• Nie Znaleziono Wyników

Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Prawo Administracyjne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Prawo Administracyjne"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Prawo Administracyjne Semestr zimowy 2018/2019

Grupa 1 Studia Stacjonarne Administracji, 2 rok

1. Obecność:

- uczestnictwo w wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowe,

- nieobecność na ćwiczeniach Student ma możliwość zaliczenia w trakcie konsultacji w formie odpowiedzi pisemnej opisowej na 3 pytania dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach, podczas których wystąpiła nieobecność,

- niezaliczenie każdorazowo nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 oceny,

- Student jest obowiązany do uczestnictwa w minimum 50% zajęć zgodnie z planem zajęć, w innym przypadku nie będzie klasyfikowany z przedmiotu,

- w przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności następujących po sobie informacja o nieobecności zostaje przekazana do dziekanatu, w konsekwencji Student może być skreślony z listy Studentów,

- w szczególnych przypadkach prowadzący może podejmować inne decyzje dotyczące zaliczania nieobecności.

W zakresie obecności zachęcam do zapoznania się z obowiązującymi regulacjami, w szczególności:

- Uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim,

- Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

2. Formy weryfikacji wiedzy:

- weryfikacja wiedzy Studenta może odbywać się w formach niezapowiedzianych oraz zapowiedzianych,

- niezapowiedziane formy to kartkówki lub odpowiedzi ustne na ocenę,

- niezapowiedziane formy weryfikacji wiedzy mogą sprawdzać wiedzę zarówno z zajęć poprzednich jak również bieżących,

- zapowiedziane formy to kolokwium oraz tzw. „wejściówki”

- „wejściówki” mogą przybrać formę testów lub pytań pisemnych opisowych z zakresu materiału, który będzie omawiany na danych zajęciach, „wejściówki” będą odbywały się na zajęciach nr 2-13.

3. Ustalenia szczegółowe dotyczące kolokwium:

- warunkiem podejścia do kolokwium jest zaliczenie przez Studenta minimum 7 wejściówek,

- kolokwium przeprowadzone będzie na przedostatnich zajęciach (18.01.2019 r.) w formie pisemnej opisowej i będzie trwało całe zajęcia,

(2)

- każde pytanie punktowane będzie w skali 0-2 punkty, próg zaliczenia kolokwium wynosi 60%,

Skala oceniania wszelkich form sprawdzania wiedzy: 60%-69% - 3,0

70%-79% - 3,5 80%-89% - 4,0 90%-94% - 4,5 95%-100% - 5,0

- Student może zaliczyć kolokwium na konsultacjach przed wyznaczonym wspólnym terminem, forma i zasady oceniana pozostaną niezmienione,

- oceny pozytywne (3-5) uzyskane na kolokwium mogą podlegać poprawie, forma i zasady oceniana pozostaną niezmienione,

- w przypadku niezaliczenia kolokwium Student ma prawo do poprawy na ostatnich ćwiczeniach lub w terminie uzgodnionym przez prowadzącego ćwiczenia, forma i zasady oceniana pozostaną niezmienione.

Niesamodzielność w przypadku każdej z form weryfikacji wiedzy skutkować będzie niezaliczeniem.

4. Aktywność:

- aktywność na ćwiczeniach może być premiowana plusem, - uzyskanie 8 plusów podwyższa ocenę o 0,5,

- Student ma możliwość opracowania w formie pisemnej i krótkiego zaprezentowania na zajęciach wybranego (uzgodnionego wcześniej z Prowadzącym) zagadnienia z części II zagadnień opublikowanych przez egzaminatora, taka forma aktywności może być premiowana plusem.

5. Ocena końcowa:

- ocenę końcową uzyskuje Student, który spełnia wymagania do zaliczenia przedmiotu, - na ocenę końcową składa się ocena z pierwszego semestru i ocena z drugiego semestru (ocena z kolokwium oraz oceny dodane/odjęte, które Student uzyskał w związku z nieobecnościami na ćwiczeniach, zaliczeniem kartkówek lub odpowiedzi ustnych, wejściówek lub aktywnością w czasie ćwiczeń).

6. Inne:

- konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 16:30-17:30 oraz we środy w godz. 16:00-17:00 w pokoju 522 w budynku A.

- adres mailowy Prowadzącego: joanna.bigos2@uwr.edu.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny cząstkowej z semestru zimowego i oceny cząstkowej z semestru letniego, przy czym uzyskanie pozytywnej oceny

Istnieje możliwość uzyskania wcześniejszego zaliczenia przez przystąpienie do przedterminowego kolokwium w formie odpowiedzi ustnej za pośrednictwem MS Teams. Zaliczenie

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (w przypadku większej ilości absencji konieczne jest odrobienie zajęć na konsultacjach)2. Kolokwium odbędzie

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecności, prowadzący zajęcia jest zobowiązany najpóźniej w terminie 5 dni od

Na kolejnych zajęciach 28.03.15 kartkówka powtórzeniowa z semestru zimowego zagadnienia zostały już zamieszczone w zakładce ‘ materiały dla studentów’3. W przypadku

-na ocenę końcową składa się ocena z pierwszego semestru i ocena z drugiego semestru (ocena z kolokwium oraz oceny dodane/odjęte, które Student uzyskał w związku z nieobecnościami

-kolokwium nr 1 odbędzie się na zajęciach nr 7 i będzie miało formę pisemnej opisowej odpowiedzi na 2 wybrane pytania z puli zagadnień omówionych dotychczas

Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium zobligowany jest do jego poprawy przez udzielenie odpowiedzi ustnej (3 pytania) w terminie ustalonym z

• merytoryczna aktywność Studenta oceniana jest w formie plusów lub minusów • kartkówki mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach, bez zapowiedzi, z zakresu

Frekwencja na zajęciach brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z ćwiczeń, zwłaszcza w przypadkach ocen wahających się.. Aktywność

Dla zaliczenia ćwiczeń – uzyskania pozytywnej oceny semestralnej – wymagane jest zaliczenie kolokwium oraz kartkówki, aktywność i frekwencja na zajęciach.. Ocena z

Przygotowanie do zajęć powinno polegać na zapoznaniu się z zalecaną literaturą oraz właściwymi przepisami Kodeksu karnego, w części dotyczącej omawianego na

Każdą następną należy zaliczyć na konsultacjach w terminie dwóch tygodni od dnia ustania przyczyny nieobecności, jednakże nie później niż do dnia kolokwium.. Wymaga

 Student, który nie przystąpił do kolokwium, zobowiązany jest do jego napisania, w terminie 14 dni, od daty ustania przyczyny nieobecności na zajęciach,.  Niezależnie

Prezentacja wykorzystywana przez prowadzącego podczas części wykładowej udostępniana jest studentom w zakładce Materiały dydaktyczne prowadzącegoD. Podczas zajęć

 kartkówki mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach, bez zapowiedzi, z zakresu materiału omówionego na zajęciach poprzednich oraz materiału zapowiedzianego

Dopuszcza się wcześniejsze zaliczenie kolokwium bądź przystąpienia do jego poprawy na zajęciach w innej grupie, za zgodą prowadzącego.. Uzgodnienia należy dokonać nie później

„wejściówki”- testy z materiału który będzie omawiany na danych zajęciach, - aby podejść do kolokwium Student musi zaliczyć minimum 5 wejściówek, - Student może

W dodatkowym terminie przed pierwszym terminem egzaminu z wykładu odbędzie się zbój, na którym zadane będzie 6 zadań, po jednym z każdej części zbioru, wybranych spośród

analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni; czas: ok. 60min, data: dokładna data zostanie podana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; miejsce: możliwe że poza

kolokwium nr 2: zakres zadania dotyczące całki nieoznaczonej(z funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych), całki oznaczonej wraz z zastosowaniami; czas: ok. 60min,

Odpowiedź ustna (rozwiązywanie zadań i problemów przy tablicy) nie ma miejsca w dniach w których są kolokwia, wejściówki, lub praca zespołowa, chyba, że student sam się zgłosi

Studentowi przysługuje prawo do poprawy jednego z trzech kolokwiów w przypadku uzyskania łącznie z trzech pisemnych kolokwiów mniej niż 150% punktów W przypadku