• Nie Znaleziono Wyników

Zniszczenia w kościołach Pułtuska spowodowane przez powódź

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zniszczenia w kościołach Pułtuska spowodowane przez powódź"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Adam Piesio

Zniszczenia w kościołach Pułtuska

spowodowane przez powódź

Ochrona Zabytków 32/4 (127), 312

(2)

K R O N I K A

ZNISZCZENIA W KOŚCIOŁACH PUŁTUSKA SPOWODOWANE PRZEZ POWÓDŹ Dnia 6 kwietnia 1979 r. w godzinach wie­

czornych wezbrane wody Narwi przerwały wały przeciwpowodziowe w górnej części Pułtuska. W czasie niecałej godziny woda zalała starą część miasta. W wodzie zna­ lazły się wszystkie zabytkowe budynki, trzy kościoły: kolegiata, kościół Św. Św. Piotra i Pawła, kościół Św. Józefa, oprócz zamku i kaplicy „Magdalenka” . Najbar­ dziej ucierpiała kolegiata, gdzie woda srę- gała do wysokości ok. 2 m.

W dniu 10 kwietnia ekipa zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, zło ­ żona z przedstawicieli Pracowni Konser­ wacji Dzieł Sztuki PP PKZ (Oddział War­ szawski), Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ZMiOZ, przy pomocy jed­ nostki wojskowej wpłynęła łodzią do wnętrza kolegiaty. W tym czasie poziom wody obniżył się o ok. 50 cm. Stan, jaki zastano, przeszedł wszelkie oczekiwafiia. Silny prąd wody wlewającej się do kościo­ ła (zalanie nastąpiło w ciągu ok. 30 mimn) spiętrzył ławki i inne drewniane elementy wyposażenia u stóp ołtarza posoborowego. Tylko dzięki temu nie zostały zmiażdżone dolne partie ołtarza głównego i stalle w prezbiterium. Stwierdzono, że woda się­ gała powyżej mens ołtarzowych i dolnych partii drewnianych epitafiów, powodując duże zawilgocenie całości. Niektóre mensy zostały wysadzone w górę naruszając ar­ chitekturę nastaw.

W tragicznej sytuacji znalazł się ołtarz z kaplicy Noskowskiego. Ołtarz ten, ro­ zebrany w 1978 r. w związku z prowadzo­ nymi pracami konserwatorskimi przy re­ nesansowej polichromii, został złożony w bocznej kaplicy przy kruchcie. Wszystkie drewniane elementy zalała woda. W czasie pobytu ekipy, dzięki pomocy wojska, wy­ łowiono wszystkie złocone elementy, jak kolumny, półkolumny, uszy, zwieńczenia ołtarza, kapitele, rzeźby i różne fragmenty. Elementy te zostały tymczasowo umiesz­ czone na mensach ołtarzy w nawie. Stan ich był opłakany. Długie przebywanie w wodzie spowodowało całkowite rozmięk­ czenie gruntu kredowego, użytego jako podkład pod złoto. Z tego względu nie można było przeprowadzić jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich. Gładkie ele­ menty nastawy malowane olejno pozosta­ wiono nadal w wodzie, ponieważ nie było technicznych możliwości przeniesienia ich w suche miejsce.

Dnia 21 kwietnia, kiedy woda ustąpiła, a obiekty częściowo przeschły, Zarząd Mu­ zeów i Ochrony Zabytków zorganizował wizję lokalną w kościołach pułtuskich. W oględzinach zniszczeń spowodowanych przez powódź w obiektach zabytkowych wzięli udział: mgr inż. arch. Jacek Cy- dzik — dyrektor ZMiOZ, mgr Adam Pie- sio — st. specjalista ds. konserwacji za­ bytków ruchomych ZMiOZ, dr J. K oci­ szewski — wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, ks. Wła­ dysław Lis — wikariusz generalny Kurii Biskupiej w Płocku, ks. prałat Stefan Bod- czyński — sekretarz rady artystycznej, ks. Romuald Rudziński — konserwator kurialny, mgr mgr Joanna Prosnakowa, Jadwiga Wardzyńska, Lubomiła

Stopi-A

Kolegiata w Pułtusku w czasie powodzi: A muzyczny

czyńska — konserwatorzy z PP PKZ, dr Michał Czajnik — rzeczoznawca, ds. za­ bytków drewnianych oraz ks. Józef Miko­ łajewski — proboszcz parafii.

Po dokonaniu oględzin kościołów stwier­ dzono, że największe straty wystąpiły w kolegiacie. Długie utrzymywanie się wody spowodowało bardzo silne zawilgo­ cenie i nasiąknięcie wodą wszystkich obiek­ tów drewnianych wyposażenia. Zawilgo­ cenie sięgało znacznie wyżej linii lustra wody powodziowej. Powstało to na skutek kapilarnego podciągania wody przez drew­ no stoczone przez owady. Ponadto stwier­ dzono, że wszystkie obiekty drewniane będą wymagały pełnej konserwacji, a do czasu odparowania wody — stałej kontroli konserwatorskiej. Zauważono również po­ wstanie zapadlisk z prawej strony na ze­ wnątrz przy fasadzie kościoła oraz z lewej strony prezbiterium.

Znacznie mniejsze straty wystąpiły w ko­ ściołach Św. Św. Piotra i Pawła i Św. Jó­ zefa. Wystrój wnętrza w tych kościołach wykonany jest z drewna dębowego i nie uległ tak silnemu nasiąknięciu wodą. Stwierdzono natomiast silne napięcie płó­ cien obrazów ołtarzowych, spowodowane dużym stężeniem wilgoci.

Tragiczna sytuacja obiektów zabytkowych w Pułtusku znalazła swój oddźwięk w U ­ chwale Nr 63/79 Rady Ministrów z dn. 20 kwietnia 1979 r. w sprawie usuwania szkód powodziowych powstałych wiosną 1979 r. W Uchwale znalazło się m.in. za­ pewnienie pokrycia przez państwo części kosztów przy usuwaniu strat w zakresie ruchomych dóbr kultury.

В

widok na ołtarz główny; В — widok na chór

W kilka dni po wiadomości o klęsce powo­ dzi w Pułtusku do Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków wpłynęły zgłoszenia przeprowadzenia w czynie społecznym pew­ nych prac konserwatorskich. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zgłosiła swą pomoc przy konserwacji dwóch drewnia­ nych epitafiów, mgr Franciszek Kędzior zobowiązał się przeprowadzić konserwację jednego obrazu, mgr Marian Żołądek zgło­ sił konserwację jednej ramy rzeźbionej, drewnianej. Śtowarzyszenie Historyków Sztuki (Oddział Warszawski) zorganizowa­ ło wyjazd ekipy złożonej z konserwatorów i historyków sztuki. Komisja w składzie: H. Rudniewska, K. Sommerowa, J. Łą- czyńska, I. Galicka, E. Smulikowska, H. Sygietyńska, E. Parandowska, J. Ku­ biak, M. Gradowski, R. Kiełczewski, A. Piesio przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonała wstęp­ nej oceny kosztów konserwacji uszkodzo­ nych powodzią obiektów. Według tej wy­ ceny koszt konserwacji dzieł sztuki wynie­ sie ok. 70 min. zł.

Należy przypuszczać, że usunięcie znisz­ czeń i przywrócenie obiektom stanu pier­ wotnego będzie trwało minimum 5 lat. Niezbędne przy tym będzie zarezerwowa­ nie mocy przerobowych zarówno ze strony PP PKZ, jak i innych jednostek wykonują­ cych konserwację zabytków ruchomych, oraz przyznanie odpowiednich nakładów finansowych, a także nadzór ze strony MKiS i WKZ.

Adam Piesio

312

Cytaty

Powiązane dokumenty

Fuel-driven responsive polymer system controlled by organocatalysts pyridine and imidazole in borate buffer (200 mm, pH 8.0). A) Schematic overview of transient acetylation

do powołania, w ramach Rady Europy, zespołu roboczego składającego się z eks- pertów ru1dowych i kryminologów, w celu ponownego zdefiniowania pojęcia choroby

При t>tкр нульова гіпотеза про відмінність рівнів напруженості, від- чуженості, конфліктності, агресії та гармонійності відносин осіб похило-

Since the real part of the THz conductivity is proportional to the density of free charges, and the imaginary part is mainly proportional to the density of excitons, the

reboiler onder aan de stripper.Het uit de stripper komende gas bevat kooldioxide en waterdamp.ln een parti~le condensor worden deze van elkaar gescheiden, waarna

Zdecydowana większość znaczków nigdy nie osiąga poważniejszej ceny ze względu na wysokość nakładu; trafiają się jednak egzemplarze osiągające zawrotną

• Water deficit in the reservoir leads to a gradual seismic velocity decrease • Seasonal production rate variations within the geothermal reservoir are observed as structural

Obecny na zebraniu sędziwy już Polikarp Wróblewski zaape­ lował do obecnych o dokończenie dzieła rozpoczętego w 1935 roku, czyli doprowadzenie strażnicy do takiego