REGULAMIN Konkursu Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER

Pełen tekst

(1)

1

REGULAMIN Konkursu „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i nagradzania w Konkursie

„Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”, który kierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, właścicieli nieruchomości mieszkalnej w gminie Psary, którzy planują wykonać termomodernizację domu jednorodzinnego lub zaadoptować budynek niemieszkalny z przeznaczeniem na jednorodzinny – mieszkalny, podlegający termorenowacji z użyciem materiałów ISOVER. Konkurs ma na celu popularyzowanie idei kompleksowej termorenowacji a szczególnie renowacji dachu skośnego oraz upowszechnienie wdrażania optymalnych, energooszczędnych rozwiązań w budownictwie.

§ 1 Pojęcia 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”. Regulamin dostępny będzie na stronach: www.psary.pl, www.najlepszeizolacje.pl oraz w siedzibie Organizatora i Urzędu Gminy Psary.

Konkursie – rozumie się przez to Konkurs o nazwie „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER” organizowany przez MPL Verbum S.A., którego zasady określa niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sponsorze– rozumie się przez to spółkę Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.

z o.o. ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice, zarejestrowaną w Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydz. Gospodarczy KRS: 0000086064 Kapitał zakładowy/ Initial capital: 314 627 500 PLN NIP PL5220101585.

Organizatorze – rozumie się przez to spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372990, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405. MPL VERBUM S.A. jest wydawcą serwisu internetowego www.najlepszeizolacje.pl, na łamach którego prowadzony i promowany będzie Konkurs.

(2)

2

Biurze Obsługi Konkursu – rozumie się przez to Biuro na adres, którego należy zgłaszać udział w Konkursie oraz kierować wszelką korespondencję związaną z Konkursem. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora i Sponsora są:

Magdalena van der Linden: magda.vanderlinden@verbum.com.pl Sławomir Kocur: slawomir.kocur@saint-gobain.com

Biuro Obsługi Konkursu prowadzi Organizator: MPL Verbum S.A.

adres korespondencyjny Biura:

MPL Verbum S.A.

ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań tel: 61/ 825 07 85

Biuro Obsługi Konkursu prowadzi infolinię Konkursu w trakcie trwania Konkursu, w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach: 14:00 – 17:00, pod numerem tel.:

61/825 07 85.

Uczestniku Konkursu– rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, która zgodnie z terminem przewidzianym przez niniejszy Regulamin zgłosi swój udział w Konkursie oraz spełni jego warunki. W przypadku istnienia współwłasności nieruchomości, uczestnikiem konkursu jest tylko 1 osoba, będąca współwłaścicielem nieruchomości, będącej przedmiotem zgłoszenia do Konkursu.

Formularzu Zgłoszeniowym – rozumie się przez to Formularz dostępny na www.psary.pl oraz www.najlepszeizolacje.pl; Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy jest jednym z dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie.

Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria konkursu „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”

- kryteria, które powinna spełniać inwestycja termorenowacji domu jednorodzinnego poddanego renowacji przez Laureata Konkursu. Kryteria wymienione są w załączniku nr2 do niniejszego Regulaminu.

Nagrodzie Głównej – rozumie się przez to prawo do zakupu od Organizatora:

- materiałów izolacyjnych ISOVER o wartości wynikającej z opinii konstruktora, o której mowa poniżej, jednakże nie większej, niż 27.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100) według obowiązującego cennika oferty produktów i rozwiązań izolacyjnych ISOVER z dnia 7 kwietnia 2015 roku (który to cennik stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) w promocyjnej cenie 1zł., w terminie, który określi harmonogram wydania i wbudowania materiałów budowlanych będący częścią umowy

(3)

3

o której mowa w §4 pkt.10. niniejszego Regulaminu lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r. W przypadku zakupu Nagrody transzami, każda transza będzie sprzedana Laureatowi w promocyjnej cenie 1zł.

- opinia konstruktora oraz obliczenia konstrukcyjne dachu skośnego poddanego termorenowacji metodą nakrokwiową o wartości 2 800zł brutto w promocyjnej cenie 1zł.

W Konkursie przewiduje się jedynie jedną Nagrodę Główną dla jednego Zwycięzcy.

Umowie pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a Sponsorem – rozumie się przez to Umowę, która zostanie podpisana przez Uczestnika Konkursu, który uzyska prawo do należnej mu nagrody oraz Sponsorem Konkursu. Umowa regulować będzie m.in.

harmonogram termorenowacji domu jednorodzinnego, lub adaptacji jednorodzinnego budynku niemieszkalnego na mieszkalny, którego dotyczy przedmiot Konkursu;

informacje dotyczące kar umownych związanych z niewywiązaniem się Inwestora lub Sponsora z podjętych wzajemnych zobowiązań wynikających z planowanej inwestycji i postanowień Regulaminu Konkursu. Podpisanie umowy przez Zwycięzcę Konkursu jest warunkiem wydania nagrody głównej. Umowa zostanie podpisana nie później niż do 31 sierpnia 2015r.

§2

Postanowienia ogólne i przystąpienie do Konkursu

1. Konkurs „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER” trwa od dnia 6 maja 2015r. do dnia 17 sierpnia 2015 r.

2. Przedmiotem Konkursu, jest wyłonienie najciekawszego projektu termorenowacji budynku lub adaptacji budynku na cele mieszkalne z użyciem palety produktów izolacyjnych ISOVER. Przystąpienie i udział w konkursie polega na dostarczeniu do Organizatora w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie pracy konkursowej, która będzie zawierała następujące elementy:

- wypełnienie formularzy, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.

- przedstawienie w formie opisowej głównych powodów motywujących Uczestnika do termorenowacji własnego domu jednorodzinnego z podziałem na aplikacje (np. ściana zewnętrzna, podłoga, dach skośny itp.) ze szczególnym uwzględnieniem izolacji dachu skośnego metodą nakrokwiową. Opis powinien być objętości max. 1400 znaków ze spacjami w formie wydruku komputerowego lub w formie elektronicznej na nośniku CD, DVD lub pendrive.

- dołączenie dokumentacji zdjęciowej i opisowej domu, który ma zostać poddany termorenowacji w tym szczegóły konstrukcji więźby dachu (wstępna inwentaryzacja).

- podanie o ile inwestor chce poprawić izolacyjność cieplną przegród (współczynnik przenikania ciepła U W/mK) i opisanie jak to chce się to osiągnąć.

(4)

4

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie na adres Biura Obsługi Konkursu pracy Konkursowej opisanej w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz:

- dysponowanie, w dniu zgłoszenia oraz przez cały czas trwania konkursu, prawem własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, która zostanie poddana termorenowacji.

- poprawne i czytelne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przy czym, poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oznacza wypełnienie wszystkich zawartych w nim rubryk i odpowiedź na wszystkie zawarte w nim pytania.

- wyrażenie zgody przez Uczestnika na wykorzystanie przez Organizatora oraz Sponsorów Konkursu danych osobowych Uczestnika niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 188 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator,

- wyrażenie zgody przez Uczestnika Organizatorowi i Sponsorom na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na fotografiach i filmach. Zgoda obejmować będzie wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie

- podpisanie przez Uczestnika wszystkich wymaganych Oświadczeń, które stanowią kolejne załączniki niniejszego Regulaminu:

a) oświadczenie o udostępnieniu domu jednorodzinnego w trakcie remontu i w trakcie użytkowania, w przypadku wygranej celem wykonania dokumentacji wg ustalonego harmonogramu (zał. nr 3)

b) zgoda współwłaściciela budynku na wzięcie udziału w Konkursie (zał. nr4),

c) oświadczenie Uczestnika Konkursu o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z pozostałymi członkami rodziny, którą Uczestnik reprezentuje w Konkursie (zał. nr5) - przekazanie kserokopii prawa własności budynku w postaci aktu notarialnego lub odpisu księgi wieczystej

5. Wszystkie wymienione w § 2 pkt. 4 dokumenty wraz z przedmiotem Konkursu opisanym w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu powinny zostać dostarczone do Biura Obsługi Konkursu do dnia 15 lipca 2015r. Liczy się data wpłynięcia dokumentów dla ustalenia, czy zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie zostało dokonane w terminie.

6. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub kurierską na adres:

Biuro Obsługi Konkursu „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”

MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań

(5)

5

Zgłoszenia można również dostarczyć osobiście.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek należących do Saint – Gobain Construction Products Polska, pracownicy Organizatora, pracownicy Urzędu Gminy Psary oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych podmiotów. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów zamieszkujących w jednym budynku i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Do konkursu nie może zostać zgłoszony również budynek, w którym zamieszkuje lub zameldowany jest pracownik Urzędu Gminy Psary.

§3

Zgłoszenie i Zasady Konkursu

1. Wszystkie zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub kurierską na adres Biura Obsługi Konkursu podany w niniejszym Regulaminie (§ 2 pkt.6) do dnia 15 lipca 2015r. Liczy się termin wpłynięcia dokumentów do Biura Obsługi Konkursu.

Wszelkie zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Zgłoszenia można również dostarczyć osobiście w wyznaczonym terminie.

2. Za datę rozpoczęcia Konkursu uznaje się 6 maja 2015r. Termin zakończenia Konkursu to 17 sierpnia 2015r.

3. Przystępując do Konkursu „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER” Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Za pracę konkursową zostanie uznana praca, która spełnia kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu (§ 2 pkt. 2 i 3).

5. Ocenie podlegać będą tylko kompletne i poprawne zgłoszenia zgodnie z § 2 Regulaminu.

§4

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Na potrzeby Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Przedstawiciele Urzędu Gminy Psary oraz zaproszony ekspert, łącznie 5 osób (2 przedstawicieli Gminy Psary, 2 przedstawicieli Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 1 ekspert zewnętrzny).

2. Komisja do dnia 17 lipca 2015r. dokona weryfikacji zgłoszeń i skontaktuje się z Uczestnikami w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia konkursowego.

3. W przypadku zgłoszeń niekompletnych tj. brakującego dokumentu, brakującego podpisu lub dodatkowych pytań, przedstawiciel Komisji do dnia 22 lipca 2015r.

(6)

6

skontaktuje się z Uczestnikiem na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu Uczestnika i poprosi o uzupełnienie dokumentacji do 24 lipca 2015 roku .

4. Za zgłoszenia niekompletne będą uważane zgłoszenia z brakującym przedmiotem Konkursu (tj. bez wstępnej inwentaryzacji budynku lub adaptacji budynku na cele mieszkalne z użyciem palety produktów izolacyjnych ISOVER), który podlega ocenie.

Takie zgłoszenia nie będą podlegały ocenie i nie mogą zostać uzupełnione przez Uczestnika i jako takie nie będą brały udziału w Konkursie.

5. Uczestnicy są zobowiązani do dnia 24 lipca 2015r. dostarczyć, osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną lub kurierską, na adres Biura Obsługi Konkursu brakujące dokumenty, do których złożenia/uzupełnienia zostali wezwani. Przy czym dzień 24 lipca 2015r. to ostateczny termin wpłynięcia brakujących dokumentów do Biura Obsługi Konkursu.

6. Do dnia 31 lipca 2015r. Komisja powiadomi wszystkich Uczestników Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji zgłoszenia konkursowego.

7. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz po weryfikacji wymogów określonych w §2 niniejszego Regulaminu Komisja wyłoni (w oparciu o kryteria opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu) jednego Zwycięzcę Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda Główna. Decyzja Komisji konkursowej będzie ostateczna i nie przewiduje się możliwości składania reklamacji.

8. Nagrodę Główną w Konkursie „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”

stanowi prawo do zakupu od Organizatora:

- materiałów budowlanych wyprodukowanych przez ISOVER znajdujących się w ofercie cennikowej z dnia 7 kwietnia 2015 (załącznik nr 6) o łącznej wartości maksymalnie do 27.000 zł brutto w promocyjnej cenie 1zł., w terminie który określi harmonogram wydania materiałów budowlanych będący częścią umowy o której mowa w §4 pkt.10.

niniejszego Regulaminu lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r. W przypadku zakupu Nagrody transzami, każda transza będzie sprzedana Laureatowi w promocyjnej cenie 1zł. Za zakupione materiały budowlane Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora FAKTURĘ VAT.

- opinia konstruktora oraz obliczenia konstrukcyjne dachu skośnego poddanego termorenowacji metodą nakrokwiową o wartości 2 800zł brutto w promocyjnej cenie 1zł., w terminie który określi harmonogram wydania materiałów budowlanych będący częścią umowy o której mowa w §4 pkt.10. niniejszego Regulaminu. Za opinię konstruktora Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora FAKTURĘ VAT

9. Całkowita wartość Nagrody Głównej nie przekroczy wartości 29.800 zł brutto.

10. Pomiędzy Zwycięzcą Konkursu, a Sponsorem podpisana zostanie UMOWA. Umowa regulować będzie m.in. harmonogram termorenowacji domu jednorodzinnego, lub adaptacji jednorodzinnego budynku niemieszkalnego na mieszkalny, którego dotyczy

(7)

7

przedmiot Konkursu; informacje dotyczące kar umownych związanych z niewywiązaniem się Inwestora lub Sponsora z podjętych wzajemnych zobowiązań wynikających z planowanej inwestycji i postanowień Regulaminu Konkursu. Podpisanie umowy przez Zwycięzcę Konkursu jest warunkiem wydania nagrody głównej. Umowa zostanie podpisana nie później niż do 31 sierpnia 2015r.

§5

Odbiór Nagrody Głównej oraz obowiązki podatkowe

1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2015 roku na stronach internetowych www.najlepszeizolacje.pl; www.psary.pl

2. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:

a) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie oraz mailowo na wskazany adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2015 roku wraz z prośbą o przesłanie najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2015 roku pisemnej zgody przyjęcia Nagrody Głównej, ksera dokumentu potwierdzającego zgodność jego danych osobowych z danymi Zwycięzcy Konkursu.

b) Osoba, która nie prześle w/w dokumentów uprawniających do odebrania Nagrody Głównej w wymaganym terminie, traci do niej prawo. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Komisja, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę Konkursu Umowy ze Sponsorami Konkursu o której mowa w § 4 pkt.10 oraz uiszczenie opłaty na poczet podatku dochodowego zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wygrana w Konkursie stanowi przychód do celów podatkowych i w przypadku wartości powyżej 760,00 zł brutto podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatek, w wysokości 10% od całkowitej wartości brutto Nagrody, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przekazać na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy na poczet należnego podatku. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty przed wydaniem Nagrody. Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.

5. Nagrody, które na skutek negatywnej weryfikacji lub w wyniku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę Nagrody Głównej nie zostanie im przekazana zostaje do dyspozycji Sponsorów Konkursu.

6. Odbiorcą nagrody może być tylko Zwycięzca Konkursu. Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez akceptacji Organizatora i Sponsorów Konkursu.

7. Organizator Konkursu w porozumieniu ze Sponsorami zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Nagrody osobie trzeciej, innej niż Zwycięzca Konkursu. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy osobiście przez przedstawicieli Sponsora Konkursu.

(8)

8

8. Termin wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostanie określony w umowie o której mowa w §4 pkt. 10

§6

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 2 dni od daty przekazania przez Komisję informacji o ostatecznej weryfikacji zgłoszeń.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Biura Obsługi Konkursu. Reklamacje można dostarczyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną listem poleconym lub kurierską nie później niż do dnia 4 sierpnia 2015r. Liczy się data nadania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. Czas rozpatrzenia reklamacji – 7 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.

4. Rozpatrywaniem reklamacji zajmie się Komisja.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym

6. Od decyzji Komisji rozpatrującej reklamacje nie przysługuje odwołanie.

7. Reklamacje zgłoszone po 4 sierpnia (liczy się data nadania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej) nie będą rozpatrywane.

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator i Sponsorzy będą prowadzili komunikację z Uczestnikiem w formie ustnej lub pisemnej lub elektronicznej lub telefonicznej, chyba że zapisy regulaminu stanowią inaczej.

2. Przystąpienie do Konkursu „Kompleksowa termorenowacja Domu z ISOVER”

jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz załączników i akceptacji wszystkich jego postanowień, a także że spełnia określone w Regulaminie i załącznikach warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Konkursie lub do wykluczenia z udziału w Konkursie, w szczególności może stanowić podstawę do uchylenia się przez Organizatora od realizacji nagrody przysługującej dla danego Uczestnika konkursu, jak również może stanowić podstawę do uchylenia się przez Organizatora od dostarczenia danemu Uczestnikowi nagrody.

4. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach: www.najlepszeizolacje.pl; www.psary.pl

(9)

9

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu w broszurach i materiałach o charakterze reklamowym, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres Biura Obsługi Konkursu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :