• Nie Znaleziono Wyników

Tematy do zaliczenia wykładu monograficznego w semestrze zimowym 2011/2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tematy do zaliczenia wykładu monograficznego w semestrze zimowym 2011/2012"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Tematy do zaliczenia wykładu monograficznego w semestrze zimowym 2011/2012 Na podstawie prostego modelu klimatu dostępnego pod adresem:

www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/wyklady/klimat/model/

w wersji Excel (Model.xls) lub matlab (model.m wraz z plikami forcing_new.dat, forcindata.m, model_fun.m) wykonaj obliczenia i napisz krótki raport (nie więcej niż 2 strony) na jeden z poniższych tematów:

1. Przebadaj wpływ współczynnika dyfuzji turbulencyjnej wody oraz współczynnika wrażliwości na zmiany klimatyczne (climate sensitivity) na temperaturę warstwy mieszania oraz głębinowej warstwy oceanu. Jak współczynnik ten wpływa na stała czasową odpowiedzi systemu klimatycznego dla obu warstw wody?

2. Przeprowadź analizę wpływu czynników naturalnych (aktywności słonecznej oraz aktywności wulkanicznej) na zmiany klimatyczne. W jakim zakresie czynniki te tłumaczą obserwowane zmiany temperatury na ziemi. Jakie czynniki w największym stopniu tłumią odpowiedz systemu klimatycznego na zaburzenia naturalne?

3. Wyznacz jak zmienia się z czasem różnica temperatury warstwy mieszania uzyskana na podstawie modelu i temperatury równowagowej (w stanie bilansu radiacyjnego) przy uwzględnieniu a) wszystkich czynników, b) z wyłączeniem czynników

naturalnych, c) z wyłączeniem czynników antropogenicznych. Jakie są przyczyny tej różnicy temperatury? Jak zmieniałoby się ona w czasie gdyby wszystkie wymuszenia radiacyjnego były od pewnego mementu stałe w czasie?

4. Przeprowadź symulację scenariuszy emisyjnych CO

2

, zakładając wzrost koncentracji tego gazu o 20, 50, 100, 200 i 500% w stosunku do wartości bazowej 280 ppmv.

Wyznacz wymuszanie wymuszenie radiacyjnego na podstawie uproszczonych wzorów przedstawionych na wykładzie, a następnie odpowiadającą mu zmianę temperatury w warunkach równowagi radiacyjnej przy założeniu parametru climate sensitivity 0.6 oraz 1.0 K/W/m

2

. Jak temperatura ta zależy od koncentracji CO

2

? Następnie używając prostego modelu klimatu przeskaluj wymuszenie radiacyjne CO

2

zdefiniowane w modelu do wartości odpowiadającym powyższym zmianom koncentracji CO

2

i wyznacz temperaturę warstwy mieszania.

Zadanie niezwiązane z modelem klimatu:

5. Przeanalizuj zachowanie systemu klimatycznego na chwilowe zaburzenie związane z wybuchem wulkanu. Na podstawie modelu jednej warstwy (wykład 9 slajd 4)

przeprowadź symulacje zakładając nasypujące parametry:

skokowa zmiana wymuszania radiacyjnego o wartości -2W/m

2

występująca przez okres 2 lat.

głębność oceanu 100 oraz 1000 metrów

(2)

ciepło właściwe wody 4200 J/km/K gęstość wody1000 kg/m

3

climate sensitivity 0.6 oraz 1.0 K/W/m

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.. Szafrański, Publiczne

Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.. Szafrański, Publiczne

Analiza dokumentów nieletnich przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu oraz subiektywne opinie i wypowiedzi dziewcząt wykazują,

Wstępne badania wykazały możliwość zastosowania zaproponowanych metod analizy stereologicznej do określenia wpływu szczelinowatości węgla na wartość efektywnego

[r]

Lista osób na egzamin „zerowy” z Fizyki w semestrze zimowym dla EiT oraz Elektroniki.. Egzamin odbywa się w p.317 w C-1 Piątek

[r]

Lista osób na egzamin „zerowy” z Fizyki w semestrze zimowym dla EiT oraz Elektroniki.. Egzamin odbywa się w C-1 Piątek, 27 stycznia 2017