Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Pełen tekst

(1)

12/08/2015 S154 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285044-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2015/S 154-285044

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165

Punkt kontaktowy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-2600 Radom

Osoba do kontaktów: Anna Mucha, Beata Olszewska 05-520 Konstancin-Jeziorna

POLSKA

Tel.: +48 483660841

E-mail: anna.mucha@pse.pl, beata.olszewska@pse.pl Faks: +48 483660606

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pse-wschod.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Świadczenie usług porządkowych na terenie wokół budynków siedziby PSE S.A. Oddział w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

(2)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na terenie wokół budynków siedziby PSE SA Oddział w Radomiu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90610000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Informacje o częściach zamówienia

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: tak

Proszę podać opis takich opcji: Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zlecania przez Zamawiającego prac polegających na wykonywaniu usługi odśnieżania w okresie zimowym, poza harmonogramem z częstotliwością podyktowana warunkami pogodowymi (odśnieżanie w dni robocze od 14:00 do 6:00 oraz soboty, niedziele i dni świąteczne) oraz wywozu składowanego śniegu. Zakres obejmujący prawo opcji wykonywany będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę wg stawek i czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wykonawcy o decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami Umowy.

Prawo opcji będzie realizowane na podstawie Umowy, w związku z tym nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do Umowy. Umowa zawarta z Wykonawcą regulować będzie zarówno wykonanie części zamówienia objętego zakresem zadeklarowanym przez Zamawiającego (część minimalna zagwarantowana przez Zamawiającego), jak i zastosowanie oraz warunki realizacji prawa opcji.

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie pobiera wadium.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 Części IV SIWZ – Wzór Umowy. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z warunkami umowy.

(3)

12/08/2015 S154 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 3/7 III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania za-mówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu oferty Wzór nr 1 Części III SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaca-niem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-manie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mie-siące przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je doku-mentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.

(4)

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy.

10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8) i 9) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.

11) Listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

12) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych, wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wzór zobowiązania zawarty jest we Wzorze nr 3 Części III SIWZ. Zamawiający wymaga również przedstawienia dokumentów dotyczących: (1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów inne-go podmiotu, (2) sposobu i zakresu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, (4) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający informuje, że dokumenty te mogą być przedmiotem wyjaśnień w celu uzyskania wymaganych informacji.

13) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt 2) – 11) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie

14) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument (pełnomocnictwo) ustanawiają-cy pełnomocnika, o którym mowa w pkt VII. 1) Części I SIWZ

15) Informację o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zawartą w Formularzu oferty (Wzór nr 1 Części III SIWZ)

16) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, Wykonawca powinien podać w wykazach, o któ-rych mowa w pkt 12)

(5)

12/08/2015 S154 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 5/7 powyżej, informację o podmiocie, który wykonywał usługę oraz załączyć dowody określające odpowiednio, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.

17) Dowody o których mowa w punkcie 12) są poświadczenia. Dowodem jest również oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

18) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 12) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

19) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.

20) Oryginał Pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonacy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 PLN.

Zamawiający wymaga informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, zgodnie z pkt. VI. .2 lit. c) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzę-dowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia z różnymi podmiotami, na okres nie krótszy niż 1 rok każdy, polegające na świadczeniu usług prac porządkowych terenów/terenów zielonych,

b) Wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami ( a w okresie zimowym 6 osobami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem, że co najmniej dwie z tych osób muszą być zatrudnione na umowę o pracę,

Wymagania formalne i dokumenty:

1) Wykaz zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt. VI. 2) lit. a) wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (zgodnie z Wzorem nr 2 Części III SIWZ).

2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, odpowiadającymi opisowi w pkt. VI. 2) lit. b) zawarte w Formularzu oferty Wzór nr 1 Części III SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

(6)

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena ofertowa za ryczałtowe wynagrodzenie roczne. Waga 95

2. Cena za 1 rbg (praca jednej osoby) za wykonanie prac związanych z odśnieżaniem w okresie zimowym (zgodnie z opisem pkt. 5 Części II SIWZ) częściej niż w przyjętym harmonogramie. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

ORHR/44/2015/AM

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 22.9.2015 - 10:45

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert Data: 22.9.2015 - 11:00

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

(7)

12/08/2015 S154 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 7/7 Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

7.8.2015

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :