ZAKŁADU FRYZJERSTWA DAMSKIEGO i MĘSKIEGO

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE DLA OFERENTÓW

I. Informacja o zamawiającym i przedmiocie konkursu ofert

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: 20-954, ul. Jaczewskiego 8,

tel. 0-81 72-44-400, fax. 747-57-10

2. Przedmiot konkursu:

wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności:

ZAKŁADU FRYZJERSTWA DAMSKIEGO i MĘSKIEGO

w pomieszczeniu o powierzchni 27 m2 zlokalizowanego na niskim parterze SPSK 4;

Czas pracy w ciągu tygodnia ustala indywidualnie Najemca, z zastrzeŜeniem, iŜ zamknięcie punktunaleŜy wyznaczyć nie później niŜ na godz. 2000

II. PoŜądany termin realizacji umowy:

Od dnia rozstrzygnięcia konkursu przez 3 lata czyli do dnia 28 lutego 2013, z moŜliwością rozwiązania przez kaŜdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem, z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy, w przypadku naruszenia przez Najemcę istotnych postanowień umowy, w szczególności w przypadku zalegania z opłatą przez okres dwóch kolejnych miesięcy

III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci Od oferentów wymaga się dostarczenia następujących dokumentów:

1) wyciąg z aktu utworzenia jednostki przystępującej do konkursu potwierdzający prawo do występowania w obrocie i świadczenia usług odpowiadających przedmiotowi konkursu lub - w odniesieniu do osób nie prowadzących działalności gospodarczej - oświadczenie, iŜ w przypadku wyboru oferty i przed podpisaniem ewentualnej umowy zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją podmiotu gospodarczego co najmniej w zakresie działalności objętej przedmiotem konkursu

2) oświadczenie, iŜ oferent nie zalega ze składkami do oddziału ZUS i podatkami dla właściwego organu podatkowego lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności - dotyczy jednostek prowadzących działalność gospodarczą

3) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i materiałami informacyjnymi

4) opis dotychczas prowadzonej działalności (jeśli taka była prowadzona) - okres świadczenia usług, ich zakres, dostawcy, zleceniodawcy/odbiorcy usług, stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników,

5) charakterystyka planowanej działalności w SPSK 4

PoŜądane jest przedłoŜenie równieŜ innych dokumentów potwierdzających wiarygodność i doświadczenie Oferenta.

IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

Komisja – przy wyborze jednostki wynajmującej pomieszczenia na prowadzenie działalności objętej niniejszym konkursem ofert – będzie brała pod uwagę warunki finansowe

(2)

zaproponowane przez Oferenta – ryczał miesięczny za najem pomieszczenia - oraz wiarygodność i doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług odpowiadających przedmiotowi konkursu.

V. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Regina Medyńska – Kierownik Działu Administracyjnego tel. 081-72-44-600 Renata Wadowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. 081-72-44-360

VI. Składanie ofert

1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod 20-

954, ul. Jaczewskiego 8, oraz powinna być oznakowana następująco:

"Konkurs ofert - dzierŜawa pomieszczeń na prowadzenie działalności - fryzjerstwa damskiego i męskiego”

2. Termin i forma składania ofert.

Oferty naleŜy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie, w Kancelarii ogólnej SPSK-4 na I piętrze lub drogą pocztową (na własne ryzyko), nie później niŜ do dnia 3 listopada 2009r., do godz. 1100.

Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

VII. Otwarcie ofert, wybór i zawiadomienie o wyniku konkursu.

1.Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2009r. o godz.1115, w Dziale Zamówień Publicznych i Marketingu.(pok. 001)

Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.

Po otwarciu kaŜdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych:

- nazwa oferenta - siedziba oferenta

- cena oferty – wysokość miesięcznego czynszu

Na posiedzeniu niejawnym komisji oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym.

Zamawiający odrzuci oferty jeŜeli:

1) nie spełniają wymogów określonych w niniejszych „Materiałach”

2) oferent nie złoŜył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w „Materiałach”

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wezwania Oferenta do złoŜenia wyjaśnień co do treści złoŜonej oferty i przeprowadzenia w tym celu indywidualnych rozmów z poszczególnymi Oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyny.

W przypadku, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie jedna oferta, Zamawiający moŜe przyjąć tę ofertę i rozstrzygnąć konkurs, jeśli spełnia ona wymagania Zamawiającego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Komisję za najkorzystniejszą spośród złoŜonych ofert.

2. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zawiadomienie zostanie wysłane w ciągu trzech dni licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.

3. Powiadomienie oferenta o wygraniu konkursu.

(3)

Oferent, którego oferta została wybrana w zakresie danego zadania konkursowego, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego pismem lub telefonicznie niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

W piśmie tym lub rozmowie telefonicznej oferent zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

VIII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie o powierzchni wskazanej w materiałach konkursowych, usytuowane w budynku SPSK 4.

2. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowane pomieszczenie wyłącznie do prowadzenia działalności określonej właściwym zadaniem konkursowym, w którym Oferent składał ofertę i została ona oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Zmiana przeznaczenia lokalu lub jego podnajęcie osobie trzeciej stanowi dla Wynajmującego podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

4. Koszty adaptacji i wyposaŜenia pomieszczeń do prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursu pokrywa Najemca.

Środki ruchome stanowiące wyposaŜenie lokalu pozostają własnością Najemcy.

5. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości określonej w złoŜonej przez siebie ofercie

6. Oprócz czynszu najmu, Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłaty za:

a) energię elektryczną – ryczałtem za obliczoną ilość KWh, przy uwzględnieniu zainstalowanej mocy, współczynnika jednoczesności oraz liczby godzin pracy w miesiącu i wg obowiązującej taryfy za energię elektryczną

b) wodę i odprowadzenie ścieków - 3 m3 wody zimnej i ścieków na kaŜdego zatrudnionego pracownika wg obowiązujących cen za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wody zuŜywanej dla celów usługowych

c) centralne ogrzewanie – w połowie wysokości naliczonej proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu i stawki za ogrzanie 1 m2 powierzchni

7. NaleŜności z tytułu wynajmu pomieszczeń Najemca będzie wpłacał z dołu na rachunek Wynajmującego w ciągu 10 dni od wystawienia faktury za miesiąc poprzedni. W przypadku nieterminowej płatności Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w wysokości 0.1%

wysokości czynszu za kaŜdy dzień zwłoki.

8. Zwłoka w zapłacie naleŜności przez okres kolejnych dwóch miesięcy stanowić będzie dla Wynajmującego podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

9. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć uŜytkowane pomieszczenie przed kradzieŜą, włamaniem oraz poŜarem. Za szkody powstałe wskutek nienaleŜytego zabezpieczenia pomieszczeń, odpowiedzialność ponosi Najemca.

10. Ubezpieczenie lokalu obciąŜa Najemcę.

11. Najemcę obciąŜa koszt bieŜących napraw wynajętego pomieszczenia m.in. malowanie, reperacje podłogi, okien, drzwi, usuwanie usterek instalacji elektrycznej jak równieŜ adaptacji na potrzeby planowanej działalności itp. Wykonanie prac remontowych przekraczających bieŜące naprawy związane ze zwykłym uŜytkowaniem przedmiotu najmu wymaga wcześniejszej akceptacji (zasadności, zakresu, metody, materiałów, wartości) ze strony Szpitala.

12. Utrzymanie w naleŜytym porządku wynajętego pomieszczenia obciąŜa Najemcę.

13. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem oraz utrzymania czystości i estetycznego wyglądu lokalu oraz spełnienia wszystkich warunków sanitarnych wymaganych przez SANEPID. W przypadku nałoŜenia przez SANEPID kary na SPSK 4 z tytułu niespełnienia powyŜszego wymogu, Najemca zobowiązany będzie do jej zapłaty.

(4)

14. Niezachowanie przez Najemcę reŜimu sanitarnego moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy dzierŜawy

15. Po rozwiązaniu umowy Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad następstwa normalnej eksploatacji.

16. Podana w ofercie wysokość miesięcznego czynszu pozostaje stała przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym okresie strony w drodze obustronnych negocjacji będą dokonywały zmiany wysokości czynszu, o nie mniej niŜ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za roku poprzedni, ogłaszany przez GUS w Monitorze Polskim.

17. Zmiana opłat za media następuje z dniem zmiany cen będących podstawą ich naliczania.

18. Wszelkie opłaty i podatki obciąŜają Najemcę.

Wykaz załączników do Informacji dla Oferentów:

1) Wzór Oferty Handlowej – zał. nr 1

(5)

Załącznik nr 1 Nazwa oferenta, siedziba

Oferta Handlowa

Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na wynajem pomieszczeń w SPSK 4 do prowadzenia działalności składam poniŜszą ofertę:

1. Nazwa i adres jednostki Oferenta ...

...

2. Oferuję najem pomieszczeń za wynagrodzeniem, określonym jako ryczałt miesięczny za najem pomieszczenia

- fryzjerstwa damskiego i męskiego w wysokości ... zł netto

do którego zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Data sporządzenia oferty ...

4. Informuję, Ŝe zapoznałem się z dokumentami Informacji dla Oferentów oraz dokonałem wizji lokalnej na miejscu świadczenia usług.

Do dokumentów informacyjnych nie wnoszę zastrzeŜeń.

5. Oświadczam, iŜ jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam / nabędę*) uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem.

6. Oświadczam, iŜ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zadania.

7. Oświadczam, iŜ znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

( *) – niepotrzebne skreślić)

………..

podpis osoby upowaŜnionej

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :