• Nie Znaleziono Wyników

Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jakości Kształcenia"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Procedura opiniowania nowych programów studiów/kształcenia oraz proponowanych zmian w programach studiów/kształcenia

na Wydziale Filologicznym przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego informuje, że w związku z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 grudnia 2014 roku, określającą podział zadań oraz kalendarium prac zespołów jakości kształcenia działających na Wydziale Filologicznym, wprowadza się poniższą procedurę opiniowania nowych programów studiów/kształcenia oraz proponowanych zmian w istniejących programach studiów/kształcenia (w tym sylabusów przedmiotów):

1. Wniosek1 wraz wymaganą, kompletną dokumentacją2 proponowanego nowego kierunku studiów/proponowanych zmian w programach studiów dyrekcja/kierownictwo jednostki przekazuje Kolegium Dziekańskiemu po uzyskaniu akceptacji (pozytywnej opinii) instytutowego/katedralnego zespołu ds. jakości kształcenia3 oraz odpowiedniej rady naukowej instytutu/katedry. W przypadku SSDWFil. i studiów Kolegium Doktorskiego WF dokumentację składa kierownik SSDWFil./Kolegium Doktorskiego WF.

Procedura opiniodawcza rozpoczyna się przez złożenie Kolegium Dziekańskiemu dokumentacji podlegającej ocenie co najmniej 6 tygodni przed posiedzeniem Rady Wydziału/co najmniej 3 tygodnie przed posiedzeniami rad dyscyplin, podczas której/których ma być podjęta odpowiednia uchwała.

2. Kolegium Dziekańskie po dokonaniu oceny zgodności programu z celami i strategią zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym przedkłada komplet dokumentacji przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

3. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przekazuje dokumentację do oceny członkom WZdsJK, którzy wnoszą uwagi na piśmie

1 Wzór wniosku opracowany przez WZdsJK dostępny jest na stronie internetowej WF.

2Dokumentacja obejmuje dokumenty określone w Zarządzeniu Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. i w Zarządzeniu Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. oraz karty oceny sylabusu do każdego modułu/przedmiotu przygotowane wg wzoru opracowanego przez WZdsJK, dostępnego na stronie internetowej WF.

3 Zespół odpowiedzialny w instytucie/katedrze za opiniowanie/weryfikowanie programów studiów (wraz z sylabusami przedmiotów).

(2)

według wytycznych wypracowanych przez WZdsJK i opublikowanych na stronie internetowej Wydziału.

4. Przewodniczący WZdsJK formułuje na piśmie i przedkłada prodziekanowi odpowiedzialnemu za dydaktykę opinię WZdsJK oraz rekomendacje dotyczące koniecznych/proponowanych korekt/ uzupełnień/ zmian w dokumentacji.

Prodziekan odpowiedzialny za dydaktykę przekazuje ocenę WZdsJK dyrektorowi instytutu/kierownikowi katedry. Opinię dotyczacą programu kształcenia doktorantów przewodniczący WZdsJK przedkłada kierownikowi Kolegium Doktorskiego WF.

5. Ocena sformułowana przez WZdsJK zostaje przekazana Kolegium Dziekańskiemu, które decyduje o wprowadzeniu (w tym warunkowo – po dokonaniu w programie odpowiednich korekt) bądź niewprowadzeniu odpowiedniej propozycji uchwały pod obrady Rady Wydziału Filologicznego

6. Niewprowadzenie propozycji uchwały pod obrady Rady Wydziału oznacza konieczność dokonania korekt w programie oraz ponowne przeprowadzenie opisanej powyżej procedury opiniodawczej.

7. Procedura opiniodawcza w odniesieniu do nowych programów studiów i zmian w programach studiów jest regulowana postępowaniem wynikającym z Zarządzenia Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

8. Procedura wdrażania nowego programu kształcenia doktorantów i zmian w programie kształcenia doktorantów jest regulowana zapisami w Uchwale Nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Wrocław, 30 października 2020 roku

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zwracam się z prośbą

Objętość pracy dyplomowej jest zgodna z ustaleniami zawartymi w zawartymi w odpowiedniej Uchwale Rady Wydziału Filologicznego UWr (praca licencjacka - nie mniej niż

Bibliotekoznawstwa oraz Rady Instytutu Filologii Polskiej w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Wydawniczego w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

zgłoszone przez Dyrekcje Instytutów/Kierownika Katedry, w programach studiów na kierunkach i specjalnościach/specjalizacjach prowadzonych w Instytucie Filologii Angielskiej,

na kierunku filologia, specjalność filologia angielska – specjalizacje: tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne od r.ak.2018/2019.. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu

Głosowanie systemem urn odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. 3 mandatów w grupie profesorów oraz profesorów uniwersytetu oraz 1 mandatu w grupie pozostałych

1. zajdzie potrzeba przeprowadzenia dodatkowego głosowania pomiędzy kandydatami, którzy otrzymają taką samą liczbę głosów – Komisja zwoła głosowanie dodatkowe systemem

przekazała Radom Instytutów i Katedr: Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Romańskiej, Instytutu