OFERTA dla Gminy Siepraw

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 4 do specyfikacji

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA dla

Gminy Siepraw

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu w meble, regały biblioteczne oraz w sprzęt audiowizualny,

wraz z ich montażem

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto ……… złotych

(słownie złotych: ……….………..), za kwotę brutto ……….. złotych

(słownie złotych: ……….………..), w tym podatek VAT ………%

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 14.08.2012 r.

3. TERMIN PŁATNOŚCI 30 dni liczony od dnia złożenia faktury na dzienniku podawczym Zamawiającego.

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA BĘDZIEMY WYKONYWAĆ bez udziału podwykonawców */przy udziale podwykonawców w następującym zakresie prac *:

* niepotrzebne skreślić

(2)

2

__________________________________________________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

__________________________________________________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stosownie do art.

147 i art. 148 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie w dniu podpisania umowy w formie ………..

8. OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

* niepotrzebne skreślić

(3)

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

od do

1 2

11. OSOBA UPRAWNIONA do kontaktu z Zamawiającym:

 ________________________________________________________________________

Numer telefonu wykonawcy, numer fax wykonawcy:

 ________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ __ __ 2012 r.

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(4)

4 Załącznik nr 5A do specyfikacji Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu w meble, regały biblioteczne oraz w sprzęt audiowizualny,

wraz z ich montażem

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Kalkulacja ceny (wraz z montażem)

Zadanie A

Nazwa Ilość

[szt.]

Cena jednostkowa

netto

Cena jednostkowa

brutto

Całkowita wartość brutto

Biblioteka (parter)

regały na książki 35

biurko komputerowe 4

krzesło obrotowe 4

stoliki do czytelni 6

krzesła do czytelni 6

zestaw mebli na wymiar (półokrągłe biurko)

1kpl

stolik pod drukarkę 1

stolik pod ksero 1

krzesło obrotowe 1

sofa do hallu 1

stolik 1

Przejezdny wieszak do szatni 2

Pomieszczenie socjalne (parter)

Stolik 1

Krzesło 2

zestaw szafek kuchennych (na wymiar)

1kpl

lodówka 1

GOK (piętro)

krzesło 42

sofa 1

stolik 1

Zadanie B

GOK (piętro) zestaw mebli na wymiar 1kpl

lodówka 1

zmywarka 1

stolik 1

krzesło 2

(5)

Załącznik nr 6 do specyfikacji

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu w meble, regały biblioteczne oraz w sprzęt audiowizualny,

wraz z ich montażem

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

Oświadczamy że, spełniamy warunki z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

* niepotrzebne skreślić

____________________________ dnia __ __ __ __ 2012 r.

_______________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(6)

6 Załącznik nr 7A do specyfikacji

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu w meble, regały biblioteczne oraz w sprzęt audiowizualny,

wraz z ich montażem

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawy będące przedmiotem zamówienia:

Nazwa i adres Zamawiającego Rodzaj dostawy

wartość dostawy

[zł]

Okres realizacji roboty budowlanej początek

(m-c, rok)

koniec (m-c, rok)

1 2 4 5 6

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały prawidłowo wykonane i ukończone.

__________________ dnia __ __ __ __ 2012 r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(7)

Załącznik nr 8 do specyfikacji

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu w meble, regały biblioteczne oraz w sprzęt audiowizualny,

wraz z ich montażem

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

* niepotrzebne skreślić

____________________________ dnia __ __ __ __ 2012 r.

_______________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :