• Nie Znaleziono Wyników

The results of the density classification in the jig indi- cate the different absorbability of the obtained chalcedonite density fractions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The results of the density classification in the jig indi- cate the different absorbability of the obtained chalcedonite density fractions"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Methods of iMproveMent chalcedonite processing effectiveness with the use of density separation

K e y w o r d s

chalcedonite processing, densimetric separation, classification A b s t r a c t

The article regards the issues related to chalcedonite processing by means of particle size clas- sification as well as densimetric separation. Chalcedonite is an unique rock and material with wide industrial applications in various industries. The investigative program included laboratory tests of chalcedonite classification in the classifier and the jig, as well as separation of the material in the dense liquid. The obtained results indicate that the products of particle size classification of chalcedonite in the classifier are characterized by a different chemical and mineralogical composition. The 0–0.3 mm particle size fraction contains over 96% of quartz, while the fine size fraction below 0.063 mm contain about 80% of quartz and 20% of clayish minerals.

In the next stage of the investigative program, the densimetric separation of chalcedonite material in the jig and in dense liquid, was carried out. The results of the density classification in the jig indi- cate the different absorbability of the obtained chalcedonite density fractions. Fractions with a higher density were characterized by lower water absorption. The results of separation in the dense media liquid also showed that the obtained aggregate products are of significant differences in absorbability as well as high variability of the strength parameters. The results of the investigations show that the obtained products of the classification can be more efficiently utilized in industry, due to their diverse chemical and physical characteristics.

(2)

Metody poprawy efektywności przeróbki chalcedonitu poprzez zastosowanie separacji densyMetrycznej

S ł ow a k l u c z owe

przeróbka chalcedonitu, separacja densymetryczna, klasyfikacja S t r e s z c z e n i e

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z przeróbką chalcedonitu za pomocą operacji klasyfikacji ziarnowej oraz separacji densymetrycznej. Chalcedonit jest unikalnym surowcem skalnym z szero- kimi możliwościami wykorzystania przemysłowego w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiony w artykule program badawczy obejmuje laboratoryjne testy klasyfikacji chalcedonitu w separatorze oraz osadzarce, oraz jego separację w cieczy ciężkiej. Otrzymane wyniki pokazują, że produkty klasyfikacji ziarnowej charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym i mineralogicznym.

Klasa ziarnowa 0–0,3 mm zawierała 96% kwarcu, natomiast materiał poniżej 0,063 mm zawierał około 80% kwarcu i 20% minerałów ilastych.

W kolejnym etapie badań przeprowadzono separację densymetryczną chalcedonitu w osadzarce i cieczy ciężkiej. Wyniki separacji w osadzarce wskazują na zróżnicowaną nasiąkliwość otrzyma- nych frakcji gęstościowych chalcedonitu. Frakcje o wyższej gęstości charakteryzowały się niższą nasiąkliwością. Wyniki separacji w cieczy ciężkiej również wskazywały, że otrzymane frakcje gę- stościowe kruszywa charakteryzowały się zróżnicowaną nasiąkliwością oraz zmiennością parame- trów wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki badań pokazują, że produkty klasyfikacji gęstościowej mogą być bardziej efektywnie wykorzystane w przemyśle ze względu na zróżnicowane właściwości chemiczne i fizyczne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stack-losses of

Stack-losses of ammonia Y were measured in course of 21 days of operation of a plant for the oxidation of ammonia (NH3) to nitric acid (HNO 3 )... Discuss the obtained

The analyses conducted show that neither the sort of actions taken within the technological machines park supervision, nor the kind of information collected is conditioned by the

Large deviations results for particular stationary sequences (Y n ) with regularly varying finite-dimensional distributions were proved in Mikosch and Samorodnitsky [19] in the case

Our investigation of the general case taking into account for the rst time the eects of longer-ranged density-density inter- action (repulsive and attractive) as well as

Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T... Studia Politicae Universitatis

Based on the results presented above, it was observed that the adhesive joints with the 0.3 mm thick PVC film and the adhesive’s basis weight of 24 g/m 2 were characterised

L OPUHAÄ Eurandom and Delft University of Technology We investigate the behavior of the nonparametric maximum likelihood estimator fˆn for a decreasing density f near the boundaries