• Nie Znaleziono Wyników

Inne strony początkowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inne strony początkowe"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Rada Naukowa – Arianna Betti (Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands), Piotr Bołtuć

(University of Illinois, Springsfield, USA), Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński), Józef Dębowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Adam Drozdek (Duquesne University, USA), Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański), Andrzej Klawiter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Josef Moural (Usti nad Labem, Czech Republic), Zbysław Muszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Roger Pouivet (Université de Lorraine, France), Alexander Pruss (Baylor University, USA), Andrzej Przyłębski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Wlodek Rabinowicz (Lund University, Sweden), John Skorupski (University of St Andrews, UK), Marek Szulakiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń), Jerzy Szymura (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Monika Walczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Urszula Żegleń (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)

Lista recenzentów dostępna jest na stronie: wnus.edu.pl

Redaktor naczelna – Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński) Komitet redakcyjny – Mirosław Rutkowski (Uniwersytet Szczeciński),

Adriana Schetz (Uniwersytet Szczeciński), Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)

Sekretarz redakcji – Katarzyna Szymańska

Adres Redakcji – Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

71-017 Szczecin, ul. Krakowska 71, e-mail: egzystencja@whus.pl

Wersja papierowa jest wersją podstawową

Elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na stronie: wnus.edu.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (The Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), SCOPUS oraz BazHum

Redaktor językowy – Joanna Sygit Korektor – Anna Ciciak

Skład komputerowy – Wiesława Mazurkiewicz Projekt okładki – Michał Starczewski

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018

ISSN 1734-9923

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

(3)

SPIS TREŚCI

Katarzyna de Lazari-Radek, On the Notion of Well-being ...5

Ireneusz Ziemiński, Bóg pokutujący: o zbędności teodycei ...23

Bartosz Pokorski, Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa ...43

Mariusz Rucki, Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie

– argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią ...65

(4)

CONTENTS

Katarzyna de Lazari-Radek, O pojęciu dobrostanu ...5

Ireneusz Ziemiński, Atoning God – on the Uselessness of Theodicy ...23

Bartosz Pokorski, The Notion of Immortality in John Harris’s Philosophy ..43

Mariusz Rucki, The Overcoming of the Fear of Death in Zen

– The Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion...65

Krystian Bogucki, Frege’s Notion of Bedeutung ...83

#1#

Cytaty

Powiązane dokumenty

Należy szczególnie podkreślić, iż kultura współczesna z coraz bardziej rozwiniętymi systemami informacyjnymi i przy udziale nowych mediów sprawia, że mamy do czynienia z

In the model of liberal democracy, in private as well as in public life, the citizen acts according to his personal interest, goals and moral autonomy.. That is why liberalism took

Analizując i oceniając rolę Algierii w Afryce subsaharyjskiej i w strefie Sahelu można powiedzieć, że państwo to realizuje tam swoje aspiracje mocarstwowe jako

W swoim podejściu ko- ściół wyróżnia się jako podmiot życia społecznego, który stosuje na określe- nie zjawiska bezrobocia takie pojęcia, które podkreślają jego

Czynnik państwa pochodzenia jest niezwykle istotny w przypadku integracji imigranta ze społeczeństwem przyjmującym, gdyż determinuje jego etniczność oraz tożsamość

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: obliczanie pochodnej funkcji w punkcie, liczenie granic funkcji z reguły de l'Hospitala, monotoniczność funkcji różniczkowalnej,

Dwa kolokwia: kolokwium 1 - zadania dotyczące badania podstawowych własności zbiorów liczbowych i funkcji rzeczywistych, własności wielomianów i funkcji wymiernych

Dwa kolokwia: kolokwium 1 - zadania dotyczące badania podstawowych własności zbiorów liczbowych i funkcji rzeczywistych, własności wielomianów i funkcji wymiernych