• Nie Znaleziono Wyników

2. Badania materiałowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. Badania materiałowe "

Copied!
23
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

187

Rozdział XVII

Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna testu rozciągania pła- skownika z uwzględnieniem teorii sprę- żysto – plastyczności dużych deformacji

Cezary AJDUKIEWICZ, Marcin GAJEWSKI, Stanisław JEMIOŁO

1. Wprowadzenie

W symulacjach numerycznych MES uwzględniających duże deformacje sprężysto- plastyczne bardzo istotne jest wybranie do analizy danego zadania właściwego modelu mate- riału i określenie parametrów tego modelu. W programach MES wykorzystywanych do anali- zy elementów konstrukcji, standardowo dostępnych jest wiele modeli konstytutywnych (por.

np.[1]. Stosowanie tych programów i procedur wymaga jednak od użytkownika głębszego zrozumienia zagadnienia, umiejętnego stosowania modeli konstytutywnych i właściwego przyjmowania parametrów w tych modelach. Niewłaściwe ich stosowanie prowadzi do błęd- nych wyników i interpretacji. Dlatego też wskazane jest przed wykonaniem analizy złożonego zagadnienia brzegowo-początkowego wykonanie testów mających na celu sprawdzenie: po- prawności przyjęcia modelu materiału, wartości przyjętych parametrów i warunków brzego- wo-początkowych. Najwłaściwszym sposobem sprawdzenia tej poprawności jest jednoczesne wykonanie analizy doświadczalnej i numerycznej prostego zagadnienia, a następnie dokona- nie porównań otrzymanych wyników. W pracy przedstawiono przykład takiej weryfikacji.

Racjonalne projektowanie badań doświadczalnych mających na celu weryfikacje nume- ryczne zadania brzegowego wymaga jednoczesnego prowadzenia doświadczeń i symulacji numerycznych. Istotny jest kształt próbek, sposób obciążenia i warunki brzegowe. Wyzna- czenie więc, parametru czy funkcji materiałowej, wobec oczywistego wpływu warunków brzegowych i samej geometrii próbki może stanowić problem.

W dalszej części pracy przedstawiono numeryczną analizę testu rozciągania płaskownika z materiału sprężysto-plastycznego. Głównym celem jest weryfikacja doświadczalna modeli konstytutywnych sprężysto-plastyczności materiałów wstępnie izotropowych wybranych me- tali i ich zastosowanie w analizie elementów konstrukcji z wykorzystaniem MES i programu ABAQUS [1]).

Weryfikacji wyników symulacji dokonano przez porównanie ich z wynikami przeprowa- dzonych badań własnych przy wykorzystaniu systemu optycznej korelacji obrazu ARAMIS.

[2]. System ten pozwala na śledzenie deformacji próbki w pewnym wybranym obszarze. Wy-

(2)

188

niki tych pomiarów porównano z wynikami rozwiązań numerycznych uzyskanych przy zasto- sowaniu metody elementów skończonych i programu ABAQUS [1].

2. Badania materiałowe

Do badań wybrano stop aluminium oznaczony symbolami EN AW-6060/63 lub EN AW- AlSi0,5 (PA38). Wybrany materiał poddano badaniom mającym na celu określenie jego wła- ściwości sprężysto-plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia testów numerycznych przedstawionych dalej. Przeprowadzono standardowe badania rozciągania zgodnie z wyma- ganiami normy PN EN 100002-1 oraz badania niestandardowe, gdzie w programie obciążenia uwzględniono odciążenie. Wszystkie badania wykonywano na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 3382 przy wykorzystaniu programu Bluehill sterującego tą maszyną. Badania wy- konywano na próbkach o przekroju kołowym, w których realizowano jednoosiowy stan na- prężenia. Próbkę wraz z zamocowanymi tensometrami do pomiarów odkształceń wzdłużnych i poprzecznych przedstawiono na rys.2.1a.

0 50 100 150 200 250

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 s[MPa]

ep

a) b)

Rysunek 2.1. a) Próbka i sposób zamocowania tensometrów, b) wykres funkcji σ (εp ) dla składo- wych w kierunku rozciągania (EN AW-6060/63)

Baza pomiarowa tensometru do pomiarów odkształceń wzdłużnych wynosiła 50 mm, a do pomiarów odkształceń poprzecznych równa była średnicy próbki tj. 12 mm. W wyniku badań otrzymano zależność naprężenia od odkształcenia plastycznego (σ – εp ) w kierunku rozciągania dla badanego materiału (rys. 1b).

3. Krótki opis systemu ARAMIS

System optycznej korelacji obrazu ARAMIS jest przeznaczony do bezkontaktowych po- miarów wybranych pól przemieszczeń elementów płaskich i przestrzennych poddanych ob- ciążeniu. Składa się on z zestawu kamer rejestrujących obraz badanego obiektu oraz odpo- wiednio przystosowanego i zaprogramowanego komputera przechowującego i przetwarzają- cego zarejestrowane obrazy. W zależności od konfiguracji tj. liczby i szybkości kamer system może służyć do analizy pól przemieszczeń i odkształceń elementów płaskich lub przestrzen- nych obciążonych statycznie lub dynamicznie.

Wykorzystana w badaniach konfiguracja tj. ARAMIS 2M jest układem dwóch kamer (rys.3.1) o ogniskowej 17 mm i szybkości wykonywania zdjęć 12 Hz o rozdzielczości 1600×1200 pikseli tj. 1,92 Mpix. Jest to zestaw standardowy pozwalający na badania stanów

(3)

189

przemieszczeń i odkształceń płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchni elementów prze- strzennych pod obciążeniem quasi-statycznym z dokładnością pomiaru odkształceń do 0,01%

na obrazie, jak podaje producent sprzętu firma GOM. Bardziej właściwym, naszym zdaniem, jest podanie dokładności odczytu położenia na obrazie tj. 0,01÷0,04 piksela w zależności od prawidłowo przeprowadzonej kalibracji układu.

Dokładność odczytu położenia na rzeczywistym obiekcie zależy wtedy od zakresu po- miarowego, a właściwie od stosunku rzeczywistych rozmiarów badanego obszaru do rozmia- rów analizowanego obrazu. Producent zaleca przyjmować zakresy analizowanych obszarów zgodnie z zaprojektowanymi płytkami wzorcowymi. Najmniejsza próbka wzorcowa dostar- czana z zestawem umożliwia analizę obszaru 35×25 mm, a największa 2000×2000 mm. Głę- bokość analizowanego obrazu zależy od obiektywu i przesłony. Zwykle największa głębokość odpowiada wysokości analizowanego obszaru. Posiadane przez nas płytki wzorcowe pozwa- lają na pomiar w obszarach 100×75 mm, 150×110 mm i 400×300 mm. Wtedy dokładność oceny położenia na obrazie równa 0,04 piksela odpowiada dokładności pomiaru w podanych wyżej obszarach kolejno: 2,5, 4 i 10 μm.

Rysunek 3.1. Układ dwóch kamer systemu ARAMIS zamontowanych na statywie

Zasada pomiaru jest taka sama jak w fotogrametrii, czyli na podstawie zdjęć określane są współrzędne przestrzenne wybranych punktów. Pomiar przebiega następująco: wykonywane jest zdjęcie obiektu w stanie nieodkształconym, a następnie seria zdjęć odpowiadająca kolej- nym etapom obciążenia obiektu. Następnie każde ze zdjęć jest porównywane z wyjściowym i tworzony jest zbiór wartości przemieszczeń wybranych punktów na powierzchni obiektu.

Wybrane punkty to punkty szczególne na powierzchni obiektu. Mogą to być np. plamki, kropki lub inne zmiany zabarwienia naturalnie występujące na powierzchni. W wypadku, gdy powierzchnia jest gładka i bez żadnych zmian zabarwienia nanosi się na nią najpierw białą farbę o odpowiedniej przyczepności, a następnie zabarwia najlepiej farbą czarną w sprayu tworząc nieregularny układ plamek. Korzystając z tego nieregularnego układu plamek, pro- gram analizujący obszar tworzy siatkę punktów, lokalizując je na podstawie stopnia szarości.

Punkty te, są to środki tzw. „fasetek”, czyli środki małych obszarów, na który został podzie- lony cały analizowany obszar. Program rejestruje współrzędne tych punktów, a następnie wy- znacza zmiany ich położenia i dalej na tej postawie wyznacza odkształcenia. W zależności od decyzji prowadzącego badanie mogą to być odkształcenia tzw. techniczne, logarytmiczne lub Green`a.

4. Badania przy wykorzystaniu systemu ARAMIS

Zgodnie z celem postawionym na wstępie pracy przedstawiono dalej wyniki badań przy wykorzystaniu systemu ARAMIS rozciągania płaskownika wykonanego ze stopu aluminium EN AW-6060/63 (PA38). Badanie wykonano na płaskowniku o szerokości 25 mm i grubości 2 mm. Szerokość dostosowano do największej możliwej szerokości wkładek w uchwytach

(4)

190

posiadanej maszyny wytrzymałościowej INSTRON 3382. Obszar pomiarowy dostosowano do najmniejszej z posiadanych próbek wzorcowych systemu ARAMIS tj. 100×75 mm. Ze względu na możliwość objęcia badaniem jak największego obszaru próbki kamery ustawiono pionowo. Widok przygotowanego stanowiska do badań przedstawiono na rys.4.1.

Próbkę do badań przygotowano nanosząc na nią białą farbę, na którą następnie naniesio- no plamki rozpylając czarną farbę. Układ tych plamek widoczny jest na fotografiach (rys.4.2), przedstawiających wybrane obrazy analizowanej próbki przy różnych wartościach obciążenia.

Na trzech obrazach widoczne są ponadto, w postaci zielonych pól, obszary analizowane przez program systemu ARAMIS. Wielkość tych obszarów zależy od wielkości tzw. fasetek i odle- głości między nimi. Wielkość i położenie fasetek startowych pokazano na lewej fotografii na rys. 4.2 w postaci czerwonych kwadratów. Dobór wielkości fasetek zależy od opracowujące- go wyniki badań i dokonywany jest po zakończeniu badania mając na względzie cel i dokład- ność pomiaru.

Rysunek 4.1. Widok stanowiska do badań systemem ARAMIS (pionowe ustawienie kamer)

Standardowo producent zaleca przyjmowanie wielkości fasetek 15×15 pikseli i odległo- ści między nimi 13 pikseli. Przy dokładności oceny położenia w wielkości 0,04 piksela daje błąd oceny zmiany odległości pomiędzy fasetkami 0,04/13 = 0,003 tj. 0,3%. Wielkość tego błędu jest za duża jeśli chcemy dokładnie rejestrować odkształcenia sprężyste w materiale badanej próbki. Przy odkształceniu całkowitym 0,3% materiał doznaje już odkształceń pla- stycznych. Dlatego też wielkość odległości między fasetkami, czyli wielkość bazy pomiaro- wej odkształceń należy w analizowanym zakresie zwiększyć. Warto tu nadmienić, że odle- głość 13 pikseli na analizowanym obrazie odpowiada odległości na obiekcie 820 μm, a do- kładność oceny położenia 0,04 piksela odpowiada 2,5 μm. Analizowane zadanie charaktery- zuje się małą zmiennością odkształceń, więc bazę, czyli odległość między fasetkami można przyjąć znacznie większą. Celem badania jest lokalizacja koncentracji dużych odkształceń plastycznych, zatem dokładność oceny położenia 2,5 μm jest zadowalająca. Odległość między fasetkami nie musi być dużo większa od zalecanej. W analizowanym zadaniu przyjęto osta- tecznie wielkość fasetek 20×20 pikseli i odległość między środkami fasetek 25 pikseli, co odpowiada na obiekcie odległości (bazie pomiarowej) równej 1,6 mm. W tych warunkach najmniejszy bezwzględny błąd pomiaru odkształcenia wyniesie 0,0016 (0,16%). Przy tych

(5)

191

parametrach wyznaczono programem obszar pomiarowy, zaznaczony na zielono na fotogra- fiach zamieszczonych na rys.4.2.

Analizowany obszar, wyznaczony przez program ARAMIS przy przyjętych parametrach, objął prostokąt zaznaczony na zielono na rys.4.2 o wymiarach około 20×70 mm. Próbka była rozciągana w sposób quasi-statyczny, tj. przyjęto prędkość przemieszczenia szczęki górnej o wartości 5 mm/min. Proces rozciągania próbki był rejestrowany tak, że co 1 s wykonywane było zdjęcie próbki wraz z wartością odpowiadającej siły. Wybrane zdjęcia wraz z odpowia- dającymi siłami przedstawiono na rys.4.2. Po zakończeniu badania, przy pomocy programu ARAMIS, dokonano analizy wykonanych zdjęć.

P = 0 kN P = 8,5 kN P = 6 kN P = 0 kN Rysunek 4.2. Wybrane obrazy analizowanej próbki przy różnych wartościach obciążenia

Pogram ARAMIS pozwala na przedstawianie wyników analiz w bardzo różnorodny spo- sób. Z wielu możliwych wybrano prezentację w postaci warstwicowych map przemieszczeń i odkształceń, których wybrane przykłady, odpowiadające różnym wartościom obciążenia, przedstawiono na rys.4.3 i rys.4.4. Obok każdej mapy znajduje się skala z wartościami jakim odpowiadają poszczególne kolory. Zdecydowano się na taką prezentację, gdyż w ten sposób można zaobserwować więcej szczegółów niż gdybyśmy przyjęli jedną skalę dla wszystkich map.

Już pobieżna analiza obrazów, zwłaszcza przy małych obciążeniach (P = 7,6 kN – koniec zakresu liniowego) wskazuje, że próbka nie jest osiowo rozciągana. Porównanie wartości przemieszczeń pokazuje również, że przekroje poziome ograniczające badany obszar od góry i dołu nie są do siebie równoległe i w czasie rozciągania dodatkowo względem siebie się ob- racają. Zjawisko to jest naturalne we wszystkich testach rozciągania osiowego i było zauwa- żane wcześniej. Jednak ilościowe określenie mimośrodu działania siły i wzajemnego obrotu przekrojów skrajnych próbki było trudne do wykonania. Określenie tych wartości jest szcze- gólnie użyteczne, gdy chcemy wykorzystać ten przykład do weryfikacji modeli konstytutyw- nych oraz poprawności wyznaczenia parametrów w tych modelach poprzez porównanie uzy- skanych wyników z rozwiązaniami MES przy zadanych warunkach brzegowych odpowiada-

(6)

192

jących badaniu doświadczalnym. Dlatego też wyznaczono te wartości korzystając z programu systemu ARAMIS. Wyniki tych obliczeń przedstawiono na rys.4.5.

P = 7,6 kN P = 9,35 kN P = 8,5 kN (koniec zakresu liniowego) (maksymalne obciążenie) (tuż przed zerwaniem) Rysunek 4.3. Wykresy warstwicowe składowej przemieszczenia zgodnej z kierunkiem rozciągania

P = 7,6 kN P = 9,35 kN P = 8,5 kN Rysunek 4.4. Wykresy warstwicowe maksymalnych odkształceń głównych przy wybranych pozio-

mach obciążenia

(7)

193

W wyniku obliczeń stwierdzono, że próbka jest rozciągana na mimośrodzie o wartości e = 0,45 mm, ze wstępnym obrotem w lewo o φ = 0,003 rad. Ponadto górna szczęka maszyny realizująca przemieszczeniem obciążanie próbki jest podatna i obraca się względem dolnej w lewo tak, że przy sile P = 9,3 kN (por. rys.4.4 i rys.4.5) kąt φ = 0,00914 i dalej po osiągnię- ciu wartości φ = 0,011 przy sile maksymalnej (P = 9,35 kN) w zasadzie się stabilizuje.

e=0,045

=0,003 rad

20

P 70

P

[mm]

Rysunek 4.5. Schemat rozciąganej próbki z uwzględnieniem warunków brzegowych wyznaczonych w doświadczeniu

5. Sformułowanie zadania numerycznego

Zadania brzegowe rozwiązano stosując sformułowanie teoretyczne dostępne w programie ABAQUS i dopuszczające umiarkowanie duże deformacje w zakresie sprężystym, co jest konsekwencją zastosowania relacji konstytutywnej analogicznej do związku Hooke’a z loga- rytmicznymi miarami odkształceń. W analizie przyjęto warunek plastyczności Hubera-Misesa i stowarzyszone z nim prawo płynięcia oraz uwzględniono nieliniowe wzmocnienie izotro- powe [3]. W obliczeniach uwzględniono również imperfekcje geometryczne wyznaczone z badań doświadczalnych przedstawionych w poprzednim podrozdziale.

Rozciągany płaskownik wykonany ze stopu aluminium EN AW-6060/63 (PA38) o dłu- gości 80 mm i szerokości 23mm, zamodelowano jako tarczę PSN, co przedstawiono na rys.

5.1.

Rysunek 5.1. Siatka MES oraz charakterystyczne punkty w przyjętym modelu rozciąganego pła- skownika

W tarczy na brzegach AB i DC przyjęto zerowe naprężeniowe warunki brzegowe, zaś na brzegu AD zerowe przemieszczenia w kierunku osi 1 i 2. Na brzegu BC węzły elementów CPS4 połączono sztywnymi elementami prętowymi R2D2 zapewniając niezmienność długo- ści BC, tworząc tzw. ciało sztywne, którego węzłem odniesienia jest węzeł zlokalizowany w punkcie B. W węźle odniesienia mamy stopnie swobody związane z ruchem ciała sztywne- go (w tym przypadku ruchem ciała płaskiego w przestrzeni dwuwymiarowej) – przemiesz-

(8)

194

czenie w kierunku 1 i 2 oraz obrót względem osi 3 (prostopadłej do płaszczyzny wyznaczonej przez osie 1 i 2). Rozciąganie tarczy zrealizowano przez zablokowanie możliwości obrotu i wymuszeniu przemieszczenia w kierunku 1 o wartości uo = 6.4mm tj. takiej jaką uzyskano w czasie badania i przedstawiono na rys. 4.5. Oznacza to, że przyjęto idealne warunki brze- gowe, które powinny w przypadku jednorodnego materiału izotropowego sprężyście i pla- stycznie generować symetryczne pola i symetryczny mechanizm zniszczenia.

6. Wyniki zastosowania teorii małych przemieszczeń

W pierwszej kolejności zadanie rozwiązano stosując teorię małych przemieszczeń. Sprę- żyste i plastyczne własności stopu aluminium opisano korzystając z opcji ELASTIC i PLA- STIC programu ABAQUS/Standard, zakładając model izotropowego materiału sprężysto- plastycznego ze wzmocnieniem izotropowym. Przyjęto następujące dane materiałowe wyzna- czone w testach omówionych w punkcie 2: E= 69GPa, ν = 0.39 oraz granicę plastyczności σp = 156.8MPa. Przyjęto, że materiał w trakcie deformacji plastycznej ulega tzw. izotropo- wemu wzmocnieniu, które jest opisane przez funkcję σp(α). W programie ABAQUS nielinio- we wzmocnienie izotropowe można scharakteryzować przybliżając funkcję σp(α) funkcją od- cinkowo-liniową na podstawie danych przedstawionych na rys. 2.1b. Dla tak przygotowanych danych przeprowadzono test numerycznego rozciągania. Wybrane wyniki tego testu przed- stawiono w postaci map warstwicowych na rys.6.1-6.3.

Rysunek 6.1. Wykres warstwicowy składowych przemieszczenia wzdłużnego w konfiguracji koń- cowej, tj. przy przemieszczeniu brzegu BC u1=6.4mm

Rysunek 6.2. Wykres warstwicowy naprężeń zastępczych Hubera-Misesa w konfiguracji końcowej

(9)

195

Rysunek 6.3. Wykres warstwicowy normy odkształceń plastycznych w konfiguracji końcowej Na wykresach tych widać, że w okolicy środka tarczy pola odkształceń i naprężeń są ra- czej jednorodne, albo wykazują liniową zmienność jak w przypadku składowych przemiesz- czeń. Oznacza to, że interpretowanie wyników eksperymentów z tensometrami umieszczo- nymi w okolicy środka tarczy nie powinno nastręczać większych trudności.

Porównując jednak przewidywania symulacji MES w ramach teorii małych odkształceń z eksperymentem należy zauważyć, że zwiększanie przemieszczenia u1 krawędzi BC nie prowadzi do lokalizacji odkształceń, która może być interpretowana jako tzw. „mechanizm zniszczenia”. Co więcej nawet wprowadzenie imperfekcji pomierzonej w eksperymencie (kąt obrotu krawędzi BC φ = –0.01 nie powoduje ujawnienia się mechanizmu zniszczenia. Po- czątkowo zaburzone pola (np. przemieszczeń i naprężeń) wraz ze wzrostem przemieszczenia u1 stają się prawie jednorodne, a rozwiązanie zadania z imperfekcjami staje się niemal iden- tyczne jak rozwiązanie zadania bez imperfekcji.

W tym przypadku jedyną drogą prowadzącą do poprawnej symulacji eksperymentu było- by uwzględnienie ewentualnych anizotropowych własności materiału pod warunkiem, że kie- runki główne anizotropii nie pokrywają się z kierunkami głównymi naprężeń w opisywanym teście rozciągania płaskownika. W niniejszej pracy ta droga nie jest jednak eksploatowana z powodu braku możliwości przeprowadzenia badań doświadczalnych umożliwiających wy- znaczenie parametrów dla sprężystości i plastyczności materiałów ortotropowych.

7. Wyniki zastosowania teorii dużych deformacji zaimplementowanej w programie ABAQUS

W wyniku przeprowadzonych badań doświadczalnych przedstawionych w punkcie 2 spo- rządzono wykresy jednoosiowego rozciągania, w których na osi rzędnych odkładano napręże- nie nominalne, a na osi odciętych nominalne odkształcenie. Wprowadzenie tych danych do zadania dotyczącego plastyczności wymaga przeliczenia naprężeń nominalnych na naprężenia rzeczywiste oraz wyrażenia odkształceń poprzez miarę logarytmiczną. Dane dotyczące pla- stycznych właściwości badanego stopu aluminium EN AW-6060/63 (PA38), wprowadzono w ramach opcji PLASTIC. Opcja ta wymaga zamodelowania odcinkami prostymi zależności między naprężeniem rzeczywistym a odkształceniem logarytmicznym. Można stosować do- wolną liczbę odcinków, co powoduje, że z żądaną dokładnością aproksymujemy wyniki testu jednoosiowego rozciągania.

Zadanie sformułowane jak poprzednio i rozwiązano bez zakładania imperfekcji w ramach teorii dowolnych deformacji. Wybrane wyniki w postaci map warstwicowych w konfiguracji końcowej tj. przy przemieszczeniu brzegu BC u1=6.4mm zaprezentowano poniżej.

(10)

196

Rysunek 7.1. Wykresy warstwicowe naprężeń zastępczych Hubera-Misesa (góra) i logarytmicznych odkształceń głównych maksymalnych (środek) i minimalnych (dół) w konfiguracji końcowej przy przemieszczeniu brzegu BC u1=6.4mm

Warto zauważyć, że pola naprężeń zastępczych Hubera-Misesa i odkształceń głównych, które w przypadku rozwiązania w ramach teorii małych przemieszczeń były niemal jednorod- ne (z wyjątkiem stref w pobliżu realizacji przemieszczeniowych warunków brzegowych) w rozwiązaniach teorii dowolnych deformacji swą jednorodność utraciły. Na wykresach war- stwicowych naprężeń zastępczych Hubera-Misesa oraz odkształceń głównych (por. rys. 7.1) widać, że ekstrema lokalizują się w okolicy środka tarczy tworząc charakterystyczny krzyż oraz ujawniając mechanizm zniszczenia znany z teorii nośności granicznej (tj. dwa kliny przecinają w poprzek rozciągane pasmo. Należy przypuszczać, że gdyby uwzględnić w wa- runkach brzegowych imperfekcje, to z pewnością tarcza zniszczyłaby się wzdłuż jednego z ramion krzyża.

W celu sprawdzenia wpływu imperfekcji na rozwiązanie i porównanie go z wynikami doświadczalnymi przedstawionymi w punkcie 4, w zadaniu zostaną uwzględnione rzeczywi-

(11)

197

ste imperfekcje warunków brzegowych pomierzone w czasie badania doświadczalnego przy zastosowaniu systemu ARAMIS. Podstawową imperfekcją jaka wystąpiła przy rozciąganiu pasma aluminiowego była tzw. nierównoległość uchwytów, która może być interpretowana jako kąt φ = –0.01 na rys. 5.1 (por. rys.4.5). Tak sformułowane zadanie rozwiązano uwzględ- niając dodatkowo wspomnianą imperfekcję w dwóch krokach. W kroku pierwszym zadano obrót względem osi równoległej do osi 3 i przechodzącej przez punkt B o wartości φ = –0.01 (oznacza to, że węzły na brzegu BC w wyniku obrotu w węźle odniesienia przemieściły się tak jak to pokazano na rys. 5.1), a następnie w kroku drugim wymuszono przemieszczenie w kierunku osi 1 o wartości u1 = 6.4mm (utrzymując wartość kąta obrotu). Na rys. 7.2. przed- stawiono wybrane wyniki uzyskanego rozwiązania.

Rysunek 7.2. Wykresy warstwicowe naprężeń zastępczych Hubera-Misesa (góra) i logarytmicznych odkształceń głównych maksymalnych (środek) i minimalnych (dół) w konfiguracji końcowej przy przemieszczeniu brzegu BC u1=6.4mm i obrotu brzegu BC względem punktu B o φ = – 0,01

Warto podkreślić, że zgodnie z przewidywaniami, po uwzględnieniu imperfekcji w przemieszczeniowych warunkach brzegowych, uzyskano rozwiązanie, w którym wyraźnie eksponuje się mechanizm zniszczenia analogiczny jak w przeprowadzanych eksperymentach przedstawionych w punkcie 4. Na wykresie warstwicowym naprężeń zastępczych Hubera- Misesa koncentracje układają się w okolicach środka tarczy wzdłuż linii, którą można inter- pretować jako „linię poślizgu” nachyloną pod pewnym kątem do osi 1.

W celu porównania map warstwicowych odkształceń głównych przedstawionych na rys.7.2 z mapami tych odkształceń otrzymanymi doświadczalnie i przedstawionymi w punk- cie 4, na rys.7.3 przedstawiono mapy tych odkształceń. Kształt strefy odkształceń plastycz- nych otrzymany w analizie numerycznej jest zbliżony do otrzymanej w doświadczeniu. Rów- nież rząd wielkości odkształceń głównych na obu przedstawionych mapach jest podobny.

Jednak w doświadczeniu wpływ nieosiowego obciążenia i obrotu szczęki górnej (prawej na rys.5.1) ma zdecydowanie większy wpływ, co objawia się większą koncentracją odkształceń z jednej strony.

(12)

198

Rysunek 7.3. Wykresy warstwicowe odkształceń głównych maksymalnych (góra) i minimalnych (dół) otrzymane w doświadczeniu opisanym w punkcie 4

Na podstawie powyższych wyników i porównań można stwierdzić, że przy zastosowaniu teorii sprężysto-plastyczności dużych deformacji z warunkiem plastyczności Hubera-Misesa i nieliniowym wzmocnieniem izotropowym istnieje możliwość racjonalnego przewidywania

„zachowania” elementów konstrukcji w złożonym stanie naprężenia.

8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz i porównań stwierdzono, że w przypadku materia- łów izotropowych, model materiału sprężysto-plastycznego z nieliniowym wzmocnieniem izotropowym i warunkiem plastyczności Hubera-Misesa zaimplementowany w programie ABAQUS [1] w ramach teorii dużych deformacji plastycznych jest użyteczny do przewidy- wania zachowania elementów konstrukcji metalowych. Należy podkreślić, że ten sam model zaimplementowany w teorii małych przemieszczeń nie pozwala na poprawne przewidywania jakościowe i ilościowe (np. nie występuje zjawisko lokalizacji odkształceń, niezależnie od wielkości imperfekcji i wymuszenia). W numerycznych testach rozciągania badanych pła- skowników, z wprowadzonymi imperfekcjami zmierzonymi na rzeczywistej próbce za pomo- cą systemu ARAMIS [2], uzyskano jakościową zgodność z doświadczeniem.

Bibliografia/ References

[1] ABAQUS Theory manual, Version 6.1., Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, 2000.

[2] ARAMIS v6 User Manual, GOM mbH, Mittelweg 7-8 D-38106 Braunschweig.

[3] Lubliner J.: Plasticity theory. Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

(13)

Rozdział w monografii:

Sprężystość i hipersprężystość. Modelowanie i zastosowania,

S. Jemioło [red.],

Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7814-066-5

(14)

Pu­bli­ka­cje­z­serii­wydawniczej­„Mono­- gra­fie­Zakładu­Wytrzymałości­Materia­- łów,­Teorii­Sprężystości­i­Plastyczności”

są­pre­­zen­towne­w­zakładce­„Prace­nau­- ko­we”­na­stronie­internetowej­Oficyny Wy­dawniczej­Politechniki­Warszawskiej:

www.wy­daw­nic­twopw.pl

Ofi­cy­na­Wy­daw­ni­cza­Po­li­tech­ni­ki­War­- szaw­skiej­pro­­­wa­dzi­sprze­daż:

¨

sta­cjo­nar­ną­–­w­księ­gar­niach­OWPW – Gma­ch­Głów­ny­Po­li­tech­ni­ki­War­- szaw­­skiej­przy­Pla­cu­Po­li­tech­ni­ki­1 – ul.­No­a­kow­skie­go­18/20

¨

in­ter­ne­to­wą­–

http://www.wy­daw­nic­twopw.pl

¨

wy­sył­ko­wą­–­tel.­22­234-75-03 fax­22­234-70-60

e-ma­il:­ofi­cy­na@wpw.pw.edu.pl

sp rę ży st oś ć i h ipe rs pr ęż ys to ść . M od elo wa nie i z as tos ow an ia sp rę ży st oś ć i h ipe rs pr ęż ys to ść . M od elo wa nie i z as tos ow an ia

ISBN 978-83-7814-066-5

to m 1 seria Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, teorii sprężystości i plastyczności

Monografia

pod redakcją naukową stanisława Jemioło Monografia

pod redakcją naukową stanisława Jemioło

sprężystość i hipersprężystość

Modelowanie i zastosowania

sprężystość i hipersprężystość

Modelowanie i zastosowania

(15)

seria monografie zakładu wytrzymałości materiałów, Teorii sprężystości i plastyczności

Tom 1

sprężysTość i hipersprężysTość. modelowanie i zasTosowania(pod red. nauk. stanisława Jemioło) Tom 2

zaGadnienia sTaTyKi sprężysTyCh pÓŁprzesTrzeni warsTwowyCh(stanisław Jemioło, aleksander szwed) Tom 3

deFormaCJe i wyTrzymaŁość maTeriaŁÓw i elemenTÓw KonsTrUKCJi(stanisław Jemioło, aleksander szwed) Tom 4

hipersprężysToplasTyCzność(stanisław Jemioło, marcin Gajewski) Tom 5

TermosprężysTość i przepŁyw CiepŁa w maTeriaŁaCh anizoTropowyCh((pod red. nauk. stanisława Jemioło)

(16)

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politechniki Warszawskiej

Seria wydawnicza Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów,

Teorii Sprężystości i Plastyczności

Tom 1

(17)
(18)

Warszawa 2016 Seria Monografie Zakładu

Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

Monografia pod redakcją naukową Stanisława Jemioło

SPrężySTość

I hIPerSPrężySTość

Modelowanie i zastosowania

(19)

Publikacja jest I tomem Serii Wydawniczej

„Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności”

Opiniodawcy

Dr hab. inż. Aniela Glinicka, prof. PW Dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM

Redaktor naukowy Stanisław Jemioło

Projekt okładki

Danuta Czudek-Puchalska

©Copyright by Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, 2016

Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w Internecie bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

ISBN 978-83-7814-066-5

Druk i oprawa: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, tel. 22 234-55-93 Oficyna Wydawnicza PW, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa. Wydanie II uzup. Zam. nr 535/2015

(20)

5

Przedmowa do wydania I

Oddana do rąk Czytelników monografia dotyczy sprężystości i hiper- sprężystości. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności, Instytutu Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Cztery pierwsze rozdziały poświęcone są liniowej teorii sprężystości materiałów izotropowych i anizotropowych. Piąty rozdział dotyczy nieliniowej teorii sprężystości małych przemieszczeń i odkształceń materiałów transwersalnie izotropowych. Kolejne rozdziały od szóstego do czternastego dotyczą hipersprężystości i teorii dużych deformacji.

Zagadnienia prezentowane w monografii są od wielu lat przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Zakładu. Są to zarówno zagadnienia klasyczne, takie jak zagadnienie skręcania prętów pryzmatycznych, wyznaczania trajektorii pól tensorowych naprężeń i odkształceń w tarczach oraz momentów zginających w płytach, jak i implementacje numeryczne nieliniowych relacji konstytutywnych sprężystości w systemie metody elementów skończonych ABAQUS. Dalsze rozdziały dotyczą teorii hipersprężystości, której efektywne zastosowania wiążą się z rozwojem metod numerycznych i możliwości obliczeniowej komputerów. Według opinii autorów podstawową trudnością, która jest niezależna od rozwoju metod numerycznych, jest wybór adekwatnego modelu materiału, określenie parametrów i funkcji materiałowych oraz ich weryfikacja doświadczalna. Wobec tego w monografii uwypuklone są zagadnienia dotyczące teorii relacji konstytutywnych hipersprężystości.

Stanisław Jemioło

Przedmowa do wydania II

W wydaniu drugim monografii dodano pięć rozdziałów, trzy z nich dotyczą sprężystości małych odkształceń, natomiast dwa rozdziały są związane z relacjami konstytutywnymi hipersprężystości materiałów anizotropowych.

Stanisław Jemioło

(21)
(22)

7

Spis treści

Rozdział I

Swobodne skręcanie prętów pryzmatycznych o przekroju w kształcie wycinka koła albo pierścienia ... 9 Stanisław JEMIOŁO, Aleksander SZWED

Rozdział II

Tarcze i rodzaje anizotropii materiałów liniowo sprężystych ... 35 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział III

Cztery typy płaskiej anizotropii na przykładzie modelu kompozytu włóknistego ... 45 Stanisław JEMIOŁO, Marcin GAJEWSKI

Rozdział IV

Trajektorie wartości własnych w zagadnieniach płaskich ... 57 Aleksander SZWED, Stanisław JEMIOŁO, Marcin GAJEWSKI

Rozdział V

Niejednorodne, nieliniowe materiały transwersalnie izotropowe i ich implementacja MES ... 73 Stanisław JEMIOŁO, Marcin GAJEWSKI

Rozdział VI

Optymalne orientacje materiału ortotropowego ... 83 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział VII

Drgania własne kamertonu jako przykład testowy MES ... 89 Marcin GAJEWSKI, Stanisław JEMIOŁO

Rozdział VIII

Zagadnienia brzegowe 2D liniowej sprężystości materiałów anizotropowych - zastosowanie systemu PDE MATLAB ... 95 Marcin GAJEWSKI, Stanisław JEMIOŁO

Rozdział IX

Najprostsze modele hipersprężystości materiałów izotropowych ... 103 Stanisław JEMIOŁO

(23)

8 Rozdział X

Przykłady modeli materiałów ściśliwych i mało-ściśliwych ... 115 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XI

Implementacja numeryczna w MES modeli CNH i MCNH ... 133 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XII

Hipersprężysta kula obciążona własnym ciężarem jako test numeryczny zadania kontaktowego ... 143 Stanisław JEMIOŁO, Marcin GAJEWSKI, Cezary AJDUKIEWICZ

Rozdział XIII

Ortotropowy materiał Saint-Venanta-Kirchhoffa ... 149 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XIV

Szczególne przypadki ortotropowego materiału SVK ... 161 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XV

Przykłady modeli SVK ... 169 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XVI

Implementacja MES modeli konstytutywnych hipersprężystych materiałów zbrojonych włóknami ... 179 Stanisław JEMIOŁO, Marcin GAJEWSKI

Rozdział XVII

Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna testu rozciągania płaskownika z uwzględnieniem teorii sprężysto – plastyczności dużych deformacji ... 187 Cezary AJDUKIEWICZ, Marcin GAJEWSKI, Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XVIII

Uogólnienia modeli konstytutywnych ortotropowego materiału SVK w płaskich

zagadnieniach hipersprężystości ... 199 Stanisław JEMIOŁO

Rozdział XIX

Porównanie modeli materiałów ortotropowych w zagadnieniach płaskich ... 215 Stanisław JEMIOŁO

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli w systemie cyfrowym nie ma możliwości jednoczesnego wykonywania kilku programów, zarówno konstrukcja jak i rozbudowa biblioteki procedur nie przedstawia

Odnosi się to w szczególności do modeli o wzmocnieniu izotropow ym , rozwiniętych w ram ach mechaniki stanu krytycznego [3], [74], [82], lub należących do

Obecna edycja Baumit Klub kończy się 31 grudnia 2020 roku, ale zarejestrowani już członkowie będą mogli zarejestrować swoje faktury, za zakupy doko- nane w styczniu 2021 roku, do

Intencją autora jest zwrócenie uwagi, że tradycyjne rozwiązania central klimatyzacyjnych są obarczone pewnymi wadami, które w istotny sposób ograniczają możliwość

Dach nad nawą główną i bocznymi wykonany jest w konstrukcji drewnianej, na którą składają się trójkątne dźwigary wieszarowe o kącie nachylenia połaci około 45

Charakterystyka zysku anteny (rys. Lokalne minimum charakterystyki w okolicach 1100 MHz oznacza konieczność dostarczenia do anteny sygnału o dużej energii. Pa- rametr

Na rysunkach 3.1 - 3.5 przedstawiono budowę modeli obwodów elektrycznych utworzonych z sieci regularnych (hybrydowej, kwadratowej, sześciokątnej i trójkątnej) składających

31 Pzp zama- wiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i specyfi kacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli przed-

Efekt ten można tłumaczyć tym, że siły masowe są w tym wypadku dodatkowym czynnikiem obciążenia (rys. W tych wypadkach, efekt podwyższenia nośności

Słownik jako abstrakcyjny typ danych nie dopuszcza duplikatów (z definicji) ale struktura danych która go implementuje (lista jednokierunkowa) może te.

Wykaza¢, »e funkcje odwrotne do funkcji trygometrycznych i funkcje odwrotne do funkcji hiperbolicznych wyra»aj¡ si¦ za pomoc¡ funkcji logarytmicznej i pot¦go- wej.. Policzy¢

Optymalnym miksem metodologicznym wydaje się wielomodułowa procedura oceny obejmująca jako pierwszy moduł budowanie strategii zaspokojenia potrzeb opartej na teorii

Wobec tego celem pracy jest zaproponowanie i implementacja numeryczna w programie ABAQUS [1,2], najprostszych modeli hipersprężystych materiałów transwersalnie

it should be noted that the offense of corruption of the election, just like any other variation of the crime of corruption, is an act that none of the parties is interested in

Dla uznania danego ryzyka za znaczące, a więc takie, którego spełnieniu trzeba przeciwdziałać (lub łagodzić nieuniknione straty) drogą stworzenia odpowiedniego systemu

Narracja w spektaklu Sobocińskiego zdaje się zdominowana przez wątek ojcobójstwa, o którym mówi się od pierwszych kwestii.. Natomiast jedną z pierwszych figur, jaka pojawia się

Aleksandra Gieysztora (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest za najlepsze publikacje na­ ukowe młodych autorów (do 32 roku życia) — publikacje książkowe oraz artykuły

W tej sytuacji analiza wsteczna jest realizowana z reguły według algorytmu podobnego do opisanego w punkcie 2.3, w odniesieniu do warunku (5). Algorytm ten można

In questa lettera il Vescovo di Nola loda il Senatore-Monaco per la sua carità e misericordia verso i poveri e i bisognosi, per i quali organizzò un ottimo pasto nella

Metaforyczny wymiar perswazji w aspekcie organizacyjnym może być badany, kiedy weźmie się pod uwagę to, jak organizacja kreuje swoją tożsamość wśród szeroko

Wa­ runkiem stworzenia filozofii dobrej i porywającej - stwierdza autor- jest afirmacja świa­ ta, a być może też zachwycenie się nim, z tego impulsu rodziła się

Z badań naukowych Profesora Mariana Lecha Klementowskiego wynika, że analiza źródeł, począwszy od wczesnośredniowiecznych germańskich praw szczepowych,

ZASTOSOWANIE KOMBINACJI PROGRAMÓW AUTOCAD I SURFER DO KONSTRUKCJI MAP JAKOŚCI