• Nie Znaleziono Wyników

HS en TM staal uit het oogpunt van sterkte en vermoeiing van scheepsconstructies

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HS en TM staal uit het oogpunt van sterkte en vermoeiing van scheepsconstructies"

Copied!
29
0
0

Pełen tekst

(1)

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Mechanical Engineering

and Marine Technology

Ship Structures Laboratory

HSenTMSTAAL

UIT HET 000PUNT VAN

STERKTE EN VERMOEIING

VAN SCHEEPSCONSTRUCTIES

prof. ir. B. Boon ¡r. J.H. Vink

SSL 357

Report No. SSL 357 October 1996

(2)

Cs-TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Cónstructie en Sterkte

Inhoid:

i

INDELING GANGBARE STAALSOORTEN

2 TOEGELATEN SPANNINGEN I HS STAAL

3 MAXIMAAL MOGELIJKE GEWICHTSREDUCTIE

4 BEPERKENDE FAKTOREN

5

HSSTAALENKNIK

6 HS STAAL EN VERMOEIING

7 HS STAAL EN LAS VERBINDINGEN

(3)

TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

I

I INDELING GANGBARE STAALSOORT1N

INDELING VOLGENS

-

BUREAU VERITAS,

-

DET NORSKE VERITAS

-

LLOYDS REGISTER:

GRADES

Vereiste kerfslagwaarden in Joules bij Temp

NB:

-

ZWART : GELIJK VOOR ALLE KLASSEBUROS,

-

B1,t\V tITSI.tIi'END \OLGENS DET NORSKE \'ERITAS,

-

ROOD

: UITSLUITEND VOLGENS LLOYDS REGISTER.

Q

\'oorlichtingsdag over de voordelen van het gebruiI van staalsoorten met hoge rekgrens

(4)

-2-TUDe1ft

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

2 TO1QELATEN SPANNINGEN IN LIS STAAL

T°EGELATEN SPANNING IN HS STAAL T,0.V NS STAAL

ZIE 00K GRAFIEK

Voorliclìtiiigsdag over de voordeIei van het gebruik van staalsoorten met hoge rekgrens

TYPE

MIN.

VLOEIGR.

N/mm

VERHOUDING

VLOEIGRENS

HS/245

'

C

=

FAKTOR VOOR TOELAATB. SPANN.'

BY

DNV

LR

NS

235

1.00

1.00

1.00

1.00

1121

26

1 08

1 08

1132

315

1.28

1.28

1.28

1.28

H34

340

1.45

1.39

1136

355

1.45

1.39

1.39

1.39

I-140

390

1.59 .

-'

--'

1.43

'r"--r '''",

-I

f

(5)

TUDe1ft

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

-4-09

I

le

235

265

315

340

355

Vloeigrens (N/mm"2)

Verhouding van de toelaatbare spanning

L

390

(6)

TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Cónstructie en Sterkte

MAXIMAAL MOGELIJKJ GEWIÇHTSREDUCTIE

DE (.1EVI( HI REDL k lIE VAN EEN CONSTRUCTIE IN HS STAAL IS

ALTIJD MINDFR 1)AN O\IGEKEERD EVENR1DIG MET DE HOGERE

'I'OELÀÀTBARE SPANNING, FAKTOR C, 0M VOLGENDE REDENEN:

STATISCHE STERKTE:

-

TREK:

a = N/A, zodat: A' = A/C

BUlGING:

a = M/W, zodat W' = W/C, met als gevoig:

* PLATDIk'TES:

t't/v'C

* VERSTIJVERS:

de meewerkende plaatstrook heeft reeds de gereduceerde dikte:

t' = tWC

het extra toegevoegde materiaal van de verstijver/drager heeft:

A'veNI = fAyet /C, waarbij:

f1.00

1.10

LANGS VERBAND (Z% VAN ROMPGEWICHT):

Wg00p

= Wg1wgp/C

*

i.O(:,.i., S(.-TLlN(

\I.AA1'GEVEND:

(Waci> Wvere6t):

platen: t' = tWC

: betreft X% (van Z%)

verstijvers: A'.eNI = f.Ae,.st /C

: betreft (100-X)% (van Z%)

LAN(;SSCUEEPSE S1'ERKTE .\IAÁI'GE\END: (WIt.dk

W,.1):

langsverbandinhet dek:

dek dek ;

betréft Y% (van Z%)

rest is minimum scantlings:

¼..

zie hierboven

betreft (100-Y)% (van Z%)

ZIE TABEL VOOR RESULTATEN

(7)

:TUDelft

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

SAMENVATTING MAXIMAAL MOGELLJKE GEWICHTSREDUKTIE:

X*1/VC+(1X)*f/C

y*1/C+(1_y)*f/C

GEREKEND MET:

f =L00

X=72%

Y = 20%

VoorIichtingsda

over de voordelen van het gebruik van staalsoorten met hoge rekgrens

-6-TYPE

C

BELASTINGSWIJZE

AX.

TREK

BULGING

..

LANGS VERBAND

PLAAT

VERSTIJ-VERS

MIN.

LOCAL

SCANTL

MIN.

LONGL

STR.

1/C

1WC

f/C

zie 1)

zie 2)

NS

1.00

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

U27

1.08

0.926

0.962

0,926

0.952

0.926

H32

1,28

0.781

0.884

0.781

0.855

0.781

H34

'1.39

0.720

0.848

0.720

0.812

0120

H36

1.39

0.720

r

0.948

0.720

0.812,

0.720

1140

1.43

0.701'

0.836

0.700

0.798

0.700

(8)

TIJDelft

Sectie Scheeps & Of shore Constructie en Sterkte

VoorIichiinusdai over de oordeIen van hei tebruik van staalsoorten niet hoge rekgrens

4 BEPERKENDE FAKTOREN

VOORGAANDE GEWICHTSREDUKTIES WORDEN NOOIT

GEREALI-SEERD, DOORDAT:

I,

-

HS STAAL UITSLUITEND OP VOLCENDE PLAATSEN:

* HOOGST EsELASTE UITERSTE YEELS VAN HET

LANGSVER-BAND

* ZWAARST BELASTE DEEL VAN HET DWARSVERBAND

-

MINIMUM PLAATDIKTE KAN OVERHEERSEN: KLEINE SCHEPEN

-

STIJFHEIDS EIS KAN MAATGEVEND ZIJN

-

GEVAARVANKNIKENPLOOIEN

-

GEVAAR VAN VERMOEJING

(9)

TUDe1fi

Sectie Scheeps & Offshore Cónstructie en Sterkte

.

HS STAAL EN KNIK

KNIK IS EN INSTABILITEITSVERSCHIJNSEL DAT SAMENHANGT

MET DE STIJFHEID VAN DE CONSTRUCTIE.

BELANGRIJKSTE PARAMETERS BIJ KNIK:

-

ELASTICITEITSIODU LUS VAN HET MATERIAAL,

-

SLANKHEU) VAN DE CONSTRUCTIE.

DE ELASTICITEITSMODULUS VAN HS STAAL EN NS STAAL IS GELIJK.

MEER GEVAAR VAN KNIK EN PLOOIEN BIJ HS STAAL OMDAT:

-

DE KRITISCHE KNIKSPANMNG IS LAGER DOOR DE KLEINERE

PLAATDIKTES,

-

1)1: sI,\\NI\GI;N ZI,J\ II()CIR.

DIT WERKT DUS DUBBEL NADELIG

VoorIichtingsda over de vobrdelen van het gebruik van staalsoorten met hoge

rekgrens

(10)

-8-TUDe1ft

Sectie Scheeps & Offshore Coistructie en Sterkte

VOORBEELD:

PLAATVELD UIT BOVENDEK: I*b = 2400*700 mm

NS staat:

t =15 mm (GEBASEERD OP LANGSSCHEEPSE STERKTE)

EULERSE KNIKSPANNING:

= 344.4 N/mm2

WERKELIJKE KRITISCHE SPANNING: ; = 194.9 N/mm2

EIS (LR; BINNEN 0.4L MIDSCHEEPS):

a,> 176.6 N/mm2

nb: 0L3 < 175 N/mm2 (golf + vlakwater buiging samen, NS staat)

I-IS staat; neem H36:

DIKTE WAS GEBASEERD OP LANGSSCHEEPSE STERKTE, ZODAT:

t'=t/C=15/1.39=I.08t'= 11mm

EULERSE KNIKSPANNING:

= 185.2 N/mm2

WERKELIJKE KRITISCHE SPANNING:

= 184.9 N/mm2

EIS (LR; BINNEN 0.4L MIDSCHEEPS):

a',> 245.5 N/mm2

nbFoLS < 243 N/mm2 (golf+ vlakwater bulging samen, H36 staat)

KONKLUSIE:

t' = II mm IS NIET ACCEPTABEL.

TENEINDE DE GEEISTE WAARDE VAN DE KRITISCHE

KNIKSPAN-NING a'> 245.5 N/mm2 TE REALISEREN MOET DE

PLAATDIKTE

WORDEN VERGROOT TOT:

t'=I4ipm!

(11)

TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

i HSSTAAL EN VERMOEIINQ

6,1 BASISPRINCIPES BIJ VERMOEHNG:

*

DE VER\IOEIINCSSTERKTE VAN GELASTE CONSTRUCTIES IN HS

STAAL IS NIET SIGNIFICANT BETER DAN VOOR DEZELFDE

CON-STRUCTIE UITGEVOERD IN NS STAAL.

*

i» LE\ENSDflR VAN GELASTE CONSTRUTIES IS ONDER

WIS-SELENDE BELASTING OMGEKEERD EVEN REDIG MET DE DERDE

\I.ACIIT \AN JIET SP.ANNINGSNIVO:

10% HOGERE SPANNING GEEFT EEN AFNAME VAN DE

LEVENS-DUUR TOT 75%

*

VOORAL 131.J sl

vI\GsCoN(:ENF R i1ES TREEDT VERMOEIING

OP, DUS T.P.V:

-

OVERGANGEN,

-

SLECHTE DETAILS,

-

(LAS)VERBINDINGEN.

-

Io.

(12)

TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

6.2 AANDAÇHTSPUNTEN

DOOR DE HOGERE SPANNINGEN BIJ HS STAAL IS DE LEVENSDUUR

ONDER WISSELENDE BELASTING AANZIENLIJK KORTER DAN BIJ NS

STAAL:

DE LEVENSDUUR KAN AFNEMEN TOT SLECHTS 37% BIJ H36

IN-DI N DE SPANNINGEN MET FAKTOR 1.39 ZIJN TOEGENOMEN

BIJ TOEPASSING VAN HS STAAL MOET VEEL ZORG BESTEED

WOR-DEN AAN DE CONSTRUCTIEVE VORMGEVING EN DE UITVOERING

VAN DE DETAILS EN LASVERBINDINGEN 0M

SPANNINGSCONCEN-TRATIES TE VERMINDEREN.

I3EL.N(I;IUJKE .-ANI)A(.III'S!'L\i'E':

-

ALGEHELE GEOMETRIE (GEZOND CONCEPT),

-

DETAIL ONTWERP,

-

AANBOUW TOLERANTIES

-

GEOMETRIE VAN DE LAS

-

GEZONDE LAS (ZIE s 7)

(13)

'e

E

Chapter 1

Tablc 20.3

v

C

(

Catalogue of Details (Continued)

Section 20

Fatigue Strength

3

(

[

5__

i

û C-

I

y

j

c

!

20-10

Type

Joint configuration showing

mode of fatigue cracking

and

stress considered

Description of joint

Detail

category

Gusset with smooth transition (sniped end

or radius) welded io the flange of a beam

r0.5b

71

14

r

<

0.5 h

or

s 20°

63

(p> 20°

see joint type 13

C

s 2 t, max. 25 mm

Gusset

with

smooth transition (sniped end or

radius) welded on plate edge

r0,5h

rczO,Sh or (p520°

50 16

_j

c

(p>

5 220°2'

seejoicltype J

max. 25 mm

For 12

5 0.7 L.

oR may be increased by one

(14)

e E I000 loo Io m 3 i i. -k

ji

I O , , I Detail Categocy ( N = 2tO

Fig. 20.3

Lu

''

(.

cL

JL

VJ

h1

jL'

¿ïO

m= 5 lO N 5108

(15)

Table 20.3

Catalogue of Details

(Continued)

kJ

Uc-U{

i '

c

7'

Y

Type

No.

Joint configuration showing

mode of fatigue cracking

and stiess considered

Description of joint

Detail

category

9

-Continuous

automatic

longitudinal fillet

weld without stop/start positions (based on

stress range in flange adjacent to weld)

112

Continuous manual longitudinal fillet or butt

weld (based on stress range in flange

adja-cent to weld)

1.1

1itermittent longitudinal fillet weld (based

on stress range in flange at weld ends)

80

12

Longitudinal butt weld, fillet weld or

inter-mittent fillet weld with cut outs (based on

stress range in flange at weld ends)

11 cut out is higher than 40 % of web height

71

63

(16)

V?

\

Th

Ai

(17)

-t'-nc:1

4

1

î')'

1vfl

i

I

(18)

LÒCATION

:

BOTTOM BALLAST TANK

JXAMPLE

:

LI CONNECTION OF LONGITUDINALS TO ORDINARY

NO 2

FLOORS

GROUP

NO 4

TYPAL DAMAGE

PROPOSED REPAIR

st

t,

I INNER BOTTOM INNER BOTTOM INCREASED STIFFENER REVERSE RADIUS HEEL

/

I

FLOOR

FRACTURE

1'»

$ DETAIL OF REVERSE RADIUS HEEL BOTTOM IO -20mm SHELL iBOTTOM about 20 degrees

s

SHELL

o

FACTORS CONTRU3UTING TO DANIAG E

Asymmetrical connection.

2.

Relative deflection of adjacent floor to transverse ulkhead.

(19)

Li n RcIsTFR&w S, III'I'i\(

Bulk Carriers

SECTiON 2

J

71

AREA:

Double bottom

EXAMPLE No. i :

Floor

vertical flat bar stiffener connection to inner bottom

and

bottom longitudinals.

r

.

CRITICAL AREAS

DETAIL DESIGN

IMPROVEMENT

-.

a)Soft heel -: max

1mm

detall

'I

Improvement :

i=:::

t>d/18 R>075d max 15mm Further 1 i I d , detail improvement r=3Omm 55mm T75mm

-__i_-i----q

i{p-...a...

.u...

.',-__i_r r=3Omm , 55mm .

--: 15mm ; , r

CRITICAL

LOCATIONS

Longitudinal section ri zj:

r

-. ) CnhcaH:catns

b) SymmetncaI soft toe and

"

cl

soft backing bracket improvement

td8

R2.Od R.400rnm maxl5mrn Transverse section A A i

J

J

i

i i i i J J

i

1'

i J - 1 mr a 2 [I J] m'nl.5d irin 300mm Note:

Where higher tensile asymmetrical steel longitudinals are

used and double bottom and topside tanks are

interconnected a soft heel detail is required as a minimum

iunprovemenc to the floor stiffener.

Critical locations

NOTES

Critical Location I. I led and toe connection of the floor stiffeners to the bottom shell longitudinals.

2. I led and toc connection of the floor stiffeners to the inner bottom longitudinals.

I)LqIil [)esign I. Soft heel or soft roe and soft heel or symmetrical soft toe with soft backing bracket, can be

Improvement used to reduce peak and range of resultant stresses from cyclic external hydrodynamic

pressures and hull girder longitudinal loading.

2. SoIt heel or soft toe and soft heel or s'mmetricJ soft toe with soft backing bracket, can be

used to reduce peak and range of resultant stresses from cyclic cargo inertia loads and hull girder global loading.

Building Tolerances Ensure good alignment between longitudinal stiffener web and floor stiffener and backing bracket,

if fitted. For recommended stiffener and bracket alignment, see Chapter 3, Fig. 3.2.2.

Welding Requirements Ensure stat-rand stop of welding is as far away as practicable from the stiffener/bracket heel and

toe. A wrap around weld, free of notches of undercut or notches around the heel and toe connections of the stiffener and backing bracket connection to longitudinal. Also, see LR's Rules

wicl Regtikuiost.forriteClas.ificcuion of ShipsPt3.Ch 10.

GROUP

i

DETAIL DESIGN GUIDELINES FOR BULK CARRIER

STRUCTURAL DETAILS

FIGURE

i

(20)

T'PICAL DAMAGE

FRACTURES

FIGURE

20

TRANSVERSE BULKHEAD INNER BOTTOM WATERTIGHT FLOOR BOTTOM SHELL

PROPOSED REPAIR

SOFT TOE

TANKER STRUCTURE CO-OPERATIVE FORUM

SUBJECT: CATALOGUE OF STRUCTURAL DETAILS

SOFT TOE TRANSVERSE

BRACKET BIJLKHEAD INNER BOTTOM SOFT TOE BACKING BRACKETS BOTTOM SHELL

FACTORS CONTRIBUTING TO DAMAGE

I.

Asymmetrital connection of bracket in association with a backing bracket which is too small.

Relative deflection between adjacent floor and transverse bulkhead.

Inadequate shape of the brackets.

High stresse in the inner bottom longitudinal and the floor stiffener.

FIGURE

20

LOCATION

EXAMPLE

NOi

:

BOTTOM BALLAST TANK

CONNECTION OF LONGITUDINALS TO

WATERTIGHT FLOORS

GROUP

(21)

I.! r Ki- NIl-N i 1f Si tu rl

Double Hull Oil Tankers

Structural Detail Design Guide

CJiíij'tt'r 4

SECTION 2

45

AREft;

Connectio4f bottom shell and inner bottom longitudinals

to transversbu1kheads

EXAMPLE

No. I :

Plane transrse oilcight bulkheads. Higher tensile steel

.

bottom sheland inner bottom longitudinals to watertight

floor Sciffen4rs

T

i1,-

I)2yLÇ1

CRITICAL AREA

DETAIL DESIGN IMPROVEMENT

. -. -- --

.-.;

-

-I L

L

I

r'iJ

'1

--j

Flanged bracket Critical locations

'

I / Critical ' locations

-! I I I

CRITICAL LOCATIONS

: - ----. t

r','r

::IL-.,, ---q

-

---Rarqec . - -_E .. cuc

Critical

\ tocations

>,

- ---.---

Increased web depthand symmetrical soft

toe brackets 11)1 d

Soft toe bracket

jth edge stiffener

--,-

---

---:--

-:-- - ' Critical locations s I : : -.

-T'

mn'

1

::'.'

j

''

.I ri"t,r

:e

'2

r'--p1:

'ihn C mm : - --NOTES

-i ñk.l I -atb-in

Filher tensile steel bottom shell and inner bottom longitudinal face piare connections at the toe nr the end brackets and the heel of the watertight floor stilfeners.

'cta

[rsin

liicieaed web depth of die watertight floor stiffeners up to the depth of the oiltight bulkhead

lmpruveifleiit veuical srifIners above and provision of higher tensile steel symmetrical soft toe brackets to

reduce peakand resultant range-arising from cyclic external hydrodynamic pressure, cargo inertia pressure and hull girder loading.

Building Tolerances Ensote good alignment of the floor stifeners. the soft toe brackets and the web of the

- longitud ¡naIs.

VeIJing Requirenwnts Filler welding having minimum weld factor of 0.34 (Connection of soft toe brackets to face

places of bottom and inner bottom longitudinals and co face plates of watertight floor stiffeners t. À wrap around weld, free of undercut or notches, around the floor stiffener heel

and the heel and toe of bracket connections to longitudinais. Also, see LR's Rules and Rei,'ulacio,t.'i for the CIus.«ficarion of Ships Pt 3, Ch 10.

Brackets marked mac be omitted- if relative deflection between transverse bulkheads and adjacent floors is within

LR criteria given in the ShipRight SDA Direct Calculations Guidance Notes.

GROUP

4

DETAIL DESIGN GUIDELINES FOR DOUBLE HULL TANKER

STRUCTURAL DETAILS

FIGURE

(22)

LOCATION

TRANSVERSE WEB FRAME END BRACKETS

EXAMPLE

FRACTURE AT TOE OF WEB FRAME BRACKET

NO i

CONNECTION TO INNER BOTTOM

GROUP

NO 5

TYPICAL DAMAGE

PROPOSED REPAIR

CTTBØT

MODIFY FACE TAPER

I. Breadth taper 20 degrees.

2. Breadth at toe as small as practicable.

3. Thickness taper I in 3 to 10mm.

Uil:

Il

4=

INNER BOUOM

INSERT PLATE WITH INCREASED THICKNESS

FLOOR

INNER BOTTOM

FACTORS CONTRIBUTING TO DAMAGE

1.

Inadequate tapering the toe end.

.

2..

Insufficient tapering of flange.

3.

Lateral flexing of the bracket.

(23)

Bulk Carriers

(Iiii;'It'ï :5

SECTION 2

AREA:

EXAMPLE No. 1:

CRITICAL AREAS

I I I

CRITICAL LOCATIONS

NOTES

Crit;cal location I cc'nnectiun o side shell frame lower and upper brackes to the hopper and topside

sloping plates.

Derail lksign Ensure that a long enough leg length is used 'to allow adequate tapering down to the toe end

lmptqvemiit

ot the frame end brackets. This will ensure a smooth change of section, which will reduce the peak and ange uf stresses resulting from side shell differential of pressures and relative rotation between hopper and topside tanks.

l3uikliiig Tolerances Ensure oud alignment between side shell frame lower and upper bracket andtransverse ring

webs or supporting brackets. Maximum misalignment is to be noi greater than (t/3) where is the

thinner ut the webs co he aligned and misalignment is the overhang of the thinner thickness,see

Chapter 3. Fig. 3.2.1.

\ eldiitg Requirements Ls fillet welding with a weld factor of 0,44 and ensure start and stop of welding isas far away as

practicable from the toe of the frame brackets. A wrap around weld, free from undercut and

notches, around the toc of the end bracket connections to hopper plating. Also,see LR'sRulesand

Rgukuton.,or the Clasificacion of Ships Pt 3, Ch 10 and Pt 4 Ch 7,6.2.

GROUP

3

Transverse section through side shell

Cntical location

Cr'ticaì location

Hold frames

Connection of side shell frames to hopper and topside tank plating.

DETAIL DESIGN GUIDELINES FOR BULK CARRIER

STRUCTURAL DETAILS

DETAIL DESIGN IMPROVEMENT

Transverse section through side shell

Further improvement

II.

c t

// Frame -'

SLggestee

fi

bracket r =iCt.

//

web

i =23r

CI3r'er View X

r

Max tape,.1 :3 r VeId factor Chamfer 10mm' Y T4.1 Suggested y max = 80 mm X 3y

FIGURE

7

77 o

(24)

Draft DNVC Classification Note: Fatigue Assessment of Ship Structures

7.2.5

K-factors for butt welds.

K-factors fòr butt welds are given in Table 7.4. For some geometries, default vatues

havç been established for normal design fabrication of the connections and should be

4sed if not otherwise documented. See also 7.3.1.

Table 7.4

K-factors for butt-welds

Geometry

K-factor

7.4.a

s

e

Angular mismatch in joints between flat

plates results in additional stresses at the

butt weld and the stiffener

K =

I + cx

'

where:

= 6 for pinned ends

= 3 for fixed ends

a = angular mismatch in radians

s = plate width

t = plate thickness

Default: e

6 mm

7.4.b

Welding from both sides

O C

S

Kg =

1.0

=

l.0+O.5(tanO)'4

DeLult value K = 1.5 for O = 45deg.

K,a from 7.4.a

K =l+

Default: e0.l5i

(25)

TUDe1ft

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

6.3 SAM EN VATTING:

KLEINE VERBETERINGEN ENGOEDE AFWERKING HEBBEN GROTE

INVLOED OP DE LEVENSDUUR, TERWIJL ZE VAAK NIET EENS VEEL

HOEVEN TE KOSTEN.

ER MOET EEN COMPROMIS GEVONDEN WORDEN TUSSEN WAT

COED GENOEG IS EN TOC!-! NIET TEVEEI. EXTRA KOST.

OMDAT EEN GROOT DEEL VAN DE .VERMOEIINGSPROBLEMEN AL

OP DE TEKENKA MER KUNNEN WORDEN VOORKOMEN MOET MEN

\I:RMOEJINGSVRIENDELIJK (ONSTRtEREN.

HET IS BELANGRIJK 0M TE WETEN WAAR AANDACHT AAN

BE-STEED MOET WORDEN.

VERMOEHNGSBEWUST PRODUCEREN IS 00K UITERST

BELANG-RIJK; EEN GOEDE k\\

I.J1E1iCON'[ROLE IS ESSENTIEEL.

DUS:

MET EXTRA AANDACHT KAN VEEL WORDEN BEREIKT!

VoorIichtiiwsda

over de voordeten van het gebruik van staalsoorten met hoge rekgrens

12

(26)

-TUDeift

Sectie Scheeps & Offshore Constructie en Sterkte

2 HS STAAL EN

LASVERBINDINGEN

NAAST DE GROTE INVLOED VAN DE GEOMETRIE VAN DE DETAILS

HEEFT 00K DE LAS EEN UITERMATE GROTE INVLOED OP DE

VER-MOEIINGSEIGENSCHAPPEN VAN EEN CONSTRUCTIE.

HET BELANG VAN DE LASUITVOERING IS TOEGENOMEN BIJ

GEBRUIK VAN ilS STAAL, OMDAT DE SPANNINGEN IN DE

LAS-VERBINDINGEN I-lOGER ZIJN.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN IN DIT OPZICHT ZIJN:

AFWIJKINGEN IN LAS VORM EN AFMETINGEN, ZOALS:

* TE KLEINE LAS,

* OVERDIKTE,

* OVERBLOEZING,

* ONVOLKOMEN DOORLASSINGIINBRANDING,

* ONVOLLEDIGE LASNAADVULLING,

* NEGATIEVE HOEKINBRANDING.

INTERNE LASFOUTEN, ZOALS:

* INWENDIGE (KRIMP)SCHEUR;

* BINDINGSFOUTEN,

* GASHOLTEN EN KANALEN,

* SLAKINSLUITSELS.

TEMPERATUURSEFFECTEN:

* LASSPANNINGEN,

* STRUCTUUR IN DE H.A.Z.,

* VOORWARMEN,

(27)

LCSCJ

= h = hiiidingÍouI = gih&ìIten = a'.kinaaI sl.ikinstujisels ih = negutieve hoekrnhranding = onvofledige Iasnaadvulling II,, = onvokomendoortassing e rd k te ovcrhocing r = rindinkarteling

(28)

I i

'Il

II) III

iiiiiu 21 t Jp1,'II.nliIl IorI,sune

4..I I'.LsI.I.Ifl

h h

Eiuur 2.1 - Ncgitiive htikinhranding

L

(L

S

C

C.

cJt

Q.

-2-

(29)

r

M

Fiutui 7 - O i IIiI..LIng

tiuiii .'4 - huj ,IuILIr %IILIl

IIIuiIu

'

( .ISuI,I.IdflhIIIt_

LJ

20&3

2ti -. ) ui.likli

I IiIIr R.uidiiik11 IIuiit

)s ci I

iiki I'.li.ipu

I- i_iiuii ( Is i Iii i../iiii

C

ec.(

Ç1

s

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po święceniach kapłańskich, które przyjął 28 października 1956 roku w Rzymie, z rąk Valerio kardynała Valeri, przez dwanaście miesięcy był do

Niezależnie od tego, zgodnie z § 37 zatwierdzonego wcześniej statutu, Zarząd Główny Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych delegował do Zarządu

nalenia, Komisja Europejska, WSP TWP, ITE–Radom, Warszawa 1997, s.. europejskiej oraz statusu nauczyciela. Te kierunki zbliżone są do polskiej reformy systemu edukacji.

Buildings in the case study with deformation rates ex- ceeding 2 mm yr −1 with probability larger than 5 %, identified by using the levelling data set and the two InSAR data

W tej sytuacji nie zaskakuje fakt, że — wbrew ogólnemu kie­ runkowi działań Narodów Zjednoczonych zmierzających do ogra­ niczenia stosowania kary śmierci —

Банк — по мысли гитлеровских властей должен был являться учреждением дополняющим по отношению к немецким банкам обслуживая мелкие

Być m oże najdawniejszą próbą przeprowadzenia analogii między Polską a Irlandią jest zwięzła uwaga Anglika, który pacyfikował podbijaną wyspę i odwiedził

При этом речь может идти не обязательно о политической борьбе, а всего лишь о первенстве в моде, в роскоши, в любви… Так,