• Nie Znaleziono Wyników

  - Drgania swobodne tłumione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "  - Drgania swobodne tłumione"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dynamika i Stateczność

1 | S t r o n a

dr inż. Hanna Weber

u(t) [m]

t [s]

0,007 0 0,063 0,119 0,0225m 0,006m 0,0245m - 0,0245m

Drgania swobodne tłumione układów o jednym dynamicznym stopniu swobody

Polecenie:

Wyznaczyć równanie ruchu drgań swobodnych dla układu o jednym dynamicznym

stopniu swobody dla przebiegu drgań opisanego na rysunku.

Dane odczytane na podstawie rysunku:

- okres drgań swobodnych – czas jednego pełnego wahnięcia układu: T 0,0630,0070,056s;

- amplituda – C=0,0245m

- kolejne amplitudy z wykresu A1=0,0225m, A3=0,006m

Wyznaczenie częstości kołowej drgań swobodnych wykorzystując okresu drgań:

] / [ 2 , 112 056 , 0 2 2 s rad T   

 

Wyznaczenie współczynnika tłumienia α:

Logarytmiczny dekrement tłumienia:

0

,

661

006

,

0

0225

,

0

ln

2

1

ln

2

1

ln

1

3 1









A

A

A

A

n

i n i Współczynnik tłumienia: 0,105 2 661 , 0 2    

Częstotliwość kołowa drgań własnych układu:

2 1

 

112

,

82

105

,

0

1

2

,

112

1

2 2

[rad/s]

Równanie ruchu drgań swobodnych tłumionych w postaci zwiniętej:

)

sin(

)

(

t

Ce



t

(2)

Dynamika i Stateczność

2 | S t r o n a

dr inż. Hanna Weber

u(t) [m]

t [s]

0,007 0 0,063 0,119 0,0225m 0,006m 0,0245m - 0,0245m

Określenie kąta przesunięcia fazowego na podstawie rysunku:

s T 0,056 0,007 0,007 4 1 007 , 0 4 1

rad 7854 , 0 007 , 0 2 , 112 007 , 0     

Wstawiając dane do równania ruchu otrzymujemy:

)

7854

,

0

2

,

112

sin(

0245

,

0

)

sin(

)

(

t

Ce

t

e

0,105112,82

t

u

t

t

Równanie ruchu ma postać:

)

7854

,

0

2

,

112

sin(

0245

,

0

)

(

t

e

11,846

t

u

t

Cytaty

Powiązane dokumenty

Najbardziej charakte- rystyczną cechą rezonansu jest to, iŜ amplituda i energia drgań wzbudzonych w warunkach rezonansu jest znacznie większa od amplitudy i energii

– kliknij myszką w ikonę młotka (lub prawym przyciskiem myszki w obszar wykresu) i wybierz opcję Dopasuj skalę.. Można też to uczynić zakreślając interesujący nas obszar

Zależność amplitudy drgań oscylatora har- monicznego tłumionego od czasu przedstawiona jest na rysunku

, odpowiadającemu połowie wartości siły krytycznej, w zależności od zmian parametrów grubości uszczelnień oraz grubości cylindrów, różnych stopni W

Niniejsza praca jako pierwsza analizuje łączny wpływ miejscowego podparcia podłożem spręży- stym oraz wstępnego sprężenia na stateczność i drgania swobodne

W pracy wyznaczono wartości obciążenia krytycznego oraz przebieg zmian częstości drgań własnych kolumny, w funkcji obciążenia zewnętrznego, dla zadanych stałych

Zmianę szerokości przekroju poprzecznego wzdłuż długości kolumny opisuje się funkcją liniową lub kwadratową przy przyjętym dodatkowym kryterium stałej objętości układu..

Przebieg częstości drgań własnych wyznacza się dla rozkładu sztywności na zginanie kolumn, przy którym uzyskuje się maksymalne wartości obciążenia