• Nie Znaleziono Wyników

SARS-CoV-2, strachem i lękiem zarówno samych przedsiębiorców, jak WPROWADZENIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SARS-CoV-2, strachem i lękiem zarówno samych przedsiębiorców, jak WPROWADZENIE"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

WPROWADZENIE

Rok 2020 zostanie zapisany na kartach historii jako rok walki z wirusem SARS-CoV-2, strachem i lękiem zarówno samych przedsiębiorców, jak i klientów. W centrum wszystkich wydarzeń znalazł się system opieki zdro- wotnej i jego uczestnicy: pacjenci i personel medyczny. Konieczność za- bezpieczenia społecznego, przy ewidentnych brakach infrastrukturalnych, deficycie personelu, zapasów wyrobów medycznych, procedur, środków finansowych, była poważnym wyzwaniem rządzących. Polityka zdrowotna w okresie transformacji epidemiologicznej znalazła się w obszarze zaintere- sowania decydentów we wszystkich krajach objętych pandemią.

Zasadniczym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie przygo- towania zarówno systemu opieki zdrowotnej, jak i samych podmiotów do zagrożenia, jakim jest pandemia, w kontekście nowej organizacji i zarządza- nia placówkami.

Rozpoznanie i ocena polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybra- nych krajów Unii Europejskiej, pogłębione studiami literaturowymi, stały się podstawą sformułowania następującej tezy: zagrożenie pandemią i obecny brak przygotowania infrastruktury oraz deficyt kadrowy powinien wy- musić radykalną zmianę w polityce zdrowotnej przejawiającą się nie tylko reformą w zakresie dostępności do kształcenia kadr medycznych, zmianą dostępności do usług, wzrostem wydatków na opiekę zdrowotną, ale także zmianą metod zarządzania podmiotami leczniczymi.

Złożoność badanych zjawisk, przesądziła o wyróżnieniu i próbie analizy czterech głównych wątków:

1. Ocena wpływu COVID-19 na politykę zdrowotną wybranych państw

Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych dzia-

łań w zakresie strategii ograniczania i łagodzenia skutków pandemii

w okresie pierwszej fali. Ocena zestawu narzędzi interwencyjnych była

możliwa na tle oceny porównawczej polityk wybranych krajów w celu

zwiększenia dostępności do opieki, przy racjonalizacji wydatków na opie-

(2)

Wprowadzenie 8

kę zdrowotną. Próba zebrania danych statystycznych w odniesieniu do ogólnej pojemności zakładów, szacowanej zdolności intensywnej opieki do radzenia sobie ze wzrostem pacjentów z COVID-19 oraz wskazanie wydatków w zakresie dodatkowych środków przeznaczonych na służbę zdrowia w czasie pandemii to tylko nieliczne obszary objęte obserwacją statystyczną umożliwiające wysunięcie pierwszych wniosków.

2. Podjęcie próby wskazania wewnętrznych barier dla zmian o charakte- rze transformacyjnym. Ze względu na wielość poruszanych zagadnień i zróżnicowanie poziomu szczegółowości wywód dotyczy dwóch za- sadniczych poziomów – regulacji prawnych wprowadzonych w okresie pandemii i realnych problemów zarządczych w obszarze ambulatoryj- nej opieki i lecznictwa zamkniętego. Z powodu szerokiego spektrum problemów uwzględnionych w pracy studia literaturowe uzupełnio- no wynikami własnego badania empirycznego, które miało na celu przedstawienie wpływu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na zmianę sposobu organizacji i zarządzania podmiotem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kraju badanie ma charakter pilotażowy, a wyniki mogą być wstępem do pogłębionych badań i analiz w przed- miotowym zakresie.

3. Ponieważ praca koncentruje się na wymiarze zarządzania podmiotami leczniczymi, konieczne było przedstawienie dostępności kadr medycz- nych oraz naświetlenie zarówno pojawiających się zagrożeń, jak i nowych wyzwań. Ze względu na wielość problemów na poziomie zarządzania analizę ograniczono do wybranych zagadnień w zakresie infrastruktu- ry, wsparcia technologicznego oraz zasygnalizowano aspekty związane z doskonaleniem jakości w obszarze zdrowia.

4. Przedsięwzięciem nowatorskim w ramach rozpatrywanego celu badaw- czego jest włączenie w orbitę dociekań pacjenta jako podmiotu stano- wiącego podstawę budowy nowych fundamentów opieki zdrowotnej.

Wskazanie skutków społecznych i relacyjnego kryzysu stało się punktem wyjścia do dyskusji na temat cyfrowego wsparcia w zdalnej opiece, wska- zania nowych platform komunikacji oraz wsparcia samych pacjentów w leczeniu i diagnozowaniu za pomocą urządzeń telemonitoringu.

W pracy dokonano wieloobszarowej analizy literatury rozważanego za-

gadnienia, wykorzystując nie tylko doniesienia polskich, ale przede wszyst-

kim zagranicznych raportów i opracowań statystycznych. Posłużono się

zestawieniami danych, które można usystematyzować następująco:

(3)

Wprowadzenie 9

• źródła międzynarodowe: dane OECD, Health Data, Komisji Europejskiej;

• źródła krajowe: dane GUS, Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kon- troli, zagregowane przez kancelarie prawne;

• własne badanie empiryczne.

Podjęte w pracy rozważania naświetlają jedynie pewne fragmenty ana- lizowanego obszaru. wykraczając poza jedną dyscyplinę naukową – naukę o zarządzaniu i jakości, dotyczą bowiem – zwłaszcza w fazie wstępnej – rozważań w zakresie ekonomii i polityki zdrowotnej, prawa i medycyny.

Obszar opieki zdrowotnej wskazuje, jak mezoekonomiczny poziom wiąże się z problematyką zarządzania. Zależność tę można przedstawić i wyjaśnić następująco: polityka zdrowotna wynika z uwarunkowań zabezpieczenia polityki społecznej. Odpowiedzialność za zdrowie publiczne przejawia się w tworzeniu ram dla systemu, a on w swoim realizacyjnym wymiarze poprzez uwarunkowania prawne wpływa na kreacje modelu i dalej na możliwości wyboru metody zarządzania podmiotem świadczącym usługi lecznicze.

Wielość problemów pojawiających się na poszczególnych etapach prowa- dzonej analizy spowodowała, że problematykę ograniczono do zarysowania takich zagadnień, które w rezultacie pokażą konieczność restrukturyzacji czy kierunek reformatorski.

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne i dynamiczną sytu- ację epidemiologiczną rozważania prowadzono w odniesieniu do okresu styczeń 2020 – marzec 2021, z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań systemowych.

Problematyce badawczej i dążeniu do udowodnienia trafności postawio- nej tezy została podporządkowana wewnętrzna konstrukcja pracy. Mono- grafia składa się z trzech rozdziałów, które są odzwierciedleniem przyjętych wątków analizy. Każdy z nich kończy się podsumowaniem o charakterze porządkującym, zawierającym: główne wnioski i spostrzeżenia z przepro- wadzonej analizy, podstawowe definicje, najważniejsze akty prawne, które stały się podstawą dyskusji oraz – ze względu na interdyscyplinarność roz- ważań – wyjaśnienie stosowanych skrótów.

Prezentowana monografia, będąca w części obserwacją statystyczną ana-

lizowanych zjawisk, jest wsparciem dla analityków, którzy mogą przedstawić

dalsze rekomendacje w zakresie pełniejszego zabezpieczenia nie tylko infra-

struktury systemu, ale także potrzeb informacyjnych. Istotne jest zwrócenie

uwagi na konieczność jednoczesnej analizy wielu elementów systemu. Przy-

gotowanie ostatecznej wersji niniejszej pozycji nie było łatwe w sytuacji tak

turbulentnego otoczenia.

(4)

Wprowadzenie 10

Dziękuję moim Bliskim, którzy wspierali mnie przy pisaniu książki, a zwłaszcza córce Zofii, która jako pierwsza Czytelniczka dopytywała o ko- lejne doniesienia w zakresie pandemii. Ocenę ostateczną pozostawiam za- interesowanym, biorąc na siebie odpowiedzialność za wszelkie niedostatki.

Monika Dobska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dalsze rozpowszechnianie w tym druk i umieszczanie w sieci jest zabronione i stanowi poważne naruszenie przepisów prawa autorskiego oraz grozi sankcjami prawnymi.!.. za formo-

Z uwagi na powyższe należy przyjrzeć się ustrojowym kwestiom systemu opieki zdrowotnej na przykładzie podmiotów leczniczych niebędących przedsię- biorcą –

Filipow icz podjął próbę przedstawienia zarysu rozw oju polskich czasopism pedagogicznych od pojaw ienia się pierwszego na ziemiach p ol­ skich periodyku

Sisak wyróżnili trzy sposoby reakcji na strach przed porażką (Morgan, Sisak 2016, s. Jeżeli aspiracje zawodowe są wysokie, to większy lęk przed porażką inicjuje

Zastosowanie przepływu w kierunku FTO, wymuszo- ne przez istniejącą instalację, posiada zalety związane z możliwością płynnej regulacji przy niewielkim otwar- ciu zaworu

Prisieł- kow ukazał znaczenie jako źródeł historycznych kolejnego (nie „autorskiego”) tekstu jarłyków chanów, ich zbiorów jak o broni polemicznej przeciwko

Nastêpnymi bardzo wa¿nymi elementami ruchu naturalnego s¹ urodzenia oraz zgo- ny. W rzeczywistoœci to w³aœnie one decyduj¹ o rozwoju demograficznym danego kra- ju, regionu

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki polskiej i przedsta- wienie jej pozycji w tym zakresie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata.. W