PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R. Głosowanie porządku obrad

Pełen tekst

(1)

Rada Powiatu Orodziskiego PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

L.p. Nazwisko i imię

1. Banaszek Marianna 2. Dąbrowski Dariusz 3. Fi1ipiak Krzysztof 4. Gałecka-Wolska

Maria

5. Grabowska Maria 6. Hardt Wojciech

7. Kamiński Sławomir

8. Krzemiński

Aleksander 9. Markowski Krzysztof

10. Olizarowicz Andrzej

Wynik głosowania jawnego:

Glos

"za" "przeciw"

/

V

vi

V V

-

J

V

\I V

V

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Głosowanie porządku obrad

L.p. Nazwisko i imię Glos

"wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

11. Olszewska Marzena V 12. Owczarek Zofia V 13. Pieniążek Paweł v' 14. Pokropek Danuta

-

15. Sankiewicz

v'

Krzysztof

16. Małgorzata Sędzińska

vi

17. Śliwiński Michał

v

18. Swidlicki Bronisław

V

19. Wiademy Piotr

vi

20. Wieżbicki Marek

v

21. Zacny Małgorzata

V

... n-···

...

~

... .

... (7 ... .

Podpis Przewodniczącego Rady

(2)

Rada Powiatu Orodziskiego PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Nazwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję

"

za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena V

Dąbrowski Dariusz V 12. Owczarek Zofia V

Filipiak Krzysztof V 13. Pieniążek Paweł V

Gałecka-Wolska

V

14. Pokropek Danuta

-

Maria

Grabowska Maria

-

15. Sankiewicz

V

Krzysztof

Hardt Wojciech

V

16. Małgorzata Sędzińska

V

Kamiński Sławomir V 17. Śliwiński Michał V

Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

v'

Aleksander

Markowski

V

19. Wiademy Piotr

\!

Krzysztof

Olizarowicz Andrzej

V

20. Wieżbicki Marek V

21. Zacny Małgorzata

V

Wynik glosowania jawnego:

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

::::::():::::::::

... 0 ... .

Podpis Przewodniczącego Rady

(3)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Nazwisko i imię Glos L.p. N azwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

Banaszek Marianna \I 11. Olszewska Marzena

V

Dąbrowski Dariusz

V

12. Owczarek Zofia V

Filipiak Krzysztof \I 13. Pieniążek Paweł V

Gałecka-Wolska 14. Pokropek Danuta

Maria

Grabowska Maria 15. Sankiewicz

-

Krzysztof V

Bardt Wojciech

V

16. Małgorzata Sędzińska

Kamiński Sławomir

V

17. Śliwiński Michał

Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

V

Markowski

J

19. Wiademy Piotr

Krzysztof

V

Olizarowicz Andrzej

V

20. Wieżbicki Marek V

21. Zacny Małgorzata

v'

Wynik głosowania jawnego:

:::::::. A~ ~ ::::::

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Podpis Przewodniczącego Rady

··· 4 ···· ..

(4)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Lp. Nazwisko i imię

1. Banaszek Marianna 2. Dąbrowski Dariusz 3. Filipiak Krzysztof 4. Gałecka-Wolska

Maria

5. Grabowska Maria 6. Hardt Wojciech 7. Kamiński Sławomir

8. Krzemiński

Aleksander 9. Markowski Krzysztof

10. Olizarowicz Andrzej

Wynik glosowania jawnego:

Głosowanie uchwały w sprawie zakupu aparatury medycznej Glos

"za" "przeciw"

V V V

-

\J

V

V V

V

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Lp.

"wstrzymuję się"

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

... l'ł. ... .

... . Q ... .

... '0 ... .

N azwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

Olszewska Marzena

V

Owczarek Zofia

V

Pieniążek Paweł

V

Pokropek Danuta

-

Sankiewicz Krzysztof

V

Sędzińska

V

Małgorzata

Śliwiński Michał Świdlicki Bronisław

V

Wiademy Piotr

V

,

Wieżbicki Marek \J Zacny Małgorzata

\I

Podpis Przewodniczącego Rady

(5)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

L.p. Nazwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Głos

"za" "przeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

1. Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena \/

2. Dąbrowski Dariusz

v'

12. Owczarek Zofia

v

3. Filipiak Krzysztof V 13. Pieniążek Paweł \/

4. Gałecka-Wolska

v'

14. Pokropek Danuta

Maria

-

5. Grabowska Maria 15. Sankiewicz

-

Krzysztof

v'

6. Hardt Woj ciech

V

16. Małgorzata Sędzińska

V

7. Kamiński Sławomir v' 17. Śliwiński Michał V

8. Krzemiński Aleksander

J

18. Świdlicki Bronisław

~

9. Markowski

V

19. Wiademy Piotr

V

Krzysztof /

10. Olizarowicz Andrzej V 20. Wieżbicki Marek VI

21. Zacny Małgorzata

V

Wynik glosowania jawnego: "za"

Ag

"przeciw"

"wstrzymuję się"

····11···

...

~

... . ... ... 0 .... .

Podpis Przewodniczącego Rady

(6)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 15/111/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawI OWOSCI IC po rama I ·dł , .. h b wyl k orzys ama t ·

Nazwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

I się" I się"

Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena V

Dąbrowski Dariusz V 12. Owczarek Zofia

V

Fi1ipiak Krzysztof

V

13. Pieniążek Paweł

v

Gałecka-Wolska

V

14. Pokropek Danuta

Maria

Grabowska Maria 15. Sankiewicz

-

Krzysztof

V

Hardt Wojciech

V

16. Małgorzata Sędzińska

V

/

Kamiński Sławomir V 17. Śliwiński Michał v

Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

Markowski

V

19. Wiademy Piotr

\/

Krzysztof 1

Olizarowicz Andrzej

V

20. Wieżbicki Marek v

21. Zacny Małgorzata

\I

Wynik głosowania jawnego:

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Podpis Przewodniczącego Rady

(7)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

L.p. N azwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

1. Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena V

2. Dąbrowski Dariusz

\I

12. Owczarek Zofia \I

3. Filipiak Krzysztof

v'

13. Pieniążek Paweł

4. Gałecka-Wolska

V

14. Pokropek Danuta

Maria

-

5. Grabowska Maria 15. Sankiewicz

Krzysztof

V

6. Bardt Wojciech

\I

16. Małgorzata Sędzińska

V

7. Kamiński Sławomir

v

17. Śliwiński Michał J

8. Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

V

9. Markowski

V

19. Wiademy Piotr

V

Krzysztof J

10. Olizarowicz Andrzej

V

20. Wieżbicki Marek V

21. Zacny Małgorzata

V

Wynik głosowania jawnego:

"za"

... ' Ag B ' ... .

Podpis Przewodniczącego Rady

"przeciw"

"wstrzymuję się"

... . ... .

...

(8)

Rada Powiatu Orodzimego PROTOKÓŁ Z GŁOSOW ANIA IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok

L.p. N azwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję

"

za"

"

przeciw" "wstrzymuję

się" się"

1. Banaszek Marianna \I 11. Olszewska Marzena V

2. Dąbrowski Dariusz V 12. Owczarek Zofia V

3. Filipiak Krzysztof

V

13. Pieniążek Paweł V

4. Gałecka-Wolska

J

14. Pokropek Danuta

-

Maria

5. Grabowska Maria 15. Sankiewicz

-

Krzysztof

\/

6. Bardt Wojciech V 16. Małgorzata Sędzińska

V

7. Kamiński Sławomir

V

17. Śliwiński Michał V

8. Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

V

9. Markowski

V

19. Wiademy Piotr

V

Krzysztof I

10. Olizarowicz Andrzej

v

20. Wieżbicki Marek

J

21. Zacny Małgorzata

Wynik glosowania jawnego:

"za"

... e n-···

Podpis Przewodniczącego Rady

"przeciw"

"wstrzymuję się"

...

~

... .

••••• .tl.:J. •••••••

(9)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Nazwisko i imię Glos L.p. Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję

"

za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena V

Dąbrowski Dariusz V 12. Owczarek Zofia

\/

Filipiak Krzysztof

V

13. Pieniążek Paweł J

Gałecka-Wolska

\J

14. Pokropek Danuta

-

Maria

Grabowska Maria 15. Sankiewicz

V

- - . .

Krzysztof Hardt Wojciech

V

16. Sędzińska

V

Małgorzata

Kamiński Sławomir V 17. Śliwiński Michał

v

Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

V

Markowski

V

19. Wiademy Piotr

Krzysztof

\J

Olizarowicz Andrzej J 20. Wieżbicki Marek V

21. Zacny Małgorzata

V

Wynik glosowania jawnego:

"za"

~s

"przeciw"

"wstrzymuję się"

···Z .. ···

... . ... .

... . ... .

Podpis Przewodni zącego Rady

(10)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESn

W

DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

L.p. N azwisko i imię

1. Banaszek Marianna 2. Dąbrowski Dariusz 3. Filipiak Krzysztof 4. Gałecka-Wolska

Maria

5. Grabowska Maria 6. Bardt Wojciech 7. Kamiński Sławomir

8. Krzemiński

Aleksander 9. Markowski Krzysztof

10. Olizarowicz Andrzej

Wynik glosowania jawnego:

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Glos

"za" "przeciw"

V V

V

-

V

V

\I V

V

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

"wstrzymuję się"

V

Ą'1--

... V ···

... /I ... .

... . 1.' ... .

L.p. Nazwisko i imię

11. Olszewska Marzena 12. Owczarek Zofia 13. Pieniążek Paweł

14. Pokropek Danuta 15. Sankiewicz

Krzysztof 16. Sędzińska

Małgorzata

17. Śliwiński Michał 18. Świdlicki Bronisław 19. Wiademy Piotr 20. Wieżbicki Marek 21. Zacny Małgorzata

Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

V

v'

v

-

v' V

V

vi

vi

0

Podpis Przewodniczącego Rady

(11)

Rada Powiatu Orodziskiego PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r.

Lp. Nazwisko i imię

l. Banaszek Marianna 2. Dąbrowski Dariusz 3. Filipiak Krzysztof 4. Gałecka-Wolska

Maria

5.

Grabowska Maria

6. Hardt Wojciech 7. Kamiński Sławomir

8. Krzemiński

Aleksander 9. Markowski Krzysztof

10. Olizarowicz Andrzej

Wynik glosowania jawnego:

Glos

"za" "przeciw"

V

v' vi

\I

-

V V

V J

J

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

"wstrzymuję się"

. ···0···

••••••• jł) ••••••

••••• • ,J..J •••••••

Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

N azwisko i imię

Olszewska Marzena Owczarek Zofia

Pieniążek Paweł

Pokropek Danuta

Sankiewicz Krzysztof

Sędzińska Małgorzata

Śliwiński Michał Świdlicki Bronisław Wiademy Piotr

Wieżbicki Marek Zacny Małgorzata

Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

v

\I

-

V V

V

V

V

V

V

V

Podpis Przewodniczącego Rady

(12)

Rada Powiatu Orodziskiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA IMIENNEGO

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Głosowanie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2020 r.

Nazwisko i imię Glos Lp. N azwisko i imię Glos

"

za" "przeciw" "wstrzymuję

"

za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

Banaszek Marianna V 11. Olszewska Marzena V

Dąbrowski Dariusz \/ 12. Owczarek Zofia \I

Fi1ipiak Krzysztof

V

13. Pieniążek Paweł

v

Gałecka-Wolska

J

14. Pokropek Danuta

Maria

-

Grabowska Maria 15. Sankiewicz

-

Krzysztof

\J

Hardt Woj ciech

V

16. Małgorzata Sędzińska

V

Kamiński Sławomir

v

17. Śliwiński Michał V

Krzemiński

V

18. Świdlicki Bronisław

Aleksander

V

Markowski

V

19. Wiademy Piotr

Krzysztof V

Olizarowicz Andrzej

V

20. Wieżbicki Marek

v

21. Zacny Małgorzata

V

Wynik glosowania jawnego:

A~

::::::: ~::::::

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Podpis Przewodniczącego Rady

... Q ... .

(13)

Rada Powiatu Grodziskiego

PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

L.p. Nazwisko i imię

l. Banaszek Marianna 2. Dąbrowski Dariusz 3. Filipiak Krzysztof 4. Gałecka-Wolska

Maria

5. Grabowska Maria 6. Hardt Wojciech 7. Kamiński Sławomir

8.

Krzemiński

Aleksander 9. Markowski Krzysztof

10. Olizarowicz Andrzej

Wynik glosowania jawnego:

Głosowanie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grodziskiego Glos

"za" "przeciw"

V

V

v V

- -

V

V

V

v

,,za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

L.p.

"wstrzymuję się"

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

... AG n···

...

~

... .

... (J ... .

N azwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzym uję

się"

Olszewska Marzena V Owczarek Zofia

Pieniążek Paweł

Pokropek Danuta

-

Sankiewicz Krzysztof V

Sędzińska Małgorzata V

Śliwiński Michał V Świdlicki Bronisław

V

Wiademy Piotr

V

Wieżbicki Marek \J Zacny Małgorzata

'Ii

Podpis Przewodniczącego Rady

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :