Ósmy numer Forum Bibliotek Medycznych

Pełen tekst

(1)

Ryszard Żmuda

Ósmy numer Forum Bibliotek

Medycznych

Forum Bibliotek Medycznych 4/2 (8), 7-8

(2)

7 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 (8)

Dr Ryszard Żmuda Łódź - UM

óSMY NUMER

foRum bIblIoTEk mEdyCznyCh

Na treść 8 numeru Forum Bibliotek Medycznych z 2011 roku składają się artykuły, programy edukacyjne, materiały dydaktyczne z naukowej informacji medycznej dla doktorantów, „Infor-mator o archiwach uczelni medycznych” i „Słownik pracowników bibliotek medycznych”.

Nowością na okładce z mapą Polski są dodatkowe nazwy geograficzne – Olsztyn i Rzeszów, ponieważ w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje Wydział Lekarski, a w Uniwer-sytecie Rzeszowskim - Wydział Medyczny. Również Rada Programowa została powiększona o nowych członków - dr Danutę K o n i e c z n ą i dr Bożenę J a s k o w s k ą z w/w uczelni.

Zaprezentowano tekst o plagiatach i cytowaniach autorskich mgr Bolesława H o w o r k i , znakomitego poznańskiego prawnika, seniora w gronie dyrektorów uczelnianych bibliotek medycznych.

Przedstawiono kolejną edycję działalności wolontariatu pracowników Uniwersytetu Me-dycznego w Łodzi, w którym dr Maria J a k u b o w s k a , zachęca zainteresowanych do pracy społecznej na rzecz hospicjów domowych i opieki paliatywnej starzejących się obywateli naszego kraju.

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy podziwianych w Polsce bibliotek naukowych w Białymstoku (mgr Halina B r z e z i ń s k a - S t e c ), Gdańsku (mgr Grażyna J a ś k o w i a k ), Katowicach (prof. dr hab. Dariusz P a w a l e c , mgr Jadwiga Wi t e k ), Kielcach (mgr Danuta Kapinos), Krakowie (mgr Władysław Szczęch), Łodzi (mgr Elżbieta Skubała, mgr Anna K a z a n , mgr Tomasz P i e s t r z y ń s k i ), Olsztynie (dr Danuta K o n i e c z n a ), Poznaniu (mgr Małgorzata Furgał), Rzeszowie (dr Bożena Jaskowska) i Warszawie (mgr Lilianna Nale -w a j s k a ), przybliżyli Szano-wnym Czytelnikom, znane i cenione książnice uni-wersytetó-w i politechnik, wyróżniające się nowoczesną architekturą oraz nowymi formami pracy, wspo-maganymi najwyższej klasy wyposażeniem technicznym.

Poznanie spotykanych tam zalet i minusów oraz zastosowanych rozwiązań może być bar-dzo pomocne bibliotekom medycznym, które w tej sprawie w znacznym procencie są jeszcze na początku drogi. Sukcesy w tym zakresie można już zobaczyć w Białymstoku, Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu. W najbliższej przyszłości nastąpi to również w Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Na etapie planowania jest Łódź i Gdańsk, a o innych bibliotekach medycznych, w tym GBL i instytutowych, trudno coś konkretnego powiedzieć.

(3)

8 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 (8)

Zaprezentowano także polsko-norweski projekt „MedLibTrain” (dr Barbara N i e d ź w i e d z k a , Irene H u n s k å r, mgr Małgorzata S i e r a d z k a -F l e i t u c h , Regina K ű f n e r- L e i n, Hege S l a t s j ø e , Anne S t e n h a m m e r ) i platformę edukacyjną Moodle (mgr Renata S ł a w i ń s k a ).

Problematykę źródeł informacji i zbiorów bibliotecznych przedstawił prężny zespół z Olsztyna (dr inż. Małgorzata Wa l c z a k - W ó j c i a k , dr inż. Scholastyka B a r a n i mgr Katarzyna B i k o w s k a ), a biografistyką zajęli się dr Magdalena R z a d k o w o l s k a i dr Ryszard Ż m u d a z Łodzi.

Ważnym wydawnictwem informacyjnym dla kwerendzistów powinien być „Informator o archiwach uczelni medycznych ” (mgr Anna K o z a ).

W bieżącym numerze Forum Bibliotek Medycznych rozpoczynamy druk „Słownika pra-cowników bibliotek medycznych” (1945-2015), którego hasła biograficzne zawierają obszerny życiorys, w miarę możliwości kompletny spis publikacji, wykaz dysertacji, oraz prac licencjac-kich i magisterslicencjac-kich, których byli promotorami i recenzentami, oraz bibliografię przedmioto-wą. Zamieszczono również fotografie opisywanych osobistości. Planujemy ogłosić drukiem ok. 555 haseł, które obejmą zmarłych, emerytowanych i czynnych zawodowo pracowników. W pierwszej kolejności zaprezentowano sylwetki 9 profesorów – dyrektorów/kierowników bibliotek naukowych - uczonych: prof. dr. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego, Warszawa-AM (mgr Krzysztof W ł o d a r c z y k ); prof. dr. hab. Janusza Jerzego Kapuścika, Warszawa/AM i GBL, i Stanisława Józefa Konopki, Warszawa – GBL (dr Halina D u s i ń s k a ); prof. dr. hab. Zenobiusza Wincentego Kozika, Kraków – AM (dr Ryszard Ż m u d a ); prof. dr. hab. Jerzego Supadego, Łódź – AM (mgr Anna S t r u m i ł ł o ); prof. dr. Jana Szmurły, Łódź – AM (mgr Piotr To m a s z C i c h o c k i ); prof. dr. hab. Feliksa Teodora Widy-Wirskiego, Warszawa-GBL (mgr Ewa W ł o s t k o w s k a ); prof. dr. Zdzisława Wiktora i prof. dr. Witołda Ziembickiego, Wrocław – AM (dr Jan D ą b r o w s k i ).

Jestem bardzo wdzięczny Ks. prof. dr. hab. Ludwikowi G r z e b i e n i o w i SJ za łaskawe napisanie „Przedmowy” do naszego czasopisma. To wielki zaszczyt dla nas i piękny gest światowego formatu wybitnego uczonego: humanisty, historyka i bibliotekoznawcy, byłego Dyrektora trzech instytucji: Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów oraz Dziekana Wydziału Filozoficznego i Rektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, która 1 X 2011 roku została przemianowana na Akademię Ignatianum w Krakowie.

Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Marii P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z , kierownikowi Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-znawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za zrecenzowanie kolejnego numeru półrocznika bibliotek medycznych.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :