• Nie Znaleziono Wyników

mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w modelu, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji.

• Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (z których jedna jest prawidłowa, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.

• Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.

• Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnić się od przedstawionego w modelu (np. mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania.

• W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.

• Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.

• Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów.

Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów.

Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany.

W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „⇄” nie powoduje utraty punktów.

Elementy odpowiedzi umieszczone w nawiasach nie są wymagane.

Punktacja Zada-

nie Model odpowiedzi Uwagi za

czynność za zadanie

1. - Za odpowiedź: C 1 1

2. - Za wybór nuklidów o numerach: I, IV, VI 1 1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(2)

3. - Za odpowiedź np.: (Promienie atomów pierwiastków należących do tego samego okresu) maleją (ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka).

1

1

4. - Za odpowiedź: C 1 1

5. - Za zapisanie wzorów związków jonowych: NaCl, CaCl2 1 1

6. - Za zastosowanie prawidłowej metody opartej o interpretację równania reakcji.

- Za obliczenia i podanie prawidłowego wyniku z poprawną jednostką: m(a) Me = 40 u

- Za podanie symbolu metalu: Ca Przykładowe rozwiązanie:

I sposób

wodoru dm

96 , 8

Me g 16 wodoru

dm 4 , 22

Me x

3

3 =

M Me = 40 g·mol-1 m(a) Me = 40 u II sposób

n H2 = 3 1

3

mol dm 4 , 22

dm 96 , 8

= 0,4 mol n Me = n H2 = 0,4 mol

M Me =

mol 4 , 0

g

16 = 40 g·mol-1 m(a) Me = 40 u

1 1 1

3

7. - Za podanie nazw pierwiastków:

A – glin B – siarka

1 1

2

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(3)

8. - Za napisanie równania reakcji : 3SiO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Si 1 1 9. - Za napisanie równania reakcji: Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ Pełny zapis jonowy ze skreśleniami należy

uznać za poprawny.

1 1

10. - Za podanie barwy roztworu w każdej probówce (przed i po reakcji) po 1 punkcie.

Barwa roztworu

Przed reakcją Po reakcji

Probówka I malinowa lub różowa bezbarwna lub brak barwy

Probówka II czerwona żółta

Dopuszcza się w probówce II po reakcji barwę pomarańczową.

1 1

2

11. - Za napisanie równania reakcji w probówce I:

NaOH + SO3 → NaHSO4 lub 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

- Za napisanie równania reakcji w probówce II:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Dopuszcza się zapis równań w probówce I:

SO3 + H2O → H2SO4 i H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O Dopuszcza się zapis równań w probówce II:

CaO + H2O → Ca(OH)2

i Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

1

1 2

12. - Za określenie charakteru chemicznego tlenków:

SO3 - kwasowy CaO - zasadowy

Dopuszcza się odpowiedź: (SO3) - kwaśny 1 Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl 1

(4)

a) - Za uzupełnienie każdego rysunku po 1 punkcie: Zmieniona kolejność dodawania

odczynników nie powoduje utraty punktów.

2x1 13.

b) - Za napisanie równań reakcji:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ CaO + H2O → Ca(OH)2

1 1

4

a) - Za napisanie równań reakcji:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Dopuszcza się zapis : CuO + SO3 → CuSO4

Kolejność równań jest dowolna.

1 1 14.

b) - Za napisanie równania reakcji A:

Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2

Pełny zapis jonowy ze skreśleniami należy

uznać za poprawny. 1

3

15. - Za określenie typu obu reakcji:

1. endotermiczna lub endoenergetyczna lub endoergiczna lub endo- (endo)

2. egzotermiczna lub egzoenergetyczna lub egzoergiczna lub egzo- (egzo)

1 1

16. - Za napisanie numerów oznaczających wzory związków i jonów:

I, V, VI

Za 3 prawidłowe numery – 2 pkt, za 2 prawidłowe numery – 1 pkt, za 1 lub brak numeru – 0 pkt

2

17. - Za określenie

najsilniejszy utleniacz: chlor lub Cl2 lub Cl, najsłabszy utleniacz: jod lub I2 lub I.

1 1

CaO

H2O

Na

H2O

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(5)

18. - Za zastosowanie prawidłowej metody łączącej dane z szukanymi.

- Za obliczenia i podanie prawidłowego wyniku z poprawną jednostką: %N = 35%

Przykładowe rozwiązanie:

4 3

-1 -1

NH NO

M =(28 + 4 + 48) g mol = 80g mol⋅ ⋅

%N= 100%

g 80

28 ⋅g =35%

1 1

2

19. - Za napisanie równania reakcji: NH4NO3 ⎯⎯→(T) N2O + 2H2O 1 1

20.

- Za uzupełnienie tabeli (określenie czynnika i jego roli)

Numery probówek Czynnik Wpływ czynnika

na szybkość reakcji

I i II stężenie (kwasu lub

roztworu lub reagentów) wzrost (stężenia) powoduje zwiększenie (szybkości reakcji chemicznej)

II i III stopień rozdrobnienia lub powierzchnia kontaktu (cynku lub reagenta w stałym stanie skupienia)

wzrost (rozdrobnienia) powoduje zwiększenie (szybkości reakcji chemicznej)

III i IV temperatura wzrost (temperatury) powoduje zwiększenie (szybkości reakcji chemicznej)

Za 6

prawidłowych uzupełnień – 3 pkt, za 5 lub 4 prawidłowe uzupełnienia – 2 pkt,

za 3 lub 2 prawidłowe uzupełnienia – 1 pkt,

za 1 lub brak uzupełnień – 0 pkt

3

21. - Za napisanie równania reakcji:

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

Pełny zapis jonowy ze skreśleniami należy

uznać za poprawny. 1

1 22. a) - Za odpowiedź: (Rozpuszczalność) zmaleje o 60 g.

b) - Za podanie przybliżonej temperatury: (około) 680C Dopuszcza się wartości temperatury w przedziale od 650C do 700C.

1

1 2

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(6)

23. - Za zastosowanie prawidłowej metody do obliczenia masy azotanu(V) potasu i objętości wody.

- Za obliczenia i podanie prawidłowych wyników z poprawnymi jednostkami: m

KNO3= 24 g, Vwody = 176 cm3 Przykładowe rozwiązanie:

mKNO3=

% 100

m cpr

= 100% g 200

% 12 ⋅

= 24 g mwody = 200 g – 24 g = 176 g

Vwody = 176 cm3

1 1

2

24. - Za podanie wzorów:

X: CH3 – CH2 – OH lub C2H5 – OH Y: CH2 = CH2

1 1

2 25. - Za określenie typów reakcji:

w temperaturze 250C: (reakcja) addycji lub przyłączenia w temperaturze 5000C: (reakcja) substytucji lub podstawienia

1 1

2 26. - Za podanie wzorów:

A: C2H2 B: C6H6

Za podanie poprawnych wzorów półstrukturalnych lub strukturalnych węglowodorów należy przyznać łącznie 1pkt.

1

1 2

27. - Za wybór węglowodorów o numerach: II, III. 1 1

28. - Za odpowiedź: B 1 1

29. -Za napisanie równania reakcji:

HCOOH + CH3CH2OH ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯→H SO2 4 HCOOCH2CH3 + H2O lub HCOOH + C2H5OH ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯→H SO2 4 HCOOC2H5 + H2O

Brak zapisu nad strzałką: H2SO4 lub kwas

siarowy(VI) powoduje utratę punktu. 1

1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(7)

30. - Za wybór informacji dotyczących kwasów:

1. 2. 3.

b d a

1

1

31. - Za podanie symboli aminokwasów

Grupa karboksylowa

Grupa aminowa Symbole

aminokwasów Gly Ala

1

1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Różnorodne badania sugerują również, że analitycy i inwestorzy, w wyniku utraty zaufania do danych memoriałowych, między innymi po kryzysie fi nansowym z 2007

Jednoczeœnie jako cz³onek WE/UE Wielka Brytania nie tylko nie wyzby³a siê globalnych ambicji, traktuj¹c integracjê eu- ropejsk¹ jedynie jako czêœæ polityki zagranicznej pañstwa,

Mimo że być może wydaje się to niektórym czy- telnikom nudne i dziwne, że wciąż o tym piszę – podjęto uchwały, które są jednocześnie zwykłe dla członków rady, ale

Wystarczy pomyśleć o ścianie w tym kolorze jak o czystej kartce papieru, na której za pomocą fototapet marki Redro możemy projektować niczym nieograniczone obrazy urozmaicające

Widać, że autor Hermeneutyki fenomenu istnienia porusza się swobodnie na tym rozległym polu badawczym, że stara się nie przeoczyć żadnego ważniejszego artykułu, a tym

Przywiązanie Wandy do Tadeusza rośnie z każdym rokiem, on jednak zdaje się jeszcze tego nie dostrzegać, czy może raczej – zupełnie wypierać ten fakt – do tego stopnia, że kiedy

Oczywiście ferie zimowe to także czas na aktywność fizyczną, na którą zazwyczaj nie ma tyle czasu w ciągu tygodnia roboczego.. Organizowane są w tym czasie specjalne

wskazanie złożoności relacji o obustronną grę pozorów (2) Próba podsumowania: np. Porównaj obrazy świata i związane z nimi uczucia bohaterów lirycznych w wierszach

1 Uwaga: je Ğli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów. STYL (maksymalnie

Kenmerkend voor de logistiek in OZ Export is dat er bij elk proces per klant gebufferd wordt, bijv. Orders worden niet in hun geheel vrijgegeven, want er wordt gewerkt

Pomiar jakości spalania palników kuchni i płyt gazo- wych w badaniach typu WE polega na sprawdzeniu zawar- tości tlenku węgla w spalinach dla gazu odniesienia (w tym przypadku był

Pozwala to stwierdzić, że antropologia ta jest również antropologią teologiczną 3 , a zatem taką, która objaśnia fakty związane z pojawieniem się ludzi na ziemi,

Thoroughly discussed rules of Polish grammar are accompanied by practice, mainly consisting of translation, but also of gap filling or providing correct forms, alternatively

Szacuje się, że do 2020 r. w UE łączna ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elek- tronicznego osiągnie 12,3 mln ton 51. Warto wobec tego wspomnieć w tym miejscu o

Ważne jest natomiast, jak funkcjonują NZOZ-y, które ubiegają się o kontrakty NFZ.. W pierwszej kolejności muszą rygorystycznie spełnić wszystkie warunki budowlane, sanitarne

Część II: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego za- wiera 59 referatów, których autorzy, zgodnie z założeniami programowymi konferencji, podjęli dyskusję

Odniesienie powyższej parafrazy do całego zdania wyrażającego relację przy- czynowo-skutkową jest jednak utrudnione, ponieważ zarówno pozycja przyczynowa, jak i skutkowa jest w

Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń... czerwona

Należy uznać za poprawne wszyst- kie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego po- prawnych zaokrągleń1. 1

katoda – stal lub gwóźdź stalowy. - Za napisanie wzoru trans-alkenu: Uznaje się każdy poprawny wzór, który przedstawia izomer trans. Jeśli zdający zapisze równanie reakcji

Twierdzę, że z samej zgodności indy- widualnych cech śladu linii papilarnych zabezpieczonego na miejscu zdarzenia i śladu porównawczego pobranego od wytypowanej osoby podejrzanej,

Natomiast w przebiegu zespołu Ehlersa i Danlosa wykonuje się badania laboratoryjne i inne, w zależności od objawów związanych z daną postacią choroby. Jakie są metody

5.) W polskiej polityce wschodniej uwzględnianie interesu polskiej ludności wysiedlonej po wojnie z Kresów Wschodnich II RP (tzw. Polaków – Zabużan, Polaków – Kresowian) i