• Nie Znaleziono Wyników

Długotrwałe przeżycie chorej na rozsianego raka piersi z nadekspresją receptora HER2 z pozanarządową lokalizacją przerzutów leczonej lapatynibem z kapecytabiną

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Długotrwałe przeżycie chorej na rozsianego raka piersi z nadekspresją receptora HER2 z pozanarządową lokalizacją przerzutów leczonej lapatynibem z kapecytabiną"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

A3

www.opk.viamedica.pl

Anna Czerepińska

Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Długotrwałe przeżycie chorej na

rozsianego raka piersi z nadekspresją receptora HER2 z pozanarządową

lokalizacją przerzutów leczonej lapatynibem z kapecytabiną

STRESZCZENIE

Niniejszy opis przypadku potwierdza istotną korzyść kliniczną z zastosowania lapatynibu w skojarzeniu z kapecy- tabiną u chorych na zaawansowanego raka piersi z nadekspresją receptora HER2, u których doszło do progresji choroby po uprzednim leczeniu trastuzumabem.

Słowa kluczowe: rozsiany rak piersi, HER2, lapatynib, kapecytabina Onkol. Prak. Klin. Edu. 2017; 3, supl. A: A3–A4

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Anna Czerepińska Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ul. Jaczewskiego 7, 20–090 Lublin e-mail: aczerepinska@cozl.eu

OPIS PRZYPADKU

Copyright © 2017 Via Medica ISSN 2450–1646 www.opk.viamedica.pl

Wstęp

Jedną ze skutecznych metod leczenia chorych z posta- cią rozsianą raka piersi z nadekspresją receptora HER2 jest chemioterapia w skojarzeniu z terapią celowaną. Lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną jest obecnie zarejestrowa- ny do leczenia chorych na zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego HER2+ raka piersi z progresją po uprzedniej terapii zawierającej antracykliny, taksoidy i tra- stuzumab. Skuteczność lapatynibu w leczeniu chorych na opornego na trastuzumab raka piersi potwierdzono w ba- daniu klinicznym III fazy EGF100151, w którym wykazano znamiennie statystycznie wydłużenie mediany czasu do progresji w grupie chorych otrzymujących lapatynib w sko- jarzeniu z kapecytabiną w porównaniu z grupą pacjentek otrzymujących kapecytabinę w monoterapii. Niniejszy opis przypadku jest ilustracją skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania lapatynibu w połączeniu z kapecytabiną.

Opis przypadku

Chora w wieku 50 lat w listopadzie 2008 roku rozpo- częła w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej leczenie

z powodu raka piersi prawej T1N2M1, pierwotnie roz- sianego do węzłów chłonnych nadobojczykowych (obu- stronnie) oraz układu kostnego (kręgosłup lędźwiowy).

Wstępne rozpoznanie histopatologiczne ustalono na podstawie biopsji guza pierwotnego wykonanej w listopa- dzie 2008 roku. Stwierdzono wówczas raka inwazyjnego śluzowo-komórkowego o pośrednim zróżnicowaniu (G2).

W badaniu immunohistochemicznym stwierdzono obecność receptorów hormonalnych oraz nadekspresję receptora HER2 (3+).

Zmiany przerzutowe w węzłach nadobojczykowych potwierdzono biopsją cienkoigłową wykonaną w grudniu 2008 roku.

Po ustaleniu stopnia zaawansowania 4 grudnia 2008 roku wykonano zabieg chirurgiczny cakowitego usunię- cia piersi z węzłami chłonnymi pachowymi. W rozpozna- niu histopatologicznym pooperacyjnym stwierdzono guz średnicy 2 cm o charakterze raka śluzowo-komórkowego (G2) i obecność zmian przerzutowych w 9 z 20 usunię- tych węzłów chłonnych.

Następnie chorą zakwalifikowano do leczenia syste- mowego — 4 kursy chemioterapii według schematu TAC (docetaksel, doksorubicyna, cyklofosfamid), a następnie 4 kursy docetakselu w monoterapii.

(2)

OnkOlOgia w Praktyce klinicznej — edukacja 2017, tom 3, supl. A

A4 www.opk.viamedica.pl

Po zakończeniu leczenia w ponownej ocenie stanu zaawansowania ustalono utrzymujące się cechy aktywnej choroby nowotworowej.

Pacjentkę zakwalifikowano do immunochemiotera- pii: trastuzumab (w dawkach należnych) z winorelbiną doustną (w dawkach należnych: 1. i 8. dzień kursu co 21 dni) i terapii bisfosfonianami doustnymi (kwas klodronowy).

Powyższe leczenie chora otrzymywała od 23.09.2009 do 03.02.2011 roku.

Leczenie w ramach programu lekowego zakończono w związku z potwierdzoną w badaniu tomograficznym i scytygrafii progresją procesu nowotworowego w układzie kostnym (pojawienie się nowych ognisk przerzutowych).

Czas wolny od progresji (PFS, profression-free survi- val) wyniósł około 19,6 miesiąca.

Po stwierdzeniu progresji choroby chorą zakwali- fikowano do drugiego rzutu terapii celowanej opartej na lapatynibie w dawce dobowej 1250 mg — leczenie ciągłe w połączeniu z kapecytabiną w dawce dobowej 2000 mg/m2 p.c. przez 14 dni w cyklach co 21 dni.

Pacjentka została poddana paliatywnej radioterapii kręgosłupa piersiowego w dawce 2000 cGy oraz dalszej terapii bisfosfonianami dożylnymi (kwas zoledronowy).

Leczenie lapatynibem rozpoczęto 22 lutego 2011 i jest ono kontynuowane do dnia dzisiejszego (22 marca 2017 roku).

Czas trwania leczenia wynosi 73 miesiące, tj. około 6 lat i 1 miesiąc i jest kontynuowane bez powikłań; do chwili obecnej nie wymagało redukcji dawki. Stan ogól- ny pacjentki pozostaje dobry [stan sprawności według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) 1], bez istotnych odchyleń w badaniach la- boratoryjnych wykonywanych w miesięcznych odstępach.

W czasie trwania całej terapii celowanej utrzymuje się dobra jakość życia umożliwiająca codzienną aktywność.

W badaniu przedmiotowym oraz w badaniach obra- zowych stwierdzono częściową remisję zmian w układzie kostnym i całkowitą remisję zmian w węzłach chłonnych nadobojczykowych.

Podsumowanie

Niniejszy opis przypadku potwierdza istotną korzyść kliniczną z zastosowania lapatynibu w skojarzeniu z ka- pecytabiną u chorych na zaawansowanego raka piersi z nadekspresją receptora HER2, u których doszło do progresji choroby po uprzednim leczeniu trastuzuma- bem.

W opisanym przypadku uzyskano długotrwałą odpo- wiedź na terapię celowaną lapatynibem z kapecytabiną, utrzymującą się do dnia dzisiejszego, wynoszącą obecnie 73 miesiące, tj. około 6 lat i 1 miesiąc.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Treatment of HER2-positive metastatic breast cancer with lapatinib and capecitabine in the lapatinib expanded access programme, including efficacy in brain metastases. — the

W artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki z rakiem piersi po amputacji, chemioterapii i radioterapii uzupełniającej, która z powodu wystąpienia przerzutów otrzymała

Dołączenie trastuzumabu do chemioterapii neo- adiuwantowej prowadzi u znacznego odsetka chorych na HER2-dodatniego miejscowo zaawansowanego raka piersi do uzyskania

cyklu leczenia paklitakselem z trastuzumabem chora zgłosiła objawy polineuropatii obwodowej, której nasilenie oceniono początkowo jako I stopień (wg CTC AE v.3.0,

W ocenie po drugim cyklu we wrześniu 2010 roku stwierdzono znaczną regresję zmian na skórze i w węzłach chłonnych, natomiast wystąpił zespół dłoniowo-podeszwowy

U chorej uzyskano poprawę stanu sprawności ogólnej do 1 stopnia według WHO, znaczne zmniejszenie objawów niedowładu poło- wiczego lewostronnego i zawrotów głowy oraz stabilizację

Z powodu progresji choroby w postaci rozsiewu w obrębie mózgowia, przy utrzymującej się częściowej regresji zmian w wątrobie i w piersi prawej, zadecydo- wano o

Skuteczność tego schematu leczenia wykazano w randomizowanym badaniu klinicznym III fazy obejmującym 399 chorych na rozsianego raka piersi z nadekspresją HER2 po