SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej specyfikacją )

Pełen tekst

(1)

OR-12.3410-161/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej „specyfikacją”)

1. Informacje o zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie do druku (wykonanie klisz lub inna technologia) oraz druk wydawnictwa

Kraków – Miasto przyszłości. Informator inwestycyjny

oraz wydawnictwa

Kraków – city of the future. Investment guide

dla Urzędu Miasta Krakowa”.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 1 do umowy.

3.2.1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy kompozytowe pliki PDF nagrane na CD w dniu zawarcia umowy.

3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

78.23.00.00-8.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.8. Zamawiający nie ma zamiaru ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od przekazania materiałów do druku, nie później jednak niŜ do dnia 20.12.2006 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie:

6.1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upowaŜnione Formularz oferty według wzoru (załącznik nr 3 do specyfikacji).

6.1.2. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2 A do specyfikacji)

(2)

OR-12.3410-161/06

albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 B do specyfikacji).

6.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia).

6.1.4. Załącznik nr 4 (kalkulacja ceny) do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.

oraz

Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

6.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.2.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.1.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

6.2.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa punkcie 6.2.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Forma dokumentów.

6.3.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeŜeniem, Ŝe pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.3.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

(3)

OR-12.3410-161/06

6.3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.

6.3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust.

2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.

2532). Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której waŜności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):

7.3.1. kaŜdy z osobna – dotyczące ich dokumenty wymienione w punkcie 6.1.3.;

7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.1.2) wg zał. 2 A do specyfikacji – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 2 B do specyfikacji; pełnomocnik podpisuje takŜe Formularz oferty (6.1.1.) oraz załącznik nr 4 do specyfikacji (6.1.4.).

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem.

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną naleŜy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej naleŜy kierować na numer faksu: 012 616-1217.

8.4. Ofertę w postępowaniu moŜna złoŜyć wyłącznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Beata Górska-Nieć, tel. 012 6161290;

Tomasz Ostrowski, tel. 012 6161507

• w sprawach formalnych: Magdalena Paluch tel. 012 61 61 789; Lucyna Rzemieniec tel.

012 61 61 595.

(4)

OR-12.3410-161/06

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy.

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

12. Sposób przygotowania oferty:

12.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

12.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

12.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

12.4. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.” i równowaŜnych).

12.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”.

Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

12.6. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu Oferty”.

12.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

12.8. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

12.9. Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Wydział Organizacji i Nadzoru UMK,

Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 - 161/06

Oferta na: „Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa

Kraków-Miasto przyszłości . Informator inwestycyjny

oraz

(5)

OR-12.3410-161/06

wydawnictwa

Kraków – city of the future. Investment guide

dla Urzędu Miasta Krakowa”.

Nie otwierać przed 21.11.2006r. godz. 12:00 13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

13.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niŜ do dnia 21.11.2006 r.

godz. 11:00.

Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800 – 1800. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 21.11.2006r, o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w Sali im. J. Dietla.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny.

14. Sposób obliczenia ceny oferty:

14.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę (netto), kwotę podatku VAT oraz cenę (brutto) za całość zamówienia.

14.2. Podane w ofercie ceny za wykonanie poszczególnych wydawnictw muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

14.3. Ceny w ofercie naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798).

14.4. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

15. Informacje dotyczące walut obcych:

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

16. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

16.1. Oferty będą oceniane według kryterium: najniŜsza cena - 100%

16.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŜszym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,przy czym 1% odpowiada 1 pkt

(6)

OR-12.3410-161/06

gdzie: Cmin – najniŜsza cena spośród badanych ofert Cbad – cena oferty badanej

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z zastrzeŜeniem pkt. 14.4. specyfikacji.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

17.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieszcza informację o której mowa w pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

17.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

17.4. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane i/lub uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą liczbę punktów.

18. Dodatkowe informacje:

18.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

18.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Nie złoŜenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

18.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

19.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

19.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

19.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt. 19.1., podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo

(7)

OR-12.3410-161/06

pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do Ŝądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.

21. Środki ochrony prawnej:

21.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu.

21.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

23. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 2,0 zł.

Wykaz załączników:

1. Wzór umowy wraz z załącznikiem załącznik nr 1, stron 7 2. Oświadczenie wykonawcy/Pełnomocnika załącznik nr 2, stron 2 3. Formularz oferty załącznik nr 3, stron 1 4. Kalkulacja ceny załącznik nr 4, stron 2

Data ……… Zatwierdzam ………..

(8)

OR-12.3410-161/06

Załącznik nr 2 A do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa

Kraków – Miasto przyszłości.

Informator inwestycyjny

oraz wydawnictwa

Kraków – city of the future. Investment guide

dla Urzędu Miasta Krakowa”.

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) oświadczam/-y, iŜ:

1. posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3. znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upowaŜnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(9)

OR-12.3410-161/06

Załącznik nr 2 B do SIWZ OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa

Kraków – Miasto przyszłości.

Informator inwestycyjny

oraz wydawnictwa

Kraków – city of the future. Investment guide

dla Urzędu Miasta Krakowa”.

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) oświadczam Ŝe:

1. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie*, a takŜe wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

3. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ponadto oświadczam, iŜ kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 10) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

*Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

(10)

OR-12.3410-161/06

Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór)

_________________________ ___________________________

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY I.

Zarejestrowana nazwa wykonawcy ________________________________________________

Zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego _________________________

___________________________________________________________________________

Telefon: __________________________ Fax: _____________________________________

NIP _____________________________ Regon ____________________________________

Internet:http: ______________________ e-mail ____________@ ______________________

Numer rachunku bankowego: ___________________________________________________

II.

Składając ofertę w postępowaniu pn. „Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa

Kraków – Miasto przyszłości. Informator inwestycyjny

oraz wydawnictwa

Kraków – city of the future. Investment guide

dla Urzędu Miasta Krakowa”.

zobowiązuję się do:

1) wykonania zamówienia za cenę całkowitą w wysokości………zł,

słownie ………, w tym VAT wg stawki ……%, tj.……….... zł.

2) wykonywania całości prac objętych przedmiotem zamówienia w terminach określonych w specyfikacji.

III.

1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

2. Oświadczam, Ŝe jestem związany złoŜoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczam, Ŝe w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złoŜonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy.

4. Oferta zawiera ……… zapisanych i ponumerowanych stron.

___________________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy

(11)

OR-12.3410-161/06

Załącznik nr 4 do specyfikacji

KALKULACJA CENY

„Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Kraków – miasto przyszłości.

Informator inwestycyjny oraz wydawnictwa Kraków – city of the future. Investment guide dla Urzędu Miasta Krakowa”

Lp .

Opis przedmiotu zamówienia

jedn. miary Ilość jednoste

k

cena jednostko

wa netto 1

egz.

cena netto ilości zamawianych

egz.

VAT cena brutto ilości zamawianych

egz.

1. Przygotowanie do druku i wykonanie impozycji wraz z kolorowymi wydrukami

impozycyjnymi do akceptacji przed drukiem

- - -

2. Wykonanie wykrojników do okładek folderów i karty (wkładki) tytułowej

sztuka 5

3. Druk foldera

„Kraków – portret gospodarczy”

egzemplarz 1 000

4. Druk foldera

„Kraków – Fundusze UE”

egzemplarz 1 000

5. Druk foldera

„Kraków – waŜne adresy i telefony”

egzemplarz 1 000

6. Druk foldera

„Kraków- twoja inwestycja”

egzemplarz 1 000

(12)

OR-12.3410-161/06 7. Druk wkładek:

przedniej

(tytułowej) i tylnej

„Kraków – miasto przyszłości.

Informator

inwestycyjny” - do segregatora

komplet

1 000

8. Druk foldera

„Kraków –

economic profile”

egzemplarz 1 500

9. Druk foldera

„Kraków – EU Funds”

egzemplarz 1 500

10. Druk foldera

„Kraków – useful addresses and telephone numbers”

egzemplarz 1 500

11. Druk foldera

„Kraków- your investment”

egzemplarz 1 500

12. Druk wkładek:

przedniej

(tytułowej) i tylnej

„Krakow – city of the future.

Investment guide”

- do segregatora

komplet 1 500

13.

R A Z E M

…………. …………

___________________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :