• Nie Znaleziono Wyników

” Zadaniem samorządu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Po komercjalizacji (i prywatyzacji) szpitali może to być trudne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "” Zadaniem samorządu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Po komercjalizacji (i prywatyzacji) szpitali może to być trudne"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

78 menedżer zdrowia listopad 9/2008

Zastanawiamy się ostatnio, co będzie, kiedy pre- zydent zawetuje ustawy zakładające przekształcenia placówek medycznych w spółki. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że bez względu na losy uchwalonych ustaw o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia, proces komercjalizacji (a także prywatyzacji) placó- wek opieki zdrowotnej będzie postępować. Warto zatem zastanowić się, jak w tych warunkach gwa- rantowane są i będą prawa i obowiązki stron zain- teresowanych.

Jednostki samorządu terytorialnego, decydujące się na poddanie swoich spzoz-ów przekształceniom, liczą przede wszystkim na pozbycie się nawracające-

go widma długów zagrażających ich budżetom. Nie należy jednak zapominać, że zadaniem samorządu pozostaje zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól- noty w zakresie ochrony zdrowia. Może zaś to być bardzo trudne w przypadku braku odpowiednich narzędzi własnych do realizacji tego celu. Sytuacja może się szczególnie skomplikować, jeśli skomer- cjalizowane (a tym bardziej sprywatyzowane) jed- nostki zaczną prowadzić samodzielną politykę, nie- koniecznie leżącą w interesie publicznym.

Wszystko wskazuje na to, że menedżerowie za- kładów opieki zdrowotnej nie powinni obawiać się zmiany (w każdym razie ci, którzy potrafią zarzą- dzać i realizować zadania, także wbrew naciskom lokalnych polityków).

Na pierwszy rzut oka także pracownicy obec- nych spzoz-ów nie powinni stracić na reformie.

Przynajmniej na razie zarobki w przekształconych szpitalach są na ogół nieco lepsze. Światowe dane mówią jednak co innego – placówki prowadzone przez podmioty prywatne ograniczają zatrudnienie (efekt – więcej pracują ci, którzy zostają), a staty- stycznie wynagrodzenia są tam nieco niższe niż w jednostkach publicznych. Może to być szczegól- nie groźne przy powszechnej w naszej służbie zdro- wia tendencji do odchodzenia od kodeksowego za- trudnienia.

A co z pacjentami? Dobrze zarządzana placów- ka z zadowolonym i motywowanym do pracy per-

sonelem jest szansą dla chorych. Czy jednak, wobec permanentnego niedofinansowania ochrony zdro- wia nie dojdzie do sytuacji, w której kolejka do bezpłatnych świadczeń będzie się wydłużać, a w tym samym czasie takie same świadczenia (a nawet szerszy ich zakres) będą dostępne na od- działach płatnych?

Wydaje się, że należy pomyśleć o takich sposo- bach przekształcania spzoz-ów i organizacji nowych jednostek, które zapobiegną wymienionym (i in- nym) zagrożeniom. Dobrym środkiem na tej dro- dze jest zachowanie własności nieruchomości przez samorząd, a także takie zapisanie w statucie spółki misji (jak w dotychczasowych statutach spzoz-ów) oraz zasady działania non profit.n

” Zadaniem samorządu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Po komercjalizacji (i prywatyzacji) szpitali może to być trudne

Spółki? Tak, ale...

K o n s t a n t y R a d z i w i ł ł

f e l i e t o n m o i m p r y w a t n y m z d a n i e m

fot. Archiwum

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 pkt 13 ustawy, na- leży rozumieć przekazanie, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy wyrobu medycznego nowego lub odtworzonego i innego niż wyrób me- dyczny przeznaczony

Prawo zamówień pu- blicznych z 2019 roku wzmacnia pozycję prawną Prezesa Urzędu w systemie zamówień publicz- nych w stosunku do stanu dotychczasowego.. Niezależnie od tego do

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

Wywiad z laureatem Nagrody Nobla Profesorem Koshibą i raport o przyzna- niu medalu ICPE dla Profesor Tae Ryu był okazją do przedstawienia Państwu obrazu japońskiej szkoły,

Być może nie jest to jeszcze bardzo powszechne postrzeganie wolontariatu, ale staje się on znaczącym elementem widniejącym w rubryce „doświadczenie zawodowe”. Dla przyszłego

Przez wiele lat „Sen o Warszawie – bo taki zyskał tytuł ten utwór – i ukazał się też w sześćdziesiątym szóstym roku na EP-ce wydanej tym razem w Polsce przez

Ostatnio, rok temu w Centrum Sztuki Wspołczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się największa jak dotąd wystawa Tadeusza Rolke na która złożyło

Jeżeli chce się kogoś przekonać do wartościowych filmów, jakie można oglądać przy pomocy aparatu vide, to przede wszystkim aparatura ta powinna znaleźć się

Kościół (Kościoły) jest (są) nośnikami pamięci także jako instytucje - w ich strukturze odbijają się bowiem nawarstwienia kolejnych wieków.. W dzisiejszym kształcie

” Całość opieki – od profilaktyki i opieki podstawowej do opieki specjalistycznej i szpitalnej – powinna być świadczona przez jedną instytucję

Niniejszym oświadczam, że w Instytucie Kardiologii w Aninie na egzaminie z EKG komisje nie stawiają na szali przesądzającej – zda/nie zda zmian EKG, których amplituda jest

An aspect that lacks realism in a lot of current models is the rigid separation between modes: within the model a traveler cannot choose to switch between modes, so multimodal

Źródło: Portal Facebook, Grupa SKLEP PGG KARLIK PIEKLORZ GREEN PAL/jak kupić?, Grupa Sprawdź węgiel – pomagamy kupić ekogroszek z PGG, Strona Fanpage PGG – polski węgiel

Opisują działalność samorządu klasowego (szkolnego). Czy są zadowoleni z jego funkcjonowania? Jakie są ich oczekiwania wobec szkolnych samorządowców? Jakimi cechami

Jednak w tym czasie instytucje dziedzictwa i komputeryzowane przedsiębiorstwa koncen trowały się na własnych profesjonalnych projektach zabezpieczania danych cyfrowych,

z rohatyna z roku 1509 dopatrywałabym się zatem odwetu na rodzinie Chodeckich za niepowodzenie układu małżeńskiego Bogdana.. uderzając na ziemie polskie w 1509 roku Bogdan,

Jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w

Składa się z 26 roz- działów, w których Hildegarda opisuje właściwości przyrodnicze i leczniczą przydatność wy- branych kamieni, w większości szlachetnych, i podaje przepisy

Lapbook jest „książką” tematyczną, którą tworzy się na dany temat i w której tworzeniu uczeń aktywnie uczestniczy.. Dzięki lapbookom uczniowie

„Już dwa razy przekładałam termin, nie chcę wyczekiwać w przychodniach, prędzej zarażę się w Biedronce niż w szpitalu”, zirytowałam się.. Pięć dni później zadzwoniła

Na obecnym etapie badań nie da się o kreślić charakteru obiektu o fundamen­ tach kam iennych,Być może jego nadbudowa była drewniana, przem aw iają za tym liczne

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w

AP-G: Mnie się bardzo podobało też to w tej książce, że ona jest taka niewygładzona, że nie ma w tym jakiegoś patosu i takiego podnoszenia tych ludzi, którzy często poświęcają