkowa (fragmenty)

1. Contento I., Edukacja żywieniowa, Wyd. PWN, Warszawa, 2018.

2. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, WN PWN, Warszawa, 2017.

3. Cianciara D., Zarys współczesnej promocji zdrowia, wyd. PZWL, Warszawa, 2010.

4. Gutkowska K., Adamowski J. (red), Edukacja żywieniowa w teorii i praktyce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2019.

5. Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1. PWN. Warszawa, 2017.

6. Ostrowska L. Dietetyka. Kompendium. PZWL. Warszawa, 2020.

7. Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji Polski, IŻŻ, 2017, https://ncez.pl/upload/normy-net- 1.pdf

Uzupełniająca

1. Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, WN PWN, Warszawa, 2008

2. Ledzińska M., Czerniawska O., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa, 2011.

3. Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot, 2010.

4. Jarosz M. (red. nauk.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2010 (fragmenty).

(5)

Strona | 5 7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Symbol przedmiotowego

efektu uczenia się

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia

W1–W13 U1-U6 K1-K3

Quizy zaliczeniowe do kolejnych materiałów e-learningowych 100% pkt Zadania do wykonania z części seminaryjnej na zaliczenie. 80% pkt

Egzamin testowy 60% pkt

8. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym)

Egzamin składa się z trzech części. Ocena końcowa jest średnią z trzech ocen.

Dane kontaktowe do osób prowadzących zajęcia:

dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska-Sołdan: e-mail: magdalena.woynarowska@wum.edu.pl

− dr hab. n. o zdr. Dominik Olejniczak, e-mail: dominik.olejniczak@wum.edu.pl

− dr inż. Beata Sińska, e-mail: beata.sinska@wum.edu.pl

− mgr Leszek Wronka, e-mail: leszek.wronka@wum.edu.pl

− mgr Baszar El Helou, e-mail: b_helou@wp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozdział 2 Autor zakończył podsumowaniem stanu wiedzy z zakresu skrawania konwencjonalnego i wspomaganego laserowo stopów Inconel 718 oraz sformułował kierunki

EKONOMIA studia stacjonarne pierwszego stopnia Nie przyznano nagrody za trzecie miejsce Imię i

mgr Ewa Zarzycka – Piskorz (Centrum Języków Obcych UP) dr Elżbieta Kossakowska (NSZZ „Solidarność”). dr Ewa

Można zatem przyjąć, że w tym szczególnym przypadku trwałość oznacza dopuszczalną zmianę geometrii dla obu rodzajów narzędzi, która podczas poszukiwania

Przedstawiciele Doktorantów mgr Łukasz Paszkowski mgr Wojciech Sobolewski mgr Urszula Szczepankowska mgr Karolina Thel. Przedstawiciel Samorządu Studentów

Skład Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych

Transfer of Information, Knowledge and Innovations in Rural Areas

Obraz uzupełniony jest o refleksję nad tym, jakie skutki dla życia na Ziemi miało wyjście ludzi z Afryki przed 60 000 lat, a także neolityczna rewolucja rolnicza.. Przekazany