• Nie Znaleziono Wyników

III. CZĘŚD RYSUNKOWA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ INWENTARYZACJA: RYS. NR 1 RZUT PIWNIC 1:50 RYS. NR 2 RZUT PARTERU 1:50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "III. CZĘŚD RYSUNKOWA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ INWENTARYZACJA: RYS. NR 1 RZUT PIWNIC 1:50 RYS. NR 2 RZUT PARTERU 1:50"

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAWARTOŚD OPRACOWANIA:

A. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 1. Oświadczenia projektantów

2. Kserokopie uprawnieo i zaświadczeo z izby B. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – STAN ISTNIEJĄCY 3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – PROJEKT BUDOWLANY 3.4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – MATERIAŁOWE

3.4.1. Opis wykonywanych robót

3.4.2. Roboty rozbiórkowe / wyburzeniowe 3.4.3. Roboty budowlane, instalacyjne

3.4.4. Roboty wykooczeniowe / montaż wyposażenia 3.4.5. Zestawienie materiałów wykooczeniowych

3.5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

3.6. DANE TECHNICZNE (W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEO LUB TECHNICZNEGO)

3.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W BUDYNKU LINIOWYM 3.8. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – INSTALACYJNE 3.9. ZAŁOŻONE PARAMETRY KLIMATU WEWNĘTRZNEGO

3.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEO INSTALACJI TECHNICZNYCH

3.11. WPŁYWOBIEKTUBUDOWLANEGONAŚRODOWISKOIJEGOWYKORZYSTYWANIEORAZ WPŁYWNAZDROWIELUDZIIOBIEKTYSĄSIEDNIE.

3.12. WARUNKIOCHRONYPRZECIWPOŻAROWEJ

4. UWAGI I ZALECENIA

III. CZĘŚD RYSUNKOWA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ INWENTARYZACJA:

RYS. NR 1 RZUT PIWNIC 1:50

RYS. NR 2 RZUT PARTERU 1:50

PROJEKT WYKONAWCZY:

RYS. NR 3 RZUT PARTERU 1:50

RYS. NR 4 RZUT PIĘTRA 1:50

RYS. NR 5 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA -

RYS. NR 6 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50

(2)

C. INSTALACJA WOD – KAN, C.O.

1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚD RYSUNKOWA

D. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚD RYSUNKOWA

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(3)

1 | S t r o n a

1. PODSTAWAOPRACOWANIA

 Umowa z inwestorem;

 Wizja lokalna i pomiary dokonane w terenie;

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994r.

z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 Obowiązujące Polskie Normy Budowlane 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu węzłów sanitarnych zlokalizowanych w południowo – zachodnim narożniku budynku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Zespoły objęte opracowaniem zlokalizowane są na kondygnacjach parteru oraz pierwszego piętra. Przebudową objęto instalacje wod-kan, c.o., elektryczną oraz wentylacji grawitacyjnej.

3. PROJEKTARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek domu pomocy społecznej zlokalizowany jest przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

W całości stanowi obiekt zamieszkania zbiorowego wraz z funkcjami towarzyszącymi.

Projektowane zespoły sanitarne zostaną odtworzone w tej samej przestrzeni w której znajdują się obecnie, zostaną jednak dostosowane do obecnie obowiązujących wymogów warunków technicznych, także w kwestiach dostępności przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – STAN ISTNIEJĄCY:

 Powierzchnia zespołów sanitarnych - parter: 33,62 m²

 Powierzchnia zespołów sanitarnych – piętro: 33,21 m³

(4)

2 | S t r o n a

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – PROJEKT BUDOWLANY:

 Powierzchnia zespołów sanitarnych - parter: 32,51 m²

 Powierzchnia zespołów sanitarnych – piętro: 32,43 m³

Powierzchnia użytkowa pomieszczeo została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany remont węzłów sanitarnych nie wpłynie na formę architektoniczną budynku. Wykonywane będą wyłącznie prace wewnątrz obiektu bez ingerencji w elewację i stolarkę okienną.

3.4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – MATERIAŁOWE 3.4.1. Opis wykonywanych robót

Przedmiotem opracowania jest remont zespołów sanitarnych damskiego, męskiego oraz dla osoby niepełnosprawnej na kondygnacjach parteru oraz pierwszego piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul Praskiej 25 w Krakowie. W ramach prac remontowych przewiduje się wyburzenie ścian działowych w zakresie opracowania, demontaż wszystkich instalacji i ponowne wykonanie wymienionych elementów w oparciu o poniższy opis, a także rysunki projektu wykonawczego. Zaprojektowano węzły sanitarne odpowiadając współczesnym standardom, a także zgodne z obecnie obowiązującymi normami i przepisami.

Zaprojektowano dwa zespoły węzłów sanitarnych w podobnym układzie na kondygnacji parteru oraz I piętra. Każdy węzeł sanitarny dostępny jest bezpośrednio w komunikacji ogólnej. Łazienkę dla osoby niepełnosprawnej wyposażono w sprzęt sanitarny dedykowany osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, jak przedłużona miska ustępowa, pochwyty stałe i składane, siedzisko pod prysznicem. Zaprojektowano osobne węzły sanitarne dla kobiet i mężczyzn wyposażone w przedsionki z umywalkami, wpuszczanymi w blat. W łazienkach zaprojektowano wanny otwierane leżące bądź siedzące w zależności od kondygnacji. Zastosowano tu także pochwyty ścienne ułatwiające korzystanie z wyposażenia przez osoby starsze. Z przedsionków łazienek damskich dostępne są pomieszczenia gospodarcze wyposażone w niskie zlewy z ciepłą i zimną woda, a także przestrzeo na dyspozytory detergentów, które należy zdemontowad przed rozpoczęciem prac i zamontowad ponownie po ich zakooczeniu. W zakres opracowania wchodzi także fragment komunikacji poziomej, w którym należy wymienid posadzkę wraz z wylewką

(5)

3 | S t r o n a

betonową i wykooczyd ściany. Nadproża nad drzwiami między kominami wykonad z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym.

Ściany działowe zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego obrzucone tynkiem cementowo – wapiennym. Jako wykooczenie ścian i podłóg zaprojektowano płytki ceramiczne. W ramach opracowania znajdują się przedścianki instalacyjne za którymi ukryto stelaże misek ustępowych, a także piony sanitarne i instalacje.

Wszystkie instalacje projektuje się od nowa połączone z instalacjami istniejącymi w poziomie piwnicy. Przejścia instalacji przez stropy należy zabezpieczyd do klasy odporności ogniowej przegrody (REI 120), a zabezpieczenie potwierdzid odpowiednim protokołem. Piony centralnego ogrzewania należy prowadzid w bruzdach w ścianach zewnętrznych. Przejścia przez stropy należy wykonad metoda przewiercania, o odpowiednio większej średnicy umożliwiającej przeprowadzenie przewodu oraz wykonanie izolacji przeciwpożarowej.

Na wykonanej wylewce, a pod płytkami należy wykonad izolację przeciwwodną wywiniętą na ściany do h=50 cm we wszystkich pomieszczeniach mokrych. Dodatkowo na ścianach przy prysznicu oraz przy wannach izolację przeciwwodna należy wykonad do h=200 cm. Do wypełnienia szczelin między płytkami należy użyd fugi cementowej, elastycznej do zastosowao w pomieszczeniach mokrych.

W łazienkach dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano prysznice typu „walk in”.

W stronę odwodnienia liniowego należy wykonad jednoprocentowe spadki posadzki, umożliwiające skuteczne odprowadzenie wody. Spadek posadzki od strony łazienki do odwodnienia należy odbid od ściany komina, zgodnie z kierunkiem oznaczonym na rysunkach.

W pomieszczeniu 1.6 należy wymurowad komin wentylacyjny z pustaków betonowych. Przewód wyprowadzid ponad poład dachu, tak by spód wywiewu umieszczonego w bocznej ścianie komina kanału wentylacyjnego znajdował się min. 30 cm powyżej niepalnej połaci dachu. Przewód powyżej połaci dachu ocieplid 5 cm warstwą styropianu. Na izolacji należy wykonad tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze pozostałych kominów. Przewód zwieoczyd obróbką blacharską. Obróbkę blacharską w części cokołowej komina wypuścid spod izolacji termicznej aby zachowad szczelnośd. Otwór wywiewny należy zabezpieczyd siatką stalową, analogicznie jak na pozostałych kominach.

3.4.2. Roboty rozbiórkowe / wyburzeniowe o Demontaż skrzydeł drzwiowych o Demontaż wyposażenia sanitarnego o Demontaż grzejników

o Skucie płytek ceramicznych podłóg i ścian o Skucie wylewki betonowej

(6)

4 | S t r o n a

o Demontaż pionów kanalizacyjnych, istniejących odpływów o Demontaż pionów centralnego ogrzewania

o Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem o Demontaż podokienników

o Wykonanie bruzd e ścianach pod piony c.o.

o Wiercenie otworów w stropach pod piony kanalizacji sanitarnej i instalacje wodną (woda ciepła, zimna, cyrkulacja)

3.4.3. Roboty budowlane / instalacyjne

o Murowanie ścian z bloczków z betonu komórkowego

o Wiercenie otworów w stropach pod projektowane instalacje

o Wykonanie bruzd w ścianach istniejących pod projektowane piony c.o.

o Montaż pionów c.o. wraz z ogrzewaniem podłogowym w łazienkach

o Montaż elementów kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami i odwodnieniami liniowymi

o Ułożenie 5 cm warstwy twardego styropianu o Ułożenie folii budowlanej

o Wykonanie zbrojonej wylewki betonowej gr. 6 cm

Grubośd warstw posadzkowych dostosowad do grubości istniejących warstw na stropie, których grubośd będzie możliwa do oceny po wykonaniu robót rozbiórkowych.

o Ułożenie przewodów elektrycznych, montaż puszek podtynkowych o Wymurowanie komina wentylacji grawitacyjnej pom. 1.6

o Ułożenie izolacji termicznej komina powyżej połaci dachu o Tynkowanie izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego

o Montaż obróbek blacharskich i siatek stalowych zabezpieczających o Wyrównanie powierzchni ścian, kominów i gruntowanie

o Wykonanie izolacji przeciwwodnej podpłytkowej we wszystkich pomieszczeniach na posadzkach wywiniętej na ściany do h=50 cm. W łazienkach przy wannach i prysznicu do h=2,00 m

o Ułożenie podokienników z płytek ceramicznych

o Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach do h = 2,50 m o Fugowanie, silikonowanie ułożonej ceramiki

o Montaż osprzętu elektrycznego

o Montaż grzejników z głowicami termostatycznymi i grzałkami elektrycznymi o Montaż skrzydeł drzwiowych

o Wykonanie kanału wentylacji pom. 0.4. z wraz z montażem wentylatora wyciągowego (włączenie do istniejącego przewodu)

o Montaż odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych w przestrzeni stropodachu wentylowanego z włączeniem do istniejących wywiewek.

(7)

5 | S t r o n a

3.4.4. Roboty wykooczeniowe / montaż wyposażenia

o Montaż luster ruchomych oraz luster w płaszczyźnie płytek ceramicznych o Biały montaż

o Montaż kratek ze stali nierdzewnej odwodnieo liniowych i wpustów podłogowych

o Montaż kratek ze stali nierdzewnej kanałów wentylacji grawitacyjnej o Montaż armatury

o Montaż suszarek do rąk oraz dozowników mydła

o Montaż barier stałych i uchylnych ze stali nierdzewnej dla osób starszych i niepełnosprawnych

o Montaż siedzisk w prysznicach dla osób niepełnosprawnych o Montaż szafek wiszących

o Montaż dozowników na detergenty (z demontażu) w pomieszczeniach gospodarczych

o Montaż podajników papieru toaletowego o Montaż suszarek besenowych

3.4.5. Wyposażenie i wykooczenie wnętrz:

3.4.5.1. ZESPÓŁ SANITARNY - PARTER:

Pomieszczenie nr 0.1 – łazienka dla osoby niepełnosprawnej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50

o Odwodnienie liniowe prysznica, niskie h =6,7 cm, s=159 cm z kratką ze stali nierdzewnej

o Umywalka dla osoby niepełnosprawnej

o Bateria umywalki z długim uchwytem dla osoby niepełnosprawnej o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Miska ustępowa podwieszana dla osoby niepełnosprawnej na stelażu systemowym

o Składane siedzenie w części prysznicowej

o Bateria prysznicowa z termostatem, deszczownicą i słuchawką z wężem

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

(8)

6 | S t r o n a

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer.x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm (3 szt.) o Poręcz prosta 30 cm (1 szt.)

o Poręcz prysznicowa, kątowa (1szt.)

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Podajnik papieru toaletowego o Dozownik mydła

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany Pomieszczenie 0.2 – przedsionek łazienki męskiej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Lustro w warstwie płytek ceramicznych dł. 161 cm, h=90 cm

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Szafka wisząca podumywalkowa z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 161x65x50 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Umywalka wpuszczana w blat wraz z armaturą (2 szt.) o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie, malowanie farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik mydła

o Elektryczna suszarka do rąk

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany

Pomieszczenie 0.3 – łazienka męska

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11

(9)

7 | S t r o n a

o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Ogrzewanie podłogowe o Umywalka wisząca

o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Wanna leżąca z otwieranymi drzwiami dł. 160 cm x 76 cm (z podcięciem na nogi)

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Pisuar podwieszany na stelażu systemowym

o Złączka do węża

o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm

o Poręcz prosta 60 cm

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Podajnik papieru toaletowego

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany o Dozownik mydła

Pomieszczenie 0.4 – łazienka damska

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Ogrzewanie podłogowe o Umywalka wisząca

o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Wanna siedząca z otwieranymi drzwiami dł. 115 cm x 68 cm (z podcięciem na nogi)

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej

o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm o Poręcz prosta 60 cm

o Poręcz prosta 30 cm

(10)

8 | S t r o n a

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer.x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Wentylator ścienny wyciągowy

o Gładź gipsowa na suficie farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym o Podajnik papieru toaletowego

o Elektryczna suszarka basenowa

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany o Dozownik mydła

Pomieszczenie 0.5 – wc damski

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Poręcz ścienna prosta 60 cm

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Podajnik papieru toaletowego

Pomieszczenie 0.6 – pomieszczenie gospodarcze

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50

o Zlew gospodarczy wraz z armaturą ścienną o Złączka do węża

o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

Pomieszczenie 0.7 – przedsionek łazienki damskiej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

(11)

9 | S t r o n a

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Skrzynka rozdzielacza instalacji c.o.

o Lustro w warstwie płytek ceramicznych dł. 161 cm, h=90 cm

o Szafka wisząca podumywalkowa z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 161x65x50 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Umywalka wpuszczana w blat wraz z armaturą (2 szt.) o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną o Dozownik mydła

o Elektryczna suszarka do rąk

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany Pomieszczenie 0.8 – fragment komunikacji poziomej

o Płytki ceramiczne na posadzce

o Gładź gipsowa na suficie i ścianach z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną

3.4.5.2. ZESPÓŁ SANITARNY - I PIĘTRO:

Pomieszczenie nr 1.1 – łazienka dla osoby niepełnosprawnej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Odwodnienie liniowe prysznica, niskie h =6,7 cm, s=146 cm z kratką ze stali nierdzewnej

o Umywalka dla osoby niepełnosprawnej

o Bateria umywalki z długim uchwytem dla osoby niepełnosprawnej o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Miska ustępowa podwieszana dla osoby niepełnosprawnej na stelażu systemowym

o Składane siedzenie w części prysznicowej

o Bateria prysznicowa z termostatem, deszczownicą i słuchawką z wężem

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

(12)

10 | S t r o n a

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer.x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm (3 szt.) o Poręcz prosta 30 cm (1 szt.)

o Poręcz prysznicowa, kątowa (1szt.)

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik papieru toaletowego o Dozownik mydła

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany Pomieszczenie 1.2 – przedsionek łazienki męskiej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Lustro w warstwie płytek ceramicznych dł. 161 cm, h=90 cm

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Szafka wisząca podumywalkowa z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 161x65x50 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Umywalka wpuszczana w blat wraz z armaturą (2 szt.) o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik mydła

o Elektryczna suszarka do rąk

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany Pomieszczenie 1.3 – łazienka męska

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

(13)

11 | S t r o n a

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Ogrzewanie podłogowe o Umywalka wisząca

o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Wanna siedząca z otwieranymi drzwiami dł. 115 cm x 68 cm (z podcięciem na nogi)

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Pisuar podwieszany na stelażu systemowym

o Złączka do węża

o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm

o Poręcz prosta 60 cm

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie i fragmencie ścian powyżej glazury z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik papieru toaletowego

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany o Dozownik mydła

Pomieszczenie 1.4 – łazienka damska

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Ogrzewanie podłogowe o Umywalka wisząca

o Ruchome lustro dla osoby niepełnosprawnej z uchwytem

o Wanna leżąca z otwieranymi drzwiami dł. 160 cm x 76 cm (z podcięciem na nogi)

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej

o Poręcz ścienna, uchylna 60 cm o Poręcz prosta 60 cm

o Poręcz prosta 30 cm

o Szafka wisząca z MDFu lakierowanego o wym. (szer.x wys. x gł.) 60x180x30 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

(14)

12 | S t r o n a

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik papieru toaletowego o Elektryczna suszarka basenowa

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany o Dozownik mydła

Pomieszczenie 1.5 – wc damski

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym o Poręcz ścienna prosta 60 cm

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Gładź gipsowa na suficie i fragmencie ścian powyżej glazury z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik papieru toaletowego

Pomieszczenie 1.6 – pomieszczenie gospodarcze

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 80 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

o Zlew gospodarczy wraz z armaturą ścienną o Złączka do węża

o Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej

o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną w kolorze białym

o Dozownik mydła

Pomieszczenie 1.7 – przedsionek łazienki damskiej

o Drzwi drewniane obite płytą HDF, ościeżnica bezprzylgowa, zamek magnetyczny, szerokośd w świetle 90 cm

o Posadzka z płytek ceramicznych wym. 30x30 antypoślizgowośd R11 o Ściany z płytek ceramicznych 30x60 do h=2,50 m

(15)

13 | S t r o n a

o Grzejnik „ręcznikowy” z dodatkową grzałką elektryczną i głowicą termostatyczną

o Skrzynka rozdzielacza instalacji c.o.

o Lustro w warstwie płytek ceramicznych dł. 161 cm, h=90 cm

o Szafka wisząca podumywalkowa z MDFu lakierowanego o wym. (szer. x wys. x gł.) 161x65x50 cm zamykana drzwiczkami z cichym domykaniem, podwieszona do ściany 20 cm nad posadzką.

o Umywalka wpuszczana w blat wraz z armaturą (2 szt.) o Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną o Dozownik mydła

o Elektryczna suszarka do rąk

o Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej mocowany do ściany Pomieszczenie 1.8 – fragment komunikacji poziomej

o Płytki ceramiczne na posadzce

o Gładź gipsowa na suficie z malowaniem farbą akrylową łatwozmywalną Wyposażenie dodatkowe / ruchome:

o Kosz na śmieci 10 l w każdym pomieszczeniu (2x 6 szt.)

o Szkotki ustępowe w każdym pomieszczeniu z miską ustępową (2x 4 szt.) Przed wbudowaniem elementów wykooczeniowych należy uzyskad akceptację inwestora / inspektora nadzoru po uprzednim przedstawieniu próbek bądź kart katalogowych.

Wszystkie elementy wyposażenia winny posiadad deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty dopuszczające produkt do stosowania w krajach leżących na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd komplet dokumentów inspektorowi nadzoru wraz ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do odbioru robót budowlanych.

3.5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Obiekt w całości dostosowany jest do użytku przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

3.6. DANE TECHNICZNE (W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEO LUB TECHNICZNEGO)

Nie dotyczy.

(16)

14 | S t r o n a

3.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W BUDYNKU LINIOWYM Nie dotyczy.

3.8. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zostanie wykonana w ramach rozbudowy wewnętrznej instalacji i istniejącego przydziału mocy zgodnie z projektem branżowym.

Instalacja wodno – kanalizacyjna - zgodnie z projektem branżowym

Instalacja wod-kan zostanie wykonana w ramach rozbudowy wewnętrznej instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania – zgodnie z projektem branżowym

Instalacja c.o. została zaprojektowana w oparciu o rozbudowę istniejącej instalacji

Instalacja gazowa – zgodnie z projektem branżowym Nie dotyczy.

3.9. ZAŁOŻONE PARAMETRY KLIMATU WEWNĘTRZNEGO:

TEMPERATURA

przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym wynoszącą 20- 22°C, w okresie letnim wynoszącą 23-26°C. Parametry założone na podstawie PN-78/B- 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

WILGOTNOŚD POWIETRZA

przyjęto względną wilgotnośd powietrza w pomieszczeniach wynoszącą w okresie zimowym 40-60%, w okresie letnim 40-55%. Parametry założone na podstawie PN-78/B- 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PRĘDKOŚD RUCHU POWIETRZA

przyjęto prędkośd ruchu powietrza w pomieszczeniach wynoszącą zimą maksymalnie 0,2m/s, latem latem – 0,3m/s. Parametry założone na podstawie PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

STRUMIEO OBJĘTOŚCI POWIETRZA, WENTYLACJA

strumieo objętości powietrza wentylacyjnego w budynku określono przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeo pomocniczych. Strumienie te wynoszą co najmniej :

w łazience - 50 m3/h

(17)

15 | S t r o n a

prawidłową wentylację w budynku zapewnia doprowadzenie powietrza do pomieszczeo oraz usuwanie powietrza zużytego.

dopływ powietrza wewnętrznego do łazienki zapewniono przez otwory w dolnych częściach drzwi. Przekrój netto otworów wynosi 200 cm2.

Każde pomieszczenie wymagającego wentylacji zostało wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej.

Powyższe parametry przyjęto na podstawie PN-83/B-03430 (z późniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.

3.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEO INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

3.11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZWPŁYWNAZDROWIELUDZIIOBIEKTYSĄSIEDNIE.

Przedmiotowy budynek zapewniony pobór wody z wodociągu miejskiego. Ścieki zarówno sanitarne są odprowadzane do kanalizacji.

W związku z projektowaną przebudową i nadbudową o lukarnę budynek nie będzie emitowad nadmiernego hałasu, wibracji i innych zakłóceo. Gospodarka odpadami odbywad się będzie na zasadach przyjętych na terenie gminy Kraków.

Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy oraz dojściami i dojazdami do budynku.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Budynek nie utrudnia dostępu do drogi publicznej i nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeo przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie będzie powodowad uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz nie będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3.12.WARUNKIOCHRONYPRZECIWPOŻAROWEJ 3.12.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego

Istniejący obiekt to budynek zamieszkania zbiorowego. Budynek jest częściowo podpiwniczony.

3.12.2.Powierzchnia

(18)

16 | S t r o n a

Powierzchnia zabudowy: 1654,90 m²

3.12.3. Wysokośd

Wysokośd budynku mierzona od średniego poziomu terenu przed wejściem do budynku nie przekracza 12 m obiekt klasyfikuje się w grupie budynków niskich.

3.12.4. Liczba kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną częściowo podziemną.

3.12.5. Warunki usytuowania

Budynek zamieszkania zbiorowego zlokalizowany został we wschodniej części działki i nr 19/2.

3.12.6. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstośd obciążenia ogniowego

Przedmiotowy budynek to obiekt zamieszkania zbiorowego dla osób starszych zatem zakwalifikowano go do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Piwnica PM.

3.12.7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeo oraz przestrzeni zewnętrznych W przedmiotowym budynku nie ma pomieszczeo zagrażających wybuchem.

3.12.8. Klasa odporności pożarowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami

§212.2. wymagana klasa odporności pożarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLII (N) wynosi „B”, obniżony do „C”.

Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku w klasie „D”:

Klasa odporności

pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Główna

konstruk cja nośna

Konstrukcja dachu

Strop Ściana zewnętrzna

Ściana wewnętrzna

Przekryci e dachu

„C” R 60 R15 REI 60 EI 30 EI15 RE15

Elementy budynku spełniają powyższe wymagania.

3.12.9. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe.

(19)

17 | S t r o n a

Kondygnacje nadziemne znajdują należą do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, a kondygnacja podziemna została zakwalifikowana jako PM. Przejścia instalacji przez stropy należy zabezpieczyd do klasy odporności przegrody – REI120.

3.12.10. Warunki ewakuacji

W ramach odrębnego opracowania dostosowano budynek do obowiązujących wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wydzielono klatki schodowe, a także podzielono kondygnację na strefy pożarowe.

Projektowany remont sanitariatów nie wpływa na zmianę warunków ewakuacji.

3.12.11. Urządzenia przeciwpożarowe Nie dotyczy.

3.12.12. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy Nie dotyczy.

3.12.13. Droga pożarowa Nie dotyczy.

3.12.14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Nie dotyczy.

3.12.15. Inne ważne dane Brak

4. UWAGIIZALECENIA

 Prace budowlane wykonywad pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.

 Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych należy sprawdzid wymiary na budowie.

 Przed wbudowaniem elementów wykooczeniowych należy uzyskad akceptację inwestora / inspektora nadzoru po uprzednim przedstawieniu próbek bądź kart katalogowych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO..

Warunki konkursu (Tchnical data) Wysokość

• Nieformalna wideokonferencja członków Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla do Spraw Podatkowych. • Nieformalna wideokonferencja członków Grupy Roboczej do Spraw Rolnych (prawa do

przypadku wymiany zniszczonego obiektu - POSADZKA - DESKI DREWNIANE.. POSADZKA

99% bawełny i 1% elastanu, niemowlęce, chłopięce, z 3-kolorową gumką i wiązaniem w pasie, kieszeniami i aplikacją, rozmiary: 74-98 cm. 6

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 80x160 mm z

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy9. Wszystkie podane ceny wyrażone są

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA MT PROJEKT I NIE MOGĄ BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTĘPNIANE STRONIE