• Nie Znaleziono Wyników

Życie i działalność naukowa profesora Przemysława Mroczkowskiego 1915–2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Życie i działalność naukowa profesora Przemysława Mroczkowskiego 1915–2002"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PROFESORA PRZEMYSŁAWA

MROCZKOWSKIEGO 1915–2002

Przemysław Mroczkowski urodził się w Krakowie 28 czerwca 1915  roku. Maturę o profi lu ogólnohumanistycznym otrzymał w roku 1933 w IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krako- wie. W tym samym roku rozpoczął studia romanistyczne na Wydzia- le Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je w roku 1938, broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem profesora Władysława Folkierskiego. Jednocześnie rozpoczął studia pod kie- runkiem profesora Romana Dyboskiego na fi lologii angielskiej. Ten drugi kierunek ukończył dopiero po wojnie, uzyskując drugi tytuł magistra w roku 1946, tuż przed śmiercią promotora.

Na początku wojny zmobilizowany do pułku artylerii ciężkiej, odbył kampanię wrześniową, potem powrócił do Krakowa, gdzie wkrótce został aresztowany i spędził kilka tygodni w więzieniu przy ulicy Montelupich. Resztę okupacji spędził z dala od swego rodzin- nego miasta, w miarę możliwości kontynuując studia oraz intensyw- nie czytając. Zarabiał na życie jako nauczyciel języków.

Po wojnie pracował krótko jako anglista – najpierw w II Gimna- zjum imienia Jana III Sobieskiego, a potem jako lektor na Akademii Górniczo-Hutniczej. Rok akademicki 1946/1947 spędził na stypen- diach w Stanach Zjednoczonych i Anglii. Wyjazd ten zaowocował

(2)

doktoratem, który obronił pod opieką następcy Romana Dyboskie- go, Władysława Tarnawskiego, z końcem roku 1947. Wkrótce potem podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez kilkanaście lat kierował anglistyką. Tam też w roku 1951 uzyskał ha- bilitację. Do Krakowa powrócił w początkach lat sześćdziesiątych, od roku 1963 kierując Katedrą Filologii Angielskiej; od 1975 do 1981  roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej.

Na emeryturę przeszedł Profesor Mroczkowski w roku 1985, pozo- stając czynnym naukowcem i nauczycielem akademickim jeszcze przez parę lat. W roku 1997 w Auli Collegium Maius odbyło się uro- czyste odnowienie doktoratu Profesora.

Profesor Mroczkowski był czynny naukowo również w Polskiej Akademii Nauk, gdzie został członkiem honorowym Komisji Histo- rycznoliterackiej. Po przywróceniu działalności Polskiej Akademii Umiejętności został wybrany na jej członka czynnego i energicznie zabrał się do organizowania Komitetu Neofi lologicznego. Choroba nie pozwoliła mu, niestety, aktywnie uczestniczyć w życiu nauko- wym Krakowa przez ostatnie cztery lata życia.

Dorobek naukowy Profesora to przede wszystkim książki, które były pionierskimi opracowaniami w Polsce, a jednocześnie orygi- nalnymi pracami naukowymi. Zawarte w niniejszym tomie artykuły omawiają szczegółowo najważniejsze aspekty jego dorobku angli- stycznego.

Główna droga naukowa Profesora Mroczkowskiego wiodła przez średniowieczną Europę. Kultura i literatura tego okresu były jego największą i stałą fascynacją. Tu właśnie połączył swoją znajomość literatury francuskiej i angielskiej, tu najpełniej zaowocowało jego wykształcenie „podwójnego” fi lologa. Pisał o Geoff reyu Chaucerze, który był Europejczykiem swojego czasu, ze znawstwem i ogromną erudycją, także z miłością, która pozwoliła mu przetłumaczyć wspa- niałą „Opowieść Rycerza” z wielkim kunsztem i elegancją. Opraco- wanie trudnego wizyjno-alegorycznego poematu Williama Lang- landa jest jedną z ważniejszych pozycji w bibliografi i europejskiej tego utworu. Liczne artykuły i eseje publikowane za granicą bardzo prędko znalazły uznanie wśród mediewistów europejskich i amery- kańskich. Naukowe przyjaźnie Profesora przywiodły wielu uczonych

(3)

do Krakowa, wykłady wybitnych badaczy były stałym punktem dzia- łalności krakowskiej anglistyki, umieszczając ją tym samym na ma- pie naukowej świata. Najbardziej pamiętnym wydarzeniem było zor- ganizowanie w roku 1977 w naszym Instytucie Międzynarodowego Sympozjum Anglistów Mediewistów. Pozwoliło ono nam, uczniom Profesora Mroczkowskiego, nawiązać nasze pierwsze ważne, bo per- sonalne, kontakty naukowe.

Echa średniowiecza tropił Profesor w późniejszej literaturze an- gielskiej, szczególnie dziewiętnastowiecznej, poszukując ich w twór- czości religijnej prerafaelitów, w twórczości i poglądach Chestertona, w poglądach religijnych Newmana.

Ideały średniowiecznej literatury wiodły go też do szukania prawdy i najwyższych wartości w prozie Józefa Conrada Korzeniow- skiego i w twórczości Th omasa Stearnsa Eliota, szczególnie w jego dramatach. Podziwiał i propagował twórczość Clive’a Staplesa Lewi- sa oraz Johna R. Tolkiena, tego ostatniego polecając w obszernych recenzjach z ukazujących się polskich tłumaczeń we wczesnych la- tach sześćdziesiątych.

Ważne miejsce w zainteresowaniach naukowych Profesora zaj- mował renesans. Profesor Mroczkowski był świetnym znawcą Szeks- pira, uważnym i wrażliwym jego czytelnikiem, gruntownie obznajo- mionym z anglosaską krytyką wielkiego dramaturga. Owocem tego był tom esejów Szekspir elżbietański i żywy, który ukazał się w roku 1966, a został wznowiony w połowie lat dziewięćdziesiątych. Szeks- pir Profesora był inny niż Szekspir Jana Kotta, czytany nie tyle z per- spektywy wystawień we współczesnym teatrze, ile z punktu widzenia uczonego humanisty i fi lologa. Tym samym polski Szekspir stał się w latach sześćdziesiątych obecny bogato i wielorako. Szekspirowska fascynacja towarzyszyła Profesorowi do końca jego kariery: w roku 1992 wziął udział w sesji naukowej, w czasie której zostało zawią- zane Polskie Towarzystwo Szekspirowskie. Stał się tym samym jego członkiem założycielem, a wkrótce Towarzystwo mianowało Profe- sora członkiem honorowym.

W zainteresowaniach naukowych Profesora ważne miejsce zaj- mowały myśl i twórczość Th omasa Morusa, a szczególnie jego Uto- pia. Przemysław Mroczkowski był członkiem Międzynarodowego

(4)

Stowarzyszenia Th omasa More’a, publikował prace na temat Utopii między innymi po francusku.

Opracowaniom naukowym towarzyszyły stale przekłady tekstów literackich, które były jednocześnie najlepszą popularyzacją literatu- ry angielskiej. Profesor ma w swojej bibliografi i ponad 15 tłumaczeń literackich, zarówno prozą, jak i wierszem. Szczególnie zasłużył się wspomnianym już wyżej pięknym tłumaczeniem Opowieści Rycerza Geoff reya Chaucera, ale warto wspomnieć, że jemu zawdzięczamy w dużej mierze obecność Gilberta Keitha Chestertona oraz poezji Dantego Gabriela Rossettiego w polskim dyskursie naukowym. Był też Profesor tłumaczem wykładów wielkiego dziewiętnastowieczne- go kardynała Henry’ego Newmana.

W uznaniu nie tylko wielkiej roli Profesora w rozwoju nauko- wym fi lologii angielskiej, lecz także jego niestrudzonej pracy po- pularyzującej i przybliżającej kulturę i literaturę angielską w Polsce przyznano mu wysokie odznaczenie brytyjskie, Order Imperium Brytyjskiego (OBE).

Newman i Chesterton często byli przywoływani w dyskusjach i publikacjach Profesora na temat wiary i istoty katolicyzmu. Waż- nym dopełnieniem dorobku Profesora Mroczkowskiego są bowiem jego publikacje na temat chrześcijaństwa i wiary. Wielokrotnie zabie- rał on głos w sprawach liturgii, kształtu katolicyzmu, wiary i kultury.

Tu należy zwrócić uwagę na tom esejów Znaki na głębiach, wydany w roku 1957.

Jeszcze jednym wątkiem dorobku Profesora był problem edukacji i nauczania uniwersyteckiego. Kilkanaście razy wypowiadał się on w tych kwestiach, szczególnie bliska była mu oczywiście problema- tyka neofi lologii na polskich uniwersytetach. Podkreślał absolutną konieczność propagowania wartości humanistycznych, wskazy- wał na najlepsze tradycje europejskie, a szczególnie na myśli Johna Henry’ego Newmana na temat istoty kształcenia uniwersyteckiego, zachęcał do twórczego naśladowania najlepszych wzorów. Sam dwa razy miał okazję swoją postawą zademonstrować niezłomną wiarę w to, czym jest uniwersytet: było to w latach 1968 i 1980, kiedy wy- darzenia polityczne wymagały niedwuznacznej defi nicji własnych

(5)

przekonań. Profesor stał po stronie prawości, uczciwości, demokra- cji i wolności.

Jako nauczyciel akademicki Przemysław Mroczkowski zawsze wzbudzał szacunek swoją ogromną wiedzą, powagą i wewnętrznym spokojem. Był profesorem wymagającym uznania hierarchii i po- zycji wynikających z tradycji uniwersyteckich. Oczekiwał dojrzało- ści i wytężonej pracy własnej studentów i asystentów. Jednocześnie wymagał właściwych zachowań, przestrzegania uniwersyteckiego savoir-vivre’u. Ale Profesor potrafi ł też zaskakiwać radością życia, humorem i werwą podczas spotkań nieformalnych i świątecznych.

Miał wielki talent aktorski, lubił śpiewać i recytować. Ta część jego osobowości i talentów miała ogromne znaczenie w inspirowaniu studenckiego teatru: zarówno w Lublinie, jak i w Krakowie odbywa- ły się regularnie przedstawienia, głównie szekspirowskie, w których profesor niejednokrotnie sam brał udział. Chyba wszyscy jego ucz- niowie z obu uczelni – później szacowni profesorowie różnych uni- wersytetów i wykładowcy różnych szkół – wspominają te teatralne igraszki nie tylko jako wielką przyjemność, lecz także wielkie prze- życie edukacyjne i integracyjne.

W ostatnich czynnych latach życia Profesor zorganizował nie- formalne spotkania naukowe integrujące wiele nauk. Uczestnikami tych spotkań byli wybitni specjaliści z różnych dziedzin humanisty- ki oraz młodzi doktorzy – angliści, poloniści, romaniści, rusycyści, którzy dzięki inicjatywie Profesora mogli nie tylko wysłuchiwać re- feratów najznakomitszych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też z nimi rozmawiać, wspólnie myśleć i nie bać się wymieniać poglądów.

Dorobek Profesora Mroczkowskiego jest bogaty, wielostronny i wielotematyczny. Jest pomnikiem jego ogromnej wiedzy, kultury li- terackiej i intelektualnej, a także licznych talentów. Imponująco roz- winął on polską anglistykę, stał się prawdziwie wielkim kontynuato- rem dzieła Romana Dyboskiego, przyczyniając się do wprowadzenia krakowskiej anglistyki do Europy w czasach, kiedy wcale nie było to łatwe czy oczywiste. Pozostawił swoim następcom, spośród których wielu sam wychował, przetarte szlaki w licznych kierunkach i wska-

(6)

zówki, aby się po nich poruszać, posługując się rzetelnością i wiedzą:

aby zawsze dążyć do prawdy i wierzyć w to, co się robi.

Niniejszy tom, będący pokłosiem konferencji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora, dedykujemy Jego pamięci.

Non omnis moriar.

BIBLIOGRAFIA

Ulewicz T., Przemysław Mroczkowski – szkic do konterfektu, w: Litterae et lingua. In honorem Premislai Mroczkowski, red. I. Kałuża et al., Ossoli- neum, Kraków 1984, s. 7–10.

Bursiak H., Checking List of Works by Przemysław Mroczkowski”, w: Litterae et lingua. In honorem Premislai Mroczkowski, red. I. Kałuża et al., Osso- lineum, Kraków 1984, s. 11–16.

Gibińska M., Tabakowska E., Pomnik z krwi i kości, wspomnienie o Profeso- rze Przemysławie Mroczkowskim, „Tygodnik Powszechny”, lipiec 2002.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wskutek rozkazu Głównodowodzącego arm iam i obwieszczam niniejszem mieszkańcem powiatu i mjasta, ze wszystkie osoby płci męskiej w wieku od 18 5 do 50 roku

Keywords: Polish-Soviet relations, Wojciech Jaruzelski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski, Warsaw Pact, Comecon, The Council for Mutual Economic

W czasie wykładu, poza współczesnymi trendami epidemiologicznymi tych schorzeń, przedstawił ich niezwykle interesującą historię ukazaną przez pryzmat losów

Dysponujący bardzo niewielką prędkością HMS Ark Royal stanowił bardzo łatwy cel, stąd aby zabezpieczyć go przed zatopieniem, zdecydowano się wycofać go do na wyspę

Trypućko, Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziej6w polskiego języka literackiego w wieku XIX, t. Turska, Język Jana Chodźki. Przyczynek

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

Profesor Przemysław Mroczkowski okazał się prawdziwie wielkim kontynua ­ torem dzieła Romana Dyboskiego, bowiem z klasą i na imponującą skalę przyczynił się do

Tłumaczenie Opowieści Rycerza 11 , najważniejszej dla Profesora opowieści Chaucera, ukazało się w roku 1988 i było swego rodzaju zwieńczeniem pracy nad Opowieściami

W ięc wdzięczni Tobie my parafianie Z Kielczy, Żandowic, także z Zawadzkiego, Tobie dziś hołd nasz składamy Kapłanie, Prowadź nas, prowadź do Boga

Przepro- wadzenie akcji „W” przyniosło w efekcie poza szkodami gospodarczymi (utrata i dewastacja mienia wysiedlonych) poważną, nienaprawioną po dziś dzień

• należy uwrażliwić dzieci zdrowe na potrzeby i przeżycia dziecka chorego oraz organizować spotkania z chorym dzieckiem, które obecnie jest ńieobecne w szkole;.. •

From among Streets with high intensity of traffic the greatest concentration of PAHs was reported in samples from Aleja Zwycięstwa - 52.7 pg/kg and Kościuszki Street - 78.2

The results obtained from these efforts are presented in this paper: we introduce two security protocols related to two information security problems, namely, (a) the

Może się bowiem zdarzyć, że mimo zasadniczej akceptacji ustawy nie przyjmuje się wynikającej z prawa normy dla konkretnego przypadku.. Przyznać trzeba, że tym samym problem

Już jako sześciolatek rozpoczął jazdę na gokartach, dzięki czemu mając 10 lat, został mistrzem Polski juniorów w tej dyscyplinie.. Gdy miał 12 lat, tata zabrał go po raz

Pod koniec XIX wieku i pierwszych latach XX wieku ukazało się w Polsce kilka publikacji dotyczących badań nad życiem Witelona, a pod koniec lat sie- demdziesiątych

ogólnej rekurencyjno ci (lub obliczalno ci w sensie Turinga). niezale nej od wybranego formalizmu. We wszystkich innych dotychczasowych przypadkach, takich jak dowiedlno

Liczba zachorowań na odrę, która w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych spadła w Polsce do poziomu poniżej 1 000 przypadków rocznie, a w latach 1999–2000 oscylowała

O stosunku rozprawy Żorawskiego do ich prac można powiedzieć to samo, co mówiliśmy w poprzednim paragrafie o stosunku rozprawy o układzie równań (12) do

The deflection of the SMA based actuator d e f (t ) (output of the controlled system) is governed by four input signals, two signals which control the the electrical power used to

Zasada per Mariam ad lesum oznacza, że porządek pozna­ nia Syna Bożego w tajemnicy Jego Wcielenia domaga się uwzględ­ nienia osoby M atki, która, wybrana przez

Af ter two series of sampled data have been processed on the computer, mean velocities Ü and V, turbulence intensities u' and v', Reynolds stress -üV and turbulence energy E = u'2 +

Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu SOD1 prowadzące do zmienionej aktywności enzymu, który może wywołać stres oksydacyjny także w