Toruń: Naprawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pełen tekst

(1)

Toruń: Naprawa aparatury medycznej

Numer ogłoszenia: 111835 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera , ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6101510, faks 56 6101682.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa aparatury medycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 - naprawa wideogastroskopu GIF -Q180 o n/s 2002270

Zadanie Nr 2 - naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Q- Engine o n/s 27292;

Zadanie Nr 3 - naprawa 2 szt. inkubatorów Caleo o n/s ASAK -0044, ASAK - 0045. Zadanie Nr 4 - naprawa kardiomonitora MP 50 o n/s DE 82080542 wraz z serwerem M3001A o n/s DE907W6117 1.1. Specyfikacja cenowa za naprawę rezonansu magnetycznego - Załącznik Nr 1a.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

(2)

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o a/ wykaz wykonanych minimum 2 głównych usług w zakresie napraw sprzętu medycznego o wartości minimum: - Zadanie 1 - 2.460,00 zł, - Zadanie 2 - 13.650,00zł, - Zadanie 3 - 5.700,00zł - Zadanie 4 - 3.000,00zł brutto każda usługa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - zgodnie z

załącznikiem Nr 7 do SIWZ Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 usługami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu usługi może złożyć oświadczenie.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

o W celu spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizowania usług będących

przedmiotem zamówienia - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej: - Zadanie 1 - 2.050,00zł, - Zadanie 2 - 11.375,00zł, - Zadanie 3 - 4.750,00zł - Zadanie 4 - 2.500,00zł Z przedstawionej w ofercie polisy musi jednoznacznie wynikać, że została ona opłacona. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się opłaconą polisą lub innym dokumentem o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie

dysponował wykonawca:

(4)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

(5)

inne dokumenty

a) oświadczenie, że Wykonawca (lub wskazany przez Wykonawcę podwykonawca) posiada autoryzację producenta na naprawę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ; b/

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszz.torun.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną (konsorcjum, spółka cywilna) wówczas oświadczenia i dokumenty dotyczące braku wykluczenia z postępowania muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum czy tworzący spółkę cywilną. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

(6)

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.Zobowiązania podmiotu trzeciego z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych należy złożyć w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione wynikające z zasad reprezentacji albo z pełnomocnictwa. 5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły: spełnia/nie spełnia.

Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - naprawa wideogastroskopu GIF -Q180 o n/s 2002270.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: naprawa wideogastroskopu GIF -Q180 o n/s 2002270 polegać będzie na wymianie: - kanału biopsyjnego; - pokrętła U/D - bolców przy złączu elektrycznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Termin naprawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Q- Engine o n/s 27292;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załacznik Nr 1a do SIWZ naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Q- Engine o n/s 27292; polegać będzie na : - usunięciu nieszczelności magnesu rezonansu

magnetycznego wraz z uzupełnieniem 500l ciekłego helu; - wymianie elementów - uszczelki NW40 HelicoflexSeal -2szt., objemki zaciskowej High Load Clamo Chain NW 40 - CC - AS.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Termin naprawy - 10

(7)

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 - naprawa 2 szt. inkubatorów Caleo o n/s ASAK - 0044, ASAK - 0045..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: naprawa 2 szt.

inkubatorów Caleo o n/s ASAK -0044, ASAK - 0045 polegać będzie na wymianie: a) w inkubatorze o n/s ASAK - 0044 - ścianki przedniej - 2 szt., - ścianki bocznej, - zawiasu małego lewego - zawiasu małego prawego - pokrywy Caleo - śrub M4X8 DIN 7984 - 6 szt. b) w inkubatorze o n/s ASAK - 0045 - ścianki przedniej - 2 szt., - ścianki bocznej, - zawiasu małego lewego - zawiasu małego prawego - przepustu dużego rury, rogów inkubatora - 2 szt. - śrub M4X8 DIN 7984 - 6 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Termin naprawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 - naprawa kardiomonitora MP 50 o n/s DE 82080542 wraz z serwerem M3001A o n/s DE907W6117.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: naprawa kardiomonitora MP 50 o n/s DE 82080542 wraz z serwerem M3001A o n/s

DE907W6117polegać będzie na wymianie: - płyty głównej; - 2 szt. akumulatorów w kardiomonitorze - układu pneumatycznego NBP w serwerze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Termin naprawy - 10

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :