1. Przy wystawieniu oceny semestralnej z przedmiotu składowe oceny stanowią:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

dr Monika Mościbrodzka Instytut Nauk Ekonomicznych

Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych

Ocena semestralna – warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Matematyka – SSE3/SNE3

Rok akademicki 2019/2020

1. Przy wystawieniu oceny semestralnej z przedmiotu składowe oceny stanowią:

oceny uzyskane z dwóch sprawdzianów w semestrze wraz z aktywnością na ćwiczeniach.

2. W przypadku braku aktywności lub przygotowania grupy do zajęć, składowymi oceny semestralnej będą również: odpowiedzi ustne i/lub kartkówki z zakresu omawianego materiału.

3. Jedna nieobecność jest dopuszczalna bez usprawiedliwienia.

4. Sprawdziany i aktywność na zajęciach są punktowane.

5. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń jest gwarantowane w przypadku uzyskania co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów z pisemnych prac.

6. Aktywność może podnieść ocenę uzyskaną na podstawie pisemnych prac co najwyżej o jeden stopień

7. Ocena uzyskana na podstawie sprawdzianów oraz aktywności nie podlega poprawie na ocenę wyższą za wyjątkiem oceny niedostatecznej.

8. W przypadku braku pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń, możliwe jest podejście do sprawdzianu poprawkowego na ocenę dostateczną pod warunkiem aktywnego udziału w zajęciach. Osoby, które nie uzyskały 50% punktów i nie były aktywne podczas zajęć nie będą dopuszczone do pisania zaliczenia poprawkowego.

9. Progi ocen:

 [50%,60%) – ocena dostateczna (3.0)

 [60%,70%)- ocena plus dostateczna (3.5)

 [70%,80%)- ocena dobra (4.0)

 [80%,90%)- ocena plus dobra (4.5)

 [90%,100%]- ocena bardzo dobra (5.0)

Figure

Updating...

References

Related subjects :