• Nie Znaleziono Wyników

Akta mają nowe miejsce Informujemy, że w marcu 2011 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Akta mają nowe miejsce Informujemy, że w marcu 2011 r. "

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

9

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA MAJ 2011

Akta mają nowe miejsce I

nformujemy, że w marcu 2011 r.

zakończone zostały przenosiny zbioru akt osobowych rejestru lekarzy i prak- tyk lekarskich. Prace były długie i do- syć złożone, ponieważ, aby osiągnąć cel, należało nie tylko zaadaptować pomieszczenia, zakupić regały, ale przede wszystkim przenieść pomiędzy dwoma budynkami WIL niemal 18 000 teczek.

Trzeba nadmienić, że przenoszenie nie polegało jedynie na fizycznym transporcie akt, ale związane było ze zmianą tradycyjnej teczki na nową – zawieszkową, w odpowiednim kolorze, który charakteryzuje daną osobę (np.

czy jest ona lekarzem czy lekarzem dentystą). Każda teczka otrzymała indywidualny i niepowtarzalny numer rejestrowy, a także postanowiono o po- łączeniu teczek osobowych z doku- mentami dotyczącymi zarejestrowa-

nych praktyk lekarskich przez człon- ków WIL.

Możemy się również pochwalić, że państwa akta przechowywane są w spe- cjalistycznych teczkach zawieszko- wych na regałach jezdnych, umożliwia- jących przechowywanie niemal 400 metrów bieżących akt na powierzchni nieprzekraczającej 55 m2. Po przenie- sieniu dokumentów, a zgodnie z przy- jętym założeniem, pozostało jeszcze sporo miejsca na kolejne, które poja- wiać się będą w przyszłości.

Pomieszczenia są zabezpieczone przed niepożądanym dostępem osób postronnych. Wilgotność oraz tempera- turę monitorują czujniki, uruchamia- jące nawilżacz powietrza bądź osu- szacz. Jednym słowem, spełnione zostały wszystkie wymogi, jakie na izby lekarskie nałożyła nowelizacja usta- wy o izbach lekarskich, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., a obligowa- ła izby lekarskie do prowadzenia zbio-

rów akt osobowych z uwzględnieniem przepisów, jakim podlegają narodowe zaso-by archiwalne oraz archiwa.

Dodatkowo w pomieszczeniach, w któ- rych przechowywane są akta osobowe, znajduje się komputerowe stanowisko z dostępem do elektronicznej bazy danych.

Prace trwały niecałe dwa lata i po- chłonęły około 110 tys. zł. Nadzór merytoryczny nad realizacją przenosin akt sprawowali przewodniczący Komi- sji ds. Rejestru Lekarzy WIL dr Woj- ciech Buxakowski oraz przewodniczą- cy Komisji ds. Praktyk Lekarskich dr Stanisław Schneider, a o zabezpie- czenie funduszy na realizację tego zadania zadbali prezes i skarbnik zarówno V, jak i VI kadencji. Na pyta- nie, czy warto było inwestować w to zadanie, powinny odpowiedzieć zdję- cia, na których porównujemy sposób przechowywania akt osobowych przed i po…

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego są

Od wrze- śnia będzie można się z nią spotkać podczas zajęć, które mają się odby- wać w klubie Academia Gorila Ruda Śląska w Halembie.. SPORT Capoeira

Zakładając – co nie wydaje się szczególnie ekstrawaganckie – że III RP jest państwem demokra- tycznym, możemy oczekiwać, że udział Sejmu w procesie kształtowania polityki

W tym celu należy: sprawdzić w Usosie ,czy jest otwarty protokół na szkolenie biblioteczne- jeżeli nie ma należ poprosić w dziekanacie lub BOS o jego otwarcie, a

Coraz bardziej wyrafinowane pomiary sięgające do wysokospinowych poziomów yrastowych, (stanów o najniższej energii wzbudzenia przy zadanym spinie) dla jąder,

W madzie wpływ badanych herbicydów na rozw ój drobnoustrojów był znacznie słabszy niż w glebie piaszczystej.. Stosunkowo najsłabiej reagow ały na obecność

— High dosages of venzar changed the morphological form of the examined strains, leading us to suspect the effect of venzar on the phy­ siological characters

The changes of maximal HRR (heat release rate) (dQ/da)max in function of excess air ratio lo for varies pilot dose quantity and engine revolutions... szyæ przez d³awienie powietrza

Toteż Jehowa, który jest Źródłem natchnionych, niezawodnych proroctw, sprawi, że słowa Jego Syna urzeczywistnią się w stosunkowo krótkim czasie (...) Podobnie

i doświadczonego morsa Podczas wejścia do morza należy mieć ze sobą czapkę, rękawiczki, strój kąpielowy, buty.. Po wyjściu należy mieć koniecznie przygotowany ciepły

Tymczasem Konferencja Biskupów w Częstochowie poczyniła wiele korek- tur w przedstawionym projekcie powiększenia diecezji łódzkiej i taki właśnie poprawiony projekt

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach

The more efficient use of fixed assets contributes to solving a wide range of economic issues related to the effective rendering of health services: the increase of the

Odmienne zasady dostępu do akt sprawy ustawa przewiduje na etapie prowadzenia postępowania przygotowawczego. W pierwszej kolejności wskazać należy na koniecz- ność uzyskania zgody

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

i doświadczonego morsa Podczas wejścia do morza należy mieć ze sobą czapkę, rękawiczki, strój kąpielowy, buty. Po wyjściu należy mieć koniecznie przygotowany ciepły

e) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi

Segregacja w bieżącym roku znacznie zmniejszyła zyski firmy, ponieważ dwa dobre plany działania nie były kompatybilne.. Dwight Bay

W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód studenta oraz członka jego

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ich ustala się na podstawie dochodu

W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód studenta oraz członka jego