Sprawa nr I/ZKnW/16 Załącznik nr 2 do Specyfikacji FORMULARZ OFERTY

Pełen tekst

(1)

Sprawa nr I/ZKnW/16 Załącznik nr 2 do Specyfikacji

...

(miejscowość i data)

Nazwa Wykonawcy: ...

Adres Wykonawcy: ...

Województwo, Powiat: ...

NIP, REGON: ...

Osoba upoważniona do kontaktów.: ...

Tel./fax (obowiązkowo).: ...

FORMULARZ OFERTY

Do: Zamek Królewski na Wawelu

Państwowe Zbiory Sztuki Wawel 5 31 – 001 Kraków

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr I/ZKnW/16, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1

(2)

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za kwotę:

...

... brutto (słownie:

...), w tym:

...zł netto (słownie:

...)

oraz podatek VAT w wysokości ... zł.

Arkusz cenowy - Tabela kalkulacyjna Oznaczenie

zgodne z opisem przedmiotu

jak w pkt Siwz 1.2.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

J.M.

Szt./kpl Ilość

Nazwa handlowa/nazwa

producenta/Nr katalogowy

Cena jednostkowa netto

Wartość pozycji netto

Stawka

VAT Kwota VAT Wartość pozycji brutto

A B C D E F (C x E) G H (F x G) I (F + H)

A.

Zestaw komputerowy, stacjonarny, typu

„desktop” do zastosowań edukacyjnych

szt. 6

B.

Urządzenie podtrzymujące napięcie typu UPS przeznaczone do komputera

opisanego w punkcie A/

szt. 6

C.

Monitory ekranowe typu LCD

szt. 6

D. Komputer przenośny, typu

„notebook” dla

szt. 1

(3)

wykładowcy

E.

WS-C2960X- 24TS-L LAN Base lub równoważny

szt. 1

F.

Router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa oraz kontrolerem Wi-Fi

szt. 1

G. Urządzenie Acces

Point Wi-Fi szt. 1

H. Kopiarka cyfrowa

kolorowa szt. 1

I

Mediakonwerter 100Base-TX – 100 Base-FX SC

szt. 2

J

Program antywirusowy rozszerzenie

licencja 10

RAZEM:

X

2

1. Oświadczamy, że wymieniony w Arkuszu cenowym - Tabeli kalkulacyjnej sprzęt komputerowy oraz program antywirusowy rozszerzenie spełniają parametry określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że cena oferty wyliczona została zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ.

3. Cena zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby (oddziału) Zamawiającego, koszty obsługi gwarancyjnej, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

3

Oświadczamy, że uważamy się za związanych cenami podanymi w niniejszym formularzu, w tabeli cenowej.

(4)

4

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu zamówienia nie ulegną zmianie „w górę” przez cały okres umowy.

5

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, dostawa zostanie zrealizowana do terminu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy i kompletny oraz nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

9

1. Oświadczamy, że okres gwarancji oraz warunki gwarancji dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia jak w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1. Oświadczamy, że udzielimy pisemnej gwarancji na router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa oraz kontrolerem Wi-Fi, o której mowa w punkcie 8 SIWZ „Kryteria oceny ofert” - Termin gwarancji na router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa oraz kontrolerem Wi-Fi - 6% na okres (min. 3, max. 6) ………… lat liczone od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

10

Termin płatności – 14 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do oddziału Zamawiającego – Zamek Pieskowa Skała Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury opatrzonej numerem umowy.

11

Oświadczamy, że należymy/nie należymy(zaznaczyć odpowiednie) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm).

W związku z powyższym wraz z niniejszą ofertą składamy/nie składamy (zaznaczyć odpowiednie) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Dane do umowy:

1. Osoby uprawnione, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko Stanowisko

(5)

2. Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu / e-mail

3. Nr konta bankowego Wykonawcy

Nazwa i adres banku Nr rachunku

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

1) Wykaz sprzętu (wraz z parametrami);

2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; Oferta zawiera łącznie ... ponumerowanych zapisanych stron.

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej przez Wykonawcę)

...

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :