• Nie Znaleziono Wyników

Charakterystyka niektórych gleb doliny Wisły w rejonie Kujaw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Charakterystyka niektórych gleb doliny Wisły w rejonie Kujaw"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

SATURNIN ZAWADZKI, TADEUSZ GUZ

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH GLEB DOLINY W ISŁY W R EJO N IE K U JA W

P racow n ia G leb o zn a w stw a M elioracyjn ego IM UZ L ublin

W 1958 r. przeprow adzono b adania gleboznaw cze na trzech p rzek ro­ jach doliny W isły w okolicach W łocławka, Ciechocinka i Solca K u ja w ­ skiego. P race terenow e m iały na celu określenie zasięgów w yróżnionych gleb w raz z ich przydatnością rolniczą. P o b rane w polu próbki pozw oliły lab o rato ry jn ie oznaczyć właściwości fizyczne i chem iczne poszczególnych gleb. W w y nik u prac polow ych i lab o rato ry jn y ch sporządzono m apy gleb w skali 1 : 25 000 poszczególnych przekrojów , czyli pasów k ilk u k ilo ­ m etrow ej szerokości, ciągnących się w poprzek doliny.

G leby doliny W isły p rzedstaw iają dużą różnorodność pod w zględem genezy i właściwości. C h arak tery sty czn y jest pasow y układ poszczegól­ nych kom pleksów gleb, rów noległych do k o ry ta rzeki, w idoczny na w szystkich trzech przekrojach. N ajbliżej W isły po obu stronach k o ry ta i na w yspach z n ajd u ją się piaski rzeczne oraz m ady. W śród m ad n a j­ w iększe pow ierzchnie zajm ują m ady lekkie i średnie, w ystępu jące kom ­ pleksowo. Tuż przy korycie rzecznym w y stęp u ją piaski rzeczne oraz m a­ dy piaszczyste, na któ ry ch m iejscam i rośnie w iklina. Na m adach lekkich i średnich przew ażnie up raw ia się rośliny polowe, rzadziej na nich m ożna spotkąć sady czy łąki. W zasięgu m ad lekkich i średnich spotyka się niew ielkie pow ierzchnie m ad ciężkich, zajęty ch najczęściej przez łączki sm użne.

W składzie m echanicznym m ad duży procent stanow ią cząstki pyło­ we, co w skazuje na pylasty, a n aw et pyłow y c h a ra k te r ty ch gleb.

Z aw artość próchnicy w m adach jest różna, w dużej m ierze zależna od składu m echanicznego. W m adach cięższych ilość próchnicy jest większa.

W ęglan w apnia w y stęp u je tylko w p rzekro ju okolic Ciechocinka. W m adach lekkich i średnich znaleziono niew ielkie ilości w ęglanu w ap ­ nia (0,15%— 4,38%).

(2)

Gleby doliny W isły w rejonie Kujaw 607

P rzy sw ajaln y ch P2O5 i K2O m ady zaw ierają niew ystarczające ilości. Stosunkow o dużą pow ierzchnię w dolinie W isły n a b adanych odcin­ kach zajm u ją gleby w ytw orzone z luźnych i słabogliniastych piasków rzecznych tarasów akum ulacyjnych, piasków akum ulacji lodowcowej z głazam i oraz piasków w ydm ow ych. Typologicznie w iele z nich n a­ leży zaliczyć do gleb o niew ykształconym profilu.

W artość rolnicza tej g ru p y gleb jest niska. Są to gleby suche o niskim poziom ie w ody grunto w ej (zwłaszcza w ydm y piaszczyste). Dobór roślin u p raw n y ch na te gleby jest ograniczony. U praw ia się na nich najczęściej żyto i łubin, rzadziej seradelę i ziem niaki. N aw et stosunkow o m ało w y ­ m agające rośliny słabo u d ają się na ty ch glebach. C zynnikam i ogranicza­ jącym i u p raw ę ro lną są: m ała ilość wilgoci w glebie spow odow ana n i­ skim i opadam i oraz dużą przepuszczalnością gleby, niedobór składników pokarm ow ych, a także kw aśn y odczyn gleb. Duży pro cent pow ierzchni tego kom pleksu glebow ego pok ry w a las, będący najw łaściw szym sposo­ bem użytk o w ania ich.

W granicach zasięgu opisanej gru p y gleb w lokalnych zagłębieniach te re n u pow stały gleby torfow e, m urszow e i czarne ziemie.

W dolinach m ałych rzeczek w ykształciły się czarne ziemie, z k tórych część należałoby w łaściw ie nazw ać glebam i m urszow atym i. Tylko gleby m urszow e w ykształcone z utw orów torfow ych zaw ierają duże ilości p rzysw ajalnego K2O.

K raw ędzie dylu w ialn e doliny W isły p o k ry w ają gleby bielicow e i b ru ­ n a tn e w ykształcone z gliny zwałowej aku m u lacji lodowcowej. Pod w zglę­ dem składu m echanicznego są to gliny lekkie, pylaste. W iększa ilość czą­ stek spław ialnych oraz pyłow ych w glebach kraw ędzi doliny stw arza w nich k o rzy stn iejsze właściwości fizyczne i chem iczne od pozostałych gleb doliny.

D obrze u d a ją się na ty ch glebach rośliny o w iększych w ym aganiach. B yw a na nich u p raw ia n a koniczyna, pszenica, buraki, a także w arzyw a. Spotyka się tu ta j rów nież sady owocowe.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Metodyopartenalogice—postacinormalneformuł29 PrzekształcanieformułdoCNF Rozważmyponownieprzykładowąformułęijejzerojedynkowątabelęprawdy:

Załó˙zmy, ˙ze zbiór termów domkni˛etych j˛ezyka pierwszego rz˛edu L jest niepusty.. Je´sli H zbiorem Hintikki pierwszego rz˛edu dla L, to H jest speł- nialny w modelu

Zbiór S klauzul (j˛ezyka pierwszego rz˛edu) jest niespełnialny wtedy i tylko wtedy, gdy niespełnialny jest pewien sko´nczony zbiór klauzul, b˛ed ˛ acych bazowymi

Zauwa˙zmy, ˙ze badana formuła nie jest tautologi ˛ a KRZ, poniewa˙z nie jest tak, i˙zby ka˙zda alternatywa elementarna wchodz ˛ aca w skład powy˙zszej koniunkcji zawierała

niu nie daje nic nowego, a tylko powtarza to, co już ktoś przedtem opowiedział, lub też zupełnie odbiega od danej sprawy, przewodniczący prosi go, aby się

Szkolenie specjalistów kolejowych na Węgrzech jest niemal tak stare, jak historia transportu kolejowego.. Transport kolejowy jako gałąź przemysłu miał ogromny

„Przyczynek do znajomości fauny ską- poszczetów w odnyc h Galicyi" opisuje poraź pierwszy w Galicyi 34 g atun ki ską- poszczetów w odnych, prostując p rzytem

• wygenerować macierz odległości, wartości macierzy reprezentują zgodność ocen, na przekątnej jest liczba produktów oceniana jawnie przez każdego z klientów.. •