System oceny pracy studenta na zajęciach (warunki uzyskania zaliczenia)

Download (0)

Full text

(1)

mgr Krzysztof Fila

System oceny pracy studenta na zajęciach

(warunki uzyskania zaliczenia)

1. Sylabus przedmiotu:

1) Nazwa przedmiotu: Prawo karne.

2) Nazwa w jęz. angielskim: Criminal Law.

3) Jednostka oferująca przedmiot: Katedra Prawa Karnego Materialnego. 4) Przedmiot dla jednostki: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. 5) Opis:

Do celów nauczania należy zaliczyć przedstawienie problematyki nauki o przestępstwie oraz nauki o sankcji karnej, a także analizy znamion czynów karalnych zawartych w części szczególnej kodeksu karnego oraz niektórych, ważniejszych ustaw pozakodeksowych. Celem procesu dydaktycznego jest nie tylko analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza norm prawnokarnych, ale również przedstawienie wiedzy o istniejącym stanie przestępczości oraz metodach jej zwalczania. 6) Literatura:

Podstawowa: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne, materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007.

Uzupełniająca: T. Kaczmarek, Rozważania o przestępstwie i karze, Warszawa 2006; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006; Kodeks karny - komentarz. Część ogólna, pod red. A. Wąska, Gdańsk 1999; Kodeks karny – komentarz pod red. A. Wąska, Warszawa 2004; Kodeks karny-komentarz ( tom I i tom II ) pod red. A. Zolla, Kraków 2004; J. Giezek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz ( art. 1-31 ), Warszawa 2000; Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz pod red. J. Giezka, Warszawa 2007; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz,Warszawa 2007.

7) Efekty kształcenia:

Zakres wymaganej wiedzy obejmuje opanowanie podstawowych przepisów z zakresu prawa karnego materialnego, a w szczególności uregulowań części ogólnej k.k. (W1 [oznaczenia własne]), wybranych unormowań części szczególnej k.k., (K1), niektórych, ważniejszych przepisów pozakodeksowych (W2). Wymagana jest też znajomość reguł wykładni, w tym również wykazane znajomości orzecznictwa sądowego oraz poglądów naukowych w zakresie określonych zagadnień problemowych (U1).

8) Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń w semestrze zimowym oraz letnim, a następnie pozytywnej oceny z egzaminu w semestrze letnim.

9) Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

10) Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon.

(2)

2. System oceny pracy studenta na zajęciach: Warunki zaliczenia zajęć:

a) Obecność na zajęciach:

Student zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich jednostkach zajęciowych w semestrze. W przypadku nieobecności, student zobowiązany jest do odrobienia zajęć w trakcie konsultacji (ustna odpowiedź z treści przerabianych na danych zajęciach). Możliwość odrabiania zajęć dotyczy jedynie dwóch nieobecności w przeciągu semestru. W granicach tolerancji mieszą się spóźnienia na zajęcia do 15 min. od planowej godziny rozpoczęcia zajęć; spóźnienia w większym wymiarze czasowym traktowane będą jako nieobecności ze wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Jakiekolwiek nieodrobione nieobecności skutkować będą niezaliczaniem zajęć w danym semestrze. b) Wykonanie przewidzianych zadań:

➢ Kolokwia:

 w trakcie przedostatnich zajęć w semestrze, według planu zajęć zamieszczonego w systemie USOS, odbędzie się pisemne kolokwium, trwające 60 min.,

 kolokwia te będą składały się z 3 pytań opisowych, odnoszących się do treści przerabianych do terminu kolokwium na zajęciach w danym semestrze,

 pierwsze 2 pytania dotyczyć będzie opanowanej przez studenta wiedzy (W1 i W2) i oceniane będą w następujący sposób:

 w pełni wyczerpująca odpowiedź na dany temat – 5 pkt.,  odpowiedź wyczerpująca z mało istotnymi brakami – 4 pkt.,  odpowiedź wyczerpująca z istotnymi błędami – 3 pkt.,

 odpowiedź wyczerpująca z wieloma istotnymi błędami – 2 pkt.,

 odpowiedź niewyczerpująca tematu, aczkolwiek ukazująca wystarczającą wiedzę na dany temat – 1 pkt.,

 odpowiedź ukazująca niewystarczającą wiedzę na dany temat – 0 pkt,

 3. pytanie dotyczyć będzie nabytych przez studenta umiejętności (U1), a polegać będzie na rozwiązaniu kazusu przy następującym sposobie oceny:

 w pełni wyczerpująca analiza stanu faktycznego i prawnego – 5 pkt.,

 wyczerpująca analiza stanu faktycznego, lecz niepełna analiza stanu prawnego albo wyczerpująca analiza stanu prawnego, lecz niepełna analiza stanu faktycznego – 3 pkt.,

 wystarczająca analiza stanu faktycznego i prawnego – 1 pkt.,  niewystarczająca analiza stanu faktycznego i prawnego – 0 pkt.,

 jedynie studenci, którzy z kolokwium uzyskają sumaryczną ocenę poniżej 6 pkt albo uzyskają ocenę 0 pkt z któregokolwiek z pytań, mogą jednokrotnie pisemnie, na takich samych warunkach jak powyżej, w trakcie konsultacji poprawić liczbę zdobytych punktów; ostateczną ocenę kolokwium w takim przypadku stanowić będzie średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w obu próbach, przy czym części dziesiętne punktu zaokrąglane będą w górę do pełnego punktu,

 studenci nieobecni na zajęciach, na których odbyło się kolokwium, odrabiają zajęcia w sposób, w jaki istnieje możliwość poprawy kolokwium, przy braku progu punktowego; studenci ci nie będą mogli poprawić wyniku uzyskanego z kolokwium,

➢ Referat:

 każdy student, w grupach 3-4 osobowych, zobligowany jest do przygotowania raz w semestrze ustnego referatu dotyczącego wybranych unormowań części szczególnej k.k. (K1), który zostanie zaprezentowany w trakcie zajęć,

 tematy zostaną przydzielone przez prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze,  referat winien trwać ok. 30 min. - w tym czasie każdy członek grupy powinien się w

równym wymiarze czasowym się wypowiedzieć,

(3)

 0 albo 2 pkt. za wyczerpujące przedstawienie zagadnień dogmatycznych w odniesieniu do części tematu w ramach podziału wewnątrzgrupowego,

 0 albo 2 pkt. za wyczerpujące przedstawienie zagadnień z zakresu orzecznictwa w odniesieniu do części tematu w ramach podziału wewnątrzgrupowego,

 0 albo 1 pkt za płynność wypowiedzi i stosowanie figur retorycznych,

 ostateczną ocenę referatu stanowić będzie zatem suma punktów zdobytych w przedstawiony powyżej sposób,

 oceny uzyskane z wygłoszenia referatu nie podlegają poprawie,

➢ Aktywność na zajęciach jest preferowana, aczkolwiek nie będzie wpływać na końcową ocenę,

➢ Prowadzący nie przewiduje prac pisemnych na zajęciach,

➢ Prowadzący nie przewiduje dyskusji na zajęciach, które wpływałyby na końcową ocenę. c) Sposób wystawienia oceny końcowej:

➢ na ocenę końcową semestralną składać się będzie suma uzyskanych przez studenta w semestrze punktów:  5,0: 19 – 20 pkt. (ocena pozytywna),  4,5: 17 – 18 pkt. (ocena pozytywna),  4,0: 14 – 16 pkt. (ocena pozytywna),  3,5: 11 – 13 pkt. (ocena pozytywna),  3,0: 8 – 10 pkt. (ocena pozytywna),  2,0: 0 – 7 pkt. (ocena negatywna),

➢ student nie uzyska semestralnej oceny pozytywnej, jeśli w jakimkolwiek efekcie kształcenia (W1, W2, U1, K1) uzyska 0 pkt.,

➢ student także nie uzyska semestralnej oceny pozytywnej, jeśli nie spełni wymogów dotyczących obecności na zajęciach,

➢ ocenę końcową roczną stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen semestralnych z zaokrągleniem w górę do połowy oceny,

➢ student nie uzyska rocznej oceny pozytywnej, jeśli przynajmniej jedna z ocen semestralnych będzie negatywna.

d) Uwagi dodatkowe:

Forma kontaktu z prowadzącym:

➢ e-mail: krzysztof.fila@uwr.edu.pl

➢ pok. 508 w bud. A WPAiE UWr, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,

➢ konsultacje w semestrze zimowym i letnim odbywać się będą według harmonogramu podanego na stronie internetowej,

➢ przed przybyciem na konsultacje proszę o kontakt mailowy z wyszczególnieniem:  imienia i nazwiska, trybu studiów, grupy zajęciowej,

 zagadnienia, które poruszane będzie w trakcie konsultacji,

➢ w sprawach pilnych studenci przyjmowani mogą być bez uprzedniego kontaktu mailowego. 3. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia przypisane do przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Sposób oceny stopnia realizacji efektu kształcenia

Wiedza:

Opanowanie podstawowych przepisów z zakresu prawa karnego materialnego, a w szczególności uregulowań

Kolokwium opisowe – pytanie

1. Średnia arytmetyczna uzyskanych przez grupę wyników:

(4)

części ogólnej k.k. (W1) 2) stopień średni: 2 – 3 pkt; 3) stopień wysoki: 4 – 5 pkt. Opanowanie niektórych,

ważniejszych przepisów pozakodeksowych (W2)

Kolokwium opisowe – pytanie 2.

Średnia arytmetyczna uzyskanych przez grupę wyników:

1) stopień niski: 0 – 1 pkt; 2) stopień średni: 2 – 3 pkt; 3) stopień wysoki: 4 – 5 pkt.

Umiejętności:

Znajomość reguł wykładni, w tym również wykazane znajomości orzecznictwa sądowego oraz poglądów naukowych w zakresie określonych zagadnień problemowych (U1)

Kolokwium opisowe – pytanie 3. (kazus)

Średnia arytmetyczna uzyskanych przez grupę wyników: 1) stopień niski: 0 – 1 pkt; 2) stopień średni: 2 – 3 pkt; 3) stopień wysoki: 4 – 5 pkt. Kompetencje społeczne: Opanowanie wybranych unormowań części szczególnej k.k., (K1)

Referat Średnia arytmetyczna

uzyskanych przez grupę wyników:

Figure

Updating...

References

Related subjects :