• Nie Znaleziono Wyników

Wybr ksztatu podczas wzrostu i jego stabilno

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wybr ksztatu podczas wzrostu i jego stabilno"

Copied!
44
0
0

Pełen tekst

(1)

Jolanta Prywer

Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 219, 93-005 Łódź

Morfologia kryszta

łów

i stabilno

ść morfologiczna ścian

(2)

żnorodność kształtów kryształów

 minerały  farmaceutyki

 kryształy biogeniczne  białka

(3)

Wielkość i kształt kryształów wpływają na wiele własności materiałów. Na przykład:

• wytrzymałość mechaniczna (ważne w przypadku przechowywania i transportu)

• funkcjonalność i jakość produktu

Wielkość i kształt kryształów bierzemy pod uwagę w przypadku projektowanie procesu wzrostu

badania procesów rozpuszczania

... i ekonomia.

(4)

W jaki sposób powstaje taka ró

żnorodność kształtów?

 Czynniki zewnęęęętrzne: warunki wzrostu, na przykład: przesycenie, temperatura, domieszki,

zanieczyszczenia.

 Czynniki wewnęęęętrzne: krystalograficzna struktura kryształu.

Morfologia kryszta

łłłłów

w uj

ęęęęciu kinetyczno-geometrycznym

Kształt kryształu zależy od normalnej odległości każdej płaszczyzny krystalograficznej mierzonej od środka kryształu. Taka odległość jest

(5)

W jaki sposób zmiany pr

ędkości wzrostu wpływają na morfologię

kryszta

łu ?

(6)

Morfologia kryształu zależy od względnych prędkości wzrostu poszczególnych płaszczyzn krystalograficznych...

.... i geometrii kryształu.

(7)

Kąty między analogicznymi płaszczyznami krystalograficznymi,

zmierzone na różnych egzemplarzach kryształu tej samej substancji w jednakowych warunkach fizykochemicznych są stałe, niezależne od wielkości kryształu.

(8)

Naturalne ściany zewnętrzne kryształu są zawsze równoległe do płaszczyzn sieciowych, a krawędzie tych ścian - do prostych sieciowych kryształu.

(9)

Naturalne ściany kryształu znajdującego się w równowadze termodynamicznej z otoczeniem mają zawsze wskaźniki całkowite i niewielkie.

W sieci przestrzennej (będącej modelem sieci krystalicznej) tylko płaszczyzny o niskich wskaźnikach (hkl) są gęsto obsadzone węzłami.

(10)

1900 – A. Johnsen

A. Johnsen, Wachstum und Auflosung der Kristalle, Wilh. Englemann, Leipzig, 1900, p.27.

Historia –

ściany realne i wirtualne

1925 – L.H. Borgström

L.H. Borgström, Z. Krist. 62 (1925) 1.)

(11)

1957 – M.I. Kozlovskii

M.I. Kozlovskii, Kristallografiya 2 (1957) 760.

Długość

l

hkl krawędzi ściany (hkl) (przypadek 2D):

(

)

0 2 2 2 1 1 1

sin

sin

sin

sin

sin

hkl hkl h h hkl

t

+

l

γ

α

γ

+

α

R

α

l

k

R

+

γ

l

k

R

=

l

Model Kozlovskii’ego – punkt wyj

ścia do współczesnych

modeli

(12)

Ważność morfologiczna ścian jest proporcjonalna do odległości międzypłaszczyznowych

MI (morphological importance) – ważność morfologiczna

Prawo Bravais-Friedel-Donnay-Harker (BFDH)

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1

k

l

h

k

l

MI

h

k

l

MI

h

k

l

h

d

d

>

>

hkl

hkl

d

R

1

G. Friedel, Leçon de Cristallographie, Hermann, Paris (1911).

A. Bravais, Études Cristallographiques, Gauthier-Villard, Paris (1913). J.D.H. Donnay, D. Harker, Am. Mineral. 22 (1937) 446.

(13)

Prawo Bravais – Friedel

tylko elementy symetrii wynikaj

ące z grupy

punktowej

Rozwini

ęcie Donnay’a i Harker’a

bierzemy pod uwag

ę elementy

symetrii wynikaj

ące z grupy przestrzennej

MI (morphological importance) – ważność morfologiczna

(14)

Prawo BFDH – przyk

ład

O

ś śrubowa n

m

– obrót wzgl

ędem osi n – krotnej, a następnie translacja

u

łamkowa o a/m.

Przyk

łłłład: oś śrubowa 4

2

– przekszta

łcenie symetrii polegające na obrocie o

k

ąt

π/2 i translacji u

łamkowej o 2a/4=a/2. Po pełnym obrocie punkt ulega

wypadkowemu przesuni

ęciu o 2a.

Przyk

łłłład: oś śrubowa 6

5

– przekszta

łcenie symetrii polegające na obrocie o

k

ąt 2

π/6=π/3 i translacji u

łamkowej o 5a/6. Po pełnym obrocie punkt ulega

(15)

Prawo BFDH - przyk

ład

(0001) (0003)

Kwarc

grupa punktowa – 32

(16)

1958 – B. Honigman

B. Honigman, Gleichgewichts- und Wachstumsformen von Kristallen, Darmstadt, 1958, ch. 1.

Prace ci

ągle trwają ...

1969 – H.V. Alexandru

H.V. Alexandru, J. Cryst. Growth 5 (1969) 115.

1991 – M. Szurgot

M. Szurgot, Cryst. Res. Technol. 26 (1991) 555.

2004 – S.B. Gadewar, M.F. Doherty, H.M. Hofmann

S.B. Gadewar, H.M. Hofmann, M.F. Doherty, Cryst. Growth Des. 4 (2004) 109.

2006 – Y. C. Zhang, J.P. Sizemore, M. F. Doherty

(17)

Pasma wzrostu, sektory wzrostu oraz granice

sektorów wzrostu w krysztale; GS - sektory wzrostu, GSB - granice sektorów wzrostu, GB - pasma

wzrostu,

S - zarodek. Tworzenie prostoliniowych granic sektorów wzrostu.

B A B A B A B A B A R R R X X X X / ' ' sin sin , = = = = ψ ψ

Jak mo

żemy obserwować ewolucję poszczególnych ścian?

 pasma wzrostu  sektory wzrostu

 granice sektorów wzrostu – prostoliniowe, zakrzywione, zygzakowate  indukowane prążki

(18)

Jak mo

żemy obserwować ewolucję poszczególnych ścian?

Cyrkon

Cyrkon

pasma wzrostu

pasma wzrostu

G. Vavra: „Systematics of internal zircon morphology in major Variscan granitoid types", Contrib Mineral. Petrol. 117 331-344 (1994).

G. Vavra, D. Gebauer, R. Schmid, W. Compston: „Multiple zircon growth and recrystallization during

polyphase Late Carboniferous to Triassic metamorphism in granulites of the Ivrea Zone (Southern Alps): an ion microprobe (SHRMP) study", Contrib. Mineral. Petrol. 122 337-358 (1996).

(19)

Jak mo

żemy obserwować ewolucję poszczególnych ścian?

Indukowane pr

(20)

(

)

2 2 2 1 1 1

/

sin

/

sin

sin

l

k

R

R

α

+

l

k

R

R

γ

γ

+

α

=

R

R

h hkl h hkl crit hkl hkl

Wyra

żenia analityczne

Krytyczna względna

prędkość wzrostu

R

hkl

/ R

hkl

crit

Sens fizyczny jest następujący:

Dla , ściana (hkl) zwiększa się.

Dla , ściana (hkl) nie zmienia się. Dla , ściana (hkl) zmniejsza się.

J. Prywer: "Theoretical Analysis of Changes in Habit of Growing Crystals in Response to Variable Growth Rates of Individual Faces", J. Crystal Growth 197

271-285 (1999).

R

hkl

/ R

crithkl 1 /R < Rhkl hklcrit

R

hkl

/ R

crithkl

= 1

1 /R > Rhkl hklcrit

(21)

Sens fizyczny jest następujący:

Dla , ściana (hkl) zwiększa się. Dla , ściana (hkl) nie zmienia się. Dla , ściana (hkl) zmniejsza się.

(

)

γ

α

γ

+

α

R

α

l

k

R

+

γ

l

k

R

=

dt

dl

hkl h h hkl

sin

sin

sin

sin

sin

2 2 2 1 1 1

Wyra

żenia analityczne

J. Prywer: "Theoretical Analysis of Changes in Habit of Growing Crystals in Response to Variable Growth Rates of Individual Faces", J. Crystal

Growth 197 271-285 (1999).

Styczna prędkość wzrostu

dl

hkl

/ dt

dl

hkl

/dt

0 /dt > dlhkl

dl

hkl

/ dt = 0

0 /dt < dlhkl

(22)

J. Prywer: "Morphological importance of crystal faces in connection with growth rates and crystallographic structure of crystal", Crystal Growth & Design 2,

No. 4 281-286 (2002).

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

h1k1l1 hkl R R 2 2 2k l h hkl R R powierzchnia 1 1.25 1.25 powierzchnia 2 2.50 2.50 Wniosek:

Ściana (hkl) może zwiększać swoją wielkość, nie zmieniać wielkości lub zwiększać się w

zależności od wartości kątów dwuściennych.

(

)

γ α γ + α R α l k R + γ l k R = dt dlhkl h h hkl sin sin sin sin sin 2 2 2 1 1 1 −

(23)

J. Prywer: "Morphological importance of crystal faces in connection with growth rates and crystallographic structure of crystal", Crystal Growth & Design 2,

No. 4 281-286 (2002).

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

hkl R [µm/h] 1 1 1k l h R [µm/h] 2 2 2k l h R [µm/h] h1k1l1 hkl R R 2 2 2k l h hkl R R 1.50 2.00 1.00 0.75 1.50 Wniosek:

Ściana (hkl) może zwiększać się, zachować wielkość lub zmniejszać się w zależności od

wartości kątów dwuściennych.

(

)

γ α γ + α R α l k R + γ l k R = dt dlhkl h h hkl sin sin sin sin sin 2 2 2 1 1 1 −

(24)

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

Ściana (001) α = 54.90o γ = 67.29o. prążek crit ) 001 ( ) 001 ( R R ) 011 ( ) 001 ( R R ) 1 1 0 ( ) 001 ( R R t l d d (001) 0-1 0.24 0.52 0.46 4.63 1-2 0.33 0.65 0.72 2.93 2-3 0.24 0.50 0.50 3.15 3-4; 4-5 0.55 1.14 1.14 2.05 5-6 0.58 1.20 1.20 1.92 6-7 0.61 1.25 1.25 1.81 7-8 0.51 1.05 1.05 2.26 8-9; 9-10 0.61 1.25 1.25 1.81 10-11 0.97 2.00 2.00 0.14 11-12 0.97 2.25 2.25 0.13 12-13 0.48 0.89 1.14 1.92 13-14 0.60 0.98 1.77 1.30

(25)

J. Prywer: "On the crystal geometry influence on the growth of fast-growing surfaces", J. Phys Chem.Solids 63, No. 3 493-501 (2002).

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

Względne prędkości wzrostu: Odległość między indukowanymi prążkami: ) 1 1 0 ( ) 0 1 0 ( R R ) 1 1 0 ( ) 0 1 0 ( R R crit ) 0 1 0 ( ) 0 1 0 ( R R n1, n2 1.06 1.20 0.99 n2, n3 -* -* -* n3, n4 -* -* -* n4, n5 1.03 1.26 0.99 n5, n6 1.09 1.10 0.96 n6, n7 1.02 1.24 0.99 n7, n8 1.04 1.15 0.96 n8, n9 1.03 1.16 0.96 *

prążek n3 jest nie równoległy do pozostałych, nie

(26)

prążek crit ) 010 ( ) 010 ( R R ) 1 01 ( ) 010 ( R R ) 011 ( ) 010 ( R R t l d d (010) 0-1 0.73 1.00 0.72 2.47 1-2; 2-3 1.00 1.14 1.14 0.00 3-4 1.05 1.20 1.20 -0.42 4-5 1.10 1.25 1.25 -0.79 5-6 0.92 1.05 1.05 0.67 6-7 1.10 1.25 1.25 -0.79 7-8; 8-9 0.88 1.00 1.00 1.03 9-10 1.23 1.40 1.40 -1.88 10-11; 11-12 0.92 1.05 1.05 0.67 12-13 0.88 0.89 1.14 0.99 13-14 1.12 0.98 1.77 -1.28

J. Prywer: "Crystal faces existence and morphological stability from crystallographic perspective" Crystal Growth & Design 3, No. 4 593-598 (2003).

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

Ściana (010)

(27)

J. Prywer: "Effect of crystal geometry on disappearance of slow-growing faces", J. Crystal Growth 224, No. 1-2 134-144 (2001).

Wolnorosnąca ściana (012) kryształu KBC zanika w pokroju; ) 1 1 0 ( ) 2 1 0 ( R R = 0.95, ) 1 00 ( ) 2 1 0 ( R R = 2.10. α = 16.54o γ = 38.36o

(28)

t l d d (011) = 0.77 α : 16.54o na 54.90o t l d d (011) = 0.30 t l d d (011) = 0.30 t l d d (001) = 3.71 α : 38.36o na 54.90o t l d d (001) = 3.49 t l d d (001) = 3.49

J. Prywer: "Effect of seed-faces on time-dependent crystal morphology", Crystal Growth & Design 4, No. 6 1365-1369 (2004).

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

(29)

Ewolucja p

łaszczyzn krystalograficznych

Wnioski:

 Pokrój kryształu zależy od anizotropii prędkości wzrostu jak i geometrii kryształu;

 Ewolucja danej płaszczyzny krystalograficznej (hkl) usytuowanej pomiędzy ścianami sąsiednimi (h1k1l1) i (h2k2l2), zależy w dużym

stopniu od geometrii tej ściany reprezentowanej przez odpowiednie kąty dwuścienne α i γ.

 Ścianami ograniczającymi kryształ są zwykle ściany wolnorosnące...

 ale są wyjątki.

 Szybkorosnące ściany mogą również występować w pokroju.

 Ścianami ograniczającymi kryształ są ściany o największej wartości

(30)

ściana (001) ściana (010)

α = 54.90o

γ = 67.29o

α = 30.80o

γ = 27.01o

J. Prywer: "Crystal faces existence and morphological stability from crystallographic perspective" Crystal Growth & Design 3, No. 4 593-598 (2003).

Stabilno

ść morfologiczna płaszczyzn krystalograficznych

(

)

2 2 2 1 1 1

/

sin

/

sin

sin

l

k

R

R

α

+

l

k

R

R

γ

γ

+

α

=

R

R

h hkl h hkl crit hkl hkl

(31)

prążek crit ) 1 02 ( ) 1 02 ( R R ) 1 01 ( ) 1 02 ( R R ) 010 ( ) 1 02 ( R R t l d d (021) 1-2 0.97 1.02 0.99 2.55 2-3 1.01 1.12 0.97 -0.32 3-4 0.96 0.97 1.01 3.70 4-5 1.12 1.25 1.08 -10.05 5-6 0.92 0.98 0.93 5.45 6-7 0.95 1.10 0.89 3.57 7-8 1.03 1.07 1.07 -2.07 8-9 0.95 0.95 1.03 3.13 9-10 1.03 1.13 1.01 -1.75 Ściana (021) α = 14.84o

γ

= 15.96o

J. Prywer: "Crystal faces existence and morphological stability from crystallographic perspective" Crystal Growth & Design 3, No. 4 593-598 (2003).

Stabilno

ść morfologiczna płaszczyzn krystalograficznych

(32)

ściana (001) ściana (02 ) α = 54.90o γ = 67.29o α= 14.84o γ = 15.96o 1

J. Prywer: "Crystal faces existence and morphological stability from crystallographic perspective" Crystal Growth & Design 3, No. 4 593-598 (2003).

Stabilno

ść morfologiczna płaszczyzn krystalograficznych

(33)

hkl R [µm/h] 1 1 1k l h R [µm/h] 2 2 2k l h R [µm/h] h1k1l1 hkl R R 2 2 2k l h hkl R R powierzchnia 1 1.80 2.00 2.00 0.90 0.90 powierzchnia 2 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

J. Prywer: "Morphological importance of crystal faces in connection with growth rates and crystallographic structure of crystal", Crystal Growth & Design 2,

No. 4 281-286 (2002).

Stabilno

ść morfologiczna płaszczyzn krystalograficznych

- cd

(34)

Wnioski

Wnioski:

 Pokrój kryształu zależy od anizotropii prędkości wzrostu jak i geometrii kryształu;

 Ewolucja danej płaszczyzny krystalograficznej (hkl) usytuowanej pomiędzy ścianami sąsiednimi (h1k1l1) i (h2k2l2), zależy w dużym stopniu od geometrii tej ściany

reprezentowanej przez odpowiednie kąty dwuścienne α i γ.

 Ścianami ograniczającymi kryształ są zwykle ściany wolnorosnące...

 ale są wyjątki.

 Szybkorosnące ściany mogą również występować w pokroju.

 Ścianami ograniczającymi kryształ są ściany o największej wartości prędkości

stycznej.

Ścianami stabilnymi morfologicznie (stabilność według wprowadzonej definicji) są

ściany tworzące duże kąty dwuścienne.

 Im suma kątów α + γ dla danej ściany osiąga wartość bliższą π, tym ważniejsza morfologicznie jest dana ściana.

 Ściany, które tworzą takie kąty mogą zwiększać swoje rozmiary w szerokim

przedziale względnych prędkości wzrostu i nie muszą być ścianami wolnorosnącymi.

 W przypadku takich ścian nawet duże zmiany we względnych prędkościach wzrostu nie powodują zmiany sposobu zachowania się tej ściany.

E

w

o

lu

cj

a

as

zc

zy

zn

W

n

ć

m

o

rf

o

lo

g

ic

zn

a

(35)

Na

2

SiF

6

(36)
(37)

M.J. Krasińńńński, K. Krasińńńńska, Z. Ulanowski: "Investigation of growth kinetics and crystal morphology of sodium fluorosilicate ice-analogue crystals grown in

solution and in gel", ICSSC-5, Zakopane 2007, Poster 137.

(38)

Zupe

łne modele w literaturze

S.B.Sagar B. Gadewar, M.F.Michael F. Doherty

A dynamic model for evolution of crystal shape”

Journal of Crystal Growth Vol:

267 Issue: 1-2, June 15, 2004 pp: 239-250

Fig. 8: Disappearance of a slow growing face (a) seed crystal and (b) Face 4

(39)

Zupe

łne modele w literaturze

S.B.Sagar B. Gadewar, M.F.Michael F. Doherty

A dynamic model for evolution of crystal shape”

Journal of Crystal Growth Vol:

(40)

SEM image of a K2Cr2O7 crystal:

(a) front view,

(b) side view.

In both pictures the (0 0 -1 ) face is on the top side. The mini-facets on the middle of the (0 0 -1 ) face have the same orientation as the (0 -1 -2 ) face (σ = 12%).

Journal of Crystal Growth 193 (1998) 389-401

(41)

Według teorii HP morfologię kryształu można określić w oparciu o łańcuchy silnych wiązań (periodic bond chains –PBC’s).

Układ tych łańcuchów określa trzy typy ścian: -ściany F (flat)

-ściany S (stepped) -ściany K (kinked)

P. Hartman, W.G. Perdok, Acta Cryst. 8 (1955) 49.

att ) ( ) (hkl

~

E

hkl

R

Model Hartman’a-Perdok’a (HP)?

Przysz

łość

(42)

hkl hkl

y

vh

R





=

Przysz

łość

-korelacja z modelami mikroskopowymi

v – prędkość styczna przesuwania się stopnia h – wysokość stopnia

y – odległość między stopniami

(43)

R

(

hkl

)

=

k

*

σ

p

e

E

/

σ

,

R

(hkl)

=

c

tanh

σ

σ

σ

σ

1 2 1

σ

k

R

(hkl)

=

Prędkość wzrostu ścian S i K zależy liniowo od przesycenia:

Ściany F mogą rosnąć mechanizmem 2D zarodkowania. W przypadku modelu narodzin i rozprzestrzeniania prędkość wzrostu dana jest wzorem:

Jeśli ściana F zawiera dyslokacje śrubowe prędkość ściany F wynika z modelu Burton’a, Cabrer’y i Frank’a (BCF):

W.K. Burton, N. Cabrera, F. Frank, C. Trans. R. Soc. London Ser. A 243 (1951) 299.

(44)

"Micky Mouse ears"

Obraz

Fig. 8: Disappearance of a slow growing  face (a) seed crystal and (b) Face 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

The article analyses and interprets the image of birds, primarily pigeons, appearing in the movie Ghost Dog: The W ay o f the Samurai by Jim Jarmusch. These birds are

Deze maand opende de groep een nieuw lab met alle nodige apparatuur om processen te ont- wikkelen op basis van mathematische modellen en analytische screening.. “De

The most interesting results observed in the NMR spectra are the chemical shifts of the proton of 8-OH group and those of the protons of one water molecule in the spectrum of

Superposition of the structure of KlGlk1 reported in this study and the structure of KlHxk1 in a closed, substrate bound conformation (PDB 3O8M; Figure 3) suggests that

Obok zasadniczego programu badań, tj. eksploracji i inwentaryzacji reliktów mostu poznańskiego, we wszystkich sezonach prowadzono planowe penetracje podwodne wzdłuż

Impact o f pulsed power requirements for future weapon systems on warship design W J Kolkert, P van Geldra: (TNO^PML Pube Physics Labcrratory, The Netherlands) and B van der

Przestrzeń m iasta, z uwagi na c h a ra k te r panujących w niej rela ­ cji, narzuca osobie ludzkiej tym większe poczucie w ew nętrznej sa­ m otności, im bardziej człowiek

In 1930 the group published three issues of its magazine and organized an exposition featuring works by numerous European artists, including Polish and Belgian representatives..

In the crystal, the molecule is centrosymmetric and the cyclopentadienyl (Cp) rings are nearly coplanar and aligned slightly closer to a staggered conformation than to an eclipsed

a Group of Theoretical and Structural Chemistry, Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Ło´dz´, Pomorska 163/165, 90-236, Ło´dz´, Poland, and b

For obtaining some idea at least of the possibili- ties and difficulties met w i t h during such a research, a wave generator of the flap type was installed in 1953, by means

W początkowym okresie stosowania leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego należy przez 4–8 tygodni podawać równocześnie kolchicynę (0,5–1 mg/dobę)

Cardiac MRI showed a severely impaired left and right ventricular function without evidence of late gadolinium enhancement; C1. Fiesta four-chamber view

Keywords: crystal structure, exchange interactions, nanoparticle, grain size, Mn−O bond lengths, Mn−O−Mn bond angles, the Jahn-Teller distortion parameter.. S t r e s z c z e n

For example, liquid-crystal molecules lie on a polyimide surface along the rubbing direction with pretilt, the angle of which is determined by the composition of the polyimide;

In this work, we have performed valence electron energy loss spectroscopy 共VEELS兲 and high resolution transmission electron microscopy 共HRTEM兲 in scanning transmission

Numerical linear stability analysis was carried out using the axisymmetric bulk flow model.. Computations were carried out using the spectral element method in the meridional plane

6.23 still holds. To evaluate tlie adequacy of the two step model with first order integration, the rate constant k^ is calculated from equation 6.25 for different values of

Ze względu na rozpowszechnienie stosunkowo taniej i nieskomplikowa­ nej aparatury zdecydowanie największe zainteresowanie zarówno w lite­ raturze jak i praktyce

The mechanism of ASEAN+3 cooperation was created in 1997 as a response to the financial crisis in Asia and it establishes cooperation between the ten aforementioned countries and

The combined theoretical and experimental studies QTAIM, atomic and bond polarizabilities analyses revealed that the origin of colour can be correlated with the change in the

The purpose of this study is to present two new peroxide-Mo compounds obtained with isonicotinic acid N-oxide, their crystal structure and physicochemical properties based on IR

Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu..