• Nie Znaleziono Wyników

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt z dnia 20 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia ……… 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium

odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej "kolegium":

Lp. Stanowisko Mnożniki wynagrodzenia

zasadniczego Dodatek funkcyjny

1 Prezes kolegium 4,5 0,9

2 Wiceprezes kolegium 4,2 0,5

3 Członek kolegium 3,9 -

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 122, poz. 1020

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 143, poz. 1202, z 2003 r. Nr 113, poz. 1072, z 2004 r. Nr 166, poz. 1739 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.956 i Nr 206, poz.1708

(2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2008 r. (poz. …….)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

I 980 - 1.300

II 990 - 1.400

III 1.000 - 1.500

IV 1.010 - 1.600

V 1.020 - 1.700

VI 1.030 - 1.800

VII 1.040 - 2.000

VIII 1.060 - 2.200

IX 1.070 - 2.400

X 1.080 - 2.600

XI 1.100 - 2.800

XII 1.120 - 3.000

XIII 1.150 - 3.200

XIV 1.200 – 3.400

XV 1.250 - 3.600

XVI 1.300 - 3.800

XVII 1.350 - 4.000

XVIII 1.400 - 4.200

XIX 1.450 - 4.400

XX 1.500 - 4.800

XXI 1.550 - 5.000

(3)

Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent od kwoty 980 zł

1 do 35

2 do 50

3 do 65

4 do 85

5 do 95

6 do 110

7 do 125

8 do 150

9 do 175

10 do 200

(4)

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960, z późn. zm.) został opracowany na podstawie delegacji zawartej w art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.) w związku z postulatami zgłoszonymi ze strony Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Projekt przewiduje w § 1 pkt 1 podwyższenie średnio o ok. 24% wielokrotności kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego prezesa, wiceprezesa i etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego, a także podwyższenie średnio o ok. 26% wielokrotności kwoty bazowej służącej do ustalania dodatku funkcyjnego prezesa i wiceprezesa kolegium.

W załączniku nr 1 proponuje się podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych średnio o ok. 7 %, a maksymalnych kwot średnio o ok. 21 %.

Natomiast w załączniku nr 2 zaproponowano nową, wyższą o ok. 22% kwotę bazową służącą do ustalania stawek dodatków funkcyjnych pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

Proponowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych podyktowany jest faktem, iż ostatnia nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia miała miejsce w roku 2006. Podczas tego okresu, stale polepszająca się sytuacja gospodarcza w kraju a także sytuacja na rynku pracy spowodowała spadek atrakcyjności zatrudnienia w samorządowych kolegiach odwoławczych ze względu na brak konkurencyjnych wynagrodzeń względem innych instytucji zatrudniających osoby o podobnych kwalifikacjach.

Z informacji Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wynika, iż kwoty wynagrodzeń pracowników nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń w samorządowych kolegiach odwoławczych są corocznie podwyższane tylko o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych określony w ustawach budżetowych na dane lata. Od 1999 r. pracownicy biur nie otrzymali podwyżek wyższych niż stopień inflacji. Na wynagrodzenie pracownika biura składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy za wieloletnia pracę a w przypadku kierownika biura i głównego księgowego również dodatek funkcyjny. Zwiększenie zadań nałożonych na samorządowe kolegia odwoławcze w ostatnich latach spowodowało również wzrost obowiązków i zadań dla pracowników biur kolegiów. Pracownicy biura zapewniają obsługę kancelaryjno-biurową:

przyjmowanie i rejestracja spraw, prowadzenie rejestrów, obsługa petenta, protokołowanie, przygotowywanie akt na posiedzenia i rozprawy, ekspedycja korespondencji itp., obsługę księgową, informatyczną, archiwalną. Niezmienny system wynagradzania kadry merytorycznej kolegiów powoduje, że wielu członków etatowych, często najlepszych i najbardziej doświadczonych, poszukuje lepszych warunków płacowych, rezygnuje z pracy w kolegium i przechodzi do innych zawodów prawniczych. Stabilizacja zatrudnienia wśród pracowników kolegiów będzie miała także wpływ na polepszenie działania samych kolegiów, co znajdzie

(5)

przełożenie na poprawę jakości załatwiania spraw przez kolegia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega notyfikacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PRAWNYCH (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projekt rozporządzenia obejmuje pracowników zatrudnionych w samorządowych kolegiach odwoławczych.

2. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.

Nr 169, poz. 1414).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Według szacunków Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, wejście w życie rozporządzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa na 2009 r. w łącznej kwocie 20 335 tys. zł., z tego wynagrodzenia dla prezesów, wiceprezesów i członków etatowych – 10 827 tys. zł., wynagrodzenia dla pracowników biura – 6 459 tys. zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 2 626 tys. zł. i składki na Fundusz Pracy – 423 tys. zł.

Pismem z dnia 10 października 2008 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2009 wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych zostały zwiększone o 10.251 tys. zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 76 etatowych członków kolegiów oraz 74 pracowników biur. Ponadto została zaplanowana rezerwa celowa „Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych” w kwocie 2.000 tys. zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie projektu nie wywoła skutków społecznych i ekonomicznych w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.

5. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, a także nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego,

w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, z wyłączeniem jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych

planuje i nadzoruje wdrażanie strategii komunikacji projektu „Portal RP – Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami

dokonuje przeglądu i analiz procesów biznesowych oraz projektowanych rozwiązań w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w

1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w