• Nie Znaleziono Wyników

Evaluation of carbetocin (Pabal) efficacy in the prevention of the postpartum hemorrhage in women after cesarean section – preliminary report

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Evaluation of carbetocin (Pabal) efficacy in the prevention of the postpartum hemorrhage in women after cesarean section – preliminary report"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Ocena skutecznoÊci stosowania karbetocyny w profilaktyce krwawieƒ poporodowych

u kobiet po ci´ciu cesarskim – doniesienie wst´pne

Evaluation of carbetocin (Pabal) efficacy in the prevention

of the postpartum hemorrhage in women after cesarean section – preliminary report

Kalinka Jaros∏aw

1

, Lipiƒska Ma∏gorzata

2

, Sosnowski Dariusz

2

,

Wiliƒski Wojciech

2

, Skoczylas Micha∏

2

, Serafin Marcin

2

, ProÊniewska Maria

2

, Krajewski Pawe∏

3

, Laudaƒski Tadeusz

2

1Pracownia Medycznych i Ârodowiskowych Zagro˝eƒ Cià˝y, Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Po∏o˝nictwa, Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi

2Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Po∏o˝nictwa, Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi

3Oddzia∏ Neonatologiczny, Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Po∏o˝nictwa, Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi

Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy by∏a ocena skutecznoÊci zastosowania karbetocyny w profilaktyce nieprawid∏owych krwa- wieƒ u kobiet po ci´ciu cesarskim.

Materia∏ i metody: Badaniami obj´to 60 pacjentek, hospitalizowanych w Klinice Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Po∏o˝nictwa UM w ¸odzi, od stycznia do czerwca 2008 roku, u których w trakcie ci´cia cesarskiego zastosowano karbetocyn´ jako profilaktyk´ krwotoku poporodowego (PPH). U ka˝dej pacjentki w trakcie ci´cia cesarskiego, tu˝ po wydobyciu p∏odu a przed urodzeniem ∏o˝yska, zastosowano profilaktycznie jednorazowo iniekcj´ do˝ylnà 100 mikrogramów (1ml) karbetocyny. W badaniu oceniono m.in.: morfologi´ po 2 i 12 godzinach od operacji, potrzeb´ stosowania dodatkowych leków obkurczajàcych macic´ oraz dzia∏ania niepo˝àdane po stosowaniu karbetocyny.

Wyniki: W badanej grupie ci´cie cesarskie wykonywano przewa˝nie ze wskazaƒ nag∏ych – 35 kobiet (58,1%), zaÊ u 25 kobiet (41,3%) ze wskazaƒ elektywnych. U 38 kobiet (63,3%) stwierdzono wyst´powanie czynników ryzyka krwawienia poporodowego. Wyniki wskazujà, ˝e po zastosowaniu karbetocyny uzyskiwano natychmiastowy, d∏ugotrwa∏y skurcz mi´Ênia macicy, zmniejszenie krwawienia w trakcie operacji i nieznaczny spadek wartoÊci mor- fologii w okresie pooperacyjnym. U 85% badanych nie by∏o potrzeby stosowania dodatkowych Êrodków obkurcza- jàcych macic´. W grupie pacjentek z podwy˝szony ryzykiem krwawienia poporodowego profilaktyczne podawanie karbetocyny okaza∏o si´ skuteczne a˝ u 79% pacjentek. Dzia∏ania niepo˝àdane wystàpi∏y jedynie u 11,4% badanych kobiet.

Wnioski: Zastosowanie pojedynczej dawki 100μg karbetocyny podanej do˝ylnie jest skutecznym post´powaniem w zapobieganiu krwotokom poporodowym u kobiet po ci´ciu cesarskim, tak˝e w grupie kobiet o wysokim ryzyku wystàpienia PPH.

S∏owa kluczowe:karbetocyna /krwotok poporodowy /atonia macicy /

Adres do korespondencji:

Jaros∏aw Kalinka

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Po∏o˝nictwa Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi 94-029 ¸ódê, ul. Wileƒska 37

tel. +42 6314569

e-mail: j.kalinka@csk.am.lodz.pl

Otrzymano: 10.10.2008

Zaakceptowano do druku: 10.06.2009

(2)

Wst´p

Krwotok poporodowy (Postpartum haemorrhage – PPH) jest jednà z g∏ównych przyczyn umieralnoÊci oko∏oporodowej matek na Êwiecie [1, 2, 3, 4]. Atonia macicy jest najcz´stszà przyczynà krwotoków poporodowych [4, 5, 6].

Do czynników ryzyka atonii macicy zalicza si´ mi´dzy in- nymi: nadmierne rozciàgni´cie macicy, przed∏u˝ony lub szyb- ki poród, zastosowanie niektórych farmaceutyków (np. toko- lityki), ∏o˝ysko przodujàce, przedwczesne oddzielenie ∏o˝yska prawid∏owo umiejscowionego, zaka˝enie wewnàtrzmaciczne, przebyte liczne porody, inne patologie ∏o˝yska [5, 7, 8].

Dost´pna od niedawna w Polsce karbetocyna stosowana jest do profilaktyki krwawieƒ poporodowych u pacjentek po ci´ciu cesarskim. Karbetocyna [1-deamino-1 karbo–2- tyrozy- no (O-metyl)-oksytocyna] jest agonistà receptora oksytocyno- wego o przed∏u˝onym, nawet do 16 godzin, dzia∏aniu wynika- jàcym ze zwi´kszonej odpornoÊci na degradacj´ enzymatycz- nà [9, 10, 11].

Optymalna terapeutyczna dawka karbetocyny leku wyno- si 75-125μg, biodost´pnoÊç wynosi 80%, a jej czas pó∏trwania to oko∏o 40 minut. Po podaniu do˝ylnym skurcz macicy wy- st´puje w czasie poni˝ej 1,5 minuty [9, 10, 11].

Przeciwwskazaniami do stosowania karbetocyny sà cho- roby wàtroby i nerek, stan przedrzucawkowy i rzucawka, ci´˝- kie zaburzeniach sercowo-naczyniowe i padaczka [11, 12].

Cel pracy

Celem pracy by∏a ocena skutecznoÊci dzia∏ania karbetocy- ny w profilaktyce wystàpienia krwawieƒ poporodowych u ko- biet po ci´ciu cesarskim.

Materia∏ i metody

Badaniami obj´to 60 pacjentek, hospitalizowanych od stycznia do czerwca 2008 roku w Klinice Perinatologii, I Ka- tedry Ginekologii i Po∏o˝nictwa UM w ¸odzi, w OÊrodku III

poziomu Opieki Perinatalnej, u których zastosowano karbeto- cyn´ w trakcie ci´cia cesarskiego jako profilaktyk´ krwotoku poporodowego. U ka˝dej badanej podawano do˝ylnie 100 mi- krogramów karbetocyny tu˝ po wydobyciu p∏odu a przed wy- dobyciem ∏o˝yska. W ka˝dym przypadku zastosowania leku wype∏niano ankiet´, zawierajàcà szczegó∏owe dane osobowe pacjentki, histori´ po∏o˝niczà oraz wskazania do ci´cia cesar- skiego. W oparciu o kryteria czynników ryzyka krwotoku po- porodowego ustalonych wg ACOG z ca∏ej badanej populacji wyodr´bniono grup´ kobiet z podwy˝szonym ryzykiem wystà- pienia PPH [13].

Po operacji okreÊlano szacunkowà utrat´ krwi, koniecz- noÊç zastosowania dodatkowych leków z powodu zwi´kszone- go krwawienia pomimo zastosowania karbetocyny oraz dzia-

∏ania niepo˝àdane. Szczegó∏owo oceniano tak˝e parametry morfotyczne krwi przed porodem, nast´pnie 2 godziny i 12 go- dzin po porodzie. Uzyskane dane poddano analizie statystycz- nej.

Wyniki

Charakterystyka badanej populacji zosta∏a przedstawiona w tabeli I. W grupie badanej Êrednia wieku pacjentek wynosi-

∏a 30±4,6 lat. Pierwiastki stanowi∏y 70,7% badanych, wielo- ródki zaÊ 29,3%. W wyniku ci´cia cesarskiego urodzono 64 noworodki o masie od 800g do 4400g, Êrednio 3184,03g.

Karbetocyn´ zastosowano u 56 kobiet w cià˝y pojedynczej i u czterech (6,66%) w cià˝y wielop∏odowej (bliêniaczej). Ci´- cia cesarskie wykonane w porodzie przedwczesnym stanowi∏y 13,3%.

Ci´cie cesarskie wykonywano ze wskazaƒ nag∏ych – u 35 ci´˝arnych (58,1%) oraz u 25 ci´˝arnych (41,3%) ze wskazaƒ elektywnych. W grupie wskazaƒ nag∏ych najcz´stszymi przy- czynami wykonania ci´cia cesarskiego by∏y: zagra˝ajàce p´k- ni´cie macicy w bliênie po ci´ciu cesarskim, przed∏u˝ony pierwszy okres porodu i hipoksja p∏odu.

Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate the efficacy of carbetocin in prevention of PPH in women after cesarean section.

Material and Methods: We enrolled 60 patients who had undergone cesarean section in tertiary referential cen- ter, Department of Perinatology, Medical University of Lodz, Poland, between January and June 2008. Each patient obtained a single 100μg dose of carbetocin intravenously during cesarean section, immediately after the delivery of the baby and prior to the delivery of the placenta . We evaluated postoperative blood parameters in 2 and 12 hours after the operation, the proportion of patients requiring additional uterotonic agents and adverse events in the whole population and in the group of women with high risk of PPH.

Results: 58.1% of patients underwent emergency and 41.3% elective cesarean section delivery. The risk factor of PPH was identified in 38 women (63.3%). The results of this study indicate that carbetocin produces rapid and long- lasting uterine tone. A small drop in mean hemoglobin and hematocrit levels 2 and 12 hours after the operation was observed. 15% of patients required the use of additional uterotonic agents. In the group of women with high risk of PPH, carbetocin appeared to be effective in 79% of the patients. Only 11.4% of patients had minor adverse events.

Conclusions: Carbetocin appears to be an effective new drug in the prevention of postpartum hemorrhage, not only among women undergoing cesarean section but also in the group of women with PPH risk factors.

Key words:carbetocin /postpartum hemorrhage /uterine intertia /

(3)

Najcz´stszymi elektywnymi wskazaniami do ci´cia cesar- skiego by∏y: masa p∏odu powy˝ej 4000g, po∏o˝enie miednico- we oraz cià˝a wielop∏odowa. (Tabela II).

U 15% wszystkich badanych wystàpi∏a koniecznoÊç zasto- sowania dodatkowego leczenia pomimo podania karbetocyny.

Wskazaniami do dodatkowej terapii by∏o zwi´kszone krwa- wienie z macicy lub zaburzenia w prawid∏owym jej obkurcza- niu. Zastosowano dodatkowo leki takie jak: oksytocyn´

u 10%, prostaglandyny u 3,3% i metergin´ u 6,6% badanych kobiet.

W oparciu o kryteria czynników ryzyka krwotoku popo- rodowego wed∏ug ACOG wyodr´bniono grup´ 38 kobiet (63,3%) z podwy˝szonym ryzykiem wystàpienia PPH.

W analizowanej grupie kobiet najwi´kszy odsetek ryzyka krwotoku poporodowego stanowi∏y takie czynniki jak: du˝a masa p∏odu powy˝ej 4000g (11,6%), zagra˝ajàce p´kni´cie macicy w bliênie po ci´ciu cesarskim (16,6%) oraz przed∏u˝o- ny pierwszy okres porodu (13,3%). W grupie pacjentek z pod- wy˝szony ryzykiem wystàpienia PPH profilaktyczne podawa- nie karbetocyny okaza∏o si´ skuteczne a˝ u 79% pacjentek, zaÊ w 9 przypadkach stosowano dodatkowe leki naskurczowe.

Ârednie parametry morfotyczne krwi w badanej grupie ko- biet po 2 i 12 godzinach po ci´ciu cesarskim przedstawiono w tabeli III.

Tabela I. Charakterystyka badanej populacji (n=60).

Tabela II. Analiza wskazaƒ do ci´ç cesarskich w badanej populacji.

(4)

Analizujàc wartoÊci parametrów morfologii krwi obser- wowano poczàtkowo wzrost iloÊci bia∏ych krwinek w pomia- rze po 2 godzinach (+3,95) i nast´pnie po12 godzinach nor- malizacj´ do wartoÊci nieznacznie wi´kszych od wyjÊciowych (-2,14). Ârednie wartoÊci erytrocytów, hemoglobiny, hemato- krytu uleg∏y zmniejszeniu szczególnie w pomiarze po 12 go- dzinach i by∏y nieznacznie obni˝one w porównaniu do warto- Êci oznaczanych przed operacjà.

Ârednia szacunkowa utrata krwi wg oceny operatora wy- nosi∏a 356,67ml i nie ró˝ni∏a si´ istotnie mi´dzy grupà kobiet z ci´ciem cesarskim wykonanym ze wskazaƒ elektywnych i ze wskazaƒ nag∏ych. Stwierdzono natomiast istotnie wi´kszà Êrednià utrat´ krwi w grupie kobiet, która wymaga∏a stosowa- nia dodatkowych leków uterotonicznych w odniesieniu do grupy kobiet, u których zastosowanie samej karbetocyny oka- za∏o si´ skuteczne (odpowiednio: 546,67 vs 346,93ml.).

U 11,4% badanych obserwowano dzia∏ania niepo˝àdane wyst´pujàce po zastosowaniu karbetocyny g∏ównie ze strony uk∏adu naczyniowego, pokarmowego oraz nerwowego.

(Tabela IV).

Dyskusja

W wyniku krwotoku poporodowego rocznie umiera na Êwiecie oko∏o 100 000 matek [12]. W Polsce krwotok poporo- dowy jest nadal najcz´stszà przyczynà umieralnoÊci kobiet w okresie oko∏oporodowym [14].

W przeciwdzia∏aniu krwotokom istotna jest zarówno od- powiednia profilaktyka jak i wczesna próba identyfikacji pa- cjentek, u których mo˝na spodziewaç si´ wystàpienia PPH.

W tej grupie istnieje szczególna koniecznoÊç profilaktycznego zastosowania preparatów skutecznie obkurczajàcych mi´sieƒ macicy.

Preparatem rekomendowanym obecnie przez WHO jest oksytocyna podawana do˝ylnie (5j.m./ml). Dzia∏a ona natych- miastowo a po podaniu domi´Êniowym po 2-3min., ale jej dzia∏anie jest krótkotrwa∏e do 40min. (I.V) oraz 60min. (I.M).

W profilaktyce krwawieƒ poporodowych znajdujà zastosowa- nie równie˝ ergometryna i prostaglandyny.

W pracy poddano analizie 60 przypadków zastosowania karbetocyny w trakcie ci´cia cesarskiego, wykonywanego za- równo ze wskazaƒ nag∏ych jak i elektywnych. Nale˝y nadmie- niç, ˝e w badanej przez nas grupie kobiet hospitalizowanych w oÊrodku o III stopniu referencyjnoÊci, do rozwiàzania ci´- ciem cesarskim zakwalifikowane zosta∏y pacjentki m.in. z: cià-

˝à wielop∏odowà, porodem przedwczesnym oraz z szeregiem wspó∏istniejàcych z cià˝à patologii.

Wyniki naszych obserwacji wskazujà, ˝e zastosowanie profilaktyczne karbetocyny by∏o metodà skutecznà u 85,0%

operowanych pacjentek. O skutecznoÊci profilaktycznego po- dawania karbetocyny Êwiadczy dodatkowo fakt, i˝ w wyod- r´bnionej przez nas grupie pacjentek z podwy˝szony ryzykiem krwawienia poporodowego powy˝sze post´powanie okaza∏o si´ skuteczne a˝ u 79% pacjentek. Nasze obserwacje wskazujà ponadto, ˝e zastosowanie karbetocyny pozwala w znacznym stopniu ograniczyç podawanie dodatkowych leków naskur- czowych co skutkuje ograniczeniem dzia∏aƒ ubocznych i kom- plikacji zwiàzanych z polipragmazjà.

Tabela III. WartoÊci parametrów morfotycznych krwi przed i po ci´ciu cesarskim.

Tabela IV. Dzia∏ania niepo˝àdane wyst´pujàce po zastosowaniu karbetocyny.

(5)

W wi´kszoÊci opublikowanych do tej pory prac analizowa- no dzia∏anie karbetocyny u kobiet rozwiàzywanych ci´ciem cesarskim tylko ze wskazaƒ elektywnych, natomiast w bada- nej przez nas grupie wskazania nag∏e stanowi∏y a˝ 41,3%.

Dansereau i wsp. opisali zastosowanie karbetocyny w du˝ej grupie badanych (694 kobiety), u których zakoƒczono cià˝´

ci´ciem cesarskim wy∏àcznie ze wskazaƒ elektywnych, pod- czas gdy Boucher i wsp., analizowali skutecznoÊç karbetocyny w grupie kobiet rozwiàzanych drogà elektywnego ci´cia cesar- skiego oraz po porodzie drogami natury [8, 11, 12].

W Polsce pierwsze doniesienie o profilaktycznym zastoso- waniu karbetocyny, oparte na wielooÊrodkowym badaniu przeprowadzonym wÊród 275 rodzàcych rozwiàzanych tylko elektywnym ci´ciem cesarskim, opublikowa∏ Br´borowicz i wsp. [15].

Dansereau i wsp. donoszà o koniecznoÊci dodatkowego zastosowania oksytocyny u 4,7% kobiet rozwiàzywanych ci´- ciem cesarskim, u których uprzednio stosowano karbetocyn´

[12]. Z kolei Boucher i wsp. podkreÊlajà, ˝e w grupie kobiet w której zastosowano karbetocyn´ nie by∏o koniecznoÊci sto- sowania dodatkowych leków obkurczajàcych mi´sieƒ macicy [11].

Wyst´powanie czynników ryzyka wystàpienia PPH stwier- dziliÊmy a˝ u 63% pacjentek. By∏y to mi´dzy innymi: cià˝a mnoga, mi´Êniaki macicy, zespó∏ Klippel-Feil-Littla, co mo˝e wyjaÊniaç wysokà cz´stoÊç zastosowania dodatkowych leków naskurczowych.

PodkreÊliç nale˝y, ˝e u 79% pacjentek z grupy wysokiego ryzyka wystàpienia PPH nie by∏o koniecznoÊci stosowania do- datkowych leków obkurczajàcych mi´sieƒ macicy.

Wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez Su i wsp.

opartej na badaniach, w których zastosowano profilaktycznie karbetocyn´ u kobiet z wysokim ryzykiem PPH wskazujà na istotnie mniejszà (RR=0,44) potrzeb´ stosowania dodatko- wych leków uterotonicznych tylko u kobiet z ci´ciem cesar- skim w porównaniu do grupy, w której jako profilaktyk´ PPH stosowano oksytocyn´ [16, 17, 18, 19, 20].

Dansereau i wsp. donoszà o ponad dwukrotnie cz´stszej koniecznoÊci stosowania dodatkowych leków naskurczowych w grupie kobiet, którym w trakcie ci´cia cesarskiego podawa- no oksytocyn´ w porównaniu do karbetocyny (10,1% vs 4,7%) [12].

Obserwowane przez nas nieznaczne zmniejszenie parame- trów morfotycznych krwi w 2 i 12 godzinie po ci´ciu cesarskim dodatkowo Êwiadczy o skutecznoÊci profilaktycznego poda- wania karbetocyny. Tylko w jednym przypadku u ci´˝arnej z cià˝à bliêniaczà i przedwczesnym oddzieleniem ∏o˝yska wy- stàpi∏a koniecznoÊç przetoczenia koncentratu krwinek czer- wonych po ci´ciu cesarskim. Podobnie Paƒszczyk i wsp. poda- jà, ˝e po zastosowaniu karbetocyny nie stwierdzono koniecz- noÊci leczenia krwià ani preparatami krwiopochodnymi, gdy˝

u ˝adnej pacjentki nie obserwowano krwotoku poporodowe- go. Autorzy ci opisali jednak stosunkowo niewielkà grup´ ba- danych przypadków (12 rodzàcych) profilaktycznego zastoso- wania karbetocyny [9].

W naszych badaniach po 12 godzinach od operacji war- toÊç hematokrytu uleg∏a zmniejszeniu o 8,2% co stanowi war- toÊç zbli˝onà (8,0%) do obserwowanych przez innych autorów [9].

Van Donden i wsp. analizujàc wp∏yw ró˝nych dawek kar- betocyny na utrat´ krwi po porodzie drogami natury konklu- duje, ˝e najmniejsza utrata krwi wyst´powa∏a po profilaktycz- nym podaniu karbetocyny w dawce 100μg [16]. Z kolei Bo- ucher i wsp. donosi, ˝e Êrednià utrat´ krwi w trakcie elektyw- nego ci´cia cesarskiego mniejszà ni˝ 200ml stwierdzi∏ u 79%

operowanych kobiet, u których profilaktycznie stosowano karbetocyn´ [11]. Natomiast Dansereau i wsp. stwierdzili nie- istotne ró˝nice w pooperacyjnych Êrednich st´˝eniach Hb i PLT u kobiet, u których stosowano profilaktycznie oksyto- cyn´ lub karbetocyn´ [12]. Wyniki metaanalizy Su i wsp. rów- nie˝ wskazujà na nieistotnie mniejszà utrat´ krwi w grupie ko- biet, u których profilaktycznie stosowano karbetocyn´ w po- równaniu do oksytocyny [17].

Do najcz´stszych opisywanych dzia∏aƒ ubocznych karbe- tocyny nale˝à: wzrost lub spadek ciÊnienia t´tniczego, objawy naczynioruchowe, ból brzucha, nudnoÊci i wymioty [19, 20].

Wed∏ug Bouchera i wsp. do najcz´stszych nale˝a∏y: nudnoÊci 20,7%, sp∏ycenie oddechu 10,3% oraz dreszcze 3,4% [11]. Dan- sereau i wsp. nie stwierdzili istotnych ró˝nic w cz´stoÊci wyst´- powania objawów niepo˝àdanych mi´dzy grupà kobiet, u któ- rych profilaktycznie stosowano karbetocyn´ lub oksytocyn´

[12]. W analizowanym przez nas materiale cz´stoÊç dzia∏aƒ niepo˝àdanych wynios∏a 11,4%.

Nieliczne doniesienia wskazujà równie˝ na pozytywne dzia∏anie karbetocyny u kobiet z ryzykiem PPH rodzàcych drogami natury [8, 9].

Przysz∏a rejestracja karbetocyny w Polsce do podawania profilaktycznego u kobiet rodzàcych drogami natury byç mo-

˝e umo˝liwi przeciwdzia∏anie krwotokom równie˝ w tej grupie rodzàcych. Zastosowanie leków skutecznych w profilaktyce wystàpienia krwawieƒ poporodowych mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia cz´stoÊci wykonywanych histerektomii oko∏opo- rodowych, a tak˝e do zmniejszenia umieralnoÊci oko∏oporo- dowej matek.

Wnioski

Zastosowanie karbetocyny w dawce 100μg do˝ylnie tu˝ po urodzeniu dziecka jest skutecznym sposobem zapobiegania krwotokom poporodowym po ci´ciu cesarskim, szczególnie w grupie kobiet o wysokim ryzyku wystàpienia PPH.

PiÊmiennictwo

1. Sobieszczyk S, Br´borowicz GH. Management recommendations for postpartum hem- orrhage. Arch Perinat Med. 2004, 10, 1-3.

2. Oleszczuk J, Leszczyƒska-Gorzelak B, Poniedzia∏ek-Czajkowska E. Rekomendacje post´powania w najcz´stszych powik∏aniach cià˝y i porodu. Lublin: BIFOLIUM, 2006.

3. Sobieszczyk S, Br´borowicz GH,Platicanov V, [et al.]. Recombinant factor VIIa in the management of postpartum bleeds: an audit of clinical use. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006, 85, 1239-1247.

4. Dildy G. Postpartum hemorrhage: new management options. Clin Obstet Gynecol.

2002, 45, 330-344.

5. Hsu S, Rodgers B, Lele A, [et al.]. Use of packing in obstetric hemorrhage of uterine ori- gin. J Reprod Med. 2003, 48, 69-71.

6. Mousa H, Walkinshaw S. Major postpartum haemorrhage. Curr Opin Obstet Gynecol.

2001, 13, 595-603.

(6)

7. Munn M, Owen J, Vincent R, [et al.]. Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at cesarean delivery: a randomized controlled trial.Obstet Gynecol. 2001, 98, 386-390.

8. Boucher M, Nimrod C, Tawagi G, [et al.]. Comparison of carbetocin and oxytocin for the prevention of postpartum hemorrhage following vaginal delivery: a double-blind randomized trial. J Obstet Gynaecol Can. 2004, 26, 481-488.

9. Paƒszczyk M, Kazzi E, Nowacki R. Zastosowanie karbetocyny (Pabal) w po∏o˝nictwie – doÊwiadczenia w∏asne. Perinat Neonat Ginekol. 2008, 1, 131-133.

10. Bajcsy A, Szenci O, Van der Weijden G, [et al.]. The effect of a single oxytocin or car- betocin treatment on uterine contractility in early postpartum dairy cows.

Theriogenology. 2006, 65, 400-414.

11. Boucher M, Horbay G, Griffin P, [et al.]. Double-blind, randomized comparison of the effect of carbetocin and oxytocin on intraoperative blood loss and uterine tone of patients undergoing cesarean section.J Perinatol. 1998, 18, 202-207.

12. Dansereau J, Joshi A, Helewa M, [et al]. Double-blind comparison of carbetocin versus oxytocin in prevention of uterine atony after cesarean section. Am J Obstet Gynecol.

1999, 180, 670-676.

13. Morey S. ACOG releases report on risk factors, causes and management of postpartum hemorrhage. Am Fam Physician. 1998, 58, 1002, 1004.

14. Por´ba R, Dudkiewicz D, Sobaƒski S, [i wsp.] Krwotok poporodowy z powodu atonii mi´Ênia macicy po operacji ci´cia cesarskiego – model post´powania. Ginekol Pol.

2008, 79, 211-213.

15. Br´borowicz GH, Dera A, Billart M, [i wsp.] Ocena wartoÊci karbetocyny (Pabal) w pro- filaktyce krwotoków Êród- i poporodowych- wst´pne wyniki wielooÊrodkowych badaƒ klinicznych. Klin Perinat Gin. 2007, 43, 7-10.

16. Van Dongen P,Verbruggen M, de Groot N, [et al.]. Ascending dose tolerance study of intramuscular carbetocin administered after normal vaginal birth. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1998, 77,181-187.

17. Su L, Chong YS Samuel M. Oxytocin agonists for preventing postpartum haemorrhage.

Cochrane Database Syst Rev. 2007,CD 005457.

18. Leung S, Ng P, Wong W, [et al.]. A randomised trial of carbetocin versus syntometrine in the management of the third stage of labour. BJOG. 2006, 113, 1459-1464.

19. Hunter D, Schulz P, Wassenaar W. Effect of carbetocin, a long-acting oxytocin analog on the postpartum uterus. Clin Pharmacol Ther. 1992, 52, 60-67.

20. Gimpl G, Postina R, Fahrenholz F, [et al.]. Binding domains of the oxytocin receptor for the selective oxytocin receptor antagonist barusiban in comparison to the agonists oxy- tocin and carbetocin. Eur J Pharmacol. 2005, 510, 9-16.

Mazurska Szko∏a USG i Ginekologii

Kursy USG

PLANOWANE KURSY

W MAZURSKIEJ SZKOLE USG I GINEKOLOGII W 2009 ROKU

Z A P R A S Z A M Y

Mazurska Szko∏a USG i Ginekologii Gemelli S.C., ul. LeÊna 18, 12-200 Pisz

Wszelkie informacje oraz zapisy na kursy:

tel.: 0-504 075 804

www.usg.pisz.pl

e-mail: usg@usg.pisz.pl

23-25.04 Patologia i choroby sutka 03-08.05 USG w ginekologii i położnictwie

dla początkujących. Teoria i praktyka.

13-16.05 USG z zastosowaniem technik dopplerowskich w ginekologii i położnictwie

21-23.05 Kolposkopia dla początkujących

03-06.06 Poradnictwo seksuologiczne i antykoncepcyjne w gabinecie ginekologa

18-20.06 Patologia ciąży

26-29.08 Diagnostyka USG w położnictwie dla zaawansowanych

06-11.09 USG w ginekologii i położnictwie dla początkujących. Teoria i praktyka.

17-20.09 Wybrane zagadnienia opieki nad kobietą po 60 roku życia 01-03.10 Kolposkopia dla zaawansowanych 15-18.10 Diagnostyka prenatalna (11-13 tyg. ciąży)

z elementami echokardiografii płodu 18-21.11 Diagnostyka USG w położnictwie

dla zaawansowanych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem niniejszego badania była ocena zależności da- wek preparatu Soyfem (200 mg ekstraktu versus 400 mg ekstraktu, czyli 52 mg versus 104 mg izoflawonów sojo- wych w przeliczeniu

Early postpartum hemorrhage (EPH) is usually defined as blood loss of at least 500 mL following vaginal delivery (VD) or 1000 mL following a cesarean section (CS) within 24 hours

Women for whom their current pregnancy was not the- ir first were characterized by higher general indicators of health behaviors and higher indicators for the preventive

This study was designed to determine whether performing the Quadratus Lumborum Block type I in patients un- dergoing cesarean section would be associated with both decreased

Measurement of the standardized cesarean section scar parameters and assessment of the scar location; RMT — residual myometrial thickness; D — depth of the scar niche; W — width of

Considering particular categories of resources (Tab. 6), the greatest cost savings to the hospital resulting from the use of carbetocin rather than SMP were observed with respect

The primary outcome parameter was the reduction in hemoglobin concentrations due to delivery, and the secondary outcome parameters were changes in hemoglobin of more than 3 g/dL

Ocena skuteczności karbetocyny i oksytocyny w profilaktyce krwawień poporodowych u kobiet po cięciu cesarskim Evaluation of carbetocin and oxytocin efficacy in prevention of