• Nie Znaleziono Wyników

Kazimierz Władysław Kumaniecki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kazimierz Władysław Kumaniecki"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

KAZIMIERZ WŁADYSŁAW KUMANIECKI

(1880–1941)

(2)

160

Salus rei publicae suprema lex esto.

K

azimierz Władysław Kumaniecki był prawnikiem, profesorem prawa ad- ministracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskie- go. Urodził się 26 czerwca 1880 roku w Radziechowie, należącym do powiatu Kamionka Strumiłowa w Galicji, w dawnym województwie tarnopolskim. Jego matką była Paulina z domu Grim. Ojciec Jan Kumaniecki walczył pod dowódz- twem Józefa Bema na Węgrzech podczas Wiosny Ludów, za co został ukarany wcieleniem do wojska austriackiego na 12 lat. Po tym okresie otrzymał posadę urzędnika w Złoczowie. Właśnie w Złoczowie Kazimierz Kumaniecki ukończył gimnazjum i zdał maturę. W 1898 roku rozpoczął studia w Krakowie, najpierw na Wydziale Filozoficznym UJ, a następnie na Wydziale Prawa i Administracji.

Magistrem prawa został w 1902 roku, uczęszczając na zajęcia takich wykładow- ców, jak Franciszek Kasparek, Władysław Leopold Jaworski, Stanisław Estreicher czy Bolesław Ulanowski. Po studiach pracował w krakowskim urzędzie miasta w referacie spraw społecznych. Dnia 20 sierpnia 1904 roku poślubił Marię Orel- -Osik. Małżeństwo miało dwoje dzieci: Bogusławę i Kazimierza Feliksa – póź- niejszego wybitnego filologa klasycznego, żołnierza Armii Krajowej (pseudonim

„Kozakiewicz”), uczestnika Powstania Warszawskiego.

Kazimierz Kumaniecki już jako urzędnik kontynuował badania podczas po- dróży do Lipska i Monachium w 1905 roku. Następnie opublikował pierwsze artykuły dotyczące kwestii społecznych: w 1905 roku – W sprawie ochrony mało- letnich przed zbrodniami, w 1906 – Szkolnictwo ludowe w Galicji wobec analfabetyz- mu, a w 1907 – Pierwszy austriacki kongres ochrony dzieci w 1907. W 1910 roku został dyrektorem Miejskiego Biura Statystycznego i kierował pierwszym spisem ludności Krakowa po rozszerzeniu go o pobliskie miejscowości. Rezultatem tej pracy była publikacja Tymczasowe wyniki spisu ludności w Krakowie z 31 XII 1910.

Oprócz prawa Kumaniecki zajmował się statystyką, opublikował m.in. Studia z za- kresu statystyki wędrówek (1909), Prawdopodobieństwo w statystyce (1909), a także napisaną wraz Adamem Krzyżanowskim Statystykę Polską (1915). Dał się poznać jako aktywny członek stowarzyszeń naukowych: był współzałożycielem Towa- rzystwa Filozoficznego, członkiem Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego, należał także do Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności oraz był członkiem korespondentem Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu. Właśnie statysty- ka stała się podstawą jego habilitacji. Dnia 6 maja 1911 roku Kumaniecki wygłosił referat habilitacyjny zrecenzowany przez Czerkawskiego i Jaworskiego, a następ- nie 1 października 1911 roku otrzymał tytuł docenta prywatnego. W 1913 roku poszerzył swoją habilitację na prawo administracyjne. Podstawą habilitacji była praca Akt administracyjny. Studia nad istotą aktu administracyjnego z uwzględnie- niem zasadniczego orzecznictwa austriackiego Trybunału Administracyjnego. Następ-

(3)

161

nie Kumaniecki wykładał m.in. w założonej w 1911 roku w Krakowie Szkole Nauk Politycznych, stając się ważnym przedstawicielem tzw. krakowskiej szkoły nauk politycznych koncentrującej się przede wszystkim na zagadnieniu państwa.

Wówczas prowadził następujące wykłady: „Polityka ludnościowa i administra- cja osobowa” (1911/1912), „Statystyka gospodarcza ziem polskich” (1912/1913),

„Polityka administracyjna i ludnościowa” (1913/1914). Pełnił też funkcję naczel- nika Miejskiego Biura Statystycznego.

Po zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, 1 sierpnia 1914 roku, Kumaniecki został zmobilizowany i do 1916 roku pełnił służbę w CK armii w twierdzy kra- kowskiej. Od 18 kwietnia 1916 roku pracował w Krajowym Komisariacie Cywil- nym Wojskowego Zarządu Okupacyjnego w Lublinie. W 1927 roku opublikował wspomnienia z tego okresu w książce Czasy lubelskie. Wspomnienia i dokumenty.

18 IV 1916–2 XI 1918. Wspierał powstawanie legionów Józefa Piłsudskiego. Po przyjeździe do Krakowa został dyrektorem biura Stronnictwa Prawicy Narodo- wej, a następnie powrócił na uniwersytet, wykładając na Wydziale Prawa i Admi- nistracji oraz w Szkole Nauk Politycznych. Dnia 1 kwietnia 1917 roku Senat Uni- wersytetu Jagiellońskiego przyznał mu profesurę nadzwyczajną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Kumaniecki prowadził następujące zajęcia w Szkole Nauk Politycznych: „Ustrój administracyjny państw zachodnich” (1921/1924),

„Administracja spraw wojskowych” (1925/1926), „Zasady nauki administracji”

(1926/1927). Wiele anegdot związanych z życiem akademickim pochodzi z tego okresu. Wspominano, że profesor i były minister zwracał szczególną uwagę na studenckie maniery, odpowiedni ubiór, a także właściwe tytułowanie.

Kumaniecki to nie tylko wybitny konstytucjonalista i administratywista, lecz także ważna postać tzw. krakowskiej szkoły nauk politycznych, która od począt- ku XX wieku kształtowała się głównie w ramach Wydziału Prawa UJ.

Dnia 14 kwietnia 1919 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. Od 1921 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. W tym czasie opublikował szeroko dyskutowane teksty. W „Czasopiśmie Prawniczym i Ekonomicznym” ukazały się: Na drodze do stanowości oraz Co myśleć o przyszłości socjalizmu?, a w piśmie „Wiek XX” – Z rozważań nad zespoleniem dzielnic Polski.

Kumaniecki był także jednym z autorów (obok S. Estreichera i M. Zdziechowskie- go) dzieła O naprawę Rzeczypospolitej (1922). Publikował też ważne prace z dzie- dziny historii ustroju i dziejów administracji, takie jak Ustrój państwowy władz ad- ministracyjnych na ziemiach polskich (1920), Ustrój władz samorządowych na ziemiach polskich w zarysie (1921), Strategia wielkiej wojny 1914–1918 (1921), Administracja szkolna (1921), Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego...

(1920), Odbudowanie państwowości polskiej... (1924), Ustrój polityczny Polski (1937).

Dnia 21 sierpnia 1922 roku został ministrem Wyznań Religijnych i Oświece- nia Publicznego w rządzie premiera Juliana Nowaka. Pełniąc urząd, brał udział we wprowadzeniu stałej administracji w Galicji Wschodniej, a także kierował rozmowami dotyczącymi konkordatu, prowadzonymi ze Stolicą Apostolską.

(4)

162

W 1924 roku rząd francuski odznaczył Kumanieckiego Orderem Legii Ho- norowej III klasy. Od 1925 roku był on członkiem Sądu Rozjemczego dla spraw spornych pomiędzy Polską a Czechosłowacją. W latach 1933–1939 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Krakowa (został wybrany z listy Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej). W 1939 roku opublikował wraz ze swoimi wychowankami – Szczęsnym Wachholzem i Jerzym Langrodem – podręcznik prawa administra- cyjnego zatytułowany Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego oraz pracę Miedzy ideałem, tradycją a rzeczywistością, w której przedstawił program re- formy studiów prawniczych. Podczas wojny należał do konspiracyjnej organizacji

„Unia” działającej pod przewodnictwem Jerzego Brauna.

Kazimierz Władysław Kumaniecki zmarł 1 lipca 1941 roku w Krakowie, a po- chowany został na cmentarzu Rakowickim.

W 2006 roku krakowski Ośrodek Myśli Politycznej wydał w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej wybór pism Kumanieckiego, zatytułowany W poszukiwaniu suwerena, pod redakcją Bogdana Szlachty i Macieja Zakrzew- skiego1, który miał duże znaczenie dla przypomnienia wybitnego naukowca oraz dla recepcji jego myśli w III Rzeczpospolitej.

Kazimierz Władysław Kumaniecki, związany zarówno z Wydziałem Pra- wa i Administracji, jak i ze Szkołą Nauk Politycznych, nie tylko specjalizował się w sprawach ustrojowych, administracyjnych czy samorządowych, ale także z dużym zainteresowaniem śledził dynamiczne zmiany, jakie w doktrynach poli- tycznych i ekonomicznych wywołała I wojna światowa. Jako przedstawiciel tzw.

krakowskiej szkoły nauk politycznych bardzo interesował się państwem – jego organizacją, celami oraz najważniejszymi doktrynami politycznymi.

Piotr Czarny i Bogumił Naleziński wyróżniają cztery główne obszary zaintere- sowań naukowych Kumanieckiego2. Pierwszy obejmował rolę i zadania państw przed, w trakcie i po I wojnie światowej. Drugi to poszukiwanie optymalnego modelu administracyjnego dla odrodzonej Polski. Na szczególną uwagę zasłu- gują następujące publikacje dotyczące tej kwestii: artykuł Centralizm i decentra- lizacja, który jest częścią Ankiety Konstytucji z 17 marca 1921 r., pod redakcją Ja- worskiego, oraz tekst Władza rządowa i administracja zamieszczony w „Gazecie Policji i Administracji Państwowej” z 1924 roku. Trzeci obszar to usystematyzo- wanie i interpretacja instytucji prawa administracyjnego i jego źródeł. Tutaj uwa- gę przykuwają fundamentalne prace: Ustrój państwowy władz administracyjnych na ziemiach polskich (napisana wspólnie z M. Rostworowskim i S. Estreicherem, Kraków 1920), Ustrój władz samorządowych na ziemiach polskich (Kraków 1921), Polskie prawo administracyjne w zarysie (wraz z B. Wasiutyńskim i J. Panejko,

1 K.W. Kumaniecki, W poszukiwaniu suwerena, wybór, wstęp i przypisy B. Szlachta, M. Za- krzewski, Kraków 2006.

2 P. Czarny, B. Naleziński, Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880–1941) [w:] Konstytucjona- liści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012, s. 224–225.

(5)

163

Kraków 1929) oraz Zarys ustroju, prawa i postępowania administracyjnego w Polsce (wraz z S. Wachholzem i J.S. Langrodem, Kraków 1939). Czwarty obszar zainte- resowań naukowych Kumanieckiego to prawo polityczne, teorie polityczne oraz bieżąca polityka. Należy tu wspomnieć pracę źródłową Zbiór najważniejszych do- kumentów do powstania Państwa Polskiego (odezwy, memoriały, proklamacye, uchwa- ły, rozporządzenia, dekrety, ustawy na tle rozwoju historycznych wypadków 1912–

1919 r.) wydaną w Krakowie w 1924 roku.

Będąc ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaliczał się do ludzi mających wpływ na kształt i rolę wychowania młodego pokolenia u progu niepodległości. Przykładał do tego ogromną wagę, był więc jedną z osób mających wpływ na formowanie pokolenia Kolumbów, pokolenia, które w tak niezwykły sposób zdało egzamin w okresie II wojny światowej. Wychowanie pań- stwowe, obywatelskie, patriotyczne stało się w II Rzeczpospolitej oczywistością.

Zgodnie z poglądami Kumanieckiego nie było ono zawarte w jednej czy drugiej lekcji, w jednym czy drugim przedmiocie, ale w dużej mierze wypełniało życie szkolne, studenckie czy też harcerskie.

Kumaniecki żywił przekonanie, że oprócz przekazywania wiedzy ogólnej i praktycznej, zadaniem szkoły jest kształcenie dobrych obywateli potrafiących myśleć w kategoriach dobra wspólnego. Właśnie kategoria dobra wspólnego, na- wiązująca do klasycznych i średniowiecznych myślicieli, stanowiła zwornik myśli i działań krakowskiego profesora. Takim dobrem było państwo odzyskane z wiel- kim trudem, dzięki ogromnemu wysiłkowi zbiorowemu. Kumaniecki zalecał ucz- niom i studentom studiowanie przede wszystkim klasycznych, antycznych dzieł rzymskich, przepełnionych jasnym przekazem, w którym podkreślono zasadę podporządkowania ambicji poszczególnych obywateli celom państwowym. Jak bowiem wynika z cytowanego Cycerona: ludzie są śmiertelni, a rzeczpospolita nieśmiertelna. Liwiusz, Cyceron, Wirgiliusz, Horacy, Plutarch czy Tacyt to au- torzy rekomendowani przez krakowskiego naukowca. Były minister oświecenia publicznego wskazywał także na dużą przydatność myśli greckiej, szczególnie Polityki Arystotelesa czy dzieł Platona. To mocne podkreślanie znaczenia litera- tury antycznej i dziejów starożytnego Rzymu w zaskakujący sposób korespon- duje z najbardziej popularnymi pisarzami antycznymi w dobie I Rzeczpospoli- tej, o czym w swojej znakomitej pracy Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska pisała Dorota Pietrzyk-Reeves3. Ku- maniecki kontynuował więc ważną tradycję obecną w polskiej i europejskiej my- śli podkreślającej znaczenie klasycznego wychowania, znaczenie łaciny i pisa- rzy przede wszystkim z okresu Republiki Rzymskiej. Zresztą odwołując się do dzieł klasycznych, podawał przykłady zaczerpnięte zarówno z polskiej tradycji, jak i z tradycji innych państw. Cytował angielskiego męża stanu Baldwina, który

3 D. Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna trady- cja republikańska, Kraków 2012.

(6)

164

twierdził, że „Europa Zachodnia została wykuta na kowadle Rzymu”4, oraz pre- zydenta Stanów Zjednoczonych Calvina Coolidge’a, który stwierdził w swojej mowie na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii, że „Głównym celem szkoły jest wytknięcie ideału, głównym jej obowiązkiem kształtowanie charakteru”, a wzor- ców osobowych najlepiej szukać w starożytności.

Kumaniecki jednak nie zatrzymywał się na literaturze starożytnej. Zwracał uwagę na znakomite dzieła europejskiej literatury średniowiecznej i nowożytnej, wskazując na szczególne bogactwo polskiego dorobku stawiającego ideę pań- stwową na najwyższym miejscu (Ostroróg, Modrzewski, Skarga, Konarski, Lesz- czyński, Staszic, Kołłątaj, Kochanowski). Sam krakowski profesor był współauto- rem dzieła O naprawę Rzeczypospolitej nawiązującego tytułem do obywatelskiego zatroskania o rzecz wspólną, charakterystyczną dla wielu obywateli Rzeczy- pospolitej Obojga Narodów.

Nacisk na wychowanie państwowo-obywatelskie wynikał z przekonania o wyższości ducha nad materią, o górowaniu pierwiastka duchowego, ideowe- go nad materializmem. Kumaniecki cytował marszałka Ferdinanda Focha, któ- ry uważał, że w decydujących momentach l’espirit domine la matière, co zresztą w spektakularny sposób potwierdziła postawa francuskich elit i wojska w 1939 i 1940 roku, gdy właśnie ducha zabrakło.

Zdaniem krakowskiego profesora szczególną rolę mają do odegrania nauki humanistyczne. To znaczenie jest „nie tylko wielkie, ale pierwszorzędne. Szkoła winna urabiać z ich pomocą dusze, a uniwersytety przygotowywać tych, którzy to dzieło urabiania dusz w szkołach mają urzeczywistniać”5. Cały system oświaty miał mieć spójny charakter, a uczniowie i studenci byliby ułomni, gdyby tylko uzyskali wiedzę dotyczącą poszczególnych przedmiotów, a zabrakłoby wychowa- nia kształtującego wolnych obywateli potrafiących myśleć w kategoriach wspól- nego państwa.

Refleksja Kumanieckiego dotycząca ewolucji ustroju Rzeczpospolitej prze- siąknięta była znajomością doktryn politycznych. Zwraca uwagę pilne śledzenie nowych zjawisk ideowych, które po I wojnie światowej zaczęły wpływać na kształt ustrojowy poszczególnych państw europejskich. Z jednej strony krakowski pro- fesor był świadom słabości i krytyki liberalizmu oraz osłabienia demokracji, co wzmocniło rozwój doktryny bolszewickiej, faszyzmu włoskiego czy narodowego socjalizmu w Niemczech. W krajach tych pojawiło się dążenie do likwidacji po- wszechnego prawa wyborczego, zniesienia systemu partyjnego, wprowadzenia systemu elitarystycznego. W 1928 roku Kumaniecki opublikował pracę Nadzwy- czajne urzędy (z prawniczych rozmyślań nad dyktaturą). Analizuje w niej sytuacje wyjątkowe, nadzwyczajne wyzwania, przed jakimi stają nie tylko przywódcy państwowi, ale także urzędnicy regionalni czy lokalni. W tym dziele krakowski

4 K.W. Kumaniecki, op. cit., s. 139.

5 Ibidem, s. 144.

(7)

165

profesor nawiązuje do Carla Schmitta, odróżniając „dyktaturę komisariacką” od

„dyktatury suwerennej”. Kumaniecki dowodzi, że istnieje także zalegalizowana dyktatura suwerenna, która ex post uzyskuje legitymizację na podstawie uznania przez społeczeństwo lub jego reprezentację.

Na tle europejskich radykalnych zmian ewolucja ustrojowa zwieńczona kon- stytucją kwietniową z 1935 roku przyniosła – zdaniem Kumanieckiego – umiar- kowane zmiany. Przede wszystkim Polską i Polakami nie kierował żaden mit

„posłanniczy” zakładający zewnętrzną ekspansję. Polskę miało charakteryzować

„silne skupienie sił do wewnątrz”, stąd w konstytucji pojawiło się pojęcie pań- stwa polskiego jako „wspólnego dobra wszystkich jego obywateli” – co jedno- cześnie miało stanowić cel i program dla kolejnych pokoleń.

Mimo istniejących tendencji do zniesienia powszechnego prawa wyborczego i wprowadzenia elitarystycznego ustroju konstytucja kwietniowa utrzymała po- wszechne głosowanie – zgodnie z zasadą, że „państwo jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” – oraz w bardzo umiarkowany sposób wprowadzała ele- ment elitarny, dotyczący promowania osób szczególnie zasłużonych dla państwa.

Kumaniecki pozytywnie oceniał konstytucję kwietniową, dostrzegając w niej umiar i zdrowy rozsądek gwarantujący równowagę „władzy i wolności”, wbrew coraz bardziej radykalnym tendencjom ustrojowym wielu państw europejskich.

Życie i działalność prof. Kumanieckiego przesiąknięte były duchem obywatel- skim, jego pracy naukowej niemal zawsze towarzyszyło zaangażowanie publicz- ne w Radzie Ministrów, Radzie Miasta Krakowa czy poszczególnych stowarzysze- niach. Należał do pokolenia, w którym szczególnie wysoko ceniło się zgodność głoszonych idei z własnym życiem.

WYBRANA LITERATURA

Czarny P., Naleziński B., Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880–1941) [w:] Konstytu- cjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012.

Gawalewicz A., Kumaniecki Kazimierz Władysław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław 1971.

Kumaniecki K.W., W poszukiwaniu suwerena, wybór, wstęp i przypisy B. Szlachta, M. Zakrzewski, Kraków 2006.

Patkaniowski M., Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Od reformy kołłą- tajowskiej do końca XIX wieku, Kraków 1964.

Pietrzyk-Reeves D., Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012.

Pol K., Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880–1941) [w:] K. Pol, Poczet prawników pol- skich, Warszawa 2000.

(8)

Sarnecki P., Nauka prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red.

P. Sarnecki, Kraków 2006.

Włodarski B., Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920–1949, Kraków 2015.

Arkady Rzegocki

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: Przed lekcją uczniowie powinni znać sytuację dzieci w wieku 12- 14 lat podczas okupacji niemieckiej w Warszawie, ich sytuację materialną i kondycję psychiczną

Miały też miejsce napady na szczególnie znienawidzonych dozorców więziennych – wszystko po to, aby przedstawiciele carskich władz nie czuli się bezpiecznie i

[r]

1) Wykonawca w umowie zawartej z nim złoży oświadczenie, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów stworzonych przez Wykonawcę opracowań,

Spotkanie Ewangelii i kultury hip-hopowej nie może ograniczać się wyłącznie do płaszczyzny językowej. To przecież dwie rzeczywistości, które zawsze są blisko człowie-

motief, baggermolen, etc. chauff é ur verhtturd worden, en waarvoor we een tarief willen opstellen. pe auto is hier het productiemiddel, waarin kapitaal is

Quixemos acabar este pequeno traballo co drama Branca, a pesar de que o seu au- tor, Luís Manteiga, non formara parte da Xeración das Irmandades, porque o proxec- to

Polityka obejmuje nie tylko życie społeczne, ale wkracza również życie prywatne, ponieważ człowiek nie stanowiąc samodzielnego podmiotu musi być włączony jako część w

placed on the Polish market and withdrawn from use in the period 1.05.2004–30.04.2007, i.e. during the first three years of EU accession. As a result of the review it was found that

nych sposobów chodzenia, *ubiera się w nietypowy sposób i w sposób niczym nieróżniący się od tego, jak ubierają się inni, *chwila osobliwa i niczym nie- różniąca się od

1) The functional capability of an individual, i.e. the ability to satisfy their everyday needs, to take up or continue in social roles; intellectual and

Bardzo często istnieje potrzeba pomocy w zorgani­ zowaniu odpowiedniego leczenia i opieki domowej dla tych, którzy nie mają rodzin mogących się nimi zająć.. Ci

Pod nieobecność więźniów, udających się do łaźni czy na spacer, ludzie z chewry przetrząsali dokładnie wszystkie schowki i na nic zdawały się najbardziej

Janusz Świtaj mówi: „Nie można nigdzie znaleźć wytłumaczenia, nawet w encyklopedii czy gdziekolwiek, co to znaczy godna śmierć, bo zadam pytanie: i co rozumiesz

Говорячи про межі поставлення у вину суб’єктові як учаснику співзаподіяння, слід ураховувати, перш за все, характер та ступінь

in which CD is the Morison drag coefficient, SKC is the surface KeuleganCarpenter number, M is the mass ratio including added mass, fW/fN the ratio of wave frequency to cylinder

W domach partnerskich – postulowanych jako wzorzec związku między mężem i żoną – praca kobiet i ich zarobki traktowane są jako równoprawne w rodzinie, przyjmuje się w

From the results of the heating test of FRP plates in Section 2 and of the oil fire tests on model FRP lifeboat in Section 3, radiation absorption coefficient of water film on the

Jego główne zainteresowania to: rozwój języka czeskiego w XVIII wie- ku, literatura XVIII wieku, kroniki ludowe; interesuje się także kulturą i literaturą polską oraz

List powstał, według informacji w Pwd, „przed odezwaniem się do Polaków najwspanialszego ze zwycięzców” („Tyg. 255) — a więc przed rewią wojsk polskich w Saint Denis

Zmiany chorobowe lub odchylenia jakościowe stwierdzono ogółem w 92 050 tuszach, tj. Procentowy udział tusz ze zmianami chorobowymi w ogólnej liczbie badanych zwierząt

Kierował nim wraz z Leonem Schillerem i Aleksandrem Zelwerowiczem w latach 1924– 1926, współtworząc styl teatru monumentalnego, który stał się jednym z nurtów XX-

No i w związku z tym, że ja tam pokończyłem kursy żeglarskie rozmaite i byłem drużynowym w drużynie żeglarskiej w Lublinie, to była drużyna starszoharcerska, on miał pięć