• Nie Znaleziono Wyników

Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zag³êbia Siarkowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zag³êbia Siarkowego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tom 22 2006 Zeszyt 2

TADEUSZ GO£DA*, ANDRZEJ HA£ADUS**, RYSZARD KULMA**

Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zag³êbia Siarkowego

S ³ o w a k l u c z o w e Hydrogeologia, gospodarka wodna, likwidacja kopalñ

S t r e s z c z e n i e

Likwidacja zak³adów górniczych na obszarze Tarnobrzeskiego Zag³êbia Siarkowego wymaga³a rozwi¹zania szeregu zagadnieñ zwi¹zanych z ukszta³towaniem nowej gospodarki wodnej. Dotyczy³a ona zarówno terenów po-

³o¿onych wokó³ dwóch kopañ odkrywkowych, jak i by³ych pól górniczych kopalni otworowej. Brak jednoznacznej, przedeksploatacyjnej dokumentacji stosunków wodnych oraz niedostateczne wykorzystanie prognoz hydrogeolo- gicznych spowodowa³o okreœlone trudnoœci i zwiêkszy³o koszty likwidacji tak du¿ych przedsiêbiorstw górniczych.

Za³o¿enia i bie¿¹ca kontrola skutecznoœci odwadniania terenów pogórniczych, prognozowanych zmian po³o¿enia zwierciad³a wody w piêtrach wodonoœnych oraz wielkoœci przep³ywów wód podziemnych by³y treœci¹ badañ wykonanych na numerycznym modelu obszaru filtracji.

Przed³u¿aj¹cy siê okres likwidacji wyrobisk pogórniczych siarki jest negatywnym przyk³adem trudnoœci, jakie wystêpuj¹ w przypadku braku wi¹¿¹cych decyzji dotycz¹cych sposobu i warunków prowadzenia prac likwi- dacyjnych i niezabezpieczenia dostatecznych œrodków finansowych na ten cel.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- timely management of software units and motor vehicles and motor property according to established standards, accounting and redistribution of motor vehicles and

Celem badań była ocena powierzchni maszy- nowych i piaskowanych stopu tytanu typu eLI i czystego tytanu pod względem topografii, chro- powatości i składu

Analizę stateczno- ści wyrobiska oparto na elementach probabilistycznej analizy konstrukcji uwzględniające zmienność budowy i parametrów charakteryzujących masyw

W artykule opisano projekt informatyczny realizowany w Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej Głównego Instytutu Górnictwa mający na celu udokumentowanie doko- nanej

Scharakteryzowano etapy rozpoznania po³o¿enia pustek i stref rozluŸnienia w s¹siedztwie otworów iniekcyjnych oraz sposób oceny efektywnoœci podsadzenia pod³o¿a.. Celem

silna anomalia geofizyczna stwierdzona co najmniej dwoma metodami wyst¹pienie deformacji nieci¹g³ych w przesz³oœci lub wyraŸne objawy wskazuj¹ce na liczne deformacje

Przeważają tu porosty związane z murawami, czyli gatunki naziemne głównie krzaczkowate z rodzaju Cladonia (11 gatunków) oraz drobne porosty o plesze proszkowato-gruzełkowatej

• Choroby powodowane przez zanieczyszczone wody używane do picia, przygotowania posiłków i prania są przyczyną śmierci 12 mln ludzi rocznie. • Około 2,5 mld ludzi cierpi z