SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

1

5/2016 NS

Otwock, 31.03.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami zwaną dalej u. p. z. p.).

Nazwa zadania : „Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ”. nr sprawy: 5/2016NS

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock www.opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art.27) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępny jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Zadanie 1- Materiały z metali

Zadanie 2-Materiały z tworzyw sztucznych Zadanie 3- Materiały z betonu

CPV: 44163100-1 Rury

CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

CPV: 44114220-0 Rury i osprzęt betonowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego .

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom .

(2)

2

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie sektorowe muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zg. z §13 Regulaminu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Za spełnienie warunków określonych w pkt. 1 zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI, zawierających wymagane informacje i treści oraz formalnie poprawne.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.5). niniejszej specyfikacji;

2) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

3) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt.9 u.

p. z. p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

(3)

3

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 Regulaminu –zał. nr 4 do SIWZ.

6) Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6 do SIWZ.

7) Podpisany i wypełniony projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, np.

konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy zobowiązani są:

1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienia publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

2. Dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1.1) - 6) przez każdego wykonawcę.

4. Pozostałe wymagane dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późniejszymi zmianami).

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 dostawy w tym okresie, wraz z podaniem ich

(4)

4

wartości z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 5 do SIWZ

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić warunki zapisane w umowie w § 5.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym tłumacza oraz za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

1. Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 022 779 42 96 w 10

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej opwik@opwik.com , d.weremko@opwik.com Tel. 22 779 42 96 wew. 12

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Kierownik działu eksploatacji i inwestycji imię i nazwisko p. Stanisław Lasocki

tel. 022 779-20-47 wew. 134 fax. 022 779-20-47 wew. 130 w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest :p Dominika Weremko,- d.weremko@opwik.com w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15 7. Zamawiający może w każdym czasie ,przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść

(5)

5

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia zg. z art.26 Regulaminu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 12.04.2016r.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

(6)

6

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez wykonawcę .

11. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej ,nieprzezroczystej kopercie z napisem:

„ Oferta na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ”. - nr. sprawy 5/2016NS

Nie otwierać przed dniem 12.04.2016r.przed godz. 11:15

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 12.04.2016r. do godz.11:00

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Oferty zostaną otwarte dnia: 12.04.2016r. o godz.11:15

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

b) Wykonawca określa ryczałtową cenę realizowanego zamówienia w zał. nr 3 „Formularzu ofertowym” i cena ta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu.

c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

e) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

f) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. KRYTERIUM – cena – waga 100%

2. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

(7)

7

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny

cena oferty 100% (najniższa cena brutto spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej)x100%x100pkt

Oferta zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 83 i 84 Regulaminu.

XVII. Załączniki

1) Specyfikacja techniczna – zał. nr 1

2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę –zał. nr 2 3) Formularz cenowy – zał. nr 3

4) Oświadczenie z §32 Regulaminu.- zał. 4 5) Wykaz dostaw i usług- zał. 5

6) Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6 7) Projekt umowy- zał. nr 7

--- Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

(8)

8 Zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Wypełnić dla każdego zadania oddzielnie)

Zadanie nr ………

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ...

Siedziba: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Strona internetowa: ...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

Numer REGON: ...

Numer NIP: ...

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy (nie potrzebne skreślić )

...

...

...

Dane dotyczące zamawiającego

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na: „ Zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

nr sprawy: 5/2016NS

(9)

9

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...zł (słownie: ...) podatek VAT...zł cena brutto...zł (słownie: ...)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: ……….

Termin płatności:... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):...

Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………... ... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Inne………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ...

Stanowisko ...

Telefon...Fax...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium; nie dotyczy

(10)

10

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………

………

………

Inne informacje wykonawcy:

………

………

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(11)

11 Zał. nr.3

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1- Materiały z metali

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary Ilość

Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT (stawka)

Kwota brutto

1 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 100 szt. 15

2 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 125 szt. 5

3 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 150 szt. 10

4 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 200 szt. 10

5 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 300 szt. 5

6 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 50 szt. 10

7 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 500 szt. 5

8 Doszczelniacz kielichów rur

żeliwnych, DN 80 szt. 10

9 Hydrant nadziemny żeliwny, DN

80, H 2.150, Rd 1.500 mm szt. 20 10 Hydrant podziemny żeliwny, DN

80, H 1.250, Rd 1.500 mm szt. 20 11 Kolano stopowe, żeliwne,

kołnierzowe DN 80 szt. 6

12 Kolano żeliwne ocynkowane

nyplowe, GW/GZ 2" szt. 10

13 Kolano żeliwne ocynkowane, GW

2" szt. 20

14 Korek żeliwny ocynkowany, GZ

1" szt. 10

15 Korek żeliwny ocynkowany, GZ

11/4" szt. 10

16 Korek żeliwny ocynkowany, GZ

3/4" szt. 20

17 Króciec dwukołnierzowy żeliwny

FF, DN 150, L 1000 mm szt. 2

18 Króciec dwukołnierzowy żeliwny

FF, DN 80, L 400 mm szt. 5

19

Łącznik rurowo-kołnierzowy nieprzelotowy (R-K) do rur żeliwnych DN 150

szt. 4

20

Łącznik rurowo-kołnierzowy z tarką (R-K) do rur PE

Dz.140/DN125kołnierz szt. 6

21 Mufa żeliwna ocynkowana 1/2" szt. 10

(12)

12

22 Mufa żeliwna ocynkowana 2" szt. 10 23 Nypel żeliwny ocynkowany,

redukcyjny, GZ/GZ 1" / 3/4" szt. 50 24 Nypel żeliwny ocynkowany,

redukcyjny, GZ/GZ 11/2" / 11/4" szt. 50 25 Nypel żeliwny ocynkowany,

redukcyjny, GZ/GZ 11/4" / 1" szt. 50 26

Obejma do nawiercania, gwintowana, na rury PE 140/2"GW

szt. 5

27

Obudowa do zasuwy DN 32 (na

#16mm), teleskopowa (L 1250- 1800 mm)

szt. 30

28

Obudowa do zasuwy DN 50 (na

#14mm), teleskopowa (L 1250- 1800 mm)

szt. 20

29

Opaska do nawiercania, kołnierzowa, na rury żeliwne DN 200/50

szt. 2

30

Pale szalunkowe stalowe - tzw.

wypraski KS 3,25mm, szer.

198mm, L 4000mm

szt. 30

31 Pokrywa skrzynki zasuwy,

żeliwna, DN 190 szt. 50

32 Redukcja żeliwna ocynkowana

11/2" / 11/4" GW/GW szt. 10 33 Rura stalowa ocynkowana

(wodociągowa) DN 1" M 6

34 Rura stalowa ocynkowana

(wodociągowa) DN 11/2" M 6 35 Rura stalowa ocynkowana

(wodociągowa) DN 11/4" M 6 36 Rura stalowa ocynkowana

(wodociągowa) DN 2" M 12

37 Rura stalowa ocynkowana

(wodociągowa) DN 3/4" M 6 38 Rura, żeliwo sferoidalne,

kielichowa, DN 150 M 6

39 Skrzynka hydrantowa, żeliwna,

fig. 4055 szt. 50

40 Skrzynka zasuwy, żeliwna, fig.

4056, DN190/270, H 270 mm szt. 70 41

Stalowa opaska naprawcza do rur żeliwnych, jednozamkowa L 300 (106-124 mm)

szt. 20

42

Stalowa opaska naprawcza do rur żeliwnych, jednozamkowa L 300 (120-130 mm)

szt. 10

43

Stalowa opaska naprawcza do rur żeliwnych, jednozamkowa, DN 80 (97-102 mm)

szt. 10

44 Trójnik żeliwny ocynkowany

2"GW szt. 10

45 Trójnik żeliwny, kołnierzowy,

redukcyjny, DN 100/80/100 szt. 3

46 Trójnik żeliwny, kołnierzowy,

redukcyjny, DN 125/100/125 szt. 2 47 Trójnik żeliwny, kołnierzowy,

redukcyjny, DN 150/80/150 szt. 3

48

Właz żeliwny kl. C-250, DN600, H 115mm, pokrywa

niewentylowana, luźna, z blokadą obrotu i wkładką tłumiącą

szt. 5

49

Właz żeliwny kl. C-250, DN600, H 115mm, pokrywa wentylowana, luźna, z blokadą obrotu i wkładką tłumiącą

szt. 5

50

Zasuwa żeliwna miękko uszczelniona DN 32, GZ2" /

GW11/2"+złącze kielichowe z szt. 30

(13)

13

pierścieniem wzmacniającym do rur PE Dz. 40 mm

51

Zasuwa, żeliwo sferoidalne, kołnierzowa, miękko uszczelniona, DN 100, długa

szt. 2

52

Zasuwa, żeliwo sferoidalne, kołnierzowa, miękko uszczelniona, DN 50, długa

szt. 10

53

Zasuwa, żeliwo sferoidalne, kołnierzowa, miękko uszczelniona, DN 50, krótka

szt. 10

54

Zasuwa, żeliwo sferoidalne, kołnierzowa, miękko uszczelniona, DN 80, długa

szt. 3

55

Zasuwa, żeliwo sferoidalne, kołnierzowa, miękko

uszczelniona, DN 80, krótka szt. 2

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(14)

14 Zał. nr.3

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 2-Materiały z tworzyw sztucznych

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka

miary Ilość Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT (stawka)

Kwota brutto

1 Adapter - przejście PE/mosiądz,

SDR 11, 40/1"GZ szt. 20

2 Adapter - przejście PE/mosiądz,

SDR 11, 40/11/4"GW szt. 20 3 Adapter - przejście PE/mosiądz,

SDR 11, 50/11/2"GW szt. 5 4 Adapter - przejście PE/mosiądz,

SDR 11, 63/2"GW szt. 5

5 Kineta przelotowa PP z

uszczelką, DN 425/160 szt. 10

6 Kineta zbiorcza PP z uszczelką,

DN 425/160 szt. 5

7

Kolano 15o PVC-U z uszczelką, 160x4,7mm SDR34, SN8,

ścianka lita szt. 20

8

Kolano 30o PVC-U z uszczelką, 160x4,7mm SDR34, SN8,

ścianka lita szt. 10

9

Kolano 45o PVC-U z uszczelką, 160x4,7mm SDR34, SN8,

ścianka lita szt. 20

10 Kolano elektrooporowe 45o

PE100 SDR11 40 mm, +GF+ szt. 20

11 Kolano elektrooporowe 90o

PE100 SDR11 50 mm, +GF+ szt. 10

12 Kolano elektrooporowe 90o

PE100 SDR11 63 mm, +GF+ szt. 10

13 Kolano elektrooporowe 90o

PE100 SDR11 d40 mm, +GF+ szt. 100 14 Kolano przejściowe 90o PP/GW,

25/3/4", woda PN20, SDR6 / S2,5 szt. 20 15 Kolano przejściowe 90o PP/GW,

32/3/4", woda PN20, SDR6 / S2,5 szt. 20 16 Korek kanalizacyjny z uszczelką,

PVC-U Dz. 160mm, ścianka lita szt. 50 17 Manszeta DN 125/200 wraz ze

stalowymi opaskami zaciskowymi szt. 2 18 Mufa elektrooporowa PE100

SDR11 d40 mm, +GF+ szt. 10

19 Mufa elektrooporowa PE100

SDR11 d50 mm, +GF+ szt. 10

(15)

15

20 Mufa elektrooporowa PE100

SDR17 d140 mm, +GF+ szt. 5

21 Mufa PP Dz. 20mm, woda PN20,

SDR6 / S2,5 szt. 20

22

Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego, h=15mm, na rurę PE Dz. 125mm

szt. 10

23

Podkładka stabilizująca PEHD pod skrzynkę hydrantową fig.

4056

szt. 50

24 Podkładka stabilizująca PEHD

pod skrzynkę zasuwy fig. 4056 szt. 100 25

Połączenie siodłowe kanalizacyjne betonDN300/PVC160

szt. 3

26

Połączenie siodłowe kanalizacyjne

kamionkaDN300/PVC160

szt. 3

27 Rura PP Dz. 20mm, woda PN20,

SDR6 / S2,5 m 48

28 Rura PP Dz. 25mm, woda PN20,

SDR6 / S2,5 m 100

29 Rura PP Dz. 32mm, woda PN20,

SDR6 / S2,5 m 50

30 Rura PP trzonowa, karbowana

DN425 L=6m szt. 5

31

Rura PVC-U z uszczelką kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8,

ścianka lita, L=2,0m szt. 100

32

Rura teleskopowa PVC DN425 L800mm wraz z włazem

żeliwnym DN425 kl. D-400 szt. 15 33 Rura wodociągowa PEHD100

PN10 Dz. 90x5,4mm SDR17 m 48

34 Rura wodociągowa PEHD100

PN16 Dz. 110x10 mm SDR11 m 36

35 Rura wodociągowa PEHD100

PN16 Dz. 125x11,4 mm SDR11 m 96 36 Rura wodociągowa PEHD100

PN16 Dz. 200x11,9 mm SDR17 m 12 37 Rura wodociągowa PEHD100

PN16 Dz. 63x5,6mm SDR11 m 200

38 Rura wodociągowa PEHD80

PN12,5 Dz. 40x3,7mm SDR11 m 500 39

Skrzynka zasuwy PEHD z pokrywą żeliwną, DN 190/270, H 270 mm, teleskopowa

szt. 30

40 Taśma lokalizacyjna z wkładką

metalową m 1500

41 Trójnik przejściowy zaciskowy

PE/GW/PE, 50/2"/50 szt. 5

42 Trójnik przejściowy zaciskowy

PE/GW/PE, 63/2"/63 szt. 5

43 Trójnik zaciskowy PE/PE/PE,

50/50/50 szt. 5

44 Trójnik zaciskowy PE/PE/PE,

63/63/63 szt. 5

45

Tuleja kołnierzowa PE100 63x5,8 mm SDR 11 z luźnym kołnierzem stalowym DN50

szt. 5

46 Uszczelka do rury trzonowej,

karbowanej DN425 szt. 20

47 Uszczelka fibrowa 30x23x2 mm

(Dz x Dw x gr) szt. 1000

48 Uszczelka gumowa, płaska, do

połączeń kołnierzowych, DN 100 szt. 50 49 Uszczelka gumowa, płaska, do

połączeń kołnierzowych, DN 125 szt. 50 50 Uszczelka gumowa, płaska, do

połączeń kołnierzowych, DN 150 szt. 50

(16)

16

51 Uszczelka gumowa, płaska, do

połączeń kołnierzowych, DN 80 szt. 100 52 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 25/1" szt. 10

53 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 32/1" szt. 10

54 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 40/11/2" szt. 10

55 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 40/2" szt. 10

56 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 50/2" szt. 10

57 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GW, 63/2" szt. 10

58 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GZ, 50/2" szt. 10

59 Złączka przejściowa zaciskowa

PE/GZ, 63/2" szt. 10

60 Złączka zaciskowa PE/PE 25/25 szt. 10 OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(17)

17 Zał. nr.3

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 3- Materiały z betonu

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka

miary Ilość Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto

1 Obruk betonowy skrzynki zasuwy,

fig. 4056, z otworem DN~200mm szt. 50 2

Obruk betonowy skrzynki hydrantowej, fig. 4055, z otworem owalnym

szt. 50

3

Stożek betonowy DN425 pod właz żeliwny studni tworzywowej DN425

szt. 15

4

Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub sznurem Bentosil - DN1200, H500, S100

szt. 5

5

Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej - DN1200, H500, S100

szt. 5

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(18)

18 Zał.nr. 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe zg. z art.32 Regulaminu

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15 Regulaminu Zamówień sektorowych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(19)

19 Zał. Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać (dokumenty), że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 2 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Lp Przedmiot dostawy Wartość dostawy netto + VAT

Termin wykonania dostawy (od –do)

Nazwa i adres Zamawiającego

Wskazanie dokumentów potwierdzających należyte

wykonanie usługi (nr strony w ofercie) 1

2

3

4

5

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(20)

20

Zał. nr 6- Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

1.Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

2.Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami):

...

(data i czytelny podpis wykonawcy

(21)

21 Zał. nr. 7

UMOWA NR …../2016 UJ

zawarta w dniu ………. r.

w Otwocku pomiędzy:

Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48 , NIP 532-19-54-266 , REGON 141152456 reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu mgr inż. Mieczysława Kostyrę 2. Prokurenta mgr Grażynę Osica zwaną dalej Zamawiającym

a

……….

z siedzibą: ……….

REGON ………. ; NIP ………..

reprezentowanym przez:

p. ……….

zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy, dokonany w dniu ……….. r. w trybie przetargu nieograniczonego-zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w myśl art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.)

§1

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

(22)

22

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony § 1 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3

1. Łączna wartość zamówienia, o których mowa w §1 , Strony ustaliły na kwotę:

netto ………. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……….. zł słownie złotych brutto: ………

2. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie co miesięcznej faktury VAT wystawionej za wykonany przedmiotu umowy.

3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie ……….. dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, przelewem na jego rachunek bankowy.

4. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: 532-19-54-266

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP ………

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w zakresie umowy bez swojego podpisu, jako Odbiorcy.

7. Opóźnienie w zapłacie faktury przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

Nadzór nad przedmiotem umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować p. Stanisław Lasocki kierownik działu eksploatacji i inwestycji.

§5

1.Na czas realizacji zadania Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie dokument potwierdzający prawdziwość w/w dokumentu.

(23)

23

§6

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej lub wykonanej w sposób wadliwy części umowy.

2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy , za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca:

1) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości;

2) zawiesił działalność gospodarczą;

2. Zamawiający może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca rażąco narusza zapisy umowy;

2) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :