• Nie Znaleziono Wyników

Wzór dotyczy części II - w przypadku gdy Zamawiający będzie odbierał towar z miejsca określonego przez Wykonawcę. WZÓR UMOWA NR..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wzór dotyczy części II - w przypadku gdy Zamawiający będzie odbierał towar z miejsca określonego przez Wykonawcę. WZÓR UMOWA NR.."

Copied!
14
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 4b do Formularza oferty

Wzór dotyczy części II - w przypadku gdy Zamawiający będzie odbierał towar z miejsca określonego przez Wykonawcę.

„WZÓR”

UMOWA NR ………..

zawarta w dniu …... roku pomiędzy Ośrodkiem Reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1, 05-800 Pruszków, NIP: 534-00-16-936, REGON: 010427452, zwanym dalej

„ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

płk. Krzysztofa SIKORSKIEGO - Komendanta OR MON

a ………..………., z siedzibą ……… wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………, pod numerem ……….., NIP: ……….., REGON: ………., reprezentowaną/-ym przez: ……….. - ……...…….………

zwaną/-ym dalej „WYKONAWCĄ”,

a ………..-………..………., zamieszkałym/-ą w ……….., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą ... z siedzibą w ..., wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ..., REGON ………..., zwanym/-ą dalej

„WYKONAWCĄ”.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 1 Terminologia 1. Przez określenia użyte w umowie należy rozumieć:

1) „Umowa” – oznacza niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCĄ wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej umowy.

2) „Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO” – osoba działająca na podstawie upoważnienia Zamawiającego.

3) „Przedstawiciel WYKONAWCY” – osoba działająca na podstawie pisemnego upoważnienia Wykonawcy.

4) „Przedmiot Umowy” – zaopatrywanie w środki spożywcze określone w § 2 niniejszej umowy, zwane towarem.

5) „Opcja” – zakup środków spożywczych w ilościach określonych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, jako zamówienie opcjonalne, tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) Umowy.

(2)

§ 2

Przedmiot umowy

1. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwiać na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, sukcesywne odbiory wytworzonych zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego środków spożywczych, zwanych dalej towarem, w asortymencie, cenach i ilościach określonych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do 100% zamówienia gwarantowanego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO oraz posiadania na ten cel środków finansowych. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO.

Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania ZAMAWIAJĄCEGO i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

4. Wykazane przez ZAMAWIAJĄCEGO z należytą starannością ilości w poszczególnych asortymentach, z uwagi na zmienną liczbę żywionych (liczbę, której ZAMAWIAJĄCY na etapie prowadzonego postępowania oraz zawarcia umowy, nie jest w stanie przewidzieć), są średniorocznymi potrzebami i mogą w czasie realizacji zamówienia ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) bez odrębnej akceptacji WYKONAWCY. Zmiany te nie mogą jednak powodować przekroczenia maksymalnej wartości umowy brutto.

WYKONAWCA z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza stosowanie przez WYKONAWCĘ nazewnictwa towaru innego niż użyte przez ZAMAWIAJĄCEGO w „Opisie przedmiotu zamówienia” i „Formularzu cenowym”, pod warunkiem stosowania przez WYKONAWCĘ nazewnictwa równorzędnego znaczeniowo i zrozumiałego dla ZAMAWIAJĄCEGO. Nazwa towaru użyta przez WYKONAWCĘ na fakturze musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację towaru jako tożsamego z przedmiotem zamówienia oraz przypisanie mu właściwej ceny i stawki VAT zgodnych z umową.

§ 3

Wartość umowy

1. Maksymalną wartością umowy jest suma wartości zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, która wynosi:

1.1. wartość netto:

słownie:

1.2. kwota VAT : słownie:

1.3. wartość brutto:

słownie:

2. Wartość zamówienia gwarantowanego wynosi:

(3)

2.1. wartość netto:

słownie:

2.2. kwota VAT : słownie:

2.3. wartość brutto:

słownie:

3. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi:

3.1. wartość netto:

słownie:

3.2. kwota VAT : słownie:

3.3. wartość brutto:

słownie:

4. Ceny zawarte w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy są cenami stałymi obowiązującymi przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, co oznacza, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 jest wynagrodzeniem niezmiennym w okresie obowiązywania umowy, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa lub w niniejszej umowie.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany maksymalnej wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany należnego podatku od towarów i usług (VAT), na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY wykonany w formie tabelarycznej (wykonanej jak Formularzu cenowymstanowiącym załącznik nr 3 do umowy) i opisowej z podaniem podstawy prawnej tej zmiany.

6. Zmiana maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ust. 5 obowiązywać będzie od daty podpisania aneksu do umowy.

7. Wartością końcową umowy będzie łączna wartość wszystkich zrealizowanych dostaw, która nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto umowy.

§ 4

Odbiory towaru 1. WYKONAWCA umożliwi odbiór towaru z miejsca:

………

………

Do umowy zostanie przyjęte miejsce określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do umowy.

2. Odbiory będą realizowane na następujących zasadach:

1) WYKONAWCA otrzymywał będzie od ZAMAWIAJĄCEGO z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, na wskazany przez WYKONAWCĘ numer faxu lub adres mailowy zamówienie z określeniem terminu odbioru, asortymentu, ilości towaru oraz opakowań jednostkowych. Dopuszcza się składanie zamówień drogą telefoniczną.

2) WYKONAWCA potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Milczenie WYKONAWCY będzie traktowane jako przyjęcie zamówienia.

3) korekta zamówienia może być dokonywana przed realizacją zamówienia, najpóźniej do godz. 1530 dnia poprzedzającego termin odbioru, w formie przyjętej dla składania zamówień.

3. Odbiory towaru odbywać się będą do 3 razy w tygodniu, w wybrane przez ZAMAWIAJACEGO dni od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1230.

(4)

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których ZAMAWIAJACY nie mógł wcześniej przewidzieć, WYKONAWCA zagwarantuje bezpłatne zwiększenie częstotliwości odbiorów.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

1. WYKONAWCA zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJACEGO dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się udostępnić dokumentację oraz zakład celem przeprowadzenia kontroli przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO lub właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia.

3. WYKONAWCA udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie:

procesów technologicznych; jakości surowców użytych do produkcji; stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych;

higieny osobistej zatrudnionego personelu; warunków socjalnych; warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów; sposobu transportu towaru.

4. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do 3-krotnego w czasie trwania umowy pobrania na koszt WYKONAWCY prób produktów będących przedmiotem umowy i przebadania ich na zgodność z wymaganiami niniejszej umowy.

W zakres 3 badań nie wchodzą sytuacje, o których mowa w § 7 Reklamacje.

5. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności jakości odbieranych produktów z normami jakościowymi. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania towaru) w imieniu ZAMAWIAJACEGO przysługuje uprawnionemu laboratorium wskazanemu przez ZAMAWIAJACEGO. Koszt pobrania prób i badania żywności poniesie WYKONAWCA w każdym przypadku, jeżeli ocena jakości odbieranych towarów okaże się niezgodna z normami jakościowymi obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia lub opisem przedmiotu zamówienia.

6. WYKONAWCA jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o:

1) zmianie siedziby WYKONAWCY, 2) upadłości WYKONAWCY,

3) wszczęciu postępowania układowego, 4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) zmianie w zakresie rejestracji działalności WYKONAWCY,

7) decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu.

7. WYKONAWCA zobowiązuje się nie przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Odbiór ilościowo-jakościowy

1. Ilościowy i jakościowy odbiór towarów będzie dokonywany w miejscu przekazywania towaru Zamawiającemu, o którym mowa § 4 ust. 1, przez

(5)

Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, z udziałem WYKONAWCY lub jego upoważnionego przedstawiciela, w oparciu o zapisy umowy, „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 4 do umowy i „Formularz cenowy”

stanowiący załącznik nr 3 do umowy, złożone zamówienie oraz dołączone przez WYKONAWCĘ dokumenty podczas odbioru.

2. Brak uczestnictwa WYKONAWCY w czynnościach odbioru upoważnia przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO do czynności odbioru bez udziału WYKONAWCY na jego ryzyko.

3. Odpowiedzialność za odbierane przez ZAMAWIAJACEGO towary określa moment ich odbioru w miejscu przekazania, potwierdzony pisemnie na fakturze.

4. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJACEMU, podczas odbioru, następujące dokumenty:

1) faktura VAT (dokument preferowany przez ZAMAWIAJĄCEGO), lub

2) dokument WZ.

5. W przypadku udostępnienia przez WYKONAWCĘ towaru do odbioru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych, ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu niniejszych opakowań przy następnym odbiorze.

§ 7 - Reklamacje

1. Podstawą reklamacji jest sporządzenie „Protokołu reklamacyjnego” (załącznik nr 3 do umowy) przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO w związku z powyższym niezwłocznie przesyła protokół reklamacyjny faksem lub mailem do WYKONAWCY lub wypełnia go na miejscu podczas odbioru i przekazuje go przedstawicielowi WYKONAWCY.

2. Reklamacje będą zgłaszane w następujących przypadkach:

1) przekazanie do odbioru towaru z wadami ilościowymi lub niezgodności asortymentu:

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO po stwierdzeniu braków ilościowych może – odmówić odbioru towaru (jeżeli braki ilościowe uniemożliwią zapewnienie pełnego wyżywienia wynikającego z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO), – przyjąć towar pomimo braków lub przyjąć z danego zamówienia tylko część zgodną z zamawianą ilością;

b) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO może odmówić przyjęcia towaru ze względu na niezgodny ze złożonym zamówieniem rodzaj asortymentu lub przyjąć z danego zamówienia tylko asortyment zgodny z zamawianym,

2) przekazanie do odbioru towaru z wadami jakościowymi (lub podejrzeniem o jego niewłaściwą jakość) – przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO może odmówić przyjęcia całej partii towaru, w której znajdują się towary z wadami, lub odmówić przyjęcia z całej partii tylko tych towarów, które posiadają wady i żądać wymiany na towar wolny od wad,

3) niewywiązanie się WYKONAWCY z uzgodnionych terminów odbiorów zamówień – przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO może odmówić odbioru towaru.

3. W przypadku błędnie wystawionego dokumentu materiałowego (faktura lub WZ) podczas odbioru – przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO dopuszcza odbiór

(6)

całości towaru lub odbiór tylko tej części zamówienia, która jest zgodna ze złożonym zamówieniem.

4. W przypadku braku dokumentu materiałowego (faktura lub WZ) podczas odbioru – przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO dopuszcza odbiór całości towaru lub przyjęcie tylko tej części zamówienia, która jest zgodna ze złożonym zamówieniem.

5. W sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt. 1, 2 oraz w ust. 3 i 4, w przypadku podjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o odbiorze towaru, przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO sporządzi „Protokół przyjęcia-przekazania”, będący wewnętrznym materiałowym dokumentem przychodowym, na którym przedstawiciel WYKONAWCY poświadczy podpisem faktyczną ilość przekazanego towaru.

6. W przypadku ujawnienia wad ilościowych lub jakościowych, których nie można było stwierdzić podczas odbioru towaru, przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ faksem lub mailem, określając żądanie reklamacyjne (np. żądanie uzupełnienia braków ilości i/lub asortymentu lub wymiany na towar wolny od wad – w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, obniżenie ceny o wartość towaru z wadami), w formie protokołu reklamacyjnego.

7. W przypadku realizacji zmówienia niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO nie ma obowiązku odbioru takiego zamówienia w terminie późniejszym.

8. Uwzględnienie reklamacji:

1) WYKONAWCA umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU odbiór zareklamowanej podczas odbioru ilości towaru wolnego od wad ilościowych lub jakościowych w tym samym dniu, w którym stwierdzono braki ilościowe lub wady jakościowe, chyba że przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO zrezygnuje z uzupełnienia towaru wolnego od wad,

2) WYKONAWCA umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU odbiór zareklamowanej podczas odbioru ilości towaru wolnego od wad ilościowych lub jakościowych w innym dniu niż dzień, w którym stwierdzono braki ilościowe lub wady jakościowe, chyba że przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO zrezygnuje z uzupełnienia towaru wolnego od wad. W tym przypadku ZAMAWIAJĄCY zastosuje wobec WYKONAWCY kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 5. O sposobie załatwienia uwzględnionej reklamacji WYKONAWCA informuje ZAMAWIAJĄCEGO faksem lub mailem w ciągu 2 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji,

3) w przypadku błędnie wystawionej faktury – WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia faktury korygującej.

6. Odmowa uwzględnienia reklamacji wady jakościowej:

1) jeżeli WYKONAWCA nie uzna reklamacji lub na nią niezwłocznie nie zareaguje, ZAMAWIAJĄCY zleci Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwej miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO, pobranie prób towaru lub ich zbadanie, bądź wykonanie badania prób towaru pobranych do zbadania przez właściwego miejscowo Inspektora WOMP lub uprawnionego próbobiorcę.

Przy pobieraniu prób może być obecny przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO oraz przedstawiciel WYKONAWCY,

(7)

2) w przypadku gdy Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwa miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO, nie wykonuje określonych badań, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich wykonanie innemu akredytowanemu laboratorium badania żywności,

3) koszty badań laboratoryjnych ponosi Strona, dla której ocena jakości okazała się niekorzystna. Orzeczenie wydane przez akredytowane laboratorium będzie ostateczną podstawą do określenia jakości towaru i wiąże Strony, 4) w przypadku gdy próba badanego towaru wypadnie negatywnie dla

WYKONAWCY, tj. wystąpi niezgodność wyniku badania z wymaganiami dla produktu, ZAMAWIAJĄCY nie zapłaci za odebraną partię towaru z wadami.

7. Odpowiedzialność WYKONAWCY za jakość produktu w przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością towaru – WYKONAWCA zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych na własny koszt oraz do wypłaty wszelkich roszczeń odszkodowawczych będących wynikiem zatrucia, niezależnie od zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 8 pkt 8.

8. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest ZAMAWIAJĄCY. ZAMAWIAJĄCY do składania reklamacji upoważnia niniejszym swoich przedstawicieli – Magazyniera (tel. ...) i Kierownika Zespołu Żywienia (tel. ……….).

§ 8 Kary umowne

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5%

maksymalnej wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn, za które ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada.

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną 5% maksymalnej wartości umowy brutto, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA.

3. W przypadku opóźnień powyżej 2 godz. w udostępnieniu do odbioru zamówionej partii towaru w stosunku do terminu wskazanego w treści zamówienia, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto partii towaru (zamówienia).

4. W przypadku potwierdzonych wynikami badań niezgodności z normami jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia odebranych środków spożywczych, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 3% maksymalnej wartości umowy.

5. WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% maksymalnej wartości umowy brutto każdorazowo w przypadku udostępnienia do odbioru towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia odbioru towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego.

6. WYKONAWCA zapłaci kary umowne w przypadku niezrealizowania (częściowo lub całkowicie) konkretnego zamówienia w wysokości 30% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia lub jego niezrealizowanej części.

7. WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 40% wartości brutto towarów z wadami, w przypadku nieuznania reklamacji przez WYKONAWCĘ

(8)

i następnie potwierdzenia niezgodności z wymaganiami dla produktu stwierdzonych badaniem pobranych próbek reklamowanego towaru przez laboratorium akredytowane.

8. WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 5 % maksymalnej wartości umowy brutto, w przypadku gdy żywieni przez ZAMAWIAJĄCEGO spożyli lub mogli spożyć przedmiot umowy z wadami jakościowymi powodującymi lub mogącymi powodować zatrucia pokarmowe z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, co potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych przedmiotu umowy.

10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY wynikającego z bieżących opłat faktury.

11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów.

§ 9

Warunki płatności

1. Zapłata należności za odebrany przez ZAMAWIAJACEGO towar nastąpi w formie przelewu z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY (nr rachunku z formularza ofertowego) ….………..…… , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO poprawnie sporządzonej faktury VAT. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

2. WYKONAWCA będzie wystawiał jedną fakturę na całość jednorazowo zamówionej partii towaru.

3. Faktura powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego w dniu odbioru lub niezwłocznie:

1) w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej na e-mail ormon.pgk@ron.mil.pl

lub

2) w formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego Fakturowania – PEF).

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 3. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy data sprzedaży (która jest równoznaczna z datą odbioru) jest inna niż data wystawienia, należy obie te daty podać na fakturze.

6. Na oryginale faktury WYKONAWCA wymieni:

1) WYKONAWCĘ, 2) ZAMAWIAJĄCEGO,

3) asortyment środków spożywczych (tylko i wyłącznie będących przedmiotem umowy),

4) jednostkę miary (zgodną z umową), 5) ilość towaru,

(9)

6) cenę jednostkową netto, 7) wartość netto,

8) stawkę podatku VAT, 9) wartość brutto,

10) datę dostawy (jeśli inna niż data wystawienia).

7. ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się z zapłatą, w przypadku złego wystawienia faktury, co skutkuje przesunięciem terminu zapłaty do czasu otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO poprawnie wystawionej faktury VAT.

§ 10

Odstąpienia od umowy

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od umowy, i naliczenia kar umownych, w przypadku wystąpienia jednej z nw. przesłanek:

1) nieudostępnienia zakładu do kontroli upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO lub właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej,

2) trzykrotnego zawinionego przez WYKONAWCĘ uchybienia ustalonego terminu odbioru lub poprawności wystawionych dokumentów sprzedaży, 3) dwukrotnego naruszenia norm jakościowych przekazywanych środków

spożywczych,

4) otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu,

5) wydania przez właściwy Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej lub właściwy organ urzędowej kontroli żywności nakazu zaprzestania zaopatrywania,

6) zaniechania realizacji przekazywania towaru do odbioru, z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA,

7) utraty przez WYKONAWCĘ uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny (brutto) podanej w ofercie, tj.: ……...zł (słownie:……….).

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez WYKONAWCĘ najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na konto ZAMAWIAJĄCEGO: Bank NBP O/WARSZAWA, konto nr 47 1010 1010 0021 3413 9120 1000;

(10)

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn.

zm.).

4. ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożonego w formie pieniężnej na rachunek WYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec WYKONAWCY z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – po uprzednim pisemnym poinformowaniu WYKONAWCY o wysokości i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia. Jeżeli WYKONAWCA jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

6. W przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY skorzysta z zabezpieczenia w całości lub w części, WYKONAWCA zobowiązany będzie do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia do wysokości określonej w ust. 1 powyżej, w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego zawiadomienia o obowiązku uzupełnienia kwoty zabezpieczenia.

§ 12

Termin realizacji umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2020 r., z tym że zamówienie realizowane będzie nie wcześniej niż od 01.01.2020 r.

2. Umowa przestaje obowiązywać w momencie wyczerpania maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.

§ 13

Upoważnieni przedstawiciele

Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ mogą być podejmowane lub sporządzane przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń woli i zmian niniejszej umowy).

§ 14 Zawiadomienia

1. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane między stronami w formie pisemnej. ZAMAWIAJACY dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu lub maila, z jednoczesnym zachowaniem formy pisemnej.

1) Zamawiający: e-mail: ormon@ron.mil.pl fax: 261-892-048

2) Wykonawca: e-mail: ….……….……….

fax: ………

(11)

2. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron.

§ 15 Podwykonawcy

1. Zakres zamówienia, który będzie wykonywał Podwykonawca określony jest w „Formularzu ofertowym” WYKONAWCY, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WYKONAWCA zapewnia przy tym, że w realizacji zakresu zamówienia, o której mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców WYKONAWCA odpowiada jak za zaniechania własne.

2. W trakcie realizacji zamówienia WYKONAWCA może zmienić Podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa.

§ 16

Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami

1. ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania WYKONAWCA powierzy, zobowiązani są, w zakresie ich dotyczącym, ściśle przestrzegać przepisów Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami (Dz. Urz. MON z 2017 r poz. 157, z późn. zm.).

2. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do odstąpienia Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez WYKONAWCĘ lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłyby sprzeczne z zasadami wynikającymi z w/w. Decyzji nr 145/MON.

3. Treść Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku dostępna jest na stronie www.dz.urz.mon.gov.pl jak również na stronie Zamawiającego www.ormon.wp.mil.pl w zakładce BIP/Ogłoszenia.

§ 17

Inne postanowienia

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacji zmiany miejsca odbioru towaru, pod warunkiem że miejsce to będzie znajdowało się w odległości nie większej niż 35 km od obiektu Omulew, liczonej po drogach krajowych, powiatowych, gminnych lub miejskich, o nawierzchni utwardzonej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(12)

5. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu reklamacyjnego Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (kopia) Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (kopia)

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia (wydruk wersji elektronicznej w zakresie dotyczącym danej części zamówienia-umowy)

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……….. …...

Uzgodniono:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...

RADCA PRAWNY

…...

KIEROWNIK SEKCJI

OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

…...

SZEF

SEKCJI ŻYWNOŚCIOWEJ ...

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ...

(13)

Załącznik nr 1 do Umowy

Egz. nr………

Nowa Wieś, dnia……….….

Protokół reklamacyjny

Wykonawca:………..……

Producent:……….………

Data dostawy do OR MON:……….………...………

Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie/odbiorze towaru - zaistnienia przyczyny reklamacji (niepotrzebne skreślić):

………..………..

Przyczyna reklamacji

* wada jakościowa i/lub ilościowa przedmiotu zamówienia:

Nazwa produktu/elementu reklamowanego: .…….……….….…….…………

Ilość reklamowana: …….……..………….……….………

………..…..……….…..……….……....

Szczegółowy opis wad jakościowych i/lub ilościowych:

.……….………….……….

……….………

………..……….………..………

………..….………..………

...

Odmowa przyjęcia podczas dostawy/odbioru towaru i żądanie wymiany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

Rezygnacja z wymiany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

* nieterminowość dostawy/odbioru towaru:

Data i dokładna godzina dostawy/odbioru towaru (lub data braku dostawy):……….………

Odmowa przyjęcia: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

* niewłaściwe warunki transportu:

Szczegółowy opis niezgodności: ………..………..

(14)

……….………..………

………..………

………..………

………..………

Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia nowego towaru środkiem transportu zgodnym z wymogami: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

Rezygnacja z wymiany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

* niewłaściwe opakowania i/lub oznakowanie:

Szczegółowy opis niezgodności: …….………..………..

……….……….………..………

………..………..………

………..………..………

………..………..………

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak / nie (niepotrzebne skreślić) Rezygnacja z wymiany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

* niewłaściwa dokumentacja dostawy/odbioru towaru:

Szczegółowy opis niezgodności:

……….…..………….………

………..………….……

………..………….……

………..………….……

………..………….……

………..………….……

Odmowa przyjęcia dostawy/odbioru towaru: tak / nie (niepotrzebne skreślić) Przyjęcie na podstawie protokołu przyjęcia: tak / nie (niepotrzebne skreślić)

Termin wykonania korekty………...………..

……….

(podpis osoby upoważnionej do złożenia reklamacji)

* wypełnić właściwe punkty

Cytaty

Powiązane dokumenty

gwarancji nie zawiera warunków ograniczających zaspokojenie z poręczenia/gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie

wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. zm.”) wprowadzająca minimalną stawę godzinową w kwocie 13

1 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi

- zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i złożoną przez Wykonawcę ofertą do postępowania nr 9/WCPR/ZP-US-5/2018. Szkolenia mają na celu

17. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później

b) 9.30 – prezentacja funkcjonalności Systemu Sterowania Ruchem powiązanego z oprogramowaniem do mikrosymulacji, na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę modelu

- bezpieczne zamknięcie, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, wyłączenie po zdjęciu z podstawy, zabezpieczenie

7. Rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie od otrzymania dyspozycji do odśnieżania lub posypywania, w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 6:00 rano, a

Zamawiający wyznaczy datę odbioru i przystąpi do wykonywania czynności odbiorowych w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

1) Informowania o zamiarze wprowadzenia nowych pracowników na obiekt. 2) Informowania na piśmie o zatrudnianiu przez WYKONAWCĘ cudzoziemców, którzy będą uczestniczyć

4 pkt 2-4, zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie należne za wykonanie tych części przedmiotu umowy, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w

oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z ofertą obejmującą swym zakresem pakiet(y) nr ..., złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia

„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2011-2013 poprzez częściową kanalizację Wojnicza oraz zwodociągowanie części

intelektualny dziecka (Nabycie umiejętności tworzenie gier niezbędnych w trakcie diagnozowania problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki. Prezentacja gier

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu

2. Zawarcie lub zmiana umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ust.1 pkt. b) za zgodą Zamawiającego, pod rygorem

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, zgodnie

Europejskich Norm i certyfikatów dopuszczających wyroby na rynek a w razie ich braku norm polskich. Zapłata za dostarczone mleko będzie następować w terminie 30 dni od

1) wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania dostawy telefonicznych aparatów komórkowych oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy