• Nie Znaleziono Wyników

Możliwości korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Możliwości korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Magazyn Lekarza Okulisty 3/2008

213 Słowa kluczowe

Stożek rogówki, geometrie soczewek kontaktowych, aplikacja, topometria, keratograf, symulacja obrazu flu- oresceinowego, oprogramowania komputerowe.

Streszczenie

Stabilnokształtne soczewki kontaktowe znajdu- ją zastosowanie zarówno dla korekcji podstawowych wad wzroku tj.: krótkowzroczności, nadwzroczności, niezborności i starczowzroczności, a także do korekcji szczególnych wad wzroku, spowodowanych nieregular- nością rogówki, np. stożka rogówki. W tym przypadku stabilnokształtne soczewki kontaktowe są skuteczną metodą korekcji, pozwalającą uniknąć zbyt wczesnej transplantacji rogówki. Aplikacja soczewek kontakto- wych do stożka rogówki jest szczególnym wyzwaniem dla każdego specjalisty. Wiedza na temat powstania, rozwoju i możliwości diagnozy stożka oraz znajomość różnorodnych geometrii soczewek kontaktowych i ich techniki aplikacji są niezbędnymi aspektami w codzien- nej praktyce każdego kontaktologa. W najmniej skompli- kowanych przypadkach, tzn. jeżeli rogówka jest jeszcze stosunkowo regularna, można zastosować korekcję oku- larową lub soczewkową za pomocą miękkich soczewek kontaktowych. Wraz z rozwojem stożka rogówki i wzro- stem nieregularności powierzchni rogówki pojawia się konieczność aplikacji stabilnokształtnych soczewek kon- taktowych. Kształt rogówki może być różnorodny: cen- tralna niezborność, asymetryczność rogówki, decentracja szczytu stożka, skośne położenie osi. Dzisiejsza nowo- czesna technologia produkcji stabilnokształtnych socze- wek kontaktowych jest szeroko rozwinięta i udostępnia wiele różnorodnych geometrii soczewek. Pozwala to na korekcję prawie każdego przypadku stożka rogówki.

Stabilnokształtne soczewki kontaktowe pełnią wy- łącznie rolę korekcyjną, nie terapeutyczną.

Key words

Keratoconus, contact lenses designs, fitting, topometry, keratograph, simulation of fluorescein pattern, computer software.

Summary

RGP contact lenses are not only applied to correct myopia, hyperopia, astigmatism or presbyopia, but also to correct keratoconus. The fitting of RGP contact lenses offers a possibility of improvement and allows to delay a cornea transplantation. Fitting contact lenses is a challenge for each fitter. Knowledge about evolution, development, possibilities of diagnosis of keratoconus and about the different geometries of contact lenses and the fitting techniques are the most important aspects in each fitter’s everyday life. In the easiest cases, that is when the cornea is still relatively regular, it is possible to provide soft contact lenses or glasses. With the occurrence of keratoconus and increasing irregularities of the cornea the use of RGP contact lenses is indispensable.

The variety of shapes of corneas knows no bounds:

from shapes for central astigmatism, asymmetric cornea, decentration of the apex of the cornea (corneal peak) to crooked axle position. Today’s modern RGP technology of contact lenses is highly developed and offers great options of different geometries of contact lenses in order to correct most types of keratoconus. RGP contact lenses have exclusively an optical but no therapeutical effect.

Dipl. Ing. Małgorzata Kern1 dr n. med. Arleta Waszczykowska2 dr hab. n. med. Piotr Jurowski2 prof. dr hab. n. med. Roman Goś2

1Optik Nosch GmbH & Co KG we Freiburgu kierownik: Doctor of Optometry Thomas Nosch

2Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu UM w Łodzi kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Goś

MożlIWoścI KoReKcJI stożKA RoGóWKI zA PoMocą stAbIlnoKsztAłtnych (tWARDych) soczeWeK

KontAKtoWych

PossIbIlItIes of coRRectIon of KeRAtoconus WIth RGP contAct lenses

Możliwości korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych – praca poglądowa

Cytaty

Powiązane dokumenty

Integration of social and medical activities in the world 42 Actions for the integration of hospice-palliative care in Poland 42 Special role and forms of voluntary service

Baugh C.M., J.M.Stamm, D.O.Riley, B.E.Gavett, M.E.Shenton, A.Lin, C.J.Nowinski, R.C.Cantu, A.C.McKee, R.A.Stern (2012) Chronic traumatic encephalopathy: neurodegeneration

Ogólnie rzecz biorąc, sprawna koordynacja wewnĊtrznych i wykraczających poza strukturĊ przedsiĊbiorstwa procesów z ich potencjałami korzyĞci moĪe prowadziü do

Note that the MF saddle points (the small black points in Fig.3) are situated very close to the SA saddle points (the points where the thick gray lines cross in Fig. A first

Due to his attainment in creating soft, hydrophilic contact lenses m illions o f people suffering from refractive errors have been able to achieve natural

companies and their customers and/or suppliers/distributors of knowledge, – information, innovative solutions (also patents, licences); employees and project or process

Most fascinating perspectives in this regard arise from femtosecond laser spectroscopy, where ex­ periments, which were initially motivated by understanding the

The efficiency of generation of electron and hole centers strongly depends on basic Bioglass® composition and is almost independent of ionizing radiation type and

of the process Definitional criteria (^conjunction) knowledge transfer cognitive Production- Creation of potential innovations in R&D sector ^ Use- Transmission of R&D

Importantly, due to the free-of-charge transfer of production assets, both groups were not liable to collect taxes levied on dividends and other income generated from interest

C.B. De Mil- le’s first film in Technicolor), actor Walter Hampden once used contact lenses to change the color of his blue eyes to brown.. This was in order to play the part of

Class III has significant periorbital volume loss; patients exhibit severe orbital fat bulging and excess of the lower eyelid skin.. Patients present with a full

Management of CLPC includes temporary discontin- uation of lens wear, lens change to a new one, reducing wear time or changing lenses to daily disposables or rigid gas

Brodawkowe zapalenie spojówki wywołane noszeniem soczewek kontaktowych (contact lens papillary conjunc- tivitis – CLPC) jest reakcją immunologiczną na soczewkę..

Streszczenie. Celem pracy była ocena zmienności zachwaszczenia wybranych odmian pszenicy ozimej w zróżnicowanych warunkach bezpłużnych systemów uprawy roli. Na

Plon ogólny bulw badanych średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego w po- szczególnych latach kształtował się w szerokim zakresie od 19,1 do 66,9 t. ha -1 ) uzyskano

Cel pracy stanowiło określenie zmian w ilości transkryptu genu kodującego mito- chondrialną manganową dysmutazę ponadtlenkową w warunkach stresu abiotycznego,

Zamieszczone w tej części czasopisma wyniki badań zamyka tekst dotyczący szkoły, zawodu i pracy w relacjach dorosłych ludzi bezdomnych (Krzysztof Czaderny)..

Okazuje się też, że brak obecności w Internecie nie jest wcale mile widziany, a z kolei przemyślane budowanie wizerunku online może pomóc w poszukiwaniach pracy (Dobosz,

Współdziałanie naświetlania laserem i zapraw nasiennych istotnie różnicowało procent nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych i porażonych choroba- mi grzybowymi

Badano zależność plonu ziarna tej rośliny od czynników agrotechnicznych (przedplon, odmiana, nawożenie mineralne) i glebowych (zawartość przyswajalnych form N, P, K oraz Mg,

Innymi słowy, by zostać uznanym za część stylu, ja- kim jest black lub death metal należy nie tylko tworzyć odpowiednio określone es- tetycznie utwory, ale także wypełniać

UMBRELLA Workshop on System State Modelling and Toolbox Design, 23 rd of October 2014, Brussels 19 WP5: Visualisation Concept Risk Assessment Uncertainty of Circuit Flows