• Nie Znaleziono Wyników

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W ROGOŹNIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W ROGOŹNIE"

Copied!
122
0
0

Pełen tekst

(1)

STATUT SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 2

IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH

W ROGOŹNIE

(2)

1

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 98 Ustawy z dnia 14 lutego 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1481 ze zm.);

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.

U. z 2017r. poz.60)

6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

(3)

2

SPIS TREŚCI strona

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

1. Postanowienia wstępne 5

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Szkoły oraz sposób ich wykonywania

1. Ogólne cele Szkoły wynikające z przepisów prawa 6

2. Misja Szkoły, a jej zadania 7

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 8

4. Bezpieczeństwo uczniów w Szkole 12

5. Realizacja zadań dydaktycznych w Szkole 15

6. Realizacja zadań przez Szkołę a cechy absolwenta 16

7. Realizacja zadań wychowawczych Szkoły 17

8. Zadania profilaktyczne w Szkole 18

9. Funkcjonowanie w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 18 10. Regulacje dotyczące sprawowania opieki nad uczniami 21 ROZDZIAŁ III

Organy Szkoły i ich kompetencje

1. Organy Szkoły 22

2. Dyrektor Szkoły 22

3. Rada Pedagogiczna 26

4. Samorząd Uczniowski 28

5. Rada Rodziców 29

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy Szkoły

1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole 30

2. Regulacje dotyczące organizacji roku szkolnego 34

3. Dokumentacja nauczania oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej 35

4. Lekcje religii 36

5. Wychowanie do życia w rodzinie 37

6. Doradztwo zawodowe 37

5. Wychowanie fizyczne 37

6. Działalność innowacyjna i eksperymentalna 38 7. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu 39

8. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 40

(4)

3

9. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz

materiałami ćwiczeniowymi w Szkole 42

10. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 43

11. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 44

12. Rodzaje pomieszczeń szkolnych 44

13. Organizacja form pomocy i opieki nad uczniami 45

14. Współpraca Szkoły z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci

i młodzieży 46

ROZDZIAŁ V

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły 47

2. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy 48

3. Zakres zadań nauczyciela przedmiotu 50

4. Zakres zadań pedagoga, logopedy, bibliotekarza i nauczyciela świetlicy 51

5. Zakres zadań nauczyciela dyżurującego 53

6. Zasady funkcjonowania w Szkole zespołów przedmiotowych, oddziałowych

i problemowo - zadaniowych 54

7. Dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycieli w Szkole 55 8. Regulacje dotyczące obowiązków pracowników Szkoły 55 ROZDZIAŁ VI

Uczniowie Szkoły i ich rodzice

1. Rekrutacja uczniów do klasy I 56

2. Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 58 3. Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy 60

4. Prawa ucznia 61

5. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 62

6. Obowiązki ucznia 63

7. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym 65 8. Prawa i obowiązki rodziców wobec Szkoły i dzieci 67

9. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień 67

10. Zasady stosowania kar wobec uczniów 70

ROZDZIAŁ VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

1. Ocenianie wewnątrzszkolne 72

2. Informowanie rodziców i uczniów 84

3. Uzasadnianie oceny i wgląd do prac uczniów 85 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 86

5. Ocenianie bieżące 86

6. Ocenianie zachowania 94

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna 98

(5)

4

8. Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 99

9. Procedura podwyższenia oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania 100 10. Egzamin klasyfikacyjny 101

11. Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 101

12. Egzamin poprawkowy 102

13. Egzamin ósmoklasisty 102

14. Promowanie 105

15. Ukończenie Szkoły 107

16. Ocenianie w trakcie kształcenia na odległość 107

ROZDZIAŁ VIII Ceremoniał szkolny 1. Sztandar Szkoły 110

2. Logo Szkoły 112

3. Jednolity strój szkolny 112

4. Szczegółowe zasady określające ceremoniał szkolny 115

5. Hymn Szkoły 119

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe 1. Postanowienia końcowe 120

(6)

5 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie jest publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

2. Szkoła swoją siedzibę ma w Rogoźnie, a budynki Szkoły mieszczą się pod następującymi adresami:

1) 64 – 610 Rogoźno, ul. Mała Poznańska 1;

2) 64 – 610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 36;

3) 64 – 610 Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego 12.

3. Siedzibę główną jest się budynek przy ul. Małej Poznańskiej 1, gdzie mieści się sekretariat i gabinet Dyrektora Szkoły, tel., 67/2617005, mail:sp2rogozno@vp.pl, strona www.sp2rogozno.pl

4. Szkoła nosi numer 2.

5. Szkoła nosi imię Olimpijczyków Polskich.

6. Pełna nazwa Szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie.

7. Szkołę prowadzi Gmina Rogoźno.

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 2

1.Czas trwania nauki w Szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

(7)

6

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4 3.Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie;

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie;

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły;

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

4. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Rogoźno.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

§ 5

Ogólne cele Szkoły wynikające z przepisów prawa

1. Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

3. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców uwzględniając opinię Samorządu Uczniowskiego, uchwala na każdy rok szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje pedagoga szkolnego.

5. Szkoła rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na pozalekcyjnych zajęciach z różnych dziedzin w formie indywidualnych bądź zespołowych konsultacji prowadzonych przez nauczycieli, a organizowanych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.

6. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne i zespołowe prowadzone przez nauczycieli w formie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z nauką w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych.

(8)

7

§ 6

Misja Szkoły, a jej zadania

„Dobra szkoła to instytucja, w której zrobiono wszystko, co możliwe dla stworzenia optymalnych warunków pracy i nauki każdego ucznia, gdzie szanowane są prawa, ale też egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej uczestników”

Wizja Szkoły

Szkoła nowoczesna i przyjazna, innowacyjna placówka, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji. Absolwenci Szkoły powinni mieć poczucie własnej wartości, ale także odpowiedzialności za swe zachowanie. Do realizacji tego celu będą prowadziły działania, które jednocześnie zawierają w sobie słowa Janusza Korczaka:

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także zadania zawarte w Programie Wychowawczo -Profilaktycznym Szkoły.

2. Szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo Oświatowe i podstawach programowych.

4. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.

5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

1) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania;

2) ukończenie Szkoły w skróconym czasie;

3) udział w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie Szkoły.

6. Szkoła określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania opracowanego na podstawie odrębnych przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także określa zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

(9)

8

7. Szkoła uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

8. Szkoła rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic państwowych.

9. Szkoła określa organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, którą nadzoruje pedagog szkolny stosownie do potrzeb.

10. Szkoła określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

11. Szkoła zapewnia upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

12. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP.

13. Szkoła reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasady pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i innych osób o innych światopoglądach.

14. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii lub etyki zgodnie z życzeniami rodziców i Rozporządzeniem Ministra.

15. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

16. Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez funkcjonujący Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

17. Określa zasady i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów obowiązującego Prawa Oświatowego.

§ 7

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Szkoła organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

(10)

9

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w Szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w Szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób, 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

(11)

10

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób, 4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,

5) warsztatów,

6) porad i konsultacji.

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w Szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

8. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut.

Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

11. W Szkole można organizować kształcenie specjalne dla ucznia posiadającego stosowną opinię PPP maksymalnie do 20 roku życia ucznia.

(12)

11

12. W Szkole można na podstawie opinii PPP zorganizować nauczanie indywidualne w porozumieniu z organem prowadzącym ustalając zakres, miejsce oraz czas zajęć.

Nauczanie indywidualne może być prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli, a w przypadku oddziału przedszkolnego i klas I-III przez jednego lub dwóch nauczycieli.

13. Uczniowi lub dziecku oddziału przedszkolnego objętemu nauczaniem indywidualnym na podstawie stosownej opinii PPP należy organizować różne formy uczestnictwa w życiu oddziału przedszkolnego lub klasy w ramach integracji ze środowiskiem i rówieśnikami.

14. Na wniosek rodziców-prawnych opiekunów dziecka lub ucznia można zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie dziecko lub uczeń będzie uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub Szkoły na normalnych zasadach ustalonych dla grupy rówieśniczej.

15. Uczniowi lub dziecku w oddziale przedszkolnym mogącym uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogącemu realizować wszystkich zajęć, można zorganizować zindywidualizowaną ścieżkę pomocy.

16. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

17. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

18. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) Dyrektora Szkoły;

2) ucznia;

3) rodziców-prawnych opiekunów ucznia;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

(13)

12 7) pomocy nauczyciela;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

12) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy.

20. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

21. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

22. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

§ 8

Bezpieczeństwo uczniów w Szkole

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, a w realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, obowiązujące przepisy prawa, a także przestrzega zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Pracownicy Szkoły zapewniają bezpieczeństwo uczniom reagując na następujące sytuacje zaobserwowane w Szkole:

1) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci;

2) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić pracownika obsługi Szkoły (woźny) o fakcie przebywania osób postronnych;

3) upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi Szkoły (woźny) powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora;

(14)

13

4) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Rodzice i nauczyciele ściśle współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

4. Szkoła przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych.

5. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w czasie ich pobytu w placówce,

a w szczególności:

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególne dni tygodnia, b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

c) w szczególnych przypadkach można łączyć zajęcia z tego samego przedmiotu w kilkugodzinne jednostki lekcyjne,

2) pomieszczenia Szkoły powinny posiadać zgodne z normami właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

3) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem dyżurującego nauczyciela, jeżeli uczniowie przebywają podczas przerw w budynku Szkoły należy zapewnić nadzór nauczyciela dyżurującego;

4) w salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18 stopni C;

5) za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może zawiesić zajęcia, gdy:

a) nie ma możliwości zapewnienia temperatury minimum 18 stopni C,

b) temperatura zewnętrzna w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi co najmniej – 15 stopni C,

c) na danym terenie wystąpiły zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów np.: duże opady śniegu, ulewne deszcze, powódź, zagrożenie chorobami.

6. Szkoła określa regulamin wycieczek, w których liczebność grup przypadających na jednego opiekuna powinna odpowiadać normom:

1) 30 uczniów na opiekuna podczas wyjścia poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości;

2) 15 uczniów na opiekuna przy wyjeździe poza miejscowość;

3) 20 uczniów na opiekuna podczas obozów;

4) 15 uczniów podczas wyjazdu na basen i wycieczkę rowerową;

5) 10 uczniów podczas wyjazdów na wycieczki w góry i turystykę kwalifikowaną.

(15)

14

7. Podczas prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

8. Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniów podczas wykonywania tych prac.

9. Szkoła prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego w celu poprawy ich bezpieczeństwa na drogach publicznych.

10. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza:

1) z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości, na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP;

2) gdy z powodu przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania i pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków i możliwości.

11. Szkoła określa corocznie harmonogram zapewniający bezpieczeństwo uczniom.

12. Bezpieczeństwo uczniów w szkole podczas trwania pandemii:

1) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.

2) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

3) Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

4) W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w szkole nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

5) Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

6) W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

7) W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych

(16)

15

z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

8) W szkole nie wolno podawać uczniom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku, gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.

§ 9

Realizacja zadań dydaktycznych w Szkole

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

2.W celu realizacji zadań dydaktycznych Dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

3.W Szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie:

1) edukacji wczesnoszkolnej (tworzony przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych),

2) przedmiotów humanistycznych (tworzony przez nauczycieli języka polskiego, historii, religii, plastyki i muzyki),

3) języków obcych nowożytnych,

4) przedmiotów przyrodniczo-matematycznych (tworzony przez nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii, informatyki, zajęć technicznych, techniki),

5) wychowania fizycznego (tworzony przez nauczycieli wychowania fizycznego).

4. W Szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy oddziałów powołani przez Dyrektora Szkoły.

5. W Szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tak zwane zespoły problemowo-zadaniowe powoływane w razie potrzeby przez Dyrektora Szkoły.

6. Każdy zespół spośród swych członków wybiera przewodniczącego zespołu, który odpowiedzialny jest za koordynowanie pracy zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego i oczekiwaniami Dyrektora.

7. Cele i zadania zespołów obejmują:

1) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców do zatwierdzenia uchwałą Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania,

(17)

16

2) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I-III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych,

3) tworzenie szkolnych programów naprawczych, planów i programów dotyczących rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania Szkoły, planów pracy;

4) opiniowanie autorskich programów nauczania,

5) wybór podręczników, maksimum po trzy dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników,

6) uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania, 7) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

9) opracowanie metod badania wyników nauczania, 10) wyposażanie pracowni przedmiotowych,

11) wymiana doświadczeń,

12) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

§ 10

Realizacja zadań przez Szkołę, a cechy absolwenta

1. Szkoła zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania i kształcenia pożądanych umiejętności, wychowania oraz wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. Absolwenta Szkoły powinno cechować:

1) posiadanie wysokiego poziomu wiedzy ogólnej;

2) dbanie o swoje zdrowie;

3) promowanie zasady zdrowia;

4) posiadanie „otwartego”, kreatywnego umysłu;

5) posiadanie umiejętności podejmowania właściwych i odpowiedzialnych decyzji;

6) posiadanie umiejętności rozpoznawania wartości;

7) posiadanie umiejętności znalezienia się w nowym środowisku i nowej sytuacji;

8) posiadanie poczucia własnej wartości;

9) poszanowanie godności każdego człowieka;

10) posiadanie potrzeby uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze;

11) posiadanie wiedzy o tradycjach Szkoły oraz swojej roli w niej;

12) posiadanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

(18)

17

§ 11

Realizacja zadań wychowawczych Szkoły

1. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1) opracowanie projektu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;

2) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;

3) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów;

3) opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów;

4) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Szkoły.

3.W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych do niej, a w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;

2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;

3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

5) sprzyja zachowaniom proekologicznym wdrażając ucznia do dbałości o środowisko lokalne;

6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7) szanuje indywidualność uczniów oraz ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

8) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;

9) wdraża do dyscypliny i punktualności;

10) przekazuje pozytywne wzorce postaw i zachowań wobec innych ludzi;

11) wzbudza potrzebę uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia;

12) wdraża ucznia do umiejętności spędzania w sposób aktywny wolnego czasu.

(19)

18

§ 12

Zadania profilaktyczne w Szkole

1. Szkoła opracowuje szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego.

2.Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny:

1) pomoc uczniom i wychowawcom w podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci w celu wykształcenia świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych,

2) kształtowanie nawyku bezpiecznych zachowań,

3) pomoc w zminimalizowaniu problemu przemocy wśród uczniów,

4) organizacja zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin specjalnej troski będącej propozycją zajęć alternatywnych,

5) kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i podejmowania właściwych decyzji, 6) przeciwdziałanie uzależnieniom (spożywaniu alkoholu, paleniu tytoniu, używaniu narkotyków i dopalaczy) oraz promowanie zdrowego stylu życia,

7) przekonywanie uczniów o konieczności aktywnego spędzania wolnego czasu,

8) przekonywanie, że niepowodzenia szkolne nie muszą prowadzić do braku perspektyw życiowych,

9) integracja grupy rówieśniczej połączona z promowaniem pozytywnych wzorców, 10) przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom, wagarom i niszczeniu mienia szkolnego, 11) wyrabianie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i rówieśników.

§ 13

Funkcjonowanie w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

1. Cele wychowania i profilaktyki w Szkole:

1) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków;

2) zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia;

3) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi;

4) wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej;

5) kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

6) zapobieganie zachowaniom agresywnym;

7) wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie;

(20)

19

8) kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia;

9) motywowanie do zdrowego stylu życia;

10) wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji;

11) zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego;

12) wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

2. Uczestnicy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole:

1) rodzice:

a) mają prawo do wychowania swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,

b) znają i akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny proponowany przez Szkołę, c) wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

d) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

e) aktywnie uczestniczą w życiu Szkoły,

f) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 2) wychowawcy klas:

a) dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, b) wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,

c) prowadzą dokumentację nauczania,

d) opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, e) koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym, f) dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,

g) podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów,

h) wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

i) informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, j) integrują i kierują zespołem klasowym,

k) wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów, l) wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego,

ł) promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,

m) inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, Szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,

n) współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,

o) współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy,

(21)

20

p) współpracują z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką,

r) współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka m. in.: policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

3) nauczyciele przedmiotów:

a) oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,

b) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,

c) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,

d) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

e) inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,

g) reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,

h) dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów,

i) wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,

j) współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,

k) proponują uczniom różnorodne formy wypoczynku dostępne w Szkole i poza nią,

l) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły,

4) pedagog szkolny:

a) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

b) diagnozuje sytuacje wychowawcze w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

c) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

d) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

e) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

f) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, g) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

h) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5) Samorząd Uczniowski i uczniowie:

(22)

21 a) współorganizują uroczystości szkolne,

b) znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej, c) akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły,

d) współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, e) kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,

f) prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, g) mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, h) uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych.

3. Szczegółowe zapisy dotyczące zadań wynikających z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i formy realizacji tych zadań znajdują się w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły.

4. Za realizację zadań zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym odpowiedzialni są jego uczestnicy, a nadzór nad jego realizacją sprawuje Dyrektor Szkoły.

§ 14

Regulacje dotyczące sprawowania opieki nad uczniami

1. Szkoła realizuje i wykonuje zadania związane z opieką nad uczniami.

2. Realizacja tych zadań polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami;

3) sprawowaniu w sposób szczególny opieki nad uczniami niepełnosprawnymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4) sprawowaniu opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;

5) opiece nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas przerw przez nauczycieli pełniących dyżury zgodnie z obowiązującym harmonogramem dyżurów;

6) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę przez wyznaczonych nauczycieli oraz za zgodą Dyrektora przez inne osoby dorosłe, a w szczególności rodziców, gdy posiadają odpowiednie uprawnienia;

7) ustaleniu przez Dyrektora planu dyżurów nauczycielskich, który uwzględnia tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

(23)

22

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy oraz Regulamin wycieczek.

4. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna realizująca zadania opiekuńczo-wychowawcze w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 15 Organy Szkoły

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Rada Rodziców.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę.

§ 16 Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły;

2) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

3) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

(24)

23 3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty;

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły;

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;

15) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy należy w szczególności:

(25)

24

1) kierowanie zakładem pracy jako kierownik dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających status pracowników samorządowych;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole;

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły;

8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

11) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument;

16) administrowanie zakładowym funduszem zdrowotnym, zgodnie z ustalonym i funkcjonującym w Szkole regulaminem tego funduszu.

17) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Zadania Dyrektora na czas okresowego zawieszenia zajęć w szkole:

6. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

(26)

25

7. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia zajęć na odległość Dyrektor:

1) utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość;

2) informuje organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania;

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym alternatywne formy kształcenia w przypadku braku możliwości kształcenia na odległość w stosunku do niektórych uczniów;

4) na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

5) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

6) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

8) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

9) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

10) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

11) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

6. W trakcie prowadzenia kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.:

1) równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;

(27)

26 2) zróżnicowanie tych zajęć;

3) możliwości psychofizyczne ucznia;

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3. Wicedyrektor wspomaga Dyrektora w organizacji kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.

7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu.

§ 17

Rada Pedagogiczna

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;

6) przygotowywanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian, oraz uchwalanie Statutu,

7) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację Pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt Planu Finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole;

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

(28)

27

8) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

7. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

8. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie wideokonferencji.

8. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

(29)

28

§ 18

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego (i jednocześnie Szkolnej Rady Wolontariatu).

6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd Uczniowski ze swojego składu może wyłonić Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariatu, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa Regulamin Wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

(30)

29

§ 19 Rada Rodziców

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i opiekunów uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

3) opiniowanie projektu Planu Finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w Szkole;

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 20

1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły.

§ 21

1. Organy Szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu Szkoły i Planów Pracy Szkoły.

(31)

30

2. Organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów Szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 22

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

4. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III Dyrektor Szkoły dokonuje:

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

5. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich, a w szczególnych przypadkach również dla dzieci 5-letnich.

6. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły i poza obwodem Szkoły z terenu Gminy Rogoźno. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły i te spoza obwodu, których rodzice deklarują rozpoczęcie nauki w klasie I w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie.

(32)

31

7. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

§ 23

1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

2 Dyrektor na podstawie opinii wydanej przez zespół orzekający działający w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w Szkole.

3. Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w tygodniu zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§ 24

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Do wniosku rodziców dołącza się opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 31 ust. 2 Prawo oświatowe ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

6. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach

(33)

32

rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.7 ust. 3 (ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

§ 25

1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dyrektor Szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.

5. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia te trwają 60 minut.

6.Zajęcia uwzględnione są w Arkuszu Organizacyjnym Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

§ 26

1. W oddziałach IV–VIII szkoły podstawowej podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

§ 27

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wpłaty przyjmowane są od dnia 20 danego miesiąca na następny miesiąc(ten, w którym uczeń ma spożywać posiłek). Ostateczny termin wpłaty za cały dany miesiąc

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,.. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, b) logopedycznych

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba

2 października 2020 Koordynator:E.Wawrzyniak- Zemla, A.Suszek, K.Pawul Czysta Świdnica nasza okolica 9 października 2020

Przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wzięto pod uwagę wielowymiarowe obserwacje uczniów prowadzone przez nauczycieli, zespół psychologiczno-

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w pkt. 2,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku